32001R1513Úřední věstník L 201 , 26/07/2001 S. 0004 - 0007


Nařízení Rady (ES) č. 1513/2001

ze dne 23. července 2001,

kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS a (ES) č. 1638/98, pokud jde o prodloužení doby platnosti režimu podpory a o strategii jakosti olivového oleje

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [3], zavedlo opatření pro tři hospodářské roky, a to roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01. Toto období tří hospodářských let mělo Komisi poskytnout čas pro shromáždění a analýzu informací potřebných k tomu, aby byl v roce 2000 vypracován pro Radu návrh reformy uvedené společné organizace trhu. I když opatření zavedená tímto nařízením umožnila řadu zlepšení společné organizace trhu, nejsou informace a zkušenosti z prvních dvou hospodářských let ani úplné, ani dostačující k tomu, aby umožnily Komisi navrhnout fundované a definitivní závěry o společné organizaci trhu s oleji a tuky, která by se měla zavést od 1. listopadu 2001.

(2) Je nezbytné vyhodnotit výsledky přechodného období předpokládaného v roce 1998 nařízením Rady (ES) č. 1638/98 a nařízením Rady (ES) č. 1639/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory výroby olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje [4]. Aby bylo možné získat veškeré výsledky opatření prováděných od hospodářského roku 1998/99 a umožnit shromáždění podrobnějších údajů o tomto odvětví a provedení podrobnější analýzy, je nutno prodloužit platnost stávajících platných ustanovení do konce hospodářského roku 2003/04, zejména ustanovení nařízení č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [5].

(3) Systém kontrol podpory vyplácené producentům závisí do značné míry na existenci a hladkém fungování geografického informačního systému (dále jen GIS), stanoveného nařízením (ES) č. 1638/98. GIS je nepostradatelný z hlediska některých alternativ, které mají být prověřeny v budoucnosti, a je přinejmenším užitečný pro jiné alternativy. Proto je nyní třeba stanovit, že dnem 1. listopadu 2003 se režim podpory vztahuje pouze na olivovníky zahrnuté a prokázané ve fungujícím systému GIS.

(4) Vývoj na trhu s olivovým olejem naznačuje nutnost sladěné strategie zvyšování jakosti, která bere ohled i na dopady na životní prostředí a která zahrnuje mimo jiné i pobídky v zájmu podpory strukturalizace odvětví a úpravy třídění olivového oleje a olivového oleje z pokrutin.

(5) Aby odvětví fungovalo hladce, je třeba zavést režim na podporu schválených organizací hospodářských subjektů v zájmu dosahování zvýšené jakosti a řízení certifikačních programů, jakož i v zájmu zlepšení řízení odvětví olivového oleje a trhu s tímto produktem. Na zavedení podrobných pravidel týkajících se některých položek budoucího režimu, například na vytvoření příslušných organizací a navržení a vyhodnocení programů a jejich schválení členskými státy bude podle všeho zapotřebí asi jeden rok. Aby se konkrétní opatření mohla zavést co nejdříve, je třeba nyní stanovit základní východiska pro režim, který má být zaveden dnem 1. listopadu 2002.

(6) Označení a definice olivového oleje a olivového oleje z pokrutin jsou zčásti neuspokojivé a mohly by být zavádějící jak pro spotřebitele, tak pro hospodářské subjekty. Takové problémy způsobují narušení trhu; aby jim bylo možné zabránit, je třeba označení a definice uvedené v příloze nařízení č. 136/66/EHS nahradit novými.

(7) Aby se zachovaly přirozené vlastnosti panenských olivových olejů, je třeba u tohoto oleje vyloučit používání chemických nebo biochemických prostředků extrakce.

(8) Pokrok dosažený producenty a lisovnami vedl ke zvýšení produkce panenského olivového oleje a extra panenského olivového oleje a ke snížení produkce obyčejného olivového oleje a lampantového olivového oleje. Aby bylo při třídění panenského olivového oleje možné vzít v úvahu tento vývoj trhu a aby z toho mohl mít spotřebitel užitek, je třeba snížit maximální přípustný obsah mastných kyselin u extra panenského olivového oleje a odstranit ze seznamu druhů olivového oleje obyčejný panenský olivový olej a zařadit jej do kategorie lampantového olivového oleje.

(9) Druhové označení "olivový olej" se v současnosti používá k označení kategorie uvedené v bodě 3 přílohy nařízení č. 136/66/EHS, směsi rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje, kromě lampantového panenského olivového oleje. Toto vede k záměnám, které by mohly být zavádějící pro spotřebitele a způsobit narušení trhu. Směsi by proto měly být označovány zvláštním způsobem, aniž by se znehodnotila kategorie, jejíž charakteristiky jsou mnoha spotřebiteli oceňovány.

(10) Na základě pokroku dosaženého v odvětví rafinace je možné upravit definici rafinovaného olivového oleje, pokud jde o maximální obsah kyselin v procentech.

(11) Definice surového olivového oleje z pokrutin by měla zahrnovat oleje získané mechanickými postupy, které – s výjimkou určitých specifických charakteristik – by měly odpovídat charakteristikám lampantového olivového oleje, protože některé z nich vykazují charakteristiky surového olivového oleje z pokrutin.

(12) Aby se odvětví mohlo přizpůsobit novým označením a definicím, měly by být všeobecně povinné až po dvou letech.

(13) Nezbytná prováděcí opatření k nařízení č. 136/66/EHS je třeba přijmout postupem podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení č. 136/66/EHS se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 2 se slova "hospodářské roky 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "hospodářské roky 1998/99 až 2003/04".

2. Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 2 se slova "hospodářské roky 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "hospodářské roky 1998/99 až 2003/04";

b) v odst. 9 prvním pododstavci se slova "zlepšení jakosti produkce oleje" nahrazují slovy "zlepšení jakosti produkce olivového oleje a stolních oliv";

c) v odst. 9 druhém pododstavci se:

i) slova "hospodářské roky 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "hospodářské roky 1998/99 až 2003/04";

ii) slova "producentům olivového oleje" se nahrazují slovy "producentům olivového oleje a stolních oliv".

3. V článku 20d odst. 1 druhém pododstavci se slova "hospodářské roky 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "hospodářské roky 1998/99 až 2003/04".

4. Článek 37 se zrušuje.

5. Článek 38 se nahrazuje tímto:

"Článek 38

1. Komisi je nápomocen "Řídící výbor pro oleje a tuky", dále jen "výbor".

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

6. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1638/98 se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) v odstavci 1 prvním pododstavci se slova "v hospodářských letech 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "v hospodářských letech 1998/99 až 2002/03";

b) v odstavci 2 druhém pododstavci se slova "v jednotlivých hospodářských letech 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "v jednotlivých hospodářských letech 1998/99 až 2002/03" a

c) v odstavci 4 se slova "hospodářské roky 1998/99 až 2000/01" nahrazují slovy "hospodářské roky 1998/99 až 2002/03".

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 2a

Od 1. listopadu 2003 není možné vyplácet podporu producentům oliv na základě společné organizace trhu s oleji a tuky na olivovníky a odpovídající plochy, jejichž existence není ověřena geografickým informačním systémem zavedeným podle článku 2 tohoto nařízení, jakož i pro olivový olej z nich vyrobený."

3. V článku 3 odst. 2 se údaj "2000" nahrazuje údajem "2003" a datum "1. listopadu 2001" se nahrazuje datem "1. listopadu 2004".

4. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 4a

1. Na základě společné organizace trhu s oleji a tuky, která je zavedena od 1. listopadu 2002, mohou členské státy produkující olivový olej v rámci určitých limitů srazit část podpory určené pro producenty olivového oleje a/nebo stolních oliv, aby zajistily prostředky Společenství pro financování akčních programů uznaných organizací producentů, uznaných mezioborových sdružení a jiných organizací hospodářských subjektů nebo jejich sdružení v jedné nebo více z dále uvedených oblastí:

a) sledování, řízení a správa odvětví olivového oleje a stolních oliv a jejich trhů;

b) zmírnění dopadů pěstování oliv na životní prostředí;

c) zlepšení jakosti produkce olivového oleje a stolních oliv;

d) systém zpětného vyhledávání, certifikace a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv pod dohledem správních orgánů jednotlivých členských států.

2. Pro účely tohoto článku se výrazem "uznanými mezioborovými sdruženími" rozumí právnické osoby, které:

- jsou složeny ze zástupců hospodářských odvětví souvisejících s produkcí a/nebo obchodem a/nebo zpracováním produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) a d) nařízení č. 136/66/EHS,

- jsou zřízeny z iniciativy všech nebo některých organizací nebo sdružení, které je tvoří,

- byly uznány členským státem, ve kterém působí.

3. Limity uvedené v odstavci 1 se stanoví v zájmu zabránění vzniku narušení trhu:

- Radou na návrh Komise pro veškeré příslušné činnosti, a následně

- Komisí pro každou oblast uvedenou v odstavci 1 řídícím postupem podle článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.

V rámci stanovených limitů se maximální financování akčních programů uvedených v odstavci 1 Společenstvím rovná části příspěvků ušetřených členskými státy. Toto financování se týká nákladů, které je možno vynaložit ve výši:

- nejvýše 100 % pro činnosti v oblastech uvedených v písmenech a) a b),

- nejvýše 100 % pro investice do dlouhodobých aktiv a 75 % pro ostatní činnosti v oblasti uvedené v písmenu c),

- nejvýše 50 % pro činnosti v oblasti uvedené v písmenu d).

Financování zbývající části zajistí příslušný členský stát s ohledem na finanční příspěvek hospodářských subjektů, který je povinný pro činnosti v oblastech uvedených v odst. 1 písm. c) a d) a který činí je nejméně 25 % pro oblasti uvedené pod písmenem d).

4. Postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS Komise stanoví:

a) podmínky pro uznání organizací hospodářských subjektů a jejich sdružení;

b) druhy činností, které je možné zahrnout podle programů ve čtyřech oblastech uvedených v odstavci 1;

c) postupy pro schvalování programů členskými státy;

d) opatření týkající se kontroly a sankcí;

e) ostatní podrobná pravidla, která mohou být případně nezbytná pro rychlé provádění uvedených programů od 1. listopadu 2001."

5. V článku 5 se v prvním pododstavci datum "1. listopadu 2001" nahrazuje datem "1. listopadu 2004".

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. listopadu 2001. Článek 1 odst. 6 (nahrazující přílohu nařízení č. 136/66/EHS) se však použije až ode dne 1. listopadu 2003, s výjimkou bodu 4 příslušné přílohy.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2001.

Za Radu

předsedkyně

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Stanovisko ze dne 17. května 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 30. května 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32.

[4] Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 38.

[5] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

OZNAČENÍ A DEFINICE OLIVOVÝCH OLEJŮ A OLIVOVÝCH OLEJŮ Z POKRUTIN, NA KTERÉ ODKAZUJE ČLÁNEK 35

1. PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ

Olej získaný z plodů olivovníku, získaný výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy, za podmínek, zejména teplotních, které nevedou ke změně jakosti oleje, a jenž neprošel žádným jiným procesem kromě praní, dekantace, odstředění a filtrace, bez oleje získaného pomocí rozpouštědel nebo použitím chemických nebo biochemických postupů nebo reesterifikací a bez jakéhokoli smíchání s oleji jiných druhů.

Panenský olivový olej se výhradně třídí a označuje takto:

a) extra panenský olivový olej:

panenský olivový olej o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,8 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii;

b) panenský olivový olej:

panenský olivový olej o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 2 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii;

c) lampantový panenský olivový olej:

panenský olivový olej o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, vyšším než 2 g na 100 g, a/nebo s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

2. RAFINOVANÝ OLIVOVÝ OLEJ:

olivový olej získaný rafinací panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,3 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

3. OLIVOVÝ OLEJ – SMĚS RAFINOVANÉHO OLIVOVÉHO OLEJE A PANENSKÉHO OLIVOVÉHO OLEJE:

olivový olej získaný smícháním rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje, kromě lampantového panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 1 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

4. SUROVÝ OLIVOVÝ OLEJ Z POKRUTIN:

olej získaný z olivových pokrutin pomocí rozpouštědel nebo fyzikálním postupem, nebo olej odpovídající lampantovému panenskému olivovému oleji, s výjimkou některých specifických charakteristik, bez oleje získaného reesterifikací a bez jakéhokoli smíchání s oleji jiných druhů, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

5. RAFINOVANÝ OLIVOVÝ OLEJ Z POKRUTIN:

olivový olej získaný rafinací surového olivového oleje z pokrutin, o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,3 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

6. OLIVOVÝ OLEJ Z POKRUTIN:

olivový olej získaný smícháním rafinovaného olivového oleje z pokrutin a panenského olivového oleje, kromě lampantového panenského olivového oleje, o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 1 g na 100 g, a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným pro tuto kategorii.

"

--------------------------------------------------