32002L0056Úřední věstník L 193 , 20/07/2002 S. 0060 - 0073


Směrnice Rady 2002/56/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění sadby brambor na trh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh [2] byla opakovaně a podstatně změněna [3]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2) Produkce brambor zaujímá v zemědělství Společenství významné místo.

(3) Uspokojivé výsledky při pěstování brambor závisejí do značné míry na použití vhodné sadby brambor.

(4) Větší výnosnosti při pěstování brambor ve Společenství bude dosaženo, pokud členské státy budou při výběru odrůd povolených pro uvádění na trh uplatňovat jednotná a co nejpřísnější pravidla, zejména s ohledem na jejich zdravotní stav. Proto směrnice Rady 2002/53/ES [4] stanoví Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin.

(5) Je žádoucí vytvořit na základě zkušeností se systémy členských států a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jednotný systém uznávání pro Společenství. V souvislosti s konsolidací vnitřního trhu by se systém Společenství měl uplatňovat na produkci sadby určenou k uvedení na trh a na uvádění na trh v rámci Společenství, aniž by členským státům poskytoval možnost jednostranně se od něj odchýlit způsobem, který by bránil volnému pohybu sadbových brambor ve Společenství.

(6) Obecně by mělo být uvádění sadby brambor na trh povoleno pouze tehdy, byla-li v souladu s pravidly pro uznávání úředně přezkoušena a uznána jako základní sadba brambor nebo certifikovaná sadba brambor. Volba termínů "základní sadba brambor" a "certifikovaná sadba brambor" vychází ze stávající mezinárodní terminologie. Za určitých podmínek by mělo být možné uvést na trh šlechtitelskou sadbu brambor generací předcházejících základní sadbě brambor a nezpracovanou sadbu brambor.

(7) Členské státy mohou kategorie sadby brambor dále rozdělit na třídy vyhovující odlišným podmínkám. Je žádoucí zajistit, aby třídy Společenství a jejich podmínky mohly být stanoveny zrychleným postupem. V tomto ohledu by rozhodnutí o tom, do jaké míry použijí tyto třídy u své vlastní produkce, mělo být ponecháno na členských státech.

(8) S ohledem na nejnovější pokrok v technikách rozmnožování je vhodné stanovit postup Společenství pro tvorbu zvláštních pravidel použitelných pro uvádění sadby brambor, která byla vyprodukována technikami mikrovegetativního rozmnožování, na trh.

(9) Pravidla Společenství by se neměla vztahovat na sadbu brambor, která je prokazatelně určena k vývozu do třetích zemí.

(10) Ke zlepšení nejen genetické a zdravotní hodnoty, ale i vnější jakosti sadby brambor ve Společenství by měly být stanoveny tolerance pro nečistoty, některé vady a některé nákazy sadby brambor.

(11) Pro uvádění sadby brambor na trh na celém území nebo jeho částech mohou být členské státy zmocněny k tomu, aby přijaly přísnější opatření, než stanoví příloha I, proti určitým virovým nákazám, které se v těchto oblastech nevyskytují nebo které jsou považovány za zvlášť škodlivé pro porosty v těchto oblastech. Ukázalo se, že oblast působnosti tohoto ustanovení by měla být rozšířena i na jiné škodlivé organismy než viry.

(12) K zajištění pravosti sadby brambor musí být stanovena pravidla Společenství pro balení, uzavírání a označování. Za tímto účelem musí návěsky uvádět údaje nezbytné pro výkon úřední kontroly a pro informování uživatele, a musí odkazovat na uznání v rámci Společenství.

(13) Měla by být stanovena pravidla pro uvádění na trh chemicky ošetřené sadby brambor a sadby brambor vhodné pro ekologické zemědělství, a pravidla pro zachování genetických zdrojů rostlin umožňujících zachování odrůd ohrožených genetickou erozí využitím in situ.

(14) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 14 Smlouvy, měly by být za určitých podmínek povoleny odchylky. Členské státy, které využijí odchylek, by si měly při kontrole vzájemně poskytovat správní pomoc.

(15) Členské státy by měly přijmout vhodná kontrolní opatření, aby bylo při uvádění sadby brambor na trh zajištěno dodržování jakostních požadavků a předpisů o zachování pravosti.

(16) Uvádění na trh sadby brambor, která splňuje tyto podmínky, by mělo podléhat pouze těm omezením, která stanoví pravidla Společenství, aniž je dotčen článek 30 Smlouvy, s výjimkou případů, kdy pravidla Společenství stanoví tolerance pro nákazy, škodlivé organismy nebo jejich vektory.

(17) Je žádoucí stanovit, že sadba brambor sklizená ve třetích zemích může být uváděna na trh ve Společenství pouze tehdy, pokud poskytuje stejné záruky jako sadba brambor, která byla úředně uznána ve Společenství a která je v souladu s pravidly Společenství.

(18) V obdobích, kdy dochází k obtížím v zásobování certifikovanou sadbou brambor různých kategorií, lze dočasně povolit uvést na trh sadbu brambor z kategorie, která podléhá méně přísným požadavkům, a odrůdy sadby brambor, které nejsou zahrnuty do společného katalogu odrůd, ani do národního katalogu odrůd.

(19) V členských státech by měly být zavedeny srovnávací zkoušky Společenství pro každoroční následné kontroly certifikované sadby brambor různých kategorií, aby bylo zajištěno, že sadba brambor uznaná v členských státech splňuje stanovené podmínky, a aby bylo v budoucnu možné porovnávat tuto sadbu a sadbu pocházející ze třetích zemí. Členské státy by měly být zmocněny zakázat uvádění všech nebo některých odrůd sadby brambor pocházejících z jiných členských států na trh, pokud srovnávací zkoušky v průběhu několika let neposkytovaly uspokojivé výsledky.

(20) Je žádoucí uspořádat časově omezené testy, aby se nalezla lepší náhradní řešení pro některé prvky uznávacích systémů přijatých na základě této směrnice.

(21) V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5] by měla být přijata opatření nutná k provedení této směrnice.

(22) Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze IV části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci sadby brambor určené k uvedení na trh a na její uvádění na trh v rámci Společenství.

Nevztahuje se na sadbu brambor, která je prokazatelně určena k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "uvedením na trh" prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod sadby brambor ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání se sadbou brambor, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

- dodání sadby brambor úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,

- dodání sadby brambor poskytovatelům služeb za účelem zpracování anebo balení,

pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodané sadbě brambor žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání sadby brambor poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení sadby k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodané sadbě nebo materiálu z ní žádná práva. Dodavatel sadby předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodaná sadba splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2;

b) "základní sadbou" bramborové hlízy,

i) které byly vypěstovány podle zásad udržovacího šlechtění odrůd s ohledem na odrůdu a zdravotní stav;

ii) které jsou určeny převážně pro produkci certifikované sadby;

iii) které vyhovují minimálním požadavkům na základní sadbu stanoveným v přílohách I a II a

iv) u kterých bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených minimálních požadavků;

c) "certifikovanou sadbou brambor" rozumějí bramborové hlízy,

i) které pocházejí bezprostředně ze základní nebo certifikované sadby nebo ze sadby generace předcházející základní sadbě, u které bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní sadbu;

ii) které jsou určeny převážně pro produkci jiných brambor než sadby;

iii) které vyhovují minimálním požadavkům na certifikovanou sadbu stanoveným v přílohách I a II a

iv) u kterých bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených minimálních požadavků;

d) "úředními opatřeními" opatření přijatá

i) státními orgány nebo

ii) právnickou osobou zřízenou na základě veřejného nebo soukromého práva, jednající jménem státu nebo

iii) v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežnou fyzickou osobou

za předpokladu, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

Článek 3

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze sadbu brambor, která byla úředně uznána jako "základní sadba brambor" nebo "certifikovaná sadba brambor" a která vyhovuje minimálním požadavkům stanoveným v přílohách I a II. Členské státy stanoví, že sadba brambor, která při uvádění na trh nevyhovuje minimálním požadavkům stanoveným v příloze II, může být vyřazena. Sadba, která nebyla vyřazena, je pak podrobena nové úřední zkoušce.

2. Členské státy mohou rozdělit kategorie sadby brambor podle článku 2 dále na třídy vyhovující odlišným požadavkům.

3. Pro sadbu brambor, která byla úředně uznána, mohou být postupem podle čl. 25 odst. 2 určeny:

- třídy Společenství,

- podmínky použitelné pro tyto třídy,

- názvy použitelné pro tyto třídy.

Členské státy mohou určit, do jaké míry budou tyto třídy Společenství uplatňovat při uznávání vlastní produkce.

4. Pro sadbu brambor, která byla získána mikrovegetativním rozmnožováním a která nevyhovuje požadavkům této směrnice týkajícím se velikosti, mohou být postupem podle čl. 25 odst. 2 stanoveny:

- odchylky od zvláštních ustanovení této směrnice,

- požadavky na tuto sadbu brambor,

- názvy použitelné pro tuto sadbu brambor.

Článek 4

Aniž by byl dotčen čl. 3 odst. 1, členské státy stanoví, že na trh lze uvádět šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě brambor.

Článek 5

Pokud jde o minimální požadavky stanovené v přílohách I a II, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 6

1. Aniž by byl dotčen čl. 3 odst. 1, mohou členské státy povolit producentům usazeným na jejich území, aby uváděli na trh:

a) malá množství sadby brambor pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) přiměřená množství sadby brambor pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud sadba náleží k odrůdě, pro kterou byla v daném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu může být povolení uděleno pouze tehdy, byla-li učiněna veškerá vhodná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2. Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy povolení udělovat, budou stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na svém území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998, zůstávají v platnosti až do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Členské státy stanoví, že při zkouškách hlíz za účelem uznání musí být vzorky odebírány úředně pomocí vhodných metod.

Článek 8

1. Členské státy mohou stanovit, že sadba brambor produkovaná na jejich území musí být z rostlinolékařských důvodů během produkce oddělena od ostatních brambor.

2. Požadavky stanovené v odstavci 1 mohou zahrnovat opatření, aby:

- produkce sadby brambor byla oddělena od produkce ostatních brambor,

- sadba brambor byla při třídění, skladování, přepravě a ošetřování oddělena od ostatních brambor.

Článek 9

Členské státy stanoví, že sadba brambor nesmí být uvedena na trh, pokud byla ošetřena prostředky tlumícími klíčení.

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze sadbu brambor, která má takovou minimální velikost, že nepropadne čtvercovým sítem 25 x 25 mm. V případě hlíz, které jsou příliš velké, aby propadly čtvercovým sítem 35 x 35 mm, jsou horní a dolní rozměrové limity vyjádřeny v násobcích pěti.

Největší rozdíl ve velikosti hlíz v jedné partii je takový, že rozdíl mezi rozměry obou použitých čtvercových sít nepřesahuje 25 mm. Všechny tyto normy pro třídění podle velikosti mohou být změněny postupem podle čl. 25 odst. 2.

2. Partie obsahuje nejvýše 3 % hmotnosti hlíz, které nedosahují minimální uvedené velikosti, a nejvýše 3 % hmotnosti hlíz, které přesahují uvedenou maximální velikost.

3. Členské státy mohou pro sadbu brambor domácí produkce podstatně omezit rozdíl mezi nejmenší a největší velikostí hlíz v jedné partii.

Článek 11

1. Členské státy stanoví, že základní a certifikovaná sadba může být uváděna na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených baleních nebo nádobách, které musí být uzavřeny, opatřeny uzávěrem a označeny podle článků 12 a 13. Balení musí být nová a nádoby musí být čisté.

2. Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1, týkající se balení, uzávěru a označení.

Článek 12

1. Členské státy stanoví, že balení základní a certifikované sadby brambor a nádoby s ní musí být uzavřeny úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle čl. 13 odst. 1 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření stanovená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2. Balení nebo nádoby, které byly úředně uzavřeny, smějí být jednou nebo víckrát znovu uzavřeny pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V takovém případě se na návěsce podle čl. 13 odst. 1 uvede údaj o posledním uzavření, datum a orgán, který toto uzavření provedl.

3. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky mohou být stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 13

1. Členské státy stanoví, že balení základní a certifikované sadby brambor a nádoby s ní:

a) musí být na vnější straně opatřeny nepoužitou úřední návěskou, která splňuje podmínky stanovené v příloze III a obsahuje údaje uvedené v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní sadbu brambor bílá a pro certifikovanou sadbu brambor modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze III části A bodech 3, 4 a 6. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a).

Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení uzavřená na jejich území. Podmínky pro tyto odchylky mohou být stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 14

Postupem podle čl. 25 odst.2 lze stanovit, že balení základní nebo certifikované sadby brambor nebo nádoby s ní musí být opatřeny návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na balení nebo nádobě) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 15

U sadby geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním nebo jiném průvodním dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 16

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základní nebo certifikované sadby brambor musí být uvedeno buď na úřední návěsce, nebo na návěsce dodavatele, a na balení nebo uvnitř balení či na nádobě.

Článek 17

1. Členské státy zajistí, aby uvádění sadby brambor na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jejích vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.

2. Postupem podle čl. 25 odst. 2 povolí Komise v souvislosti s uváděním sadby brambor na trh na celém území nebo na části území jednoho nebo více členských států, aby byla přijata přísnější opatření, než stanoví přílohy I a II, proti škodlivým organismům, které se v těchto oblastech nevyskytují, nebo které jsou považovány za zvláště škodlivé pro porosty v těchto oblastech. Při mimořádném nebezpečí zavlečení nebo rozšíření těchto škodlivých organismů může dotyčný členský stát přijmout tato opatření od podání žádosti až do konečného stanoviska Komise k této žádosti.

Článek 18

Šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě brambor lze uvádět na trh podle článku 4 za podmínky, že:

a) byla produkována v souladu s pravidly udržovacího šlechtění odrůdy, pokud jde o odrůdu a zdravotní stav;

b) je určena především k produkci základní sadby brambor;

c) splňuje minimální požadavky, které budou pro sadbu předcházející základní sadbě stanoveny postupem podle čl. 25 odst. 2;

d) bylo úřední zkouškou ověřeno, že splňuje minimální požadavky uvedené v písmeni c);

e) se nachází v baleních nebo nádobách v souladu s touto směrnicí a

f) balení nebo nádoby jsou opatřeny úřední návěskou uvádějící alespoň tyto údaje:

- uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky,

- identifikační číslo producenta nebo číslo partie,

- měsíc a rok uzavření,

- druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím,

- odrůda uvedená alespoň latinským písmem,

- údaj "sadba předcházející základní sadbě".

Návěska je bílá s šikmým fialovým pruhem.

Článek 19

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, vyjma ustanovení týkajících se zdravotního stavu, lze postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takovýchto testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na ustanovení, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

Článek 20

1. Postupem podle čl. 25 odst. 2 může Komise uvádění sadby brambor sklizené v určité oblasti Společenství na trh zcela nebo zčásti zakázat, pokud se potomstvo úředně odebraných vzorků základní nebo certifikované sadby sklizené v této oblasti a pěstované na jednom nebo několika zkušebních polích Společenství v průběhu tří po sobě následujících let podstatně odchýlilo od minimálních požadavků stanovených v příloze I bodě 1 písm. c), bodě 2 písm. c) a bodech 3 a 4. V průběhu srovnávacích zkoušek může být rovněž kontrolováno splnění ostatních minimálních požadavků stanovených v příloze I.

2. Komise zruší opatření přijatá podle odstavce 1, jakmile je s dostatečnou jistotou prokázáno, že základní a certifikovaná sadba brambor sklizená v dotyčné oblasti Společenství bude v budoucnu vyhovovat minimálním požadavkům uvedeným v odstavci 1.

3. Postupem podle čl. 25 odst. 2 budou přijaty předpisy nezbytné pro provádění srovnávacích zkoušek. Do srovnávacích zkoušek může být zahrnuta sadba brambor sklizená ve třetích zemích.

Článek 21

1. Rada určí na návrh Komise kvalifikovanou většinou, zda sadba brambor sklizená v třetí zemi, která poskytuje stejné záruky vlastností a opatření přijatých k jejímu zkoušení, zajištění pravosti, jejího označování a její kontroly, je rovnocenná základní nebo certifikované sadbě, která byla sklizena ve Společenství a která odpovídá této směrnici.

2. Členské státy mohou určení podle odstavce 1 provádět samy, dokut tak podle uvedeného odstavce neučiní Rada. Toto právo zaniká dnem 1. července 1975.

3. Členské státy jsou zmocněny prodloužit do 31. března 2002 dobu platnosti rozhodnutí přijatých podle odstavce 2, přičemž tato rozhodnutí lze uplatňovat pouze v souladu s povinnostmi členských států, které pro ně vyplývají ze společné právní úpravy v rostlinolékařské oblasti zavedené směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [6].

Lhůtu stanovenou v prvním pododstavci lze pro třetí země prodloužit postupem podle čl. 25 odst. 2, pokud dostupné údaje neumožňují určení podle odstavce 1.

4. Odstavce 1 a 2 se použijí rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v platnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 22

1. K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základní nebo certifikovanou sadbou brambor ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh sadby brambor kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo sadby odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v národních katalozích odrůd jednotlivých členských států v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.

2. Pokud jde o kategorii sadby určité odrůdy, použije se úřední návěska stanovená pro odpovídající kategorii; v případě sadby odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, je barva úřední návěsky hnědá. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o sadbu kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

3. Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 23

1. Členské státy zajistí, aby sadba brambor byla v průběhu uvádění na trh alespoň namátkově úředně kontrolována s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.

2. Aniž je dotčen volný pohyb sadby brambor ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kg sadby brambor dovezené ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) druh;

b) odrůda;

c) kategorie;

d) země produkce a orgán úřední kontroly;

e) země odeslání;

f) dovozce;

g) množství sadby brambor.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 24

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 25

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí rady 66/399/EHS [7].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 26

S výhradou tolerancí pro výskyt nákaz, škodlivých organismů nebo jejich vektorů uvedených v příloze I a II nejsou touto směrnicí dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 27

1. Postupem podle čl. 25 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřenou sadbu;

b) podmínky, za kterých lze sadbu uvádět na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, které jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotypy a které jsou ohroženy genetickou erozí;

c) podmínky, za kterých lze uvádět na trh sadbu vhodnou pro ekologické zemědělství.

2. Zvláštní podmínky podle odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) původ sadby těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění sadby na trh ve vymezených oblastech;

b) vhodná množstevní omezení.

Článek 28

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 29

Směrnice 66/403/EHS, ve znění aktů uvedených v příloze IV části A, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení stanovených v příloze IV části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

Článek 30

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 31

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 13. června 2002.

Za Radu

předseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko ze dne 9. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 1999/742/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.1999, s. 39).

[3] Viz příloha VI, část A.

[4] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/28/ES (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 23).

[7] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SADBU BRAMBOR

1. Základní sadba brambor vyhovuje těmto požadavkům:

a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 2 %;

b) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin neodpovídajících odrůdě 0,25 %, a podíl rostlin cizích odrůd 0,1 %;

c) u přímého potomstvu nepřekračuje podíl rostlin napadených závažnými nebo lehčími virovými nákazami 4 %.

2. Certifikovaná sadba brambor vyhovuje těmto požadavkům:

a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 4 %;

b) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin neodpovídajících odrůdě 0,5 %, a podíl rostlin cizích odrůd 0,2 %;

c) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin vykazujících příznaky závažné virové nákazy 10 %. Nepřihlíží se k mírné mozaikovitosti, tj. k slabé změně zabarvení bez deformací listů.

3. Při posuzování potomstva odrůdy, která je chronicky napadena virem, se nepřihlíží k mírným příznakům způsobeným touto virovou nákazou.

4. Tolerance uvedené v bodě 1 písm. c), bodě 2 písm. c) a bodě 3 se vztahují pouze na virové nákazy vyvolané viry rozšířenými v Evropě.

5. Množitelský porost není kontaminován Heterodera rostochiensis Woll.

6. Porost je prostý:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. a Burkh.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ SADBY BRAMBOR

A. Tolerance pro následující nečistoty, vady a nákazy sadby brambor:

1.Přichycená zemina a cizorodé látky | 2 % hmotnosti |

2.Suchá a mokrá hniloba, není-li způsobena druhy Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum nebo Pseudomonas solanacearum | 1 % hmotnosti |

3.Vnější vady (např. deformované nebo poškozené hlízy | 3 % hmotnosti |

4.Strupovitost brambor: hlízy, jejichž povrch je napaden z více než jedné třetiny | 5 % hmotnosti |

Celková tolerance pro body 2 až 4 | 6 % hmotnosti |

B. Sadba brambor je prostá Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum a Pseudomonas solanacearum.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

NÁVĚSKA

A. Povinné údaje

1. "Pravidla a normy ES".

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

3. Identifikační číslo producenta nebo číslo partie.

4. Měsíc a rok uzavření.

5. Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

6. Země produkce.

7. Kategorie a případně třída.

8. Velikost.

9. Deklarovaná čistá hmotnost.

B. Minimální rozměry

110 mm x 67 mm.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ČÁST A

ZRUŠENÍ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 29)

Směrnice 66/403/EHS (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66) | |

Směrnice Rady 69/62/EHS (Úř. věst. L 48, 26.2.1969, s. 7) | |

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/403/EHS v článcích 1 a 2 |

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 76/307/EHS (Úř. věst. L 72, 18.3.1976, s. 16) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 77/648/EHS (Úř. věst. L 261, 14.10.1977, s. 21) | |

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 78/816/EHS (Úř. věst. L 281, 6.10.1978, s. 18) | |

Směrnice Rady 79/967/EHS (Úř. věst. L 293, 20.11.1979, s. 16) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 80/52/EHS (Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 29) | |

Směrnice Rady 81/561/EHS (Úř. věst. L 203, 23.7.1981, s. 52) | pouze článek 2 |

Směrnice Rady 84/218/EHS (Úř. věst. L 104, 17.4.1985, s. 19) | |

Směrnice Rady 86/215/EHS (Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 46) | |

Směrnice Rady 87/374/EHS (Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 36) | |

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 88/359/EHS (Úř. věst. L 174, 6.7.1988, s. 51) | |

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 89/366/EHS (Úř. věst. L 159, 10.6.1989, s. 59) | |

Směrnice Rady 90/404/EHS (Úř. věst. L 208, 7.8.1990, s. 30) | |

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/403/EHS v článku 2 a přílohy II oddílu I bodu 4 |

Směrnice Komise 91/127/EHS (Úř. věst. L 60, 7.3.1991, s. 18) | |

Směrnice Komise 92/17/EHS (Úř. věst. L 82, 27.3.1992, s. 69) | |

Směrnice Komise 93/3/EHS (Úř. věst. L 54, 5.3.1993, s. 21) | |

Směrnice Komise 93/108/EHS (Úř. věst. L 319, 21.12.1993, s. 39) | |

Rozhodnutí Komise 96/16/ES (Úř. věst. L 6, 9.1.1996, s. 19) | |

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10) | pouze čl. 1 bod 4 |

Rozhodnutí Komise 97/90/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 49) | |

Rozhodnutí Komise 98/111/ES (Úř. věst. L 28, 4.2.1998, s. 42) | |

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1) | pouze článek 4 |

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27) | pouze článek 4 |

Rozhodnutí Komise 1999/49/ES (Úř. věst. L 16, 21.1.1999, s. 30) | |

Rozhodnutí Komise 1999/742/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.1999, s. 39) | |

ČÁST B

LHÛTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 29)

Směrnice | Lhůta pro provedení |

66/403/EHS | 1. červenec 1968 (čl. 13 odst. 1) 1. červenec 1969 (ostatní ustanovení) |

69/62/EHS | 1. červenec 1969 |

71/162/EHS | 1. červenec 1970 (čl. 4 odst. 3) 1. červenec 1972 (čl. 4 odst. 1) 1. červenec 1971 (ostatní ustanovení) |

72/274/EHS | 1. červenec 1972 (článek 1) 1. leden 1973 (článek 2) |

72/418/EHS | 1. červenec 1973 |

73/438/EHS | 1. červenec 1973 (čl. 4 odst. 1) 1. leden 1974 (čl. 4 odst. 2) |

75/444/EHS | 1. červenec 1977 |

76/307/EHS | 1. červenec 1975 |

77/648/EHS | 1. leden 1977 |

78/692/EHS | 1. červenec 1977 (článek 4) 1. červenec 1979 (ostatní ustanovení) |

78/816/EHS | 1. červenec 1978 |

79/967/EHS | 1. leden 1980 |

80/52/EHS | 1. červenec 1979 |

81/561/EHS | |

84/218/EHS | |

86/215/EHS | |

87/374/EHS | |

88/332/EHS | |

88/359/EHS | |

88/380/EHS | 1. červenec 1990 |

89/366/EHS | |

90/404/EHS | |

90/654/EHS | |

91/127/EHS | |

92/17/EHS | |

93/3/EHS | 28. únor 1993 |

93/108/ES | 1. prosinec 1993 |

96/72/ES | 1. červenec 1997 |

98/95/ES | 1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23) |

98/96/ES | 1. únor 2000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 66/403/EHS | Tato směrnice |

Článek 1 | Čl. 1 první pododstavec |

Článek 17 | Čl. 1 druhý pododstavec |

Článek 1a | Čl. 2 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. a) | Čl. 2 písm. b) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. b) | Čl. 2 písm. b) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. c) | Čl. 2 písm. b) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 bod A písm. d) | Čl. 2 písm. b) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. a) | Čl. 2 písm. c) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. b) | Čl. 2 písm. c) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. c) | Čl. 2 písm. c) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. d) | Čl. 2 písm. c) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. a) | Čl. 2 písm. d) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. b) | Čl. 2 písm. d) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. c) | Čl. 2 písm. d) bod iii) |

Čl. 2 odst. 2 | – |

Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 |

Čl. 3 odst. 2 bod A | Čl. 3 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 2 bod B | – |

Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 3 |

Čl. 3 odst. 4 | Čl. 3 odst. 4 |

Článek 3a | Článek 4 |

Článek 4 | Článek 5 |

Článek 4a | Článek 6 |

Článek 5 | Článek 7 |

Článek 5a | Článek 8 |

Článek 6 | Článek 9 |

Čl. 7 odst. 1 | Čl. 10 odst. 1 |

Čl. 7 odst. 2 | Čl. 10 odst. 2 |

Čl. 7 odst. 3 | Čl. 10 odst. 3 |

Čl. 7 odst. 4 | – |

Článek 8 | Článek 11 |

Článek 9 | Článek 12 |

Článek 10 | Článek 13 |

Článek 11 | Článek 14 |

Článek 11a | Článek 15 |

Článek 12 | Článek 16 |

Článek 13 | Článek 17 |

Článek 13a | Článek 18 |

Článek 13b | Článek 19 |

Článek 14 | Článek 20 |

Čl. 15 odst. 1 | Čl. 21 odst. 1 |

Čl. 15 odst. 2 | Čl. 21 odst. 2 |

Čl. 15 odst. 2a | Čl. 21 odst. 3 |

Čl. 15 odst. 3 | Čl. 21 odst. 4 |

Článek 16 | Článek 22 |

Článek 18 | Článek 23 |

Článek 19a | Článek 24 |

Článek 19 | Článek 25 |

Článek 20 | Článek 26 |

Čl. 20a odst. 1 | Čl. 27 odst. 1 |

Čl. 20a odst. 2 bod i) | Čl. 27 odst. 2 písm. a) |

Čl. 20a odst. 2 bod ii) | Čl. 27 odst. 2 písm. b) |

Článek 21 | – |

– | Článek 28 |

– | Článek 29 |

– | Článek 30 |

– | Článek 31 |

PŘÍLOHA I | PŘÍLOHA I |

PŘÍLOHA II | PŘÍLOHA II |

PŘÍLOHA III, část A bod 1 | PŘÍLOHA III, část A bod 1 |

PŘÍLOHA III, část A bod 2 | PŘÍLOHA III, část A bod 2 |

PŘÍLOHA III, část A bod 3 | PŘÍLOHA III, část A bod 3 |

PŘÍLOHA III, část A bod 3a | PŘÍLOHA III, část A bod 4 |

PŘÍLOHA III, část A bod 4 | PŘÍLOHA III, část A bod 5 |

PŘÍLOHA III, část A bod 5 | PŘÍLOHA III, část A bod 6 |

PŘÍLOHA III, část A bod 6 | PŘÍLOHA III, část A bod 7 |

PŘÍLOHA III, část A bod 7 | PŘÍLOHA III, část A bod 8 |

PŘÍLOHA III, část A bod 8 | PŘÍLOHA III, část A bod 9 |

PŘÍLOHA III, část B | PŘÍLOHA III, část B |

– | PŘÍLOHA IV |

– | PŘÍLOHA V |

--------------------------------------------------