32002D0987Úřední věstník L 344 , 19/12/2002 S. 0039 - 0040


Rozhodnutí Komise

ze dne 13. prosince 2002

o seznamu zařízení na Falklandských ostrovech schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2002) 4988)

(Text s významem pro EHP)

(2002/987/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/ES ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou rozhodnutím 1452/2001/ES [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zařízením ve třetích zemích nesmí být povoleno vyvážet čerstvé maso do Společenství, pokud nevyhovují obecným a zvláštním podmínkám stanoveným ve směrnici 72/462/EHS.

(2) Při kontrole zástupců Společenství se ukázalo, že veterinární situace na Falklandských ostrovech je ve srovnání se situací v členských státech příznivá, zejména pokud jde o choroby přenosné masem, a že provádění kontrol při výrobě čerstvého masa je uspokojující.

(3) Falklandské ostrovy zaslaly pro účely čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/EHS podrobné údaje o zařízení, z něhož by měl být povolen vývoz čerstvého masa do Společenství.

(4) Při kontrole zástupců Společenství na místě bylo zjištěno, že hygienická úroveň mnoha těchto zařízení je dostatečná a že tedy mohou být uvedena v prvním seznamu zařízení sestaveném podle čl. 4 odst. 1 směrnice 72/462/EHS, z nichž může být dovoz čerstvého masa schválen. Na dovoz čerstvého masa ze zařízení uvedeného v seznamu v příloze tohoto rozhodnutí se nadále vztahují jinde přijatá ustanovení, obecná ustanovení Smlouvy, a zejména ostatní veterinární předpisy týkající se ochrany zdraví.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Zařízení na Falklandských ostrovech, které je uvedeno v příloze tohoto nařízení, se schvaluje pro vývoz čerstvého masa do Společenství.

2. Dovoz z uvedeného zařízení nadále podléhá veterinárním předpisům Společenství, zejména pokud jde o ochranu zdraví.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2002.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Země: Falklandské ostrovy

Číslo schválení | Adresa zařízení | Město/Region | Kategorie | ZP |

J | B | CH | H | S/K | V | ML |

(FK) 01 | Falkland Island Meat Company | Stanley, Falkland Islands | X | X | X | | X | | |

--------------------------------------------------