32002D0813Úřední věstník L 280 , 18/10/2002 S. 0062 - 0083


Rozhodnutí Rady

ze dne 3. října 2002,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh

(2002/813/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS [1], a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle části B směrnice 2001/18/ES musí být příslušnému vnitrostátnímu orgánu předem předloženo oznámení o plánovaném uvolnění geneticky modifikovaného organismu (dále jen GMO) nebo kombinace takových organismů pro jiné účely než uvádění na trh.

(2) V rámci stanoveném směrnicí 2001/18/ES pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a Komisí musí příslušný orgán odeslat Komisi souhrn informací k oznámení vypracovaný v souladu se specifickým formulářem, a Komise musí jeho kopie dále předat ostatním členským státům.

(3) Tento formulář by měl odrážet potřebu umožnit co možná nejúplnější výměnu příslušných informací uspořádaných jednotným a snadno srozumitelným způsobem, aniž je dotčena skutečnost, že takto poskytnuté informace nemohou sloužit jako základ k hodnocení rizik pro životní prostředí.

(4) Dne 12. června 2002 byl konzultován výbor zřízený podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2001/18/ES a tento výbor nezaujal k návrhu rozhodnutí předloženému Komisí stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely souhrnu a předání oznámení přijatých na základě článku 6 směrnice 2001/18/ES Komisi použijí příslušné orgány jmenované členskými státy podle uvedené směrnice formulář souhrnu informací obsažených v oznámení stanovený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 3. října 2002.

Za Radu

předseda

F. Hansen

[1] Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

FORMULÁŘ SOUHRNU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V OZNÁMENÍ ZÁMĚRNÉHO UVOLŇOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ NEBO JEJICH KOMBINACE PRO JINÉ ÚČELY NEŽ UVÁDĚNÍ NA TRH

ÚVOD

Formulář souhrnu informací obsažených v oznámení záměrných uvolňování GMO nebo kombinace GMO byl stanoven pro účely článku 11 směrnice 2001/18/ES a v souladu s postupy, které uvedený článek předpokládá.

Je zřejmé, že tento formulář není navržen tak, aby naplnil všechny informace požadované k hodnocení rizik pro životní prostředí.

Volné místo poskytnuté za každou otázkou není určující pro rozsah požadovaných informací pro účely formuláře souhrnu informací obsažených v oznámení.

Formulář souhrnu informací obsažených v oznámení je rozdělen do částí 1 a 2.

Část 1 se použije pro produkty tvořené geneticky modifikovanými organismy jinými než vyššími rostlinami nebo pro produkty s jejich obsahem; obsahuje tyto oddíly:

A. Všeobecné informace

B. Informace o organismech příjemce nebo rodičovských organismech, od kterých je GMO odvozen

C. Informace o genetické modifikaci

D. Informace o organismu nebo organismech, od kterých je odvozen inzert (dárce)

E. Informace o geneticky modifikovaném organismu

F. Informace o uvolnění

G. Interakce GMO s životním prostředím a potenciální dopad na životní prostředí

H. Informace o monitorování

I. Informace o nakládání s GMO po uvolnění a o nakládání s odpadem

J. Informace o plánech pro mimořádné události

Informace podávané v části 1 by ovšem měly odpovídajícím způsobem odrážet (ve zhuštěné formě) informace předkládané příslušnému orgánu v souladu s články 6 a 7 směrnice 2001/18/ES za podmínek specifikovaných v předmluvě k příloze IIIA.

Část 2 se použije pro produkty tvořené geneticky modifikovanými vyššími rostlinami nebo produkty s jejich obsahem. Termínem "vyšší rostliny" se rozumějí rostliny, které patří do taxonomické skupiny Gymnospermae a Angiospermae. Část 2 obsahuje tyto oddíly:

A. Všeobecné informace

B. Informace o geneticky modifikované rostlině

C. Informace o experimentálním uvolnění

D. Souhrn potenciálních dopadů uvolnění geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí

E. Stručný popis opatření přijatých k řízení rizik

F. Souhrn plánovaných polních zkoušek k získání nových údajů o dopadu uvolnění na životní prostředí a lidské zdraví

Informace podávané v části 2 by ovšem měly odpovídajícím způsobem odrážet (ve zhuštěné formě) informace předkládané příslušnému orgánu v souladu s články 6 a 7 směrnice 2001/18/ES za podmínek specifikovaných v předmluvě k příloze IIIB.

ČÁST 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČÁST 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------