32002D0009(01)Úřední věstník L 323 , 28/11/2002 S. 0049 - 0050


Rozhodnutí Evropské centrální banky

ze dne 21. listopadu 2002

o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států

(ECB/2002/9)

(2002/930/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 33 uvedeného statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek [1] stanoví přidělování eurobankovek v oběhu národním centrálním bankám v poměru k jejich splaceným podílům na základním kapitálu ECB. Podle článku 4 a přílohy uvedeného rozhodnutí se přiděluje ECB 8 % z celkové hodnoty eurobankovek v oběhu. ECB má pohledávky uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v hodnotě odpovídající hodnotě jí vydaných eurobankovek, a to poměrně k jejich podílům v klíči k upisování základního kapitálu.

(2) Podle čl. 2 odst. 2 rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 [2] se stav eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému úročí referenční sazbou. Podle čl. 2 odst. 3 uvedeného rozhodnutí je toto úročení prováděno čtvrtletně prostřednictvím plateb TARGETu. Odchylně od tohoto ustanovení čl. 2 odst. 4 stanoví, že za účetní období 2002 probíhá úročení na konci roku.

(3) Bod 6 odůvodnění rozhodnutí ECB/2001/16 uvádí, že příjmy ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu by měly být v témže účetním období, kdy vzniknou, v zásadě rozdělovány mezi národní centrální banky v souladu s rozhodnutími Rady guvernérů v poměru k jejich podílům v klíči pro upisování základního kapitálu.

(4) Při přerozdělování příjmů ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu by měla ECB přihlížet k odhadu svého finančního výsledku za rok, aby byla vytvořena dostatečná částka na disponibilitu rezerv, které lze uvolnit na vyrovnání předpokládaných výdajů.

(5) Při určování výše čistého zisku ECB, který se převádí do všeobecného rezervního fondu podle článku 33.1 statutu, by měla Rada guvernérů mít na zřeteli, že každá část tohoto čistého zisku, která souvisí s příjmy z eurobankovek v oběhu, by měla být celá rozdělena mezi národní centrální banky,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se

a) "zúčastněnými členskými státy" rozumějí členské státy, které přijaly jednotnou měnu v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství;

b) "národními centrálními bankami" rozumějí národní centrální banky zúčastněných členských států;

c) "stavem eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému" rozumějí pohledávky a závazky vzniklé mezi národní centrální bankou a ECB a mezi národní centrální bankou a ostatními národními centrálními bankami v důsledku použití článku 4 rozhodnutí ECB/2001/15;

d) "příjmy ECB z eurobankovek v oběhu" rozumějí příjmy ECB z úročení pohledávek za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu v důsledku použití článku 2 rozhodnutí ECB/2001/16.

Článek 2

Prozatímní přerozdělování příjmů ECB z eurobankovek v oběhu

1. Příjmy ECB z eurobankovek v oběhu jsou splatné v plné výši národním centrálním bankám v témže stejném účetním období, ve kterém vznikly, a přerozdělují se mezi národní centrální banky v poměru k jejich splaceným podílům na upsaném základním kapitálu ECB.

2. Počínaje účetním obdobím 2003 přerozděluje ECB své příjmy z eurobankovek v oběhu, získané v předešlém čtvrtletí, mezi národní centrální banky v druhý pracovní den měsíce dubna, července, října a ledna.

3. ECB přerozdělí své příjmy z eurobankovek v oběhu, získané v roce 2002, mezi národní centrální banky v druhý pracovní den roku 2003.

4. Výše příjmů ECB z eurobankovek v oběhu může být snížena podle rozhodnutí Rady guvernérů ECB na základě statutu, pokud jde o náklady vynaložené ECB v souvislosti s vydáním eurobankovek a manipulací s nimi.

Článek 3

Odchylka od článku 2

1. Pokud na základě odůvodněných odhadů vypracovaných Výkonnou radou a se zřetelem k výši splatné částky za čtvrté čtvrtletí Rada guvernérů očekává, že ECB bude mít úhrnnou roční ztrátu nebo vytvoří roční čistý zisk, který je nižší než odhadovaná hodnota jejích příjmů z eurobankovek v oběhu, rozhodne Rada guvernérů před koncem účetního období, že nepřerozdělí celý příjem ECB z eurobankovek v oběhu nebo jeho část podle článku 2 v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby výše přerozděleného příjmu nepřesáhla čistý zisk ECB za příslušný rok.

2. Rada guvernérů vydá pokyn národním centrálním bankám k vrácení celého příjmu nebo jeho části, již přerozděleného během roku, v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby výše přerozděleného příjmu nepřesáhla čistý zisk ECB za příslušný rok.

3. V účetním období 2002 se rozhodnutí nepřerozdělit celý příjem ECB z eurobankovek v oběhu nebo jeho část vztahuje na celkovou splatnou částku za rok.

4. Předchozí odstavce se použijí, pokud potenciální celkovou roční ztrátu nelze pokrýt rezervami vytvořenými v minulých letech. Tyto rezervy se převedou na účet zisků a ztrát v následujícím pořadí:

a) rezervy na známé závazky;

b) rezervy rovnocenné rezervním fondům, vyplývající z použití článku 49 statutu a vedené jako vyrovnávací položky z přecenění;

c) rezervy na všeobecná rizika, včetně rezerv na nespecifikovaný směnný kurz a na rizika tržních cen.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost druhým dnem po přijetí.

2. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. listopadu 2002.

Za Radu guvernérů ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52.

[2] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 55.

--------------------------------------------------