32002L0092Úřední věstník L 009 , 15/01/2003 S. 0003 - 0010


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES

ze dne 9. prosince 2002

o zprostředkování pojištění

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů ve Společenství.

(2) První krok k usnadnění výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pojišťovacích agentů a makléřů byl učiněn směrnicí Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností [4].

(3) Směrnice 77/92/EHS měla zůstat použitelnou do vstupu v platnost předpisů koordinujících vnitrostátní pravidla pro přístup k činnosti pojišťovacích agentů a makléřů a výkon této činnosti.

(4) Členské státy se do značné míry řídily doporučením Komise 92/48/EHS ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění [5] a toto doporučení pomohlo sblížit vnitrostátní právní předpisy týkající se požadavků na profesní způsobilost a registrace zprostředkovatelů pojištění.

(5) Nadále však existují značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti. Proto je vhodné nahradit směrnici 77/92/EHS novou směrnicí.

(6) Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli mít možnost využívat svobodu usazování i volný pohyb služeb, zaručené ve Smlouvě.

(7) Nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celém Společenství brání řádnému fungování jednotného pojistného trhu.

(8) Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se požadavků na profesní způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem ke zprostředkování pojištění a s výkonem této činnosti může proto přispět jak k dotvoření jednotného trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti.

(9) Pojistné produkty mohou distribuovat různé typy osob nebo institucí, jako jsou agenti, makléři a provozovatelé "bancassurance". Stejné zacházení s hospodářskými subjekty a ochrana spotřebitele vyžadují, aby se tato směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby a instituce.

(10) Tato směrnice obsahuje definici "smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění", která zohledňuje zvláštnosti některých trhů členských států a jejímž účelem je vytvořit podmínky pro registraci použitelné na takové zprostředkovatele. Účelem této definice není znemožnit členským státům mít podobná pojetí, pokud jde o zprostředkovatele pojištění, kteří jednají na účet a jménem pojišťovny a za neomezeného ručení pojišťovny za jejich úkony, přitom však jsou oprávněni vybírat pojistné a částky určené pro zákazníky v souladu s finančními zárukami stanovenými touto směrnicí.

(11) Tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb zprostředkování pojištění třetím stranám za úplatu, která může být peněžní nebo může nabývat nějaké jiné formy dohodnutého hospodářského prospěchu vázaného na výkon.

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci nebo účetní, které v průběhu této jiné profesní činnosti příležitostně radí ve věcech pojistného krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé poskytování informací obecné povahy o pojistných produktech, pokud účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných nebo zajistných smluv, profesionálně vyřizovat pojistné události pro pojišťovny nebo zajišťovny, provádět likvidaci škod a odborné posuzování nároků.

(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby vykonávající zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost za určitých přísně vymezených podmínek.

(14) Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají bydliště, sídlo nebo ústředí, pokud splňují přísné profesní požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti, pojistnému krytí odpovědnosti při výkonu povolání a finančním možnostem.

(15) Taková registrace by měla zprostředkovatelům pojištění a zajištění umožnit působit v jiných členských státech v souladu se zásadami svobody usazování i volného pohybu služeb, pokud byl dodržen odpovídající oznamovací postup mezi příslušnými orgány.

(16) Je třeba použít přiměřené sankce proti osobám, které vykonávají zprostředkování pojištění nebo zajištění bez registrace, proti pojišťovnám nebo zajišťovnám, které využívají služby neregistrovaných zprostředkovatelů, a proti zprostředkovatelům, kteří nedodržují vnitrostátní právní předpisy přijaté na základě této směrnice.

(17) Pro ochranu spotřebitele je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány, zajišťující solidnost obchodu s pojištěním a zajištěním na jednotném trhu.

(18) Pro spotřebitele je nezbytné vědět, zda má co činit se zprostředkovatelem, který mu radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven nebo produktů poskytovaných určitým počtem pojišťoven.

(19) Tato směrnice by měla stanovit povinnosti, které by měli mít zprostředkovatelé pojištění při poskytování informací zákazníkům. Členský stát může v této oblasti zachovat nebo přijmout přísnější právní předpisy, které mohou být použity na zprostředkovatele pojištění nezávisle na jejich bydlišti či sídle, pokud provozují zprostředkovatelskou činnost na jeho území, za předpokladu, že jakékoli takové přísnější právní předpisy jsou v souladu s právem Společenství, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu") [6].

(20) Jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven, měl by provést nestrannou a dostatečně rozsáhlou analýzu produktů dostupných na trhu. Kromě toho by všichni zprostředkovatelé měli svá doporučení zdůvodňovat.

(21) Sdělení takových informací je méně potřebné vyžadovat, je-li zákazníkem společnost, která hledá pojistné nebo zajistné krytí obchodních nebo průmyslových rizik.

(22) Členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, případně s využitím stávajících postupů.

(23) Aniž je dotčeno právo zákazníků podávat žaloby u soudů, měly by členské státy povzbuzovat veřejné nebo soukromé orgány zřízené za účelem mimosoudního urovnávání sporů, aby spolupracovaly při urovnávání přeshraničních sporů. Taková spolupráce by například mohla být zaměřena na to, aby se zákazníkům umožnilo obracet se na mimosoudní orgány zřízené v členském státě, kde mají bydliště nebo sídlo, se stížnostmi na zprostředkovatele pojištění usazené v jiných členských státech. Zvýšenou pomoc spotřebitelům při využívání přeshraničních služeb nabízí vytvoření sítě FIN-NET. Procesní předpisy by měly brát v úvahu doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. května 1998 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů [7].

(24) Směrnice 77/92/EHS by proto měla být zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro přístup fyzických a právnických osob, které jsou usazeny v členském státě nebo si přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění a pro výkon této činnosti.

2. Tato směrnice se nevztahuje na osoby poskytující zprostředkovatelské služby pro pojistné smlouvy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) pro dotyčnou pojistnou smlouvu je nutná pouze znalost pojistného krytí, které je poskytováno;

b) pojistná smlouva není smlouvou na životní pojištění;

c) pojistná smlouva nekryje žádnou občanskoprávní odpovědnost;

d) hlavní profesní činnost dotyčné osoby je jiná než zprostředkování pojištění;

e) pojištění je doplňkem k produktu nebo službě dodané jakýmkoli jiným poskytovatelem, kdy takové pojištění kryje

i) riziko špatného fungování, ztráty nebo poškození zboží dodaného tímto poskytovatelem nebo

ii) poškození nebo ztrátu zavazadla a jiná rizika spojená s cestováním objednaným u tohoto poskytovatele, i když pojištění zahrnuje životní pojištění nebo pojištění občanskoprávní odpovědnosti, za předpokladu, že toto krytí je doplňkové k hlavnímu krytí spojenému s tímto cestováním;

f) výše ročního pojistného nepřekračuje 500 EUR a celková doba trvání pojistné smlouvy, včetně případných prodloužení, nepřekračuje pět let.

3. Tato směrnice se nevztahuje na služby zprostředkování pojištění a zajištění poskytované v souvislosti s riziky a závazky nacházejícími se či uzavřenými mimo Společenství.

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, pokud jde o činnost ve zprostředkování pojištění vykonávanou zprostředkovateli pojištění a zajištění usazenými v třetí zemi a působícími na jeho území na základě zásady volného pohybu služeb, za podmínky, že je zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které vykonávají nebo mají povoleno vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění na tomto trhu.

Tato směrnice neupravuje činnost ve zprostředkování pojištění vykonávanou ve třetích zemích, ani činnost pojišťoven nebo zajišťoven Společenství ve smyslu první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu [8] a první směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu [9], vykonávanou prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. "pojišťovnou" podnik, který obdržel úřední povolení podle článku 6 směrnice 73/239/EHS nebo článku 6 směrnice 79/267/EHS;

2. "zajišťovnou" podnik jiný než pojišťovna nebo pojišťovna třetí země, jehož hlavní činnost spočívá v přejímání rizik postoupených pojišťovnami, pojišťovnami třetích zemí nebo jinými zajišťovacími podniky;

3. "zprostředkováním pojištění" činnost spočívající v předkládání, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání pojistných smluv nebo uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv, zejména v případě pojistné události.

Tyto činnosti se nepovažují za zprostředkování pojištění, jsou-li vykonávány pojišťovnou nebo zaměstnancem pojišťovny, který jedná jménem pojišťovacího podniku.

Příležitostné poskytování informací v souvislosti s jinou profesní činností za předpokladu, že účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných smluv, profesionální správa pojistných událostí pro pojišťovnu a likvidace a odborné posuzování škod, se rovněž nepovažují za zprostředkování pojištění;

4. "zprostředkováním zajištění" činnost spočívající v předkládání, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání zajistných smluv nebo uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv, zejména v případě pojistné události.

Tyto činnosti, jsou-li vykonávány zajišťovacím podnikem nebo zaměstnancem zajišťovacího podniku, který jedná jménem zajišťovacího podniku, se nepovažují za zprostředkování zajištění.

Příležitostné poskytování informací v souvislosti s jinou profesní činností za předpokladu, že účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním zajistných smluv, profesionální správa pojistných událostí pro zajišťovnu a likvidace a odborné posuzování škod, se rovněž nepovažují za zprostředkování zajištění;

5. "zprostředkovatelem pojištění" každá fyzická nebo právnická osoba, která za odměnu přistupuje ke zprostředkování pojištění nebo je vykonává;

6. "zprostředkovatelem zajištění" každá fyzická nebo právnická osoba, která za odměnu přistupuje ke zprostředkování zajištění nebo je vykonává;

7. "smluvně vázaným zprostředkovatelem pojištění" každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění pro jednu nebo více pojišťoven a jejich jménem a na jejich účet u pojistných produktů navzájem si nekonkurujících, ale nevybírá pojistné ani částky určené pro zákazníky, a která jedná za neomezené odpovědnosti těchto pojišťovacích podniků ohledně jejich produktů;

Každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění doplňkově ke své hlavní profesní činnosti, se rovněž považuje za smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění jednajícího jménem jedné nebo více pojišťoven ohledně jejich produktů, jestliže je pojištění doplňkem zboží nebo služeb poskytovaných v rámci této hlavní profesní činnosti a osoba nevybírá pojistné ani částky určené pro spotřebitele;

8. "velkými riziky" velká rizika definovaná v čl. 5 písm. d) směrnice 73/239/EHS;

9. "členským státem původu":

a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má osoba bydliště a v němž vykonává činnost;

b) je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má osoba sídlo, nebo jestliže podle právních předpisů svého státu nemá žádné sídlo, členský stát, v něž má ústředí;

10. "hostitelským členským státem" členský stát, v němž má zprostředkovatel pojištění nebo zajištění pobočku nebo poskytuje služby;

11. "příslušnými orgány" orgány, které každý členský stát určuje podle článku 7;

12. "trvanlivým médiem" každý nástroj, který umožňuje zákazníkovi ukládat informace určené osobně jemu způsobem vhodným pro jejich pozdější využití po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

Trvanlivá média zahrnují zejména diskety, média pro mechaniky CD-ROM a DVD a pevné disky počítačů, na nichž je uložena elektronická pošta, ale nezahrnují internetové stránky, ledaže splňují kritéria obsažená v prvním odstavci.

KAPITOLA II

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE REGISTRACE

Článek 3

Registrace

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění se registrují u příslušného orgánu ve smyslu čl. 7 odst. 2 ve svém státě původu.

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou členské státy stanovit, že pojišťovny a zajišťovny nebo jiné instituce mohou spolupracovat s příslušnými orgány při registraci zprostředkovatelů pojištění a zajištění a při uplatňování požadavků článku 4 vůči těmto zprostředkovatelům. Zejména smluvně vázaní zprostředkovatelé pojištění mohou být registrováni pojišťovnou nebo sdružením pojišťoven pod dohledem příslušného orgánu.

Členské státy nemusí uplatnit požadavek uvedený v prvním a druhém pododstavci na všechny fyzické osoby, které pracují v podniku a vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění.

Pokud jde o právnické osoby, členské státy takové osoby registrují a v rejstříku rovněž uvádějí jména fyzických osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkovatelskou činnost.

2. Členské státy mohou pro zprostředkovatele pojištění a zajištění zřídit více než jeden rejstřík za podmínky, že stanoví kritéria, podle nichž musí být zprostředkovatelé registrováni.

Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno jediné informační místo umožňující snadný a rychlý přístup k informacím v těchto různých rejstřících, které se sestavují elektronicky a neustále se aktualizují. Toto informační místo rovněž poskytuje identifikační informace příslušným orgánům každého členského státu uvedeným v odstavci 1 prvním pododstavci. Rejstřík dále uvádí zemi nebo země, v níž nebo v nichž zprostředkovatel vykonává činnost v rámci svobody usazování nebo volného pohybu služeb.

3. Členské státy zajistí, aby registrace zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně vázaných, a zprostředkovatelů zajištění podléhala dodržení požadavků na profesní způsobilost stanovených v článku 4.

Členské státy se rovněž starají o to, aby zprostředkovatelé pojištění, včetně smluvně vázaných, a zprostředkovatelé zajištění, kteří přestali plnit tyto požadavky, byli vymazáni z rejstříku. Platnost registrace podléhá pravidelnému přezkumu příslušným orgánem. V případě nutnosti členský stát původu informuje o takovém vymazání z rejstříku hostitelský členský stát jakýmikoli vhodnými prostředky.

4. Příslušné orgány mohou zprostředkovatelům pojištění a zajištění poskytnout dokument umožňující jakékoli zúčastněné osobě ověřit si nahlédnutím do rejstříku nebo rejstříků uvedených v odstavci 2, že zprostředkovatelé jsou řádně registrováni.

Tento dokument poskytuje přinejmenším informace uvedené v čl. 12 odst. 1 písm a) a b) a v případě právnické osoby jméno fyzické osoby nebo osob uvedených v tomto článku odst. 1 čtvrtém pododstavci.

Členský stát požádá o vrácení dokumentu příslušnému orgánu, který jej vydal, jakmile dotyčný zprostředkovatel pojištění nebo zajištění přestane být registrován.

5. Registrovaným zprostředkovatelům pojištění a zajištění se dovoluje přistupovat k činnosti ve zprostředkování pojištění a zajištění a vykonávat ji ve Společenství jak v režimu svobody usazování, tak i volného pohybu služeb.

6. Členské státy zajistí, aby pojišťovny využívaly služby zprostředkování pojištění a zajištění pouze registrovaných zprostředkovatelů pojištění a zajištění a osob uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 4

Požadavky na profesní způsobilost

1. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí mít přiměřené znalosti a schopnosti, které stanoví členský stát původu zprostředkovatele.

Členské státy původu mohou požadované podmínky ohledně znalostí a schopností uzpůsobit činnosti ve zprostředkování pojištění nebo zajištění a s distribuovaným produktům, zejména tehdy, pokud je základní profesní činnost zprostředkovatele jiná než zprostředkování pojištění. V takových případech smí tento zprostředkovatel vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění jedině tehdy, jestliže zprostředkovatel pojištění splňuje podmínky tohoto článku nebo pojišťovací podnik přebírá neomezenou odpovědnost za jeho jednání.

Členské státy mohou stanovit, že pro případy uvedené v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci pojišťovací podniky ověřují, zda jsou znalosti a schopnosti zprostředkovatelů v souladu s povinnostmi stanovenými v prvním pododstavci tohoto odstavce, a v případě potřeby jim poskytují školení, které odpovídá požadavkům ohledně produktů prodávaných zprostředkovateli.

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce na všechny fyzické osoby, které pracují pro podnik a vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby přiměřené procento osob ve struktuře vedení takových podniků, které odpovídají za zprostředkování pojistných produktů, a všechny ostatní osoby přímo zapojené do zprostředkování pojištění nebo zajištění prokázaly znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu svých úkolů.

2. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění musí mít dobrou pověst. Minimálně nesmějí mít záznam v trestním rejstříku nebo jiném vnitrostátním ekvivalentu, pokud jde o závažné trestné činy proti majetku nebo související s činností ve finanční oblasti, a neměly by se v minulosti dostat do úpadku, ledaže byly rehabilitovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Členské státy mohou v souladu s čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem dovolit pojišťovnám ověřovat dobrou pověst zprostředkovatelů pojištění.

Členské státy nemusí uplatňovat požadavek uvedený v tomto odstavci prvním pododstavci na všechny fyzické osoby, které pracují pro podnik a které vykonávají činnost ve zprostředkování pojištění a zajištění. Členské státy zajistí, aby tento požadavek splňovala struktura vedení takových podniků a personál přímo zapojený do zprostředkování pojištění nebo zajištění.

3. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si udržují pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Společenství, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1000000 EUR na jednu pojistnou událost a 1500000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud mu takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatel pojištění nebo zajištění působí nebo za niž je zprostředkovatel pojištění nebo zajištění oprávněn jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně zákazníků před neschopností zprostředkovatele pojištění převést pojistné na pojišťovnu nebo převést částku pojistného plnění nebo vrátit pojistné pojištěnému.

Tato opatření mají jednu nebo více těchto forem:

a) ustanovení právních předpisů nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny podniku, zatímco na peníze zaplacené podnikem zprostředkovateli se hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi, až tehdy, když je zákazník skutečně obdrží;

b) požadavek na zprostředkovatele pojištění, aby trvale disponovali finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 15000 EUR;

c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně oddělených klientských účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k vracení peněz jiným věřitelům v případě úpadku;

d) požadavek, aby byl vytvořen záruční fond.

5. Vykonávání činnosti ve zprostředkování pojištění a zajištění vyžaduje, aby byly požadavky na profesní způsobilost stanovené v toto článku plněny trvale.

6. Členské státy mohou zpřísnit požadavky stanovené v tomto článku nebo doplnit další požadavky na zprostředkovatele pojištění a zajištění registrované na jejich území.

7. Částky uvedené v odstavcích 3 a 4 se pravidelně přezkoumávají, aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. První přezkum se uskuteční pět let po vstupu v platnost této směrnice a následné přezkumy každých pět po předchozím přezkumu.

Částky se automaticky upravují zvýšením základní částky v eurech o procentní změnu tohoto indexu během období mezi vstupem v platnost této směrnice a datem prvního přezkumu nebo mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlují se nahoru na celá eura.

Článek 5

Zachování nabytých práv

Členské státy mohou stanovit, že ty osoby, které vykonávaly činnost ve zprostředkování přede dnem 1. září 2000, které byly zapsány do rejstříku a které měly úroveň odborného vzdělání a zkušeností podobnou úrovni, kterou vyžaduje tato směrnice, se automaticky zapíší do rejstříku, který bude vytvořen, jakmile budou splněny požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 a 4.

Článek 6

Oznamování o usazení a o poskytování služeb v jiných členských státech

1. Každý zprostředkovatel pojištění a zajištění, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci volného pohybu služeb nebo svobody usazování, informuje příslušné orgány členského státu původu.

Do jednoho měsíce po takovém oznámení tyto příslušné orgány sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu, které si to přejí, úmysl zprostředkovatele pojištění nebo zajištění, a současně o tom vyrozumí dotyčného zprostředkovatele.

Zprostředkovatel pojištění a zajištění může zahájit činnost jeden měsíc po dni, kdy byl vyrozuměn příslušnými orgány členského státu původu o sdělení uvedeném v druhém pododstavci. Tento zprostředkovatel však může zahájit činnost okamžitě, jestliže si hostitelský stát nepřeje být o této skutečnosti informován.

2. Členské státy uvědomí Komisi o svém přání být informovány podle odstavce 1. Komise o tom následně uvědomí všechny členské státy.

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou učinit nezbytné kroky k zajištění vhodného zveřejnění podmínek, za kterých musí být z důvodů obecného zájmu dotyčná činnost vykonávána na území jejich členského státu.

Článek 7

Příslušné orgány

1. Členské státy určují příslušné orgány pověřené zajišťovat provádění této směrnice. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení úkolů.

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou buď veřejné orgány, nebo instituce uznané vnitrostátními právními předpisy nebo veřejnými orgány výslovně za tímto účelem zmocněnými vnitrostátními právními předpisy. Nesmějí to být pojišťovny ani zajišťovny.

3. Příslušné orgány mají veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých úkolů. Existuje-li na jeho území více než jeden příslušný orgán, zajišťuje členský stát úzkou spolupráci těchto orgánů, aby tyto orgány mohly účinně plnit své úkoly.

Článek 8

Sankce

1. Členské státy stanoví přiměřené sankce v případě, že osoba vykonávající činnost ve zprostředkování pojištění nebo zajištění není registrována v členském státě a není uvedena v čl. 1 odst. 2.

2. Členské státy stanoví přiměřené sankce pro pojišťovny nebo zajišťovny, které využívají služby zprostředkování pojištění nebo zajištění poskytované osobami, které nejsou registrovány v členském státě a které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

3. Členské státy stanoví přiměřené sankce v případě, že zprostředkovatel pojištění nebo zajištění neplní vnitrostátní právní předpisy přijaté na základě této směrnice.

4. Touto směrnicí není dotčeno právo hostitelských členských států přijímat vhodná opatření k předcházení nebo trestání jednání, k němuž dojde na jejich území a které je v rozporu s právními nebo správními předpisy přijatými z důvodů obecného zájmu. Toto zahrnuje možnost zakázat zprostředkovatelům pojištění nebo zajištění, kteří porušují předpisy, další činnost na jejich území.

5. Veškerá opatření zahrnující sankce nebo omezení činnosti zprostředkovatele pojištění nebo zajištění musí být řádně odůvodněna a sdělena dotyčnému zprostředkovateli. Každé takové opatření podléhá právu na soudní přezkum v členském státě, jenž opatření přijal.

Článek 9

Výměna informací mezi členskými státy

1. Příslušné orgány různých členských států spolupracují za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice.

2. Příslušné orgány si vyměňují informace o zprostředkovatelích pojištění a zajištění, kterým byly uloženy sankce uvedené v čl. 8 odst. 3 nebo opatření uvedená v čl. 8 odst. 4, pokud tyto informace mohou vést k výmazu těchto zprostředkovatelů z rejstříku. Příslušné orgány si mohou rovněž poskytnout každou významnou informaci na žádost jednoho z nich.

3. Veškeré osoby, které musí přijímat nebo sdělovat informace v souvislosti s touto směrnicí, jsou vázány profesním tajemstvím, tak jak je stanoveno v článku 16 směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) [10] a článku 15 směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) [11].

Článek 10

Stížnosti

Členské státy vytvoří postupy, které umožní zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění a zajištění. Na stížnosti se vždy odpovídá.

Článek 11

Mimosoudní urovnávání sporů

1. Členské státy podporují vytvoření přiměřených a účinných postupů pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy s cílem mimosoudního urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, popřípadě s využitím stávajících orgánů.

2. Členské státy povzbuzují tyto orgány, aby spolupracovaly při urovnávání přeshraničních sporů.

KAPITOLA III

INFORMAČNÍ POŽADAVKY NA ZPROSTŘEDKOVATELE

Článek 12

Informace poskytované zprostředkovateli pojištění

1. Před uzavřením jakékoli první pojistné smlouvy a, je-li to nezbytné, při změně nebo obnovení této smlouvy poskytne zprostředkovatel pojištění zákazníkovi alespoň tyto informace:

a) svou totožnost a adresu;

b) rejstřík, v němž je zapsán, a prostředky pro ověření, že je registrován;

c) zda drží přímo nebo nepřímo více než 10 % hlasovacích práv nebo základním kapitálu pojišťovny, v níž má účast;

d) zda daná pojišťovna nebo její mateřský podnik drží přímo nebo nepřímo účast představující více než 10 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu daného zprostředkovatele pojištění;

e) o postupech uvedených v článku 10, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na zprostředkovatele pojištění a zajištění, a popřípadě o postupech pro mimosoudní urovnávání sporů uvedených v článku 11.

Kromě toho zprostředkovatel pojištění informuje zákazníky u nabízené smlouvy, zda

i) radí na základě povinnosti podle odstavce 2 poskytnout nestrannou analýzu nebo

ii) jeho smluvním závazkem je vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven. V tomto případě sděluje na žádost spotřebitele názvy těchto pojišťoven nebo

iii) jeho smluvním závazkem není vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven a neradí na základě povinnosti podle odstavce 2 poskytnout nestrannou analýzu. V tomto případě sděluje na žádost zákazníka názvy pojišťoven, pro něž může vykonávat a vykonává činnost.

V případech, kdy se informace poskytují výhradně na žádost spotřebitele, je zákazník informován, že má právo takové informace požadovat.

2. Jestliže zprostředkovatel pojištění informuje zákazníka, že radí na základě nestranné analýzy, je povinen mu tuto radu poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu, aby mu to umožnilo učinit doporučení v souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám zákazníka.

3. Před uzavřením konkrétní smlouvy upřesní zprostředkovatel pojištění alespoň požadavky a potřeby tohoto zákazníka, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem, jakož i základní důvody pro každou radu poskytnutou zákazníkovi o daném pojistném produktu. Tyto údaje se uzpůsobují v závislosti na složitosti navrhované pojistné smlouvy.

4. Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 není třeba poskytovat, pokud zprostředkovatel pojištění zprostředkovává pojištění velkých rizik, a v případě zprostředkování ze strany zprostředkovatelů zajištění.

5. Členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější předpisy ohledně informačních požadavků uvedených v odstavci 1, jsou-li tyto předpisy v souladu s právem Společenství.

Členské státy sdělí Komisi vnitrostátní právní předpisy uvedené v prvním pododstavci.

Aby se dosáhlo vysoké úrovně transparentnosti všemi vhodnými prostředky, zajistí Komise, aby byly informace o vnitrostátních právních předpisech, které obdrží, sděleny též spotřebitelům a zprostředkovatelům pojištění.

Článek 13

Informační podmínky

1. Veškeré informace poskytované zákazníkům v souladu s článkem 12 se předávají:

a) na papíře nebo jiném trvanlivém médiu dostupném a přístupném zákazníkovi;

b) jasným a přesným způsobem, srozumitelně pro zákazníka;

c) v úředním jazyce členského státu závazku nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém stranami.

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) smějí být informace uvedené v článku 12 poskytnuty ústně, pokud to zákazník požaduje nebo je-li nutné okamžité krytí. V těchto případech se informace zákazníkovi poskytují v souladu s odstavcem 1 okamžitě po uzavření pojistné smlouvy.

3. V případě telefonického prodeje musí být předběžné informace předané zákazníkovi v souladu s pravidly Společenství použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům na dálku. Kromě toho se informace poskytují zákazníkovi v souladu s odstavcem 1 okamžitě po uzavření pojistné smlouvy.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Právo na soudní přezkum

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá ohledně zprostředkovatele pojištění, zprostředkovatele zajištění nebo pojišťovny podle právních a správních předpisů přijatých na zá kladě této směrnice podléhala právu na soudní přezkum.

Článek 15

Zrušení

Směrnice 77/92/EHS se zrušuje ode dne uvedeného v čl. 16 odst. 1.

Článek 16

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. ledna 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, současně s tabulkou znázorňující, jak přijaté vnitrostátní předpisy odpovídají ustanovením této směrnice.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 18

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 9. prosince 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

H. C. Schmidt

[1] Úř. věst. C 29 E, 30.1.2001, s. 245.

[2] Úř. věst. C 221, 7.8.2001, s. 121.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2001 (Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 167), společný postoj Rady ze dne 18. března 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18.6.2002, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2002.

[4] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[5] Úř. věst. L 19, 28.1.1992, s. 32.

[6] Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

[7] Úř. věst. L 115, 17.4.1998, s. 31.

[8] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 17).

[9] Úř. věst. L 63, 13.3.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/12/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 11).

[10] Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES (Úř. věst. L 290, 17.11.2002, s. 27).

[11] Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES.

--------------------------------------------------