32002D0357Úřední věstník L 129 , 15/05/2002 S. 0001 - 0002


Rozhodnutí Rady a Komise

ze dne 26. března 2002

o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

(2002/357/ES, ESUO)

RADA EVROPSKÉ UNIE a

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 238, ve spojení s čl. 228 odst. 2 druhou větou a čl. 228 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 95 této smlouvy,

po konzultacích s Poradním výborem a jednomyslném souhlasu Rady,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 1997, by měla být schválena,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, k ní připojené protokoly a prohlášení připojená k závěrečnému aktu se schvalují jménem Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli.

Znění dohody, k ní připojené protokoly a závěrečný akt se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1. Postoj Společenství v Radě přidružení a ve Výboru pro přidružení určí Rada na návrh Komise, případně Komise, vždy v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smluv o založení Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli.

2. Předseda Rady v souladu s článkem 90 dohody předsedá Radě přidružení a zastupuje postoj Společenství. Zástupce předsedy Rady předsedá Výboru pro přidružení v souladu s článkem 93 dohody a zastupuje postoj Společenství.

Článek 3

Předseda Rady učiní oznámení stanovené v článku 106 dohody jménem Evropského společenství. Předseda Komise učiní oznámení jménem Evropského společenství uhlí a oceli.

V Bruselu dne 26. března 2002.

Za Radu

předsedkyně

A. M. Birulés Y Bertrán

Za Komisi

R. Prodi

předseda

[1] Úř. věst. C 226, 20.7.1998, s. 26.

--------------------------------------------------