32001R2299Úřední věstník L 308 , 27/11/2001 S. 0019 - 0020


Nařízení Komise (ES) č. 2299/2001

ze dne 26. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, a nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 11 uvedeného nařízení, a na odpovídající ustanovení ostatních nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2298/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc [3], stanoví, že vývozy v rámci potravinové pomoci, pro které je žádána náhrada, jsou podmíněny předložením vývozních licencí obsahujících stanovení náhrady předem. Je proto třeba změnit dotyčná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 800/1999 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 90/2001 [5], a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [6] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2001 [7].

(2) Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 vyloučilo předložení licencí pro některé operace, mezi nimiž jsou operace uvedené v článcích 36, 40 a 44 nařízení (ES) č. 800/1999. A proto odkaz učiněný v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 na licence pro výše uvedené operace je bezpředmětný a musí být zrušen.

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídicích výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 nařízení (ES) č. 800/1999 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Nárok na náhradu je podmíněn předložením vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem, kromě případu vývozů zboží.

K získání náhrady se však nevyžaduje žádná licence:

- pokud vyvážená množství na jednu vývozní licenci jsou menší nebo se rovnají množstvím uvedeným v příloze III nařízení (ES) č. 1291/2000,

- v případech stanovených v článcích 6, 36, 40, 44, 45 a v čl. 46 odst. 1,

- pro dodávky ozbrojeným silám členských států umístěným ve třetích zemích."

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:

1. Článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

Žádosti o licence a licence obsahující stanovení náhrady předem, které jsou vydány za účelem potravinové pomoci ve smyslu čl. 10 odst. 4 Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, obsahují v kolonce 20 alespoň jednu z následujících poznámek:

- Certificado GATT – Ayuda alimentaria

- GATT-licens – fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιδτοποιητικό GATT – επιδιτιδτική βοήεια

- Licence under GATT – food aid

- Certificat GATT – aide alimentaire

- Titolo GATT – Aiuto alimentare

- GATT-certificaat – Voedselhulp

- Certificado GATT – ajuda alimentar

- GATT-todistus – elintarvikeapu

- GATT-licens – livsmedelsbistånd.

Kolonka 7 obsahuje označení země určení. Tato licence je platná pouze pro vývoz uskutečněný ve výše uvedeném rámci potravinové pomoci."

2. V čl. 24 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) v případě vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, prohlášení týkající se:

- vývozu nebo

- propuštění do jednoho z režimů uvedených v článcích 4 a 5 nařízení (EHS) č. 565/80."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1.

[3] Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 16.

[4] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

[5] Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 22.

[6] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

[7] Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 25.

--------------------------------------------------