32002D0151Úřední věstník L 050 , 21/02/2002 S. 0094 - 0095


Rozhodnutí Komise

ze dne 19. února 2002

o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(oznámeno pod číslem K(2002) 518)

(Text s významem pro EHP)

(2002/151/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností [1], a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 11 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 2000/53/ES stanoví, že vyřazení vozidel z registru bude možné pouze na základě předložení osvědčení o likvidaci.

(2) Na základě směrnice 2000/53/ES stanoví Komise minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla, aby příslušné orgány mohly navzájem uznávat a přijímat osvědčení o likvidaci vozidla vydané v jiném členském státě.

(3) Minimální požadavky mají poskytovat jistotu o totožnosti zpracovatelského zařízení a podrobnější údaje o tomto zařízení, o příslušném orgánu a držiteli vozidla, jakož i množství dalších informací o vozidle.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS [2],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES obsahuje nejméně informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. února 2002.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

[2] Úř. věst. L 78, 18.3.1991, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES

1. Jméno, adresa, podpis a registrační nebo identifikační číslo [1] zařízení nebo podniku, který osvědčení vydává.

2. Jméno a adresa příslušného orgánu odpovědného za povolení (v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2000/53/ES) pro zařízení nebo podnik vydávající osvědčení o likvidaci vozidla.

3. Vydává-li osvědčení výrobce, prodejce nebo subjekt provádějící sběr jménem autorizovaného zpracovatelského zařízení, jméno a adresa a registrační nebo identifikační číslo [2] zařízení nebo podniku vydávajícího osvědčení.

4. Datum vydání osvědčení o likvidaci vozidla.

5. Značka státní příslušnosti vozidla a registrační číslo (připojte registrační doklad nebo prohlášení zařízení nebo podniku vydávajícího osvědčení, že byl registrační doklad zničen [3]).

6. Třída vozidla, značka a model.

7. Identifikační číslo vozidla (podvozek).

8. Jméno, adresa, státní příslušnost a podpis držitele nebo majitele dodaného vozidla.

[1] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s takovým číslem nepočítá.

[2] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s takovým číslem nepočítá.

[3] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje v případě, že kvůli používání elektronického registračního systému neexistuje papírový doklad o registraci.

--------------------------------------------------