32001R1343Úřední věstník L 181 , 04/07/2001 S. 0016 - 0016


Nařízení Komise (ES) č. 1343/2001

ze dne 3. července 2001,

kterým se mění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2699/2000 [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 3 odst. 4 písm. e) nařízení Komise (ES) č. 449/2001 [3] stanoví, že podmínky, jimiž se řídí podmínky platby zpracovatele organizaci producentů za dodanou surovinu, je nutno stanovit ve smlouvě a zejména, že konečná lhůta splatnosti nesmí být delší než 60 dnů ode dne dodání každé šarže.

(2) Aby byla zajištěna potřebná pružnost a usnadnila se správa režimu, je třeba tuto maximální lhůtu prodloužit do konce druhého měsíce následujícího po měsíci dodání. Je třeba, aby toto ustanovení bylo použitelné pouze na smlouvy, uzavřené až po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 4 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) cenu, která má být zaplacena za surovinu, případně rozlišenou podle odrůdy a/nebo jakosti a/nebo doby dodání.

U rajčat, broskví a hrušek smlouva stanoví rovněž stadium dodávky, na které se tato cena použije, a platební podmínky. Případná lhůta splatnosti nesmí být delší než dva měsíce od konce měsíce, v němž byla daná šarže dodána."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.

[2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 9.

[3] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.

--------------------------------------------------