32002L0075Úřední věstník L 254 , 23/09/2002 S. 0001 - 0046


Směrnice Komise 2002/75/ES

ze dne 2. září 2002,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/53/ES [2], a zejména na prvou a druhou odrážku článku 17 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) pro účely směrnice 96/98/ES jsou použitelné mezinárodní smlouvy, včetně Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (dále jen "úmluva SOLAS") z roku 1974, a zkušební normy, které spolu s jejich změnami platí ke dni 1. ledna 2001;

(2) změny úmluvy SOLAS a ostatních mezinárodních smluv a nových zkušebních norem vstoupily v platnost po 1. lednu 2001 nebo vstoupí v platnost v brzké době;

(3) nová pravidla týkající se zařízení, která mají být umístěna na lodích byla stanovena uvedenými právními nástroji;

(4) v souladu s tím by proto směrnice 96/98/ES měla být změněna,

(5) opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru zřízeném podle článku 12 směrnice Rady 93/75/EHS [3],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 96/98/ES se mění takto:

1. článek 2 se mění takto:

v písmenech c), d) a n) se slova "k 1. lednu 2001" nahrazují slovy "k 1. červenci 2002";

2. příloha A se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

Zařízení uvedené v příloze A.1 jako "nová položka" pod záhlavím "označení položky", které bylo vyrobeno před datem zmíněným v čl. 3 odst. 1 v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území uvedeného členského státu již před dnem přijetí této směrnice, stejně jako zařízení uvedené v příloze A.1 oddílech 4 a 5, nesoucí značku a vyrobené před dnem zmíněným v čl. 3 odst. 1, může být během dvou let po dni uvedeném v čl. 3 odst. 1 uvedeno na trh a umístěno na loď Společenství, jejíž osvědčení byla vydána členským státem nebo v jeho zastoupení v souladu s mezinárodními smlouvami.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do šesti měsíců po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. září 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

členka Komise

[1] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.

[2] Úř. věst. L 204, 28.7.2001, s. 1.

[3] Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA A

PŘÍLOHA A.1: Zařízení, pro která již v mezinárodních právních dokumentech existují podrobné zkušební normy

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

Obecně:

Navíc ke specificky uváděným zkušebním normám lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, zjistit v použitelných požadavcích mezinárodních smluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen IMO).

Sloupec 5:

Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím a vylučují tím ustanovení rezolucí samotných.

Sloupec 5:

Pro účely správného zjištění příslušných norem musí zkušební zprávy a příslušné certifikáty schválení typu výslovně uvádět použitou specifickou zkušební normu a její verzi podle označení ve sloupci 5.

Sloupec 5:

Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem (oddělené středníkem ";" nebo oddělené slovem "nebo"), pak každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl normám výkonu IMO. Potom zkouška podle jednoho souboru dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů.

Sloupec 6:

Jestliže je v odstavci 6 označen modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení konstrukce.

1. Záchranné prostředky

Poznámky použitelné pro oddíl 1: Záchranné prostředky

Sloupce 3 a 4:

Jestliže jsou pro určité označení položky tyto dva sloupce rozděleny do dvou úrovní, pak se horní úroveň, pokud to přichází v úvahu, vztahuje na plavidla postavená podle kódu HSC před 1. červencem 2002 a spodní úroveň, pokud to přichází v úvahu, se vztahuje na plavidla provozovaná podle kódu HSC k 1. červenci 2002 nebo později.

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kdy je požadováno "schválení typu" | Použitelná pravidla SOLAS 74 v platném znění a příslušnáérezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | záchranné kruhy | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48(66), rezoluce MSC.36(63) 8.1.3, 8.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC. 97(73) 8.1, 8.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.2 | záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro a)plavidla umožňující přežití a záchranářské člunyb)záchranné kruhyc)záchranné vesty | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8,3 a 8,10 (předpis HSC 1994), IMO MSC/oběžník 885 | rezoluce IMO MSC.81 (70) vyjma požadavků na akumulátory podle specifikace v EN 394 (1993), která platí pouze pro světla záchranných vest | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1.3, III/22.1.2,III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 a 8.10 (předpis HSC 2000), IMO MSC/oběžník 885 | | | |

A.1/1.3 | záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3. (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.1.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3. (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.4 | záchranné vesty | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.2 a III/34, rezoluce IMO MSC. 48 (66), rezoluce IMO MSC. 36 (63) 8.1, 8.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) vyjma požadavků na akumulátory podle specifikace EN 394 (1993), které platí pouze pro světla záchranných vest | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.2 a III/34, rezoluce IMO MSC. 48 (66), rezoluce IMO MSC. 97 (73) 8.1, 8.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.5 | ponorné obleky a obleky chránící před vlivem povětrnosti: izolované neboneizolované | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.3, III/22.4, III/32,3 a III/34, rezoluce IMO MSC. 48 (66), rezoluce IMO MSC. 36 (63) 8.1, 8.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.3, III/22.4, III/32,3 a III/34, rezoluce IMO MSC. 48 (66), rezoluce IMO MSC. 97 (73) 8.1, 8.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.6 | ponorné obleky a obleky chránící před vlivem povětrnosti zařazené jako záchranné vesty | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.7 | pomůcky tepelné ochrany | pravidlo III/4 | pravidlo III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | raketové padáčkové světlice (pyrotechnika) | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/6.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/6.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (předpis HSC 2000) | | | | |

A.1/1.9 | ruční světlice (pyrotechnika) | pravidlo III/4 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | plovoucí kouřové signály (pyrotechnika) | pravidlo III/4 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | zařízení pro vrhání lanek (pyrotechnika) | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/18 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/18 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (předpis HSC 2000) | | | | |

A.1/1.12 | nafukovací záchranné vory | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.1, III/31.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.1, III/31.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.13 | pevné záchranné vory | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.1, III/31.1.1.2 a III/4, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.14 | záchranné vory samočinně se vzpřimující při pádu do vody | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.2.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 809, IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10, (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.2.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 809, IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC. .97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.15 | oboustranně použitelné záchranné vory kryté plachtovinou | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.2.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 809, IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10, (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.2.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 809, IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10, (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.16 | uvolňovací zařízení pro záchranné vory; (hydrostatická uvolňovací zařízení) | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.6 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 811, rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.6 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.17 | záchranné čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | pevné záchranné čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.2, III/31.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.2, III/31.2 a III/34. rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | |

A.1/1.19 | nafukovací záchranné čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.2, III/31.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8,5, 8.6, 8,7 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/21.2, III/31.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8,5, 8.6, 8,7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | |

A.1/1.20 | rychlé záchranné čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1 (předpis HSC 1994), IMO MSC/oběžník 809 | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.3 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1 (předpis HSC 2000), IMO MSC/oběžník 809 | | | | |

A.1/1.21 | spouštěcí prostředky používající lanoví kladkostrojů a naviják | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/23, III/33 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8,5, 8.6 a 8.7 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/23, III/33 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8,5, 8.6 a 8.7 (předpis HSC 2000) | | |

A.1/1.22 | uvolňovací spouštěcí prostředky pro plavidla umožňující přežití | Přesunuto do přílohy A.2 |

A.1/1.23 | prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/33 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8,5 a 8,7 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | | | | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/33 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8,5 a 8,7 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.24 | prostředky pro spouštění záchranných vorů | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (předpis HSC 2000) | | |

A.1/1.25 | prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.3.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1 (předpis HSC 1994), IMO MSC/oběžník 809 | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.3.2 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1 (předpis HSC 2000), IMO MSC//oběžník 809 | | | |

A.1/1.26 | uvolňovací mechanismus pro a)záchranné čluny a záchranářské člunyb)záchranné voryspouštěné pádem nebo pády | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.5 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.5 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/1.27 | námořní evakuační systémy | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/15, III/26.2.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/15, III/26.2.1 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | |

A.1/1.28 | záchranné prostředky | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 810, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.81 (70), MSC/oběžník 810 | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/26.4 a III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66), IMO MSC/oběžník 810, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 a 8.10 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.29 | naloďovací žebříky — | položka přesunuta do A.2/1.4 |

A.1/1.30 | odrazky | pravidlo III/4 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO A 658 (16), příloha 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | obousměrné radiotelefonní přístroje VHF plavidel umožňujících přežití | přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18 |

A.1/1.32 | odpovídače SAR 9 Ghz (SART) | přesunuto do A.1/4.18 |

A.1/1.33 | radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); rezoluce IMO A 384(X) ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | kompas záchranných člunů a záchranářských člunů | přesunuto do A.1/4.23 |

A.1/1.35 | přenosné hasicí zařízení záchranných člunů a záchranářských člunů | přesunuto do A.1/3.38 |

A.1/1.36 | motor k pohonu záchranných člunů a záchranářských člunů | pravidlo III/4 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů | pravidlo III/4 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.48 (66) | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | světlomety pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/4, rezoluce IMO MSC.48 (66), | rezoluce IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | otevřené oboustranně použitelné záchranné vory | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.36 (63), příloha 10 (předpis HSC 1994) | | X | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97 (73), příloha 10 (předpis HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | lodivodský mechanický výtah | pravidlo V/17 (b) | pravidlo V/17 (f) rezoluce IMO MSC A.889 (21) IMO MSC oběžník 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

pravidlo V/23 | pravidlo V/23.6, rezoluce IMO MSC A.889 (21) IMO MSC oběžník 773 | | | |

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo Marpol 73/78 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo Marpol 73/78 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | filtrovací zařízení ropných látek (pro obsah ropných látek na odtoku nepřevyšující 15 ppm) | příloha I, pravidlo 16(4) a (5) | příloha I pravidlo 16(1) a (2) | rezoluce IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | přístroj na zjišťování rozhraní ropných produktů a vody | příloha I pravidlo 15(3) (b) | příloha I pravidlo 15(3) (b) | rezoluce IMO MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | měřiče obsahu ropných látek | příloha I pravidlo 16(4) a (5) | příloha I pravidlo 16 (1) a (2) | rezoluce IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah vytékajících ropných látek nepřevyšující 15 ppm) | položka zrušena |

A.1/2.5 | systém sledování a řízení výtoku ropných látek u ropného tankeru | příloha I pravidlo 15(3)(a) | příloha I pravidlo 15(3) | rezoluce IMO A.586 (14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | čistírny odpadních vod | příloha IV pravidlo 8(1)(b) | příloha IV pravidlo 8(1)(b) | rezoluce IMO MEPC.2(VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | lodní spalovny odpadů | příloha VI pravidlo 16 (2)(a) | příloha VI pravidlo 16 (2)(a) | rezoluce IMO MEPC.76(40) | | X | X | X | X | |

3. Protipožární ochrana

Poznámky použitelné pro oddíl 3: Protipožární ochrana

Sloupce 3 a 4:

Jestliže jsou pro určité označení položky tyto dva sloupce rozděleny do dvou úrovní, pak se horní úroveň vztahuje na lodě postavené před 1. červencem 2002 a spodní úroveň se vztahuje na lodě postavené dne 1. července 2002 nebo později (ale může se rovněž vztahovat na lodě postavené před 1. červencem 2002).

Sloupec 5:

Ve sloupci 5 je v mnohých položkách uvedena více než jedna zkušební norma. Je na zkušebním orgánu, aby zajistil pro položku použití normy tak, aby tato položka vyhovovala požadavkům mezinárodní smlouvy.

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | kryt hlavní paluby | pravidlo II-2/34.8, II-2/49.3 | pravidlo II-/34.8, II-/49.3 | rezoluce IMO MSC 61(67) příloha I, části 2 a 6, příloha 2, IMO MSC oběžník 1004 | | X | | | | |

pravidlo II-2/4.4.4, II-2/6.3 | pravidlo II-2/4.4.4, II-2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | přenosné hasicí přístroje | pravidlo II-2/6.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/6, rezoluce IMO A.602 (15), rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.7 a 7.8.4.1.3 (předpis HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.3.1. pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC.98(73) kap. 4.1.2 (předpis FSS) | pravidlo II-10.3, rezoluce IMO A.602(15), rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC. 98 (73) kapitola 4.1.2, 4.2.1 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.3 | požární výbava hasiče: ochranný oděv (oblečení do těsné blízkosti požáru) | pravidlo II-2/17.1.1.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.1.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (předpis HSC 1994), IMO MSC/oběžník 847 | EN 469 (1995), EN 531 +A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1, pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC. 98 (73) kap. 3.2.1.1.1 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC. 98 (73) kap. 3.2.1.1.1 (předpis FSS) | | | | | |

A.1/3.4 | požární výbava hasiče: boty | pravidlo II-2/17.1.1.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.1.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (předpis HSC 1994) | EN 344 (1992) + AC (1993) +A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) třída 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1 pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC. 98 (73) kap. 3.2.1.1.2 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.1.2. (předpis FSS) | | | | | |

A.1/3.5 | požární výbava hasiče: rukavice | pravidlo II-2/17.1.1.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.1.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (předpis HSC 1994), IMO MSC/oběžník 847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1 pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC. 98 (73) kap. 3.2.1.1.1 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1. rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.1.1 (předpis FSS) | | | | | |

A.1/3.6 | požární výbava hasiče: přilba | pravidlo II-2/17.1.1.3, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.1.3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (předpis HSC 1994) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1 pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC. 98(73) kapitola. 3.2.1.1.3 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.3. (předpis FSS) | | | | | |

A.1/3.7 | nezávislý dýchací přístroj na stlačený vzduch | pravidlo II-2/17.1.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.2.2, II-2/17.1.2, II-2/54.2.6.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (předpis HSC 1994) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1, pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC. 98 (73) kapitola. 3.2.1, 3.2.1.2 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.2, 3.2.1.3 (předpis FSS) | | | | | |

A.1/3.8 | dýchací přístroj s přívodem vzduchu k užití s kouřovou přilbou nebo kouřovou maskou | pravidlo II-2/17.1.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.2.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (předpis HSC 1994) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Poznámka | | | | | |

A.1/3.9 | součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory rovnocenné systémům podle SOLAS 74, pravidlo II-2/12 | pravidlo II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | pravidlo II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 a II-2/52.2 | rezoluce IMO A.800 (19) | | X | | | X | |

pravidlo II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezoluce IMO MSC.98 (73), kapitola 8.1 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 8.1 (předpis FSS) | | | | |

A.1/3.10 | proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny | položka přesunuta do A.2/3.11 |

A.1/3.11 | požární mezistěny třídy "A" a "B" a)mezistěny třídy "A"b)mezistěny třídy "B" | pravidlo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | pravidlo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | rezoluce IMO A.754 (18), rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 3 a příloha 2 (předpis FTP), IMO MSC/ oběžník 916, IMO MSC/oběžník 1004, IMO MSC/oběžník 1005 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | pravidlo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | zařízení k zabránění vniknutí plamene do nákladových nádrží v ropných tankerech (pouze uzavírací ventily s vysokou rychlostí) | pravidlo II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | pravidlo II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC/oběžník 677, IMO MSC/oběžník 1009 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/4.5.3.3, II-24.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | pravidlo II-2/4.5.3.3, II-24.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | | | |

A.1/3.13 | nehořlavé materiály | pravidlo II-2/3.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A.799(19) rezoluce IMO MSC.61(67), příloha 1 část 1 a příloha 2 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.33, rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.2.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.14 | potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející mezistěnami tříd "A" a "B" | pravidlo II-2/18.2.1 | pravidlo II-2/18.2.1 | rezoluce IMO MSC.61(67), příloha 1 část 3 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.3.1 II-2/9.3.2 | pravidlo II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej: a)potrubí a armaturyb)ventilyc)sestavy ohebných trubek | pravidlo II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A .753 (18), ISO 15540 (1999) ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.5.4 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.16 | protipožární dveře | pravidlo II-2/30.2, II-2/31.1 a II-2/47 | pravidlo II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | rezoluce IMO A.754 (18) rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 3, IMO MSC/oběžník 916, IMO MSC/oběžník 1004 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1 a II-2/9.4.2 | pravidlo II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1 a II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | součásti systémů ovládání protipožárních dveří | pravidlo II-2/30.4.15, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/30.4.15, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 4 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/29.4.1.1.4.15, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/9.4.1.1.4.15, rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.9.3.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.18 | povrchové materiály a pokrytí podlah s vlastnostmi, které zpomalují šíření plamenů: a)dekorativní obkladyb)nátěrové systémyc)podlahové krytinyd)izolační krytiny potrubí | pravidlo II-2/3-8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.8. II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4 a 7.4.3.6 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A 653 (16), rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 části 2 a 5 a příloha 2, ISO 1716, IMO MSC/oběžník 916, IMO MSC/oběžník 1008, IMO MSC/oběžník 1004 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.29, pravidlo II-2/3.3.40.4, pravidlo II-2/3.40.5, II-2/ 9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, pravidlo II-2/5.3.2.4, pravidlo II-2/6.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.19 | závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a folie | pravidlo II-2/3.23.3, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.23.3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 7 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.40.3, pravidlo II-2/9.2.2.3.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.20 | čalouněný nábytek | pravidlo II-2/3.23.6, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.23.6, II-2/34.6, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A.652(16) rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 8 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.40.6, pravidlo II-2/9.2.2.3.2, pravidlo II-2/5.3.3, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.4, (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.21 | lůžkoviny | pravidlo II-2/3.23.7, II-2/26.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.23.7, II-2/26.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5, (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A 688 (17) rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 9 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/3.40.7, pravidlo II-2/9.2.2.3.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/3.40.7, pravidlo II-2/9.2.2.3.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.5, (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.22 | protipožární clony | pravidlo II-2/6.11.1 | pravidlo II-2/16.2, II-2/32, II-2/48 | rezoluce IMO A 754 (18) rezoluce IMO MSC.61(67) příloha 1 část 3 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.7.1.2 | pravidlo II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | nehořlavé průchody potrubí přes mezistěny třídy "A" | položka přesunuta do A.1/3.26 |

A.1/3.24 | průchody elektrických kabelů přes mezistěny třídy "A" | položka přesunuta do A.1/3.26 |

A.1/3.25 | okna a kruhová lodní okna | pravidlo II-2/33 | pravidlo II-2/33, MSC/oběžník 847 | rezoluce IMO A 754 (18), rezoluce IMO MSC 61(67), příloha 1 část 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/oběžník 1004 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.4.1.3 | pravidlo II-2/9.4.1.3, IMO MSC/oběžník 847 | | | |

A.1/3.26 | průniky mezistěnami třídy "A" a)průchody elektrických kabelůb)průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod. | pravidlo II-2/18.1.1 | pravidlo II-2/18.1.1 | rezoluce IMO A.754 (18), rezoluce IMO MSC.61 (67), příloha 1 část 3 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.3.1 | pravidlo II-2/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | průniky mezistěnami třídy "B" a)průchody elektrických kabelůb)průchody potrubí, šachet, dálkového vedení, apod. | pravidlo II-2/18.1.2 | pravidlo II-2/18.1.2 | rezoluce IMO A.754 (18), rezoluce IMO MSC.61 (67), příloha 1 část 3 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/9.3.2 | pravidlo II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice a technika automatického postřikování a signalizování, např. průtokové přepínače, poplachové ovládací panely) | pravidlo II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 a II-2/52.2 | pravidlo II-2/12.3, II-2/36.1.2 , II-2/36.2, II-2/41-2.5 a II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5 ISO 6182 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.6.1.2, pravidlo II-2/10.6.1.1, pravidlo II-2/10.6.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 8.1, kapitola 8.2.5.2.3 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.6.1.2, pravidlo II-2/10.6.1.1, pravidlo II-2/10.6.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 8.1, kapitola 8.2.5.2.3 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.29 | požární hadice | pravidlo II-2/4.7.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/4.7.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (předpis HSC 1994) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

pravidlo II/2.10.2.3.1.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/10.2.3.1.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.5.5 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.30 | zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů | pravidlo VI/3.1 | pravidlo II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, pravidlo VI/3.1, MSC/oběžník 774 (pevná zařízení) | EN 50104 (1999) kyslík, EN 50054 (1999) hořlavé plyny | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/4.5.7.1. pravidlo II-2/4.5.7.2.1, pravidlo II-2/4.5.7.2.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 15.2.4.2.4 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.31 | stabilní protipožární postřikovací systémy pro vysokorychlostní čluny | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (předpis HSC 1994), MSC/oběžník 912 | rezoluce IMO MSC.44 (65), rezoluce IMO A.800 (19) | | X | X | X | X | |

rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.1.3.1, (předpis HSC 2000), IMO MSC/oběžník 912 | | |

A.1/3.32 | protipožární izolační materiály (vyjma výstroje) pro vysokorychlostní čluny | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.40 (64), rezoluce IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7.2.2, (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.33 | protipožární izolační materiály výstroje vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.40 (64), rezoluce IMO MSC.90 (71) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7.2.2 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.34 | ohnivzdorné mezistěny vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7. 2.1 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.35 | protipožární dveře vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7.2.1, 7.4.2.6 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.36 | protipožární clony vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7.6.4 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.37 | průniky protipožárními mezistěnami vysokorychlostních člunů a)průchody elektrických kabelůb)průniky potrubí, šachet, dálkových vedení, atd. | pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

rezoluce IMO MSC.97(73) 7.4.2.6 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.38 Ex A.1/1.35 | přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/4, rezoluce IMO MSC.48 (66), rezoluce IMO A.602 (15), rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (předpis HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

pravidlo III/34. rezoluce IMO MSC.97(73) 8.1.2 (předpis HSC 2000) | | | |

A.1/3.39 | jiná zařízení halogenových protipožárních systémů ve strojovnách a čerpacích stanicích - rovnocenné vodní protipožární systémy | pravidlo II-/10.1, pravidlo II-2/63.1.3 | pravidlo II-/10.1, II-/2.63.1.3 | IMO MSC/oběžník 668, IMO MSC/oběžník 728 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.4.1.1.3, pravidlo II-2/10.9.1 | pravidlo II-2/10..4.1.1.3, pravidlo II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 7.2.2. (předpis FSS) | | | |

A.1/3.40 | nízko umístěné osvětlovací systémy (nová položka) | pravidlo II-2/28.1.10, pravidlo II-2/ 28.1.11, pravidlo II-2/ 41-2.4.7 | pravidlo II-2/28.1.10, pravidlo II-2/28.1.11, pravidlo II-2/41-2.47 | rezoluce IMO A 752 (18) nebo ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

pravidlo II-2/13.3.2.5.1, pravidlo II-2/13.3.2.5.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 11 (předpis FSS) | pravidlo II-2/13.3.2.5.1, pravidlo II-2/13.3.2.5.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 11 (předpis FSS) | | |

A.1/3.41 | záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD) (nová položka) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/1.2.2.2, pravidlo II-2/13.3.4, pravidlo II-2/13.4.3 | pravidlo II-2/1.2.2.2, pravidlo II-2/13.3.4, pravidlo II-2/13.4.3 rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.2 (předpis FSS), IMO MSC/oběžník 849 | | | |

A.1/3.42 | součásti systémů inertních plynů (nová položka) | pravidlo II-2/62.1 | pravidlo II-2/62, IMO MSC/oběžník 847 | IMO MSC/oběžník 1009, 677, 485, 450/rev.1, 387, 353 a 282, rezoluce IMO A 567 (14) a opr. 1 | | X | X | X | X | |

pravidlo II-2/4.5.5 | pravidlo II-2/4.5.5, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 15 (předpis FSS), IMO MSC/oběžník 847 | | |

A.1/3.43 | součásti protipožárních hasicích systémů kuchyňských zařízení pro smažení ve vysoké vrstvě tuku (automatický nebo ruční typ) (nová položka) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

pravidlo II-2/1.2.2.3 pravidlo II-2/10.6.4, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/1.2.2.3, pravidlo II-2/10.6.4.2.5, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.6 (předpis HSC 2000) | | |

A.1/3.44 | požární výbava hasiče — záchranné lano (nová položka) | pravidlo II-2/17.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.2, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.10.3.3 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.3 (předpis FSS) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/10.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.3 (předpis HSC 2000) , rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.3 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.45 | součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách a stanicích pro čerpání nákladu (nová položka) | pravidlo II-2/7.1.1, pravidlo II-2/63, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/7.1.1, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.7.4 (předpis HSC 1994) | IMO MSC/oběžník 848 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.4.1.1.1, pravidlo II-2/10.9.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 5.2.5 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.4.1.1.1, pravidlo II-2/10.9.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.3.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 5.2.5 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.46 | součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy) (nová položka) | pravidlo II-2.7.1.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/7.1.1, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.7.4 (předpis HSC 1994) | IMO MSC/oběžník 1007 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/10.4.1.1.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 5.2.5 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.4.1.1.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.7.3.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 5.2.5 (předpis FSS) | | | |

A.1/3.47 | koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a v místnostech nákladových čerpadel (nová položka) | pravidlo II-2/9 | pravidlo II-2/9 | IMO MSC/oběžník 670 | | X | X | X | X | |

pravidlo II-2/10.4.1.1.2 | pravidlo II-2/10.4.1.1.2, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 6.2.2 (předpis FSS) | | |

A.1/3.48 | součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie "A" (nová položka) | | IMO MSC/oběžník 913 | X | X | X | X | | |

pravidlo II-2/1.2.2.4, pravidlo II-2/10.5.6, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/1.2.2.4, pravidlo II-2/10.5.6, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (předpis HSC 2000) | | |

A.1/3.49 | proudnice stabilních tlakových vodních postřikovacích hasicích systémů pro prostory zvláštní kategorie, nákladové prostory lodí typu ro-ro a prostory pro vozidla (nová položka) | pravidlo II-2/37.1.3, pravidlo II-2/54.2.9, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/37.1.3, pravidlo II-2/38.2.2, pravidlo II-2/38-1.2, pravidlo II-2/38-1.3, pravidlo II-2/53.2.2.1.4, pravidlo II-2/53.2.2, pravidlo II-2/54.2.9, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.8.2 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO A 123 (V) (výkon), IMO MSC/oběžník 914 | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/19.3.1.3, pravidlo II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, pravidlo X/3 rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 7 (předpis FSS) | pravidlo II-2/19.3.1.3, pravidlo II-2/19.3.9, pravidlo II-2/20.6.1.1.3, pravidlo II-2/20.6.1.2, pravidlo II-2/20.6.1.3, pravidlo II-2/20.6.1.4, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.8.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 7 (předpis FSS) | | | |

A. 1/3.50 | ochranný oblek odolný proti působení chemických látek (nová položka) | pravidlo II-2/54.2.6.1 | pravidlo II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

pravidlo II-2/19.3.6.1 | pravidlo II-2/19.3.6.1 | | | |

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | magnetický kompas | pravidlo V/12(r) | pravidlo V/12(b), rezoluce IMO A 382 (X), rezoluce IMO A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.1.2, rezoluce IMO A 382 (X), rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.2 | vysílací magnetické zařízení pro určování kursu (dříve elektromagnetický kompas) | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (b), rezoluce IMO MSC.86 (70), příloha 2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.2.5 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.694 (17) | ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 7. (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.5, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.2.5 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC.86 (70), příloha 2, rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | gyroskopický kompas | pravidlo V/12(r), | pravidlo V/12 (d), rezoluce IMO A.424 (XI), rezoluce IMO A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.5.1, rezoluce IMO A.424 (XI), rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | radarové zařízení | Přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36 |

A.1/4.5 | automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) | Přesunuto do A.1/4.34 |

A.1/4.6 | ozvěnový hloubkoměr | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (k), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.4 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.224 (VII) ve znění rezoluce IMO MSC74(69) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.1, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.4.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.224 (VII) ve znění rezoluce IMO MSC74(69) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME) | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (l), rezoluce IMO A.824 (19), ve znění rezoluce IMO MSC.96 (72), rezoluce IMO MSC.36(63) 13.3 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73)13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.4, rezoluce IMO A.824 (19), ve znění rezoluce IMO MSC.96(72) rezoluce IMO MSC.97(73) 13.3 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | ukazatel úhlu kormidla, obrátek a náklonu | položka rozdělena do tří položek. Přesunuto do A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | měřič rychlosti obratu | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.1.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (n), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.526 (13), rezoluce IMO A.694 (17) | rezoluce IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; rezoluce IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162; | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.9.1, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.526 (13), rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.10 | zaměřovač | položka zrušena |

A.1/4.11 | zařízení Loran-C | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (p), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.694 (17) rezoluce IMO A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.6, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.12 | zařízení Chayka | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (p), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.818 (19) rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73)13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.6, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.818 (19) rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.13 | zařízení Decca navigátor | položka zrušena |

A.1/4.14 | zařízení GPS | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (p), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.819 (19), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.6, rezoluce IMO MSC. 97 (73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.819 (19), rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | zařízení GLONASS | pravidlo V/12(r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (p), rezoluce IMO MSC.36 (63) 13.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.53 (66), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.6. rezoluce IMO MSC.97(73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.53(66) (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.16 | systém pro řízení kursu (HCS) (dříve autopilot) | pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.8.2, rezoluce IMO A.342(IX) ve znění rezoluce IMO MSC 64 (67) příloha 3, rezoluce IMO A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | lodivodský mechanický výtah | přesunuto do A.1/1.40 |

A.1/4.18 | odpovídač SAR 9 Ghz (SART) | pravidlo III/4, pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo III/6.2.2, pravidlo IV/7.1.3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (předpis HSC 1994), rezoluce A.530 (13), rezoluce IMO A. 802 (19), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

pravidlo III/4, pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo III/6.2.2, pravidlo IV/7.1.3, rezoluce IMO MSC.97 (73)14.7.1.3 (předpis HSC 2000), rezoluce A.530 (13), rezoluce IMO A. 802 (19), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | radarové zařízení pro vysokorychlostní čluny | přesunuto do A.1/4.37 |

A.1/4.20 | ukazatel úhlu kormidla | pravidlo V/12 (r), pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo V/12 (m), rezoluce IMO MSC.36(63) 13.7.2. (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A 694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.5.4. rezoluce IMO MSC.97(73) 13.7.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.21 | ukazatel obrátek lodního šroubu | pravidlo V/12 (r) | pravidlo V/12 (m), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.5.4, rezoluce IMO A 694 (17) | | |

A.1/4.22 | ukazatel náklonu | pravidlo V/12 (r) | pravidlo V/12 (m), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.5.4, rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny | pravidlo III/4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

pravidlo III/4. pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 8.1.6 (předpis HSC 2000) | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní čluny | přesunuto do A.1/4.37 |

A.1/4.25 | automatické sledovací zařízení (ATA) | přesunuto do A.1/4.35 |

A.1/4.26 | automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní čluny | přesunuto do A.1/4.38 |

A.1/4.27 | elektronické mapovací zařízení (EPA) | přesunuto do A.1/4.36 |

A.1/4.28 | integrovaný systém na můstku (nová položka) | pravidlo V/18.7, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.6, rezoluce IMO MSC.97(73) 15.4.3 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC. 64(67) příloha 1, rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | záznamník cestovních údajů (VDR) nová položka | pravidlo V/18.1, pravidlo V/20.2, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/20, rezoluce IMO A.861 (20), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.16 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 6196 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem rastrového zobrazování mapy (RCDS) (nová položka) | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.4, pravidlo V/19.2.1.5, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.8 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.817 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.64(67) příloha 5 a rezoluce IMO MSC.86(70) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | gyroskopický kompas pro vysokorychlostní čluny (nová položka) | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1, (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.36(63) 13.2.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A. 821 (19), rezoluce IMO A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97(73) 13.2.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.821 (19), rezoluce IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | univerzální systém automatické identifikace (AIS) (nová položka) | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.4, rezoluce IMO MSC. 74(69) příloha 3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.15 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17), ITU R.M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1996), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | systém řízení dráhy lodi (nová položka) | pravidlo V/18.7, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.8.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.12 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.74 (69) příloha 2, rezoluce IMO A. 694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | radarové zařízení s automatickým radarovým zobrazovacím zařízením (ARPA) | pravidlo V/12(r) | pravidlo V/12 (g), pravidlo V/12 (h), pravidlo V/12 (j), rezoluce IMO A. 278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.823 (19) rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.3.2, pravidlo V/19.2.7.1, pravidlo V/19.2.8.1, rezoluce IMO A.278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.823 (19), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | radarové zařízení s automatickým sledovacím zařízením (ATA) | pravidlo V/12(r) | pravidlo V/12 (g), pravidlo V/12 (h), pravidlo V/12 (i), rezoluce IMO A.278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.3.2, pravidlo V/19.2.7.1, pravidlo V/19.2.5.5, rezoluce IMO A.278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | radarové zařízení s elektronickým mapovacím zařízením (EPA) | pravidlo V/12(r) | pravidlo V/12 (g), pravidlo V/12 (h), pravidlo V/12 (i), rezoluce IMO A.278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

pravidlo V/18.1 | pravidlo V/19.2.3.2, pravidlo V/19.2.3.3, pravidlo V/19.2.7.1, rezoluce IMO A.278 (VIII), rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC 64. (67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | radarové zařízení s automatickým radarovým zařízením (ARPA) pro vysokorychlostní čluny | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.36(63) 13.5 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.820 (19), rezoluce IMO A.823 (19), rezoluce IMO A. 694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97(73) 13.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A. 823 (19), rezoluce IMO A. 820 (19), rezoluce IMO A. 694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | radarové zařízení s automatickým sledovacím zařízením (ATA) pro vysokorychlostní čluny | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 13.13.1 (předpis HSC 1994) | rezoluce IMO MSC.36(63) 13.5 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A. 820 (19), rezoluce IMO MSC. 64(67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97(73) 13.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A. 820 (19), rezoluce IMO MSC. 64(67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | radarový odrážeč (nová položka) | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000), | pravidlo V/19.2.1.7, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.13 (předpis HSC 2000), | rezoluce IMO A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); rezoluce IMO A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000), | pravidlo IV/7.1.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.385 (X), rezoluce IMO A.524 (13), rezoluce IMO A. 803 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.68 (68) příloha 1, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M. 489-2 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-RM.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC/oběžník 862 | ETS 300-162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (VI.2.1-1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/oběžník 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/oběžník 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | Hlídkový přijímač VHF DSC | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63)14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000), | pravidlo IV/7.1.2, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.803 (19), rezoluce IMO MSC.68 (68) příloha 1, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 609454 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | přijímač NAVTEX | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/7.1.4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.4 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.525 (13), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | přijímač EGC | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000), | pravidlo IV/7.1.5, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.570 (14), rezoluce IMO A.664 (16), rezoluce IMO A.694 (17) | ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1(1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | vysokofrekvenční námořní bezpečnostní informační zařízení (MSI) (přijímač HF NBDP) | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/7.1.5, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.699 (17), rezoluce IMO A.700 (17), rezoluce IMO A.806 (19) rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996). IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | 406 Mhz (COSPAS-SARSAT) | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/7.1.6, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.662 (16), rezoluce IMO A.696 (17), rezoluce IMO A.810 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.56 (66) a IMO MSC.120 (74), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/oběžník 862 | ETS 300-066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/oběžník 8621; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/oběžník 862. | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | EPIRB pásmo L (INMARSAT) | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/7.1.6, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.1.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.662 (16), rezoluce IMO A.812 (19), rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/oběžník 862 | ETS 300-372 Ed. 1 (1996-05), EN 60945 (1997); MSC/oběžník 862; IEC 61097-5 (1997), MSC/oběžník 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | hlídkový přijímač 2182 kHz | položka zrušena |

A.1/5.9 | dvojtónový generátor poplašného signálu | položka zrušena |

A.1/5.10 | rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/9.1.1, IV/10.1.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.9.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.804, (19) ve znění rezoluce IMO MSC.68 (68) příloha 2, rezoluce IMO A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/oběžník 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/ oběžník 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/9.1.2, pravidlo IV/10.1.3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.9.1.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.804 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.68 (68) příloha 2, rezoluce IMO A.694 (17), ITU R M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1(1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/10.1.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.10.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.570 (14), rezoluce IMO A.808 (19), rezoluce IMO A.694 (17), MSC/oběžník 862 | IEC 61097-10 (1999), IMO MSC/oběžník 862, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/10.1.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.10.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.570 (14), rezoluce IMO A.664, rezoluce IMO A.807 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.68(68) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17), MSC/oběžník 862 | ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/oběžník 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/oběžník 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/10.2.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.10.2.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.806 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.68 (68) příloha 3, rezoluce IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/oběžník 862 | ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A 1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11)+A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/oběžník 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/oběžník 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/10.2.2, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 14.10.2.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.806 (19) ve znění rezoluce IMO MSC 68(68) příloha 3, rezoluce IMO A. 694 (17), ITU-R.M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04) EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/7.5, rezoluce IMO MSC.97(73) 14.7.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.80 (70) přílohy 1 a 2, rezoluce IMO A.694 (17), úmluva ICAO příloha 10, předpisy pro radiová zařízení | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1(2000-07, IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v plavidle umožňujícím přežití | pravidlo III/4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 8.1.6 a 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo III/6.2.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 8.2.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A. 809 (19) příloha 1, rezoluce IMO A. 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed. 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v plavidle umožňujícím přežití | pravidlo III/4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.36(63) 14.13.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 8.1.6 a 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo III/6.2.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO MSC.97(73) 8.2.1.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A. 809 (19) příloha 2, rezoluce IMO A. 694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Radarový odrážeč v záchranných vorech | pravidlo III/4, III/34, pravidlo X/3, | rezoluce IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | materiály ponorných obleků | pravidlo III/4, pravidlo III/34 | rezoluce IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | uvolňovací zařízení pro vysazování plavidel umožňujících přežití | pravidlo III/4 | rezoluce IMO MSC.48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (nová položka) | systém pro všeobecný poplach a určený veřejnosti | pravidlo III/6(5) | předpis LSA 7.2, rezoluce IMO A. 830 (18), IMO MSC/oběžník 808, rezoluce IMO MSC.97(73) 4.2.2 (předpis HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/1.4 ex A.1/1.29 | naloďovací žebříky | pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC. 48(66), rezoluce IMO MSC.36(63) 8.1 (předpis HSC 1994) | ISO 799-1980 | | | | | | |

pravidlo III/4, pravidlo X/3 | pravidlo III/34, rezoluce IMO MSC. 48(66), rezoluce IMO MSC.97(73) 8.1 (předpis HSC 2000) | | | | | | |

2. Zabránění znečišťování moří

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo Marpol 73/78 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo Marpol 73/78 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (nová položka) | přístroje pro monitorování a zaznamenávání NOx na lodi | příloha VI rezoluce 2 kapitola 1 nařízení 1.3.9, rezoluce 2 kapitola 2 nařízení 2.1.2.5 a rezoluce 2 kapitola 6.1 | příloha VI rezoluce 2 kapitola 1 nařízení 1.3.9, rezoluce 2 kapitola 2 nařízení 2.1.5.5 a rezoluce 2 kapitola 6.1 | vypracuje IMO | | | | | | |

A.2/2.2 (nová položka) | systémy pro čištění výfukových plynů na lodi | příloha VI nařízení 13.3 (b)(i) a nařízení 14.4.(b) | příloha VI nařízení 13.3 (b)(i) a nařízení 14.4.(b) | vypracuje IMO | | | | | | |

A.2/2.3 (nová položka) | rovnocenné metody snižování emisí NOx na lodi | příloha VI nařízení 13.3(b)(ii) | příloha VI nařízení 13.3(b)(ii) | vypracuje IMO | | | | | | |

A.2/2.4 (nová položka) | ostatní technické metody omezování emisí SOx | příloha VI nařízení 14.4(c) | příloha VI nařízení 14.4(c) | vypracuje IMO | | | | | | |

3. Protipožární ochrana

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | nepřenosná a přenosná hasicí zařízení | pravidlo II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/6, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (předpis HSC 1994) | EN 1866 (1998), ISO 11601 (1999) | | | | | | |

pravidlo II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 4.1.2 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (předpis HSC 2000) rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 4.1.2 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.2 | proudnice hadic stabilních hasicích systémů sprch s tlakovou vodou pro prostory zvláštní kategorie | přesunuto do A.1/3.49 |

A.2/3.3 | startování soustav generátorů za chladného počasí (startovací zařízení) | pravidlo II-1/44.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-1/44.2,rezoluce IMO MSC.36 (63) 12.4 (předpis HSC 1994) | | | | | | | |

pravidlo II-1/44.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 12.4 (předpis HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/3.4 | dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou) | pravidlo II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (předpis HSC 1994) | | | | | | | |

pravidlo II-2/10.2.3.3.4, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/10.2.3.3.4, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.5.6 (předpis HSC 2000), | | | | | | | |

A.2/3.5 | stabilní soustavy požární detekce a požárního poplachu v řídících stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách a v neobsluhovaných prostorách strojovny | pravidlo II-2/13, II-2/14.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/13, II-2/14.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (předpis HSC 1994) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo II-2/7.4, pravidlo II-2/ 7.4.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo II-2/7.4, pravidlo II-2/ 7.4.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.6 | detektory kouře | pravidlo II-2/13.3.2 pravidlo X/3 | pravidlo II.2/13.2.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (předpis HSC 1994) | EN 54-7 (2000) pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

pravidlo II-2/7.2.2. pravidlo II-2/7.4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.3.1.2 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo II-2/7.4, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 9.2.3.1.2 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.7 | detektory tepla | pravidlo II-2/13.3, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/13.3.3, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.71 (předpis HSC 1994) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo II-2/7.4, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.3.1.3 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo II-2/7.4, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 9.2.3.1.3 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.8 | elektrická bezpečnostní světla | pravidlo II-2/17.1.1.4, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.1.4, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (předpis HSC 1994) | publikace IEC 79 | | | | | | |

pravidlo II-2/10.10, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 3.2.1.1.4 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 3.2.1.1.4 1(předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.9 | ochranný oblek odolný proti působení chemických látek | přesunuto do A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | nízko položené osvětlovací soustavy | přesunuto do A.1/3.40 |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | proudnice stabilních protipožárních vodních sprchových systémů pro strojovny | pravidlo II-2/10.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/10.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (předpis HSC 1994) | | | | | | | |

pravidlo II-2/10.4, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 7 (předpis FSS), pozn.: nezahrnuto do předpisu HSC 2000 | pravidlo II-2/10.4, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 7 (předpis FSS) | | | | | | | |

A.2/3.12 | rovnocenné stabilní plynové hasicí soustavy ve strojovnách a v místnostech nákladových čerpadel | přesunuto do A.1/3.45 |

A.2/3.13 | dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch | pravidlo II-2/17.1.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/17.1.2, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (předpis HSC 1994) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

pravidlo II-2/10.10.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 3 (předpis FSS) | pravidlo II-2/10.10.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 3 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.14 | požární hadice (navíjecí) | pravidlo II-2/4.7.1, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/4.7.1, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (předpis HSC 1994) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

pravidlo II-2/10.2.3.1.1, pravidlo II-2/10.2.3.3.2, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/10.2.3.1.1, pravidlo II-2/10.2.3.3.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.5.5 (předpis HSC 2000), | | | | | | |

A.2/3.15 | součásti detekčních systémů na odběr vzorků kouře | pravidlo II-2/13-1 | pravidlo II-2/13-1 | | | | | | | |

pravidlo II-2/7.6, pravidlo II-2/19.3.3, pravidlo II-2/20.4.2, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 10 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.6, pravidlo II-2/19.3.3, pravidlo II-2/20.4.2, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 10 (předpis FSS) | | | | | | | |

A.2/3.16 | detektory vzplanutí | pravidlo II-2/132, pravidlo X/3 | pravidlo II-2/13, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (předpis HSC 1994) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

pravidlo II-2/7.1, pravidlo II-2/7.2.2., pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.3.1.1 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.1, pravidlo II-2/7.2.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.3.1.1(předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.17 | ručně obsluhované hlásiče požáru | pravidlo II-2/13, pravidlo X/3 | pravidlo II.2/13, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (předpis HSC 1994) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

pravidlo II-2/7.1, pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.1.1 (předpis FSS) | pravidlo II.2/13, pravidlo II-2/7.2.2 rezoluce IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73), kapitola 9.2.1.1 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.18 | poplachová zařízení | pravidlo II-2/13, pravidlo X/3 | pravidlo II.2/13, rezoluce IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (předpis HSC 1994) | Pr EN 54-3 (2000) | | | | | | |

pravidlo II-2/7.1, pravidlo II-2/7.2.2, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.5 (předpis FSS) | pravidlo II-2/7.1, pravidlo II-2/7.2.2, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 9.2.5 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.19 | součásti místně používaných stabilních vodních protipožárních systémů ve strojovnách kategorie "A" | přesunuto do A.1/3.48 |

A.2/3.20 | čalouněný nábytek | přesunuto do A.1/3.20 |

A.2/3.21 (nová položka) | součásti hasicích systémů v úschovnách nátěrů a hořlavých kapalin | pravidlo II-2/18.7 | pravidlo II-2/18.7 | IMO MSC/oběžník 847 | | | | | | |

pravidlo II-2/10.6.3 | pravidlo II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (nová položka) | součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní | pravidlo II-2/16.7.4, pravidlo II-2/32.1.9.3 | pravidlo II-2/16.7.4, pravidlo II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

Regpravidlo II-2/9.7.5 | pravidlo II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (nová položka) | součásti hasicích systémů na palubě pro helikoptéry | pravidlo II-2/18.8.2.3 | pravidlo II-2/18.8.2.3 | rezoluce IMO A. 855 (20) | | | | | | |

pravidlo II-2/18.1.2 | pravidlo II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (nová položka) | přenosné pěnové hasicí jednotky | pravidlo II-2/6.4, pravidlo X/3, | pravidlo II-2/6.4, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.8.4.1.2 (předpis HSC 1994) | | | | | | | |

pravidlo X/3 | rezoluce IMO MSC.97(73) 7.8.4.1.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 4.1.2 (předpis FSS) | | | | | | | |

A.2/3.25 (nová položka) | mezistěny třídy C | pravidlo II-2/3.5 | pravidlo II-2/3.5 | rezoluce IMO A.799 (19), rezoluce IMO A.652 (16), rezoluce IMO A.61 (67) příloha 1 části 1, 2 a 5 a příloha 2, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

pravidlo II-2/3.10 | pravidlo II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (nová položka) | systémy na plynná paliva pro domácí použití (součásti) | pravidlo II-2/51 | pravidlo II-2/51 | | | | | | | |

pravidlo II-2/4.3 | pravidlo II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (nová položka) | součásti stabilních plynových hasicích systémů (CO2) | pravidlo II-2/5.2, pravidlo X/3, | pravidlo II-2/5.2, pravidlo II-2/7.1.1.1, pravidlo II-2/38.2.1, pravidlo II-2/39.1, pravidlo II-2/53.1, pravidlo II-2/53.2.2.1, pravidlo II-2/63.1.1, rezoluce IMO MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (předpis HSC 1994) | Pr EN 12094, části 1-20 | | | | | | |

pravidlo II-2/10.4.1.1.1, pravidlo X/3, | pravidlo II-2/10.4.1.1.1, pravidlo I-2/10.5.1.1 pravidlo II-2/ 10.6.3.1.1, pravidlo II-2/10.7.1.1, pravidlo II-2/10.7.1.3, pravidlo II-2/10.9.1.1, rezoluce IMO MSC.97(73) 7.7.3.3, 7.15., 7.17.3.8.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 5.2.2 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.28 (nová položka) | součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou — stabilní palubní pěnové systémy tankových lodí | pravidlo II-2/61.4 | pravidlo II-2/61.4 | IMO MSC/oběžník 798 | | | | | | |

pravidlo II-2/10.8.1 | pravidlo II-2/10.8.1, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 14 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.29 (nová položka) | součásti stabilních hasicích systémů s málo expanzivní pěnou ve strojovnách a k ochraně paluby tankových lodí | pravidlo II-2/8, pravidlo II-2/61.4 | pravidlo II-2/8, pravidlo II-2/61.4 | IMO MSC/oběžník 582 a opr. 1 | | | | | | |

pravidlo II-2/10.8.1 | pravidlo II-2/10.8.1, rezoluce IMO MSC.98(73) kapitola 6.2.3 (předpis FSS) | | | | | | |

A.2/3.30 (nová položka) | stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankových lodí | rezoluce IMO MSC.4 (48) kapitola 11.3 odstavec 11.3 (předpis IBC) | rezoluce IMO MSC.4 (48) kapitola 11.3 odstavec 11.3 (předpis IBC) | IMO MSC/oběžníky 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigační zařízení

Poznámky pro přílohu A.2 oddíl 4, navigační zařízení

Sloupce 3 a 4:

Odkazy na SOLAS kapitolu V jsou odkazy na SOLAS 1974 ve znění MSC 73 se vstupem v platnost dnem 1. července 2002.

Sloupec 4:

Citovaná doporučení ITU jsou ta, která jsou uvedena v mezinárodních smlouvách a příslušných rezolucích a oběžnících IMO.

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody | |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

A.2/4.1 | Gyroskopický kompas vysokorychlostních člunů | přesunuto do A.1/4.31 | |

A.2/4.2 | systém řízení kursu pro vysokorychlostní čluny (dříve autopilot) | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.12 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.3 | vysílací zařízení pro řízení kursu THD (metoda GNSS) (dříve elektromagnetický kompas) | pravidlo V/18.1, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.5.1, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.382 (X), rezoluce IMO MSC.116 (73), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.4 | denní signalizační světlo | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.2.2, rezoluce IMO MSC.95 (72), rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.9 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.5 | pátrací světlo vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.9 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.6 | zařízení pro noční vidění ve vysokorychlostních člunech | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC. 97 (73) 13.10 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.94 (72), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.7 | systém vedení dráhy | přesunuto do A.1/4.33 | |

A.2/4.8 | systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) | přesunuto do A.1/4.30 | |

A.2/4.9 | záložní systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) | přesunuto do A.1/4.30 | |

A.2/4.10 | systém rastrového zobrazení mapy (RCDS) | přesunuto do A.1/4.30 |

A.2/4.11 | kombinované zařízení GPS/GLONASS | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.6, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.74 (69) příloha 1, rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.12 | zařízení DGPS/DGLONASS | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.16, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.64 (67) příloha 2, rezoluce MSC.36(63) 7.7.1 (předpis HSC 1994), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.13 | gyroskopický kompas vysokorychlostních člunů | přesunuto do A.1/4.31 | |

A.2/4.14 | záznamník cestovních údajů (VDR) | přesunuto do A.1/4.29 | |

A.2/4.15 | integrovaný navigační systém | pravidlo V/18.7, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.6, rezoluce IMO MSC.86 (70) příloha 3, rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.16 | integrovaný systém na můstku | přesunuto do A.1/4.28 | |

A.2/4.17 | zesilovač radiolokačního cíle | pravidlo V/18.7, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | ITU-R M. 1176-(10/95), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); EN 60945 (1996) | | | | | | | |

A.2/4.18 | systém přijímání zvuku | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.1.8, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.14 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.86 (70) příloha 1, rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.19 | magnetický kompas vysokorychlostních člunů | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.382 (X), rezoluce IMO A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996); | | | | | | | |

A.2/4.20 | systém kontroly dráhy ve vysokorychlostních člunech | pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (předpis HSC 2000) | rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.21 | mapová zařízení pro lodní radar | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.2, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.817 (19) ve znění rezoluce IMO MSC.64 (67) příloha 5, rezoluce IMO A.477 (XII) ve znění rezoluce IMO MSC.64 (67) příloha 4, rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.22 | vysílací zařízení pro řízení kursu THD (gyroskopická metoda) | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.5, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.116 (73), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.23 | vysílací zařízení pro řízení kursu THD (magnetická metoda) | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.3.5, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO MSC.86 (70) příloha 2, rezoluce IMO A.116 (73), rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; budoucí ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | | |

A.2/4.24 | ukazatel síly sání lodního šroubu | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.5.4, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

A.2/4.25 | ukazatelé síly laterálního sání lodního šroubu, náklonu a režimu otáček | pravidlo V/18.1, pravidlo X/3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo V/19.2.5.4, rezoluce IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17) | | | | | | | | |

5. Radiokomunikační zařízení

Poznámky pro přílohu A.2, oddíl 5 radiokomunikace

Sloupec 4:

citovaná doporučení ITU jsou ta, která jsou uvedena v mezinárodních smlouvách a příslušných rezolucích a oběžnících IMO.

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo OLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | EPIRB VHF | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, éIMO MSC.97(73) 13.1.2 (předpis HSC 2000), | pravidlo IV/8.3, rezoluce IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.662 (16), rezoluce IMO A.805 (19), rezoluce IMO A.694 (17) , ITU-R M. 489-2 (10/95), ITU-R M. 693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | radiový rezervní zdroj energie | pravidlo IV/14, pravidlo X3, rezoluce IMO MSC.97(73) 13.1.2 (předpis HSC 2000), | pravidlo IV/13.2, rezoluce IMO MSC.97 (73) 14.1 (předpis HSC 2000), oběžník COMSAR 16, rezoluce IMO A.694 (17) | budoucí EN 61097-14, EN 60945 (1997); budoucí IEC 61097-14, IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/10.1.1, rezoluce IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.570 (14), rezoluce IMO A.808 (19), rezoluce IMO A.694 (17), IMO MSC/oběžník 862 | budoucí IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO MSC/oběžník 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | ovládací panel pro tísňové volání | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/6.4, rezoluce IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17), IMO MSC/oběžník 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | ovládací panel pro tísňové volání v případě poplachu nebo pohotovosti | pravidlo IV/14, pravidlo X/3, IMO MSC.97(73) 13.1.2 (předpis HSC 2000) | pravidlo IV/6.6, rezoluce IMO MSC.97 (73) 14.6.6 (předpis HSC 2000), rezoluce IMO A.694 (17), IMO MSC/oběžník 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Zařízení požadovaná podle COLREG 72

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo COLREG 72 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo COLREG 72 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | navigační světla | příloha I/14 | příloha I/14, rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 příloha I (výkon); IEC 60945 (1997), Colreg 72 příloha I (výkon) | | | | | | |

A.2/6.2 | prostředky zvukové signalizace | příloha III/3 | příloha III/3, rezoluce IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), hvizdy — Colreg 72 příloha III/1 (výkon, zvonky nebo gongy — Colreg 72 příloha III/2 (výkon); IEC 60945 (1996), hvizdy — Colreg 72 příloha III/1 (výkon, zvonky nebo gongy — Colreg 72 příloha III/2 (výkon) | | | | | | |

7. Bezpečnostní zařízení lodí pro dopravu hromadného nákladu

Pol. čís. | Označení položky | Pravidlo SOLAS 74 v platném znění, kde je vyžadováno "schválení typu" | Použitelné pravidlo SOLAS 74 v platném znění a příslušné rezoluce a oběžníky IMO | Zkušební normy | Moduly pro posuzování shody |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | nakládací zařízení | pravidlo XII/11, konference SOLAS, 1997, rezoluce 5 | pravidlo XII/11, rezoluce 5 konference SOLAS 1997 | doporučení IACS č. 48 o nakládacích zařízeních (SOLAS/CONF.4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------