32001R1921Úřední věstník L 261 , 29/09/2001 S. 0049 - 0051


Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001

ze dne 28. září 2001,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen [1], naposledy pozměněném nařízením Komise (ES) č. 1617/1999 [2], a zejména na článek 4 a čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2494/95 je každý členský stát povinen vypracovávat harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC), počínaje indexem za leden 1997.

(2) Je obzvlášť důležité, aby byl zajištěn vysoký stupeň důvěryhodnosti HISC, což by mohlo být podporováno tím, že se počet revizí HISC v dané souvislosti omezen na minimální nezbytnou úroveň.

(3) Obecně se uznává, že roční průměrné a roční a měsíční míry změn HISC jsou důležité pro měření inflace, zejména pro posuzování cenové konvergence a jako informační podklad pro měnovou politiku Evropské centrální banky.

(4) Změny systému vnitrostátních nebo harmonizovaných pravidel představují platné důvody pro revize HISC do té míry, aby zajistily nebo zvýšily jejich srovnatelnost, spolehlivost nebo průkaznost; změny systému harmonizovaných pravidel by neměly vyžadovat revize, pokud není v souvislosti s konkrétními prováděcími opatřeními stanoveno jinak.

(5) Je proto třeba změnit článek 6 nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro zacházení s cenovými slevami v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen [4].

(6) Revize z důvodu chyb nebo nových či zlepšených základních údajů jsou platnými důvody pro revize HISC, protože zvyšují jejich srovnatelnost, spolehlivost nebo průkaznost.

(7) Postup revizí řad indexů se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Aby byly u výsledných HISC splněny podmínky srovnatelnosti podle článku 4 nařízení (ES) č. 2494/95, jakož i jejich spolehlivost a průkaznost, musí být stanovena harmonizovaná pravidla.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [5],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je poskytovat informace o významném vlivu prováděcích opatření podle nařízení (ES) č. 2494/95 a stanovit harmonizovaná pravidla týkající se revizí HISC, která jsou v souladu s těmito opatřeními a která jsou dostatečná pro zajištění jejich srovnatelnosti, spolehlivosti a průkaznosti.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "revizí" pozdější změna v řadách HISC, v úrovni indexů, v míře změny nebo změna váhy, které Komise (Eurostat) zveřejnila v tištěné nebo elektronické podobě a které ovlivňují výsledky nejméně o jedno desetinné místo;

b) "chybou" neúmyslné porušení stanoveného pravidla, které má vliv minimálně na jednu řadu HISC;

c) "předběžným výsledkem" výsledek, který ještě může být revidován a má být předložen v konečné podobě v dalším měsíci.

Článek 3

Revidovatelnost

1. Úředně zveřejněné řady HISC mohou být revidovány.

2. Revize kterékoli z řad HISC, s výjimkou revizí na základě článků 4, 5 nebo 9 tohoto nařízení, vyžadují předchozí souhlas Komise (Eurostatu). O jejich rozsahu a časovém rozvrhu je nutno rozhodnout v součinnosti s Komisí (Eurostatem).

Článek 4

Chyby

1. Opravy chyb a z toho vyplývající revize se provádějí bez zbytečného odkladu.

2. Dotyčné členské státy poskytují z vlastního podnětu Komisi (Eurostatu) informace tak podrobné, jak je třeba k vyhodnocení vlivu na dané řady HISC, dříve než jsou revize na základě chyb zveřejněny. Členské státy rovněž sdělí Komisi (Eurostatu), jaká opatření přijaly k zabránění toho, aby se podobné případy opakovaly v budoucnosti.

Článek 5

Nové nebo zlepšené informace

Revize na základě nových nebo zlepšených základních informací, které členské státy považují za nezbytné ke zvýšení přesnosti HISC, se provádějí, pokud Komise (Eurostat) časový rozvrh plánovaných revizí neodmítne.

Článek 6

Změny systému harmonizovaných pravidel

Pokud není stanoveno jinak,

1. nevzniká změnami systému harmonizovaných pravidel potřeba revize;

2. změny definic, metod nebo postupů vyplývající z regulativního rámce pro HISC nabývají ve všech dotyčných členských státech účinku každý rok spolu s indexem za měsíc leden;

3. vliv takových změn na dalších dvanáct měsíců se hodnotí počínaje indexem za měsíc leden, v němž změny nabývají účinku;

4. pokud je možné čekat, že změny ovlivní průměrnou roční míru změny celkového indexu po dobu následujících dvanácti měsíců o nejméně jednu desetinu procentního bodu, odhaduje se vliv na celkový index za každý z dvanácti měsíců;

5. pokud se dále očekává, že se index oddílu, skupiny nebo třídy COICOP/HISC změní o tři, čtyři nebo pět desetin procentního bodu, vypočítáno podle čl. 6 odst. 4, odhaduje se vliv na řady indexů za každý z dvanácti měsíců.

Článek 7

Odhady vlivu

1. Při odhadech uvedených v čl. 6 odst. 4 a 5 tohoto nařízení se nákladově efektivním způsobem využívá nejlepší dostupná metodika. Odhady se předávají Komisi (Eurostatu) nejpozději spolu s HISC, kterých se týkají. Je nutno přiložit popis použité metody odhadu a vhodné poznámky k přesnosti odhadů.

2. Při odhadech se porovnávají roční míry změny HISC a dílčích indexů s indexem, u kterého se nevzal ohled na změny definic, metod nebo postupů.

3. Odhady uvedené v čl. 6 odst. 4 a 5 jsou zveřejněny společně s náležitými poznámkami o jejich kvalitě. Tyto odhady nenahrazují úřední HISC.

Článek 8

Zveřejnění revizí

1. V úředních řadách HISC zveřejňovaných Komisí (Eurostatem) se vyznačí revize. Základní nebo odvozené řady, jejichž výsledky se změnily na zveřejněné úrovni členění z důvodu revize, se označí revizní značkou. Revizní značky se uvádějí při zveřejňování revidovaných řad a odstraňují se následující měsíc.

2. Revize celkového HISC, které se netýkají předběžných výsledků, se veřejně oznamují a vysvětlují v úzké spolupráci mezi dotyčným členských státem a Komisí (Eurostatem).

Článek 9

Předběžný výsledek

Index zveřejněný jako předběžný se v konečné podobě předkládá následující měsíc.

Článek 10

Kontrola kvality

V případě revize, s výjimkou revizí na základě článků 4, 5 nebo 9 tohoto nařízení, poskytnou dotyčné členské státy Komisi (Eurostatu) na její žádost informace dostatečně podrobné pro účely posouzení vlivu na dané řady HISC a pro potvrzení souladu revizí se standardy HISC.

Článek 11

Změna

Článek 6 nařízení (ES) č. 2602/2000 o minimálních standardech pro zacházení s cenovými slevami v HISC se nahrazuje tímto:"Pokud provádění tohoto nařízení ovlivní roční míru změny [m/(m-12)] indexu zahrnujícího všechny položky o více než jednu desetinu procentního bodu ve srovnání s indexem, který nebere v úvahu cenové slevy, provede se jako náležitá revize řady indexů, které se to týká."

Článek 12

Provedení

Toto nařízení provedou členské státy v prosinci 2001 a nabývá účinku od indexu za leden 2002.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2001.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.

[2] Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 9.

[3] Úř. věst. C 244, 1.9.2001, s. 5.

[4] Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 16.

[5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------