32002L0057Úřední věstník L 193 , 20/07/2002 S. 0074 - 0097


Směrnice Rady 2002/57/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh [2] byla opakovaně a podstatně pozměněna [3]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2) Produkce olejnin a přadných rostlin zaujímá v zemědělství Společenství významné místo.

(3) Uspokojivé výsledky při pěstování olejnin a přadných rostlin závisejí do značné míry na použití vhodného osiva.

(4) Vyšší výnosnosti při pěstování olejnin a přadných rostlin ve Společenství bude dosaženo tím, že členské státy budou při výběru odrůd povolených pro uvádění na trh uplatňovat jednotná a co nejpřísnější pravidla. Proto směrnice Rady 2002/53/ES [4] stanoví Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin.

(5) Je žádoucí vytvořit na základě zkušeností se systémy členských států a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jednotný systém uznávání pro Společenství. V souvislosti s konsolidací vnitřního trhu by se systém Společenství měl uplatňovat na produkci určenou k uvedení na trh a na uvádění na trh ve Společenství, aniž by členským státům poskytoval možnost jednostranně se od něj odchýlit způsobem, který by bránil volnému pohybu osiv ve Společenství.

(6) Obecně by mělo být uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh povoleno pouze tehdy, bylo-li v souladu s pravidly pro uznávání úředně přezkoušeno a uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo, a u některých druhů úředně přezkoušeno a povoleno jako obchodní osivo. Volba termínů "základní osivo" a "certifikované osivo" vychází ze stávající mezinárodní terminologie. Za určitých podmínek by mělo být možné uvést na trh šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu nebo nezpracované osivo.

(7) Pravidla Společenství by se neměla vtahovat na osivo, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

(8) Aby se zlepšila nejen genetická hodnota osiva olejnin a přadných rostlin ve Společenství, ale také jejich vnější jakost, musí být stanoveny určité podmínky týkající se technické čistoty a klíčivosti.

(9) K zajištění pravosti osiva musí být stanovena pravidla Společenství pro balení, odběr vzorků, uzavírání a označování. Za tímto účelem musí návěsky uvádět údaje nezbytné pro výkon úřední kontroly a pro informování zemědělců, a musí odkazovat na uznání certifikovaného osiva různých kategorií v rámci Společenství.

(10) Měla by být stanovena pravidla pro uvádění na trh chemicky ošetřeného osiva a osiva vhodného pro ekologické zemědělství, a pravidla pro zachování genetických zdrojů rostlin, které umožní zachování odrůd ohrožených genetickou erozí využitím in situ.

(11) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 14 Smlouvy, měly by být za určitých podmínek povoleny odchylky. Členské státy, které využijí odchylek, by si měly při kontrole vzájemně poskytovat správní pomoc.

(12) Členské státy by měly přijmout vhodná kontrolní opatření, aby bylo při uvádění osiva na trh zajištěno dodržování jakostních požadavků a předpisů o zachování pravosti.

(13) Uvádění na trh osiva, které tyto podmínky splňuje, by mělo podléhat pouze těm omezením, která stanoví pravidla Společenství, aniž je dotčen článek 30 Smlouvy.

(14) Je nezbytné, aby osivo, které bylo v jiné zemi získáno množením základního osiva uznaného v některém členském státě, bylo za určitých podmínek uznáno za osivo rozmnožené v daném členském státě.

(15) Je žádoucí stanovit, že osivo olejnin a přadných rostlin sklizené ve třetích zemích může být uváděno na trh ve Společenství pouze tehdy, pokud poskytuje stejné záruky jako osivo, které bylo úředně uznáno nebo úředně povoleno jako obchodní osivo ve Společenství a které je v souladu s pravidly Společenství.

(16) V obdobích, kdy dochází k obtížím v zásobování certifikovaným osivem olejnin a přadných rostlin různých kategorií nebo obchodním osivem, lze dočasně povolit uvést na trh kategorii osiva, která podléhá méně přísným požadavkům, a odrůdy osiva, které nejsou zahrnuty do společného katalogu odrůd ani do národního katalogu odrůd.

(17) Za účelem harmonizace technických metod uznávání používaných v členských státech a proto, aby bylo možné porovnávat osiva uznaná ve Společenství a osiva pocházející ze třetích zemí, by měly být v členských státech zavedeny srovnávací zkoušky Společenství pro každoroční následné kontroly osiv různých kategorií certifikovaného osiva.

(18) Je žádoucí uspořádat časově omezené testy, aby se nalezla lepší náhradní řešení pro některá ustanovení této směrnice.

(19) Nejsou-li na území členského státu některé druhy osiva běžně rozmnožovány nebo uváděny na trh, měla by být dána možnost osvobodit tento členský stát od povinnosti uplatňovat tuto směrnici na dotyčné druhy.

(20) V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5] by měla být přijata opatření nutná k provedení této směrnice.

(21) Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic stanovených v příloze VI části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci určenou k uvedení na trh a na uvádění na trh ve Společenství osiva olejnin a přadných rostlin, které jsou určeny k zemědělské produkci, s výjimkou okrasných účelů.

Nevztahuje se na osivo olejnin a přadných rostlin, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "uvedením na trh": prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod osiva ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání s osivem, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

- dodání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,

- dodání osiva poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání osiva poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení osiva k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu nebo materiálu z něj žádná práva. Dodavatel osiva předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodané osivo splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2;

b) "olejninami a přadnými rostlinami"

: rostliny těchto rodů a druhů:

Arachis hypogaeaL. | podzemnice olejná |

Brassica juncea(L.) Czernj. et Cosson | hořčice sareptská |

Brassica napusL. (partim) | řepka olejka |

Brassica nigra(L.) Koch | hořčice černá |

Brassica rapa L.var.silvestris(Lam.) Briggs | Řepice (řepák) |

Cannabis sativaL. | konopí seté |

Carthamus tinctoriusL. | světlice barvířská |

Carum carviL. | kmín kořenný |

Glycine max(L.) Merr. | sója |

Gossypiumspp. | bavlník |

Helianthus annuusL. | slunečnice roční |

Linum usitatissimumL. | len setý přadný, len setý olejný |

Papaver somniferum L. | mák setý |

Sinapis albaL. | hořčice bílá; |

c) "základním osivem" (s výjimkou hybridů slunečnice): osivo,

i) které bylo vypěstováno na odpovědnost pěstitele podle přesných zásad šlechtění odrůdy,

ii) které je určeno k produkci osiva buď kategorie "certifikované osivo" nebo kategorií "certifikované osivo první generace" nebo "certifikované osivo druhé generace" nebo případně "certifikované osivo třetí generace",

iii) které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

iv) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků;

d) "základním osivem" (hybridy slunečnice):

1. "základním osivem inbredních linií": osivo,

i) které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

ii) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků;

2. "základním osivem jednoduchých hybridů": osivo,

i) které je určeno k produkci trojitých nebo dvojitých hybridů,

ii) které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II a

iii) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků;

e) "certifikovaným osivem" (řepice (řepák), hořčice sarpetská, řepka olejka, hořčice černá, dvoudomé konopí seté, světlice barvířská, kmín kořenný, slunečnice roční, mák setý, hořčice bílá): osivo,

i) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků nebo

- u kterého bylo v případě požadavků stanovených v příloze I úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

f) "certifikovaným osivem první generace" (podzemnice olejná, jednodomé konopí seté, len setý přadný, len setý olejný, sója, bavlník): osivo,

i) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) které je určeno k produkci osiva kategorie "certifikované osivo druhé generace", případně "certifikované osivo třetí generace" nebo k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) které vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků nebo

- u kterého bylo v případě požadavků stanovených v příloze I úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

g) "certifikovaným osivem druhé generace" (podzemnice olejná, len setý přadný, len setý olejný, sója, bavlník): osivo,

i) které pochází bezprostředně ze základního osiva, z certifikovaného osiva první generace nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin nebo k produkci osiva kategorie "certifikované osivo třetí generace",

iii) které vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách I a II a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků nebo

- u kterého bylo v případě požadavků stanovených v příloze I úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

h) "certifikovaným osivem druhé generace" (jednodomé konopí seté): osivo,

i) které pochází bezprostředně z certifikovaného osiva první generace, které bylo založeno a úředně kontrolováno se zřetelem na produkci certifikovaného osiva druhé generace,

ii) které je určeno k produkci konopí sklízeného v době květu,

iii) které splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v přílohách I a II a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků nebo

- u kterého bylo v případě požadavků stanovených v příloze I úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

i) "certifikovaným osivem třetí generace" (len setý přadný, len setý olejný): osivo,

i) které pochází bezprostředně ze základního osiva, z certifikovaného osiva první nebo druhé generace nebo, na žádost šlechtitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II,

ii) které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva olejnin a přadných rostlin,

iii) které splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v přílohách I a II a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků nebo

- u kterého bylo v případě požadavků stanovených v příloze I úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

j) "obchodním osivem": osivo,

i) které je druhově pravé,

ii) které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na obchodní osivo stanoveným v příloze II a

iii) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků;

k) "úředními opatřeními": opatření, která provádějí

i) státní orgány nebo

ii) veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby jednající jménem státu nebo

iii) v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežné fyzické osoby,

za podmínky, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

2. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 písm. b) se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Typy odrůd, včetně komponentů, určené k uznání podle této směrnice, lze určit a definovat postupem podle čl. 25 odst. 2.

4. Členské státy mohou:

a) u osiva lnu zahrnout do kategorie základního osiva více generací a rozdělit tuto kategorii podle generací;

b) stanovit, že úřední zkoušky kontrolující vyhovění požadavku uvedeného v příloze II části I bodě 4 pro Brassica napus nebyly při uznávání osiva prováděny u všech partií, pokud neexistují pochybnosti, zda byl tento požadavek splněn.

5. Provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. e) bodu iv) druhé odrážky, písm. f) bodu iv) druhé odrážky, písm. g) bodu iv) druhé odrážky, písm. h) bodu iv) druhé odrážky a písm. i) bodu iv) druhé odrážky vyhovuje těmto požadavkům:

a) inspektoři:

i) mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii) nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii) jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv) provádějí zkoušky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední zkoušky;

b) množitelské porosty, které jsou předmětem inspekce, vzešly z osiva, které bylo podrobeno následné úřední kontrole s uspokojivými výsledky;

c) část množitelských porostů je předmětem inspekce prováděné úředními inspektory. Tato část činí 10 % u samosprašných porostů a 20 % u cizosprašných porostů, a 5 % nebo 15 % u druhů, pro které členské státy stanoví úřední laboratorní vyšetření odrůdové pravosti a odrůdové čistoty podle morfologických a fyziologických znaků nebo případně biochemickou analýzou;

d) část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů je odebrána pro úřední následné kontroly a popřípadě pro laboratorní vyšetření osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

Členské státy stanoví sankce, které se ukládají za porušení pravidel o zkouškách pod úředním dohledem uvedených v prvním pododstavci. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Mezi sankce lze zařadit to, že inspektorům při úmyslném nebo nedbalostním porušení pravidel platných pro úřední zkoušky orgán příslušný pro uznávání osiva odebere úřední schválení podle písm. a) bodu iii) prvního pododstavce. V takovém případě se zruší provedená uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

6. Další opatření pro provádění zkoušek pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 25 odst. 2.

Až do přijetí těchto opatření platí podmínky článku 2 rozhodnutí Komise 89/540/EHS [6].

Článek 3

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) – len přadný,

které bylo úředně uznáno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".

2. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo olejnin a přadných rostlin jiných druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo úředně uznáno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo", anebo se jedná o obchodní osivo.

3. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, že po uplynutí určených lhůt lze uvádět na trh pouze to osivo olejnin a přadných rostlin jiných druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo úředně uznáno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".

4. Členské státy zajistí, aby úřední zkoušky osiva probíhaly v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.

Článek 4

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2, stanoví členské státy, že na trh lze uvádět:

- šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu, a

- nezpracované osivo, které se uvádí na trh ke zpracování, pokud je zajištěna pravost tohoto osiva.

Článek 5

Členské státy však mohou odchylně od článku 3 povolit,

a) aby bylo úředně uznáno a uváděno na trh základní osivo, které nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II; k tomuto účelu budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil určitou klíčivost, kterou při uvádění na trh uvede na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie;

b) aby v zájmu rychlejšího zásobování osivem bylo úředně uznáno a uváděno na trh až po prvního obchodního příjemce osivo kategorií "základní osivo", jakékoli "certifikované osivo" nebo "obchodní osivo", u kterého dosud nebyly ukončeny úřední zkoušky týkající se vyhovění požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II. Uznání se provede pouze po předložení předběžného protokolu o analýze osiva a za podmínky, že je uvedeno jméno a adresa prvního příjemce. Budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil klíčivost vyplývající z předběžné analýzy. Tuto klíčivost uvede dodavatel při uvádění na trh na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie.

S výjimkou případů množení mimo Společenství uvedených v článku 18 se tato ustanovení nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí.

Členské státy, které využijí některé z odchylek uvedených v písmenech a) a b), si při kontrole poskytují vzájemnou správní pomoc.

Článek 6

1. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2, mohou členské státy povolit producentům usazeným na jejich území, aby uváděli na trh:

a) malá množství osiva pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) přiměřená množství osiva pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud osivo náleží k odrůdě, pro kterou byla v dotyčném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu lze toto povolení udělit pouze tehdy, byla-li učiněna veškerá vhodná opatření, aby se předešlo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2. Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy udělit toto povolení, se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na jejich území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998 zůstávají v platnosti do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Pokud jde o požadavky stanovené v přílohách I a II, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce a pro zkoušení tuzemského obchodního osiva dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 8

Členské státy stanoví, že případně potřebný popis genealogických složek je na žádost šlechtitele považován za důvěrný.

Článek 9

1. Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány úředně pomocí vhodných metod.

2. Při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány z homogenních partií; maximální hmotnost partie a minimální hmotnost vzorku jsou uvedeny v příloze III.

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že základní osivo, certifikované osivo všech kategorií a obchodní osivo smí být uváděno na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených obalech, které jsou opatřeny uzávěrem a označeny podle článků 11 a 12.

2. Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se obalu, uzávěru a označení.

Článek 11

1. Členské státy stanoví, že balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií a obchodního osiva musí být uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohla být otevřena bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle čl. 12 odst.1 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření stanovená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2. Balení mohou být jednou nebo víckrát znovu uzavřena pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V tomto případě se na návěsce podle čl. 12 odst. 1 uvede, že se jedná o opětovné uzavření, dále datum posledního opětovného uzavření a orgán, který je provedl.

3. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky lze stanovit postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 12

1. Členské státy stanoví, že balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií a obchodního osiva:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo první generace po základním osivu modrá, pro certifikované osivo dalších generací po základním osivu červená a pro obchodní osivo hnědá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Nevyhovuje-li v případech uvedených v čl. 5 písm. a) základní osivo požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky, obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze IV části A bodě a) podbodech 4, 5 a 6 a pro obchodní osivo v bodě b) podbodech 2, 5 a 6. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky lze stanovit postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Není dotčeno právo členských států stanovit, že osivo olejnin a přadných rostlin, které je prokazatelně určeno pro jiné účely než zemědělskou produkci, smí být uváděno na trh pouze tehdy, je-li tato skutečnost uvedena na návěsce.

Článek 13

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, že členské státy mohou požadovat, aby balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií nebo obchodního osiva byla opatřena návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na obalu) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska dodavatele obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 14

U osiva geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním či jiném průvodním dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 15

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií nebo obchodního osiva musí být uvedeno buď na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a na obalu nebo uvnitř obalu.

Článek 16

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, lze postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takových testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na požadavky, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

Článek 17

Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.

Článek 18

Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle čl. 4 první odrážky za podmínky, že:

a) je orgán příslušný k uznávání úředně zkontroloval v souladu s předpisy pro uznávání základního osiva,

b) se nachází v balení v souladu s touto směrnicí, a

c) balení jsou opatřena úřední návěskou obsahující alespoň tyto údaje:

- orgán příslušný k uznávání a členský stát nebo jejich značky,

- číslo partie,

- měsíc a rok uzavření, nebo

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání,

- druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů,

- odrůda uvedená alespoň latinským písmem,

- označení "osivo předcházející základnímu osivu",

- počet generací předcházejících osivu kategorie "certifikované osivo" nebo "certifikované osivo první generace".

Návěska je bílá se šikmým fialovým pruhem.

Článek 19

1. Členské státy stanoví, že osivo olejnin a přadných rostlin, které

- pochází bezprostředně ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 20 písm. b), nebo pochází přímo z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným v takové třetí zemi, a

- bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost, a aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2002/53/ES, úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, pokud bylo podrobeno inspekci v terénu vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I pro danou kategorii a pokud bylo úředními zkouškami zjištěno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze II.

Pochází-li v těchto případech osivo přímo z úředně uznaného osiva generací předcházejících základnímu osivu, mohou členské státy rovněž povolit úřední uznávání jako základní osivo, pokud jsou splněny požadavky na základní osivo.

2. Osivo olejnin a přadných rostlin, které bylo sklizeno ve Společenství a je určeno k uznání podle odstavce 1, je:

- zabaleno podle čl. 11 odst. 1 a opatřeno úřední návěskou podle přílohy V oddílu A a B a

- provázeno úřední doložkou podle přílohy V oddílu C.

Ustanovení prvního pododstavce o balení a označování se případně nepoužijí, jsou-li orgány odpovědné za přehlídku, orgány příslušné k vystavování dokladů pro uznání osiva dosud neuznaného a orgány příslušné k uznávání totožné nebo pokud se tyto orgány dohodnou na výjimce.

3. Členské státy rovněž stanoví, že osivo olejnin a přadných rostlin, které

- pochází přímo ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 20 písm. b), nebo pochází přímo z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným v takové třetí zemi, a

- bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, ve kterém bylo produkováno nebo úředně uznáno základní osivo, pokud bylo podrobeno inspekci v terénu vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 20 písm. a) a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze II. Ostatní členské státy mohou rovněž povolit úřední uznávání tohoto osiva.

Článek 20

1. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí, zda:

a) v případě uvedeném v článku 18 přehlídky prováděné v určité třetí zemi vyhovují požadavkům stanoveným v příloze I,

b) osivo olejnin a přadných rostlin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné základnímu osivu, certifikovanému osivu, certifikovanému osivu první, druhé nebo třetí generace, nebo obchodnímu osivu, které bylo sklizeno ve Společenství, a které odpovídá této směrnici.

2. Odstavec 1 se použije rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v účinnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 21

1. K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním nebo certifikovaným osivem ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh osiva kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo osiva odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny nebo v katalozích odrůd vedených členskými státy v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.

2. Pokud jde o kategorii osiva určité odrůdy, použije se úřední návěska pro odpovídající kategorii; v případě osiva odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, se použije úřední návěska pro obchodní osivo. Na návěsce musí být vždy uvedeno, že se jedná o osivo kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

3. Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 22

1. Členské státy zajistí, aby osivo olejnin a přadných rostlin bylo v průběhu uvádění na trh alespoň namátkově úřední kontrolováno s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.

2. Aniž je dotčen volný pohyb osiva ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kilogramy osiva dovezeného ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) druh,

b) odrůda,

c) kategorie,

d) země produkce a orgán úřední kontroly,

e) země odeslání,

f) dovozce,

g) množství osiva.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 23

1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků základního osiva, s výjimkou osiva hybridních a syntetických odrůd, a certifikovaného osiva všech kategorií olejnin a přadných rostlin. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na toto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v čl. 25 odst. 1.

2. Srovnávací zkoušky slouží k harmonizaci technických metod uznávání, aby bylo dosaženo srovnatelnosti výsledků. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo, bude o srovnávacích zkouškách každoročně podávána zpráva o činnosti, která se důvěrně sdělí členským státům a Komisi. Datum, ke kterému bude zpráva podána poprvé, bude stanoveno postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2. Do srovnávacích zkoušek lze zahrnout osivo olejnin a přadných rostlin sklizené ve třetích zemích.

Článek 24

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 25

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS [7].

2. V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 26

S výhradou tolerancí pro výskyt chorob, škodlivých organismů nebo jejich vektorů uvedených v příloze II nejsou touto směrnicí dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 27

1. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřené osivo,

b) podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, včetně směsí osiva druhů, které obsahují i druhy uvedené v článku 1 směrnice 2002/53/ES, jež jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotopy a jež jsou ohroženy genetickou erozí,

c) podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo vhodné pro ekologické zemědělství.

2. Zvláštní podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) původ osiva těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění osiva na trh na vymezených územích,

b) vhodná množstevní omezení.

Článek 28

S výjimkou odstavce 17 může být členský stát na vlastní žádost postupem podle čl. 25 odst. 2 zcela nebo částečně osvobozen od povinnosti uplatňovat tuto směrnici:

a) na tyto druhy:

- světlice barvířská;

b) na jiné druhy, které se na jeho území obvykle nerozmnožují nebo neuvádějí na trh.

Článek 29

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 30

Nejpozději do 1. února 2004 předloží Komise podrobné vyhodnocení týkající se zjednodušení postupů uznávání, zavedených článkem 5 směrnice 98/96/ES. Toto vyhodnocení se zaměří zejména na případné důsledky pro jakost osiva.

Článek 31

1. Směrnice 69/208/EHS, ve znění směrnic uvedených v příloze VI části A, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených v příloze VI části B.

2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VII.

Článek 32

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 33

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 13. června 2002.

Za Radu

předseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko ze dne 9. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).

[3] Viz příloha VI část A.

[4] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 286, 4.10.1989, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 96/336/ES (Úř. věst. L 128, 29.5.1996, s. 23).

[7] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ POROST

1. Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva druhu a odrůdy daného porostu a plocha je dostatečně prostá rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

2. Porost splňuje následující normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést k nežádoucímu cizosprášení:

(v metrech) |

Množitelský porost | Minimální vzdálenost |

1 | 2 |

Brassica spp., s výjimkou Brassica napus; Cannabis sativa, s výjimkou jednodomého konopí; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

–k produkci základního osiva | 400 m |

–k produkci certifikovaného osiva | 200 m |

Brassica napus:

–k produkci základního osiva | 200 m |

–k produkci certifikovaného osiva | 100 m |

Cannabis sativa,jednodomé konopí:

–k produkci základního osiva | 5000 m |

–k produkci certifikovaného osiva | 1000 m |

Helianthus annuus:

–k produkci základního osiva hybridů | 1500 m |

–k produkci základního osiva, s výjimkou hybridů | 750 m |

–k produkci certifikovaného osiva | 500 m |

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

3. Množitelský porost musí vykazovat dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu, v případě porostů inbredních linií Helianthus annuus dostatečnou pravost a čistotu charakteristických znaků inbrední linie.

U produkce osiva hybridních odrůd Helianthus annuus se tato ustanovení použijí rovněž na znaky charakterizující komponenty, včetně pylové sterility a fertilitní obnovy.

Množitelské porosty Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. a hybridy Helianthus annuus musí splňovat zejména následující normy nebo jiné podmínky:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium spp.:

počet rostlin množitelského porostu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s danou odrůdou, nepřekračuje:

- jednu na 30 m2 pro produkci základního osiva,

- jednu na 10 m2 pro produkci certifikovaného osiva.

B. Hybridy Helianthus annuus:

a) procentní podíl rostlin, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s inbrední linií nebo s komponentem, nepřekračuje:

aa) pro produkci základního osiva:

i) | inbrední linie | 0,2 % |

ii) | jednoduché hybridy | |

–otcovské komponenty, prášící rostliny, pokud má alespoň 2 % mateřských komponentů květy s vnímavými bliznami | 0,2 % |

–mateřské komponenty | 0,5 % |

bb) pro produkci certifikovaného osiva:

–otcovské komponenty, prášící rostliny, pokud má alespoň 5 % mateřských komponentů květy s vnímavými bliznami | 0,5 % |

–mateřské komponenty | 1,0 % |

b) při produkci osiva hybridních odrůd musí být splněny následující normy nebo jiné podmínky:

aa) rostliny otcovského komponentu dostatečně práší v době květu rostlin mateřských komponentů;

bb) mají-li rostliny mateřského komponentu vnímavé blizny nepřekračuje podíl rostlin tohoto komponentu, které prášily nebo práší, 0,5 %;

cc) při produkci základního osiva nepřekračuje celkový podíl rostlin mateřského komponentu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s komponentem a které prášily nebo práší, 0,5 %;

dd) nemohou-li být splněny podmínky stanovené v příloze II části I bodu 2, musí být splněna tato podmínka: při produkci certifikovaného osiva obsahuje použitý otcovský sterilní komponent alespoň jednu linii, která obnovuje samičí fertilitu, takže alespoň jedna třetina vzrostlých rostlin získaných z výsledných hybridů práší pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.

4. Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na minimum. V případě Glycine max. se toto ustanovení použije zejména na organismy Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Dodržování výše uvedených norem a jiných podmínek se v případě základního osiva ověřuje při úředních přehlídkách a v případě certifikovaného osiva buď při úředních přehlídkách nebo při přehlídkách pod úředním dohledem. Přehlídky jsou prováděny za těchto podmínek:

A. Pěstební stav a vývojový stupeň porostu umožňují dostatečné přezkoušení.

B. U jiných množitelských porostů než u hybridů slunečnice se provádí alespoň jedna inspekce v terénu. U množitelských porostů hybridů slunečnice se provádějí alespoň dvě inspekce v terénu.

C. Velikost, počet a rozmístění základních vzorků, které mají být prohlíženy, aby bylo zhodnoceno splnění podmínek stanovených v této příloze, se určí pomocí vhodných metod.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA OSIVO

I. ZÁKLADNÍ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí vykazovat dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu. Osivo níže uvedených druhů musí splňovat zejména tyto normy nebo jiné požadavky:

Druh a kategorie | Odrůdová čistota nejméně (v %) |

1 | 2 |

Arachis hypogaea:

–základní osivo | 99,7 |

–certifikované osivo | 99,5 |

Brassica napus, s výjimkou pícninových odrůd, Brassica rapa, s výjimkou pícninových odrůd:

–základní osivo | 99,9 |

–certifikované osivo | 99,7 |

Brassica napus spp., pícninové odrůdy, Brassica rapa, pícninové odrůdy, Helianthus annuus, kromě hybridních odrůd včetně jejich komponentů, Sinapis alba:

–základní osivo | 99,7 |

–certifikované osivo | 99 |

Linum usitatissimum:

–základní osivo | 99,7 |

–certifikované osivo první generace | 98 |

–certifikované osivo druhé a třetí generace | 97,5 |

Papaver somniferum:

–základní osivo | 99 |

–certifikované osivo | 98 |

Glycine max:

–základní osivo | 99,5 |

–certifikované osivo | 99 |

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při úředních přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2. Pokud nemůže být splněna podmínka stanovená v příloze I bodě 3 oddíle B písm. d) podpísmenu dd), musí být splněna tato podmínka: pokud byly při produkci certifikovaného osiva hybridů slunečnice použity ze samčího hlediska sterilní otcovský komponent a mateřský komponent, který neobnovuje samčí fertilitu, mísí se hybridní osivo získané z rodiče ze samčího hlediska sterilního s osivem získaným z rodičovského osiva zcela fertilního; poměr osiva z rodičů ze samčího hlediska sterilních a osiva z rodičů ze samčího hlediska fertilních nepřesahuje dvě ku jedné.

3. Osivo splňuje následující normy nebo jiné požadavky, pokud jde o klíčivost, technickou čistotu a výskyt semen jiných druhů rostlin včetně semen Orobanche spp.:

A. Tabulka:

Druh a kategorie | Minimální klíčivost (v % čistého osiva) | Technická čistota | Nejvyšší povolený obsah semen jiných druhů rostlin ve vzorku o hmotnosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III (celkový počet na sloupec) | Požadavky na výskyt semen Orobanche |

Technická čistota nejméně (v % hmotnostních) | Nejvyšší povolený obsah semen jiných druhů rostlin (v % hmotnostních) | Ostatní druhy rostlin | Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanis-trum | Rumex spp. kromě Rumex acetosella | Alopecurus myosuroides | Lolium remotum |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Arachis hypogaea | 70 | 99 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Brassica spp.

–základní osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certifikované osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Cannabis sativa | 75 | 98 | – | 30 b) | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carthamus tinctorius | 75 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carum carvi | 70 | 97 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | 10 | | 3 | | |

Gossypium spp. | 80 | 98 | – | 15 | 0 | 0 c) | | | | | |

Helianthus annuus | 85 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Linum usitatissimum:

–přadný | 92 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

–olejný | 85 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

Papaver somniferum | 80 | 98 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | | | | | |

Sinapis alba:

–základní osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certifikované osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Glycine max. | 80 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

B. Normy nebo jiné požadavky platí, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části I bodu 3 oddílu A této přílohy:

a) Nejvyšší povolený výskyt semen uvedený ve sloupci 5 zahrnuje také semena druhů uvedených ve sloupcích 6 až 11.

b) Stanovení celkového počtu zrn jiných druhů rostlin je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 5.

c) Stanovení počtu semen Cuscuta spp. není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 7.

d) Přítomnost jednoho semene Cuscuta spp. ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o téže hmotnosti neobsahuje žádná semena Cuscuta spp..

e) Osivo neobsahuje semena rodu Orobanche spp.; výskyt jednoho semene Orobanche spp. ve vzorku o hmotnosti 100 gramů se však nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o hmotnosti 200 gramů neobsahuje žádné semeno Orobanche spp.

4. Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na minimum. Osivo musí splňovat zejména tyto normy a jiné požadavky:

A. Tabulka:

Druh | Škodlivé organismy |

Nejvyšší povolený výskyt zrn napadených škodlivými organismy | Sclerotinia sclerotiorum(nejvyšší povolený výskyt sklerocií nebo jejich úlomků ve vzorku o hmotnosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III) |

Botrytis spp. | Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp. | Platyedra gossypiella |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Brassica napus | | | | 10 b) |

Brassica rapa | | | | 5 b) |

Cannabis sativa | 5 | | | |

Gossypiumspp. | | | 1 | |

Helianthus annuus | 5 | | | 10 b) |

Linum usitatissimum | 5 | 5 a) | | |

Sinapis alba | | | | 5 b) |

B. Normy a jiné požadavky platí, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části I bodu 4 oddílu A této přílohy:

a) U lnu přadného nepřekračuje výskyt zrn, která jsou napadena Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), 1 %.

b) Stanovení počtu sklerocií nebo úlomků sklerocií Sclerotinia sclerotiorum je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o tom, zda jsou požadavky podle sloupce 5 této tabulky.

C. Zvláštní normy a jiné požadavky pro Glycine max.:

a) Výskyt Pseudomonas syringae pv. glycinea ve zkoušce vzorku, rozděleného na pět dílčích vzorků, o počtu nejméně 5000 semen na partii, smí být zjištěn nejvýše ve čtyřech dílčích vzorcích.

Pokud je u všech pěti dílčích vzorků zjištěno podezření na kolonie škůdců, je možno pro každý dílčí vzorek provést k potvrzení splnění výše uvedených norem a požadavků vhodné biochemické zkoušky izolovaných podezřelých kolonií na preferenčním médiu.

b) Podíl semen napadených Diaporthe phaseolorum nesmí překročit 15 %.

c) Hmotnostní podíl neškodných nečistot, jak jsou definovány v souladu se současnými mezinárodními zkušebními metodami, nesmí překročit 0,3 %.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy zmocněny, aby neprováděly zkoušky, pokud na základě předchozích zkušeností neexistuje pochybnost o tom, zda jsou tyto normy nebo jiné požadavky plněny.

II. OBCHODNÍ OSIVO

S výjimkou bodu 1 se na obchodní osivo vztahují požadavky uvedené v příloze II části I.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

HMOTNOSTI PARTIÍ A VZORKŮ

Druh | Maximální hmotnost partie (v t) | Minimální hmotnost vzorku odebraného z partie (v g) | Hmotnost dílčího vzorku pro výpočet podle sloupců 5 až 11 v příloze II části I bodu 3 oddílu A a sloupce 5 v příloze II části I bodu 4 oddílu A (v g) |

1 | 2 | 3 | 4 |

Arachis hypogaea | 25 | 1000 | 1000 |

Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |

Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |

Brassica napus | 10 | 200 | 100 |

Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |

Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |

Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |

Carum carvi | 10 | 200 | 80 |

Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |

Helianthus annuus | 25 | 1000 | |

Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |

Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |

Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |

Glycine max. | 25 | 1000 | 1000 |

Maximální hmotnost partie nesmí být překročena o více než 5 %.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

NÁVĚSKA

A. Povinné údaje

a) Pro základní a certifikované osivo

1. "Normy ES".

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

3. Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: "uzavřeno … (měsíc a rok)", nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřený slovy: "odběr vzorků proveden … (měsíc a rok)".

4. Číslo partie.

5. Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů.

6. Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

7. Kategorie.

8. Země produkce.

9. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

11. U hybridních odrůd nebo inbredních linií:

- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, byly úředně povoleny podle směrnice 2002/53/ES:

název komponentu, pod kterým byla úředně povolena, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridů nebo inbredních linií, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem "komponent",

- pro základní osivo v ostatních případech:

název komponentu, ke které základní osivo patří a který může být vyznačen ve formě kódu, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem "komponent",

- pro certifikované osivo:

název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem "hybrid".

12. Byla-li přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

b) Obchodní osivo

1. "Normy ES".

2. "Obchodní osivo (odrůdově neuznané)".

3. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

4. Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: "uzavřeno … (měsíc a rok)".

5. Číslo partie.

6. Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů.

7. Oblast produkce.

8. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost.

9. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

10. Byla-li přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

B. Minimální rozměry

110 mm x 67 mm.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

NÁVĚSKA A DOLOŽKA PRO DOSUD NEUZNANÉ OSIVO SKLIZENÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

A. Povinné údaje na návěsce

- Orgán příslušný k inspekci v terénu a členský stát nebo jejich značky

- Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů

- Odrůda uvedená alespoň latinským písmem; v případě odrůd (inbredních linií, hybridů) určených k použití výhradně jako komponenty hybridních odrůd, též slovo "komponent"

- Kategorie

- U hybridních odrůd slovo "hybrid"

- Číslo pole nebo partie

- Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost

- Slova "dosud neuznané osivo".

Postupem podle čl. 25 odst. 2 mohou být členské státy osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými při uvádění tohoto osiva na trh.

B. Barva návěsky

Barva návěsky je šedá.

C. Povinné údaje na doložce

- Orgán vystavující doložku

- Druh uvedený latinským písmem alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů

- Odrůda uvedená alespoň latinským písmem

- Kategorie

- Číslo použitého osiva a název země nebo zemí, které toto osivo uznaly

- Číslo pole nebo partie

- Pěstební plocha partie, na kterou se doložka vztahuje

- Množství sklizeného osiva a počet balení

- U certifikovaného osiva počet generací po základním osivu

- Potvrzení, že množitelský porost, ze kterého osivo pochází, vyhověl stanoveným požadavkům

- Případně výsledky předběžné analýzy osiva.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

ČÁST A ZRUŠENÉ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 31)

Směrnice 69/208/EHS (Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3) | |

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 69/208/EHS v článcích 1 a 2 |

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 78/55/EHS (Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 23) | pouze článek 5 |

Směrnice Komise 78/388/EHS (Úř. věst. L 113, 25.4.1978, s. 20) | |

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13) | pouze článek 6 |

Směrnice Rady 78/1020/EHS (Úř. věst. L 350, 14.12.1978, s. 27) | pouze článek 3 |

Směrnice Komise 79/641/EHS (Úř. věst. L 183, 19.7.1979, s. 13) | pouze článek 3 |

Směrnice Komise 80/304/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 33) | |

Směrnice Komise 81/126/EHS (Úř. věst. L 67, 12.3.1981, s. 36) | pouze článek 4 |

Směrnice Komise 82/287/EHS (Úř. věst. L 131, 13.5.1982, s. 24) | pouze články 3 a 4 |

Směrnice Rady 82/727/EHS (Úř. věst. L 310, 6.11.1982, s. 21) | |

Směrnice Komise 82/859/EHS (Úř. věst. L 357, 18.12.1982, s. 31) | |

Směrnice Rady 86/155/EHS (Úř. věst. L 118, 7.5.1986, s. 23) | pouze článek 4 |

Směrnice Komise 87/120/EHS (Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 39) | pouze článek 4 |

Směrnice Komise 87/480/EHS (Úř. věst. L 273, 26.9.1987, s. 43) | pouze článek 2 |

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82) | pouze článek 7 |

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 69/208/EHS v článku 2 a příloha II část 1 bod 5 |

Směrnice Komise 92/9/EHS (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 25) | |

Směrnice Komise 92/107/EHS (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 1) | |

Směrnice Komise 96/18/ES (Úř. věst. L 76, 26.3.1996, s. 21) | pouze článek 2 |

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10) | pouze čl. 1 bod 5 |

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1) | pouze článek 5 |

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27) | pouze článek 5 |

ČÁST B LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 31)

Směrnice | Lhůta pro provedení |

69/208/EHS | 1. červenec 1970 |

71/162/EHS | 1. červenec 1970 (čl. 5 odst. 1 a 2 a článek 7) |

1. červenec 1972 (čl. 5 odst. 3) |

1. červenec 1971 (ostatní ustanovení) |

72/274/EHS | 1. červenec 1972 (článek 1) |

1. leden 1973 (článek 2) |

72/418/EHS | 1. červenec 1973 |

73/438/EHS | 1. červenec 1973 (čl. 5 odst. 3) |

1. leden 1974 (čl. 5 odst. 4) |

1. červenec 1974 (ostatní ustanovení) |

75/444/EHS | 1. červenec 1975 (čl. 5 odst. 2) |

1. červenec 1977 (ostatní ustanovení) |

78/55/EHS | 1. červenec 1978 (čl. 5 odst. 2) |

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení) |

78/388/EHS | 1. leden 1981 (čl. 1 odst. 1 a 2) |

1. červenec 1980 (ostatní ustanovení) |

78/692/EHS | 1. červenec 1977 (článek 6) |

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení) |

78/1020/EHS | 1. červenec 1977 |

79/641/EHS | 1. červenec 1980 |

80/304/EHS | 1. červenec 1980 |

81/126/EHS | 1. červenec 1982 |

82/287/EHS | 1. leden 1983 |

82/727/EHS | 1. červenec 1982 |

82/859/EHS | 1. červenec 1983 |

86/155/EHS | 1. březen 1986 (čl. 4 odst. 3, 4 a 5) |

1. červenec 1987 (ostatní ustanovení) |

87/120/EHS | 1. červen 1988 |

87/480/EHS | 1. červenec 1990 |

88/332/EHS | |

88/380/EHS | 1. červenec 1992 (čl. 5 odst. 10, 19, 23 a 25 a čl. 5 odst. 12)) |

1. červenec 1990 (ostatní ustanovení) |

90/654/EHS | |

92/9/EHS | 30. červen 1992 |

92/107/EHS | 1. červenec 1994 |

96/18/ES | 1. červenec 1996 |

96/72/ES | 1. červenec 1997 |

98/95/ES | 1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23) |

98/96/ES | 1. únor 2000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU (podle článku 31)

Směrnice 69/208/EHS | Tato směrnice |

Článek 1 | Čl. 1 první pododstavec |

Článek 17 | Čl. 1 druhý pododstavec |

Článek 1a | Čl. 2 odst. 1 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 písm. A | Čl. 2 odst. 1 písm. b) |

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. B bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 1 podpísm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 1) podbod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 1 podpísm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 1) podbod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ba bod 2 podpísm. c) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2) podbod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. C bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. D bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. f) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. E bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. Ea bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. F bod d) | Čl. 2 odst. 1 písm. i) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. G bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. j) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. H bod c) | Čl. 2 odst. 1 písm. k) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1a | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 2 odst. 1b | Čl. 2 odst. 3 |

Čl. 2 odst. 2 písm. a) | – |

Čl. 2 odst. 2 písm. b) | Čl. 2 odst. 4 písm. a) |

Čl. 2 odst. 2 písm. c) | – |

Čl. 2 odst. 2 písm. d) | Čl. 2 odst. 4 písm. b) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. a) | Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod i) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. b) | Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod ii) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. c) | Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod iii) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. d) | Čl. 2 odst. 5 písm. a) bod iv) |

Čl. 2 odst. 3 bod ii) | Čl. 2 odst. 5 písm. b) |

Čl. 2 odst. 3 bod iii) | Čl. 2 odst. 5 písm. c) |

Čl. 2 odst. 3 bod iv) | Čl. 2 odst. 5 písm. d) |

Čl. 2 odst. 3 bod v) | Čl. 2 odst. 5 druhý pododstavec |

Čl. 2 odst. 4 | Čl. 2 odst. 6 |

Článek 3 | Článek 3 |

Článek 3a | Článek 4 |

Článek 4 | Článek 5 |

Článek 4a | Článek 6 |

Článek 5 | Článek 7 |

Článek 6 | Článek 8 |

Článek 7 | Článek 9 |

Článek 8 | Článek 10 |

Článek 9 | Článek 11 |

Článek 10 | Článek 12 |

Článek 11 | Článek 13 |

Článek 11a | Článek 14 |

Článek 12 | Článek 15 |

Článek 12a | Článek 16 |

Článek 13 | Článek 17 |

Článek 14 | Článek 19 |

Článek 14a | Článek 18 |

Čl. 15 odst. 1 písm. a) | Čl. 20 písm. a) |

Čl. 15 odst. 1 písm. b) | Čl. 20 písm. b) |

Článek 16 | Článek 21 |

Článek 18 | Článek 22 |

Článek 19 | Článek 23 |

Článek 20a | Článek 24 |

Článek 20 | Článek 25 |

Článek 21 | Článek 26 |

Čl. 21a odst. 1 | Čl. 27 odst. 1 |

Čl. 21a odst. 2 bod i) | Čl. 27 odst. 2 písm. a) |

Čl. 21a odst. 2 bod ii) | Čl. 27 odst. 2 písm. b) |

Článek 22 | Článek 28 |

– | Článek 29 |

– | Článek 30 |

– | Článek 31 |

– | Článek 32 |

– | Článek 33 |

PŘÍLOHA I | PŘÍLOHA I |

PŘÍLOHA II část 1 bod 1 | PŘÍLOHA II část I bod 1 |

PŘÍLOHA II část 1 bod 1a | PŘÍLOHA II část I bod 2 |

PŘÍLOHA II část 1 bod 2 | PŘÍLOHA II část I bod 3 |

PŘÍLOHA II část 1 bod 3 | PŘÍLOHA II část I bod 4 |

PŘÍLOHA II část II | PŘÍLOHA II část II |

PŘÍLOHA III | PŘÍLOHA III |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 1 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 1 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 2 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 2 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 3 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 3 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 4 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 4 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 5 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 5 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 6 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 6 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 7 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 7 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 8 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 8 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 9 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 9 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 10a | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 11 |

PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 11 | PŘÍLOHA IV část A písm. a) bod 12 |

PŘÍLOHA IV část A písm. b) | PŘÍLOHA IV část A písm. b) |

PŘÍLOHA IV část B | PŘÍLOHA IV část B |

PŘÍLOHA V | PŘÍLOHA V |

– | PŘÍLOHA VI |

– | PŘÍLOHA VII |

--------------------------------------------------