32001R0082Úřední věstník L 020 , 20/01/2001 S. 0001 - 0104


Nařízení Rady (ES) č. 82/2001

ze dne 5. prosince 2000

o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na protokol 2 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Od vstupu v platnost nařízení Rady (EHS) č. 1135/88 ze dne 7. března 1988 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství, Ceutou a Melillou a Kanárskými ostrovy [1] byla pravidla původu použitelná podle různých dohod o volném obchodu podepsaných Společenstvím podstatně změněna. V určitých ohledech jsou výhodnější než pravidla uvedená v nařízení (EHS) č. 1135/88, zejména pokud jde o požadované doklady.

(2) Výše uvedené dohody, jimiž se řídí obchod mezi Společenstvím a jeho obchodními partnery, stanoví zvláštní pravidla původu pro Ceutu a Melillu. Tato ustanovení by se měla použít na obchodování mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou.

(3) Nařízením Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy [2] byly tyto ostrovy začleněny do celního území Společenství. Není proto nutné stanovovat pro toto území zvláštní pravidla původu.

(4) Nařízení (EHS) č. 1135/88 by mělo být v zájmu jasnosti přeformulováno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

"výrobou" každé opracování nebo zpracování včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

"materiálem" jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě;

"produktem" vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

"zbožím" jak materiál, tak produkty;

"celní hodnotou" celní hodnota určená v souladu s Dohodou z roku 1994 o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

"cenou ze závodu" cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Ceutě a Melille, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu produktu;

"hodnotou materiálu" celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, a není-li známa a nelze-li ji určit, první zjistitelná cena zaplacená za materiály ve Společenství nebo v Ceutě a Melille;

"hodnotou původních materiálů" hodnota těchto materiálů stanovená podle písmena g), které se použije obdobně;

"přidanou hodnotou" cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého použitého produktu pocházejícího ze zemí uvedených v čl. 3 a 4, nebo pokud celní hodnota není známa a nelze-li ji určit, první zjistitelná cena zaplacená za materiály ve Společenství nebo v Ceutě a Melille;

"kapitolami" a "čísly" kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále jen "harmonizovaný systém" nebo "HS";

"zásilkou" produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou dopravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci nebo, pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

"územími" území včetně pobřežních vod.

Pojmem "zařazení" se rozumí zařazení produktu nebo materiálu do příslušného čísla.

KAPITOLA II

DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ PRODUKTY" ČI "PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z"

Článek 2

Obecné požadavky

1. Pro účely používání ustanovení, jimiž se řídí obchod mezi celním územím Společenství (dále jen "Společenství") a Ceutou a Melillou, se za produkty pocházející ze Společenství považují:

a) produkty, které byly ve Společenství zcela získány nebo vyrobeny ve smyslu článku 5;

b) produkty získané ve Společenství s použitím materiálů, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že tyto materiály byly ve Společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6;

c) zboží s původem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Pro účely používání ustanovení, jimiž se řídí obchod mezi Společenstvím a Ceutou a Melillou, se za produkty pocházející z Ceuty a Melilly považují:

a) produkty, které byly v Ceutě a Melille zcela získány nebo vyrobeny ve smyslu článku 5;

b) produkty získané v Ceutě a Melille s použitím materiálů, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že tyto materiály byly v Ceutě a Melille dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, produkty se považují za pocházející ze Společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů s původem ve Společenství, Ceutě a Melille či jakékoli jiné zemi, se kterou Společenství podepsalo vzájemnou dohodu, v jejímž protokolu o pravidlech původu jsou zvláštní ustanovení týkající se Ceuty a Melilly, za předpokladu, že opracování nebo zpracování prováděné ve Společenství přesahuje opracování nebo zpracování uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány či zpracovány.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje opracování či zpracování uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za produkt pocházející ze Společenství pouze pokud je přidaná hodnota větší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný produkt se považuje za produkt pocházející ze země, ve které původní materiály použité při výrobě ve Společenství představují nejvyšší hodnotu.

3. Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou ve Společenství podrobeny žádnému opracování nebo zpracování, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství (série C) seznam zemí a datum, od kterého se může kumulace ve Společenství použít.

Článek 4

Kumulace v Ceutě a Melille

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, produkty se považují za pocházející z Ceuty a Melilly, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů s původem v Ceutě a Melille, Společenství, či jakékoli jiné zemi, se kterou Společenství podepsalo vzájemnou dohodu, v jejímž protokolu o pravidlech původu jsou zvláštní ustanovení týkající se Ceuty a Melilly, za předpokladu, že opracování nebo zpracování prováděné v Ceutě a Melille přesahuje opracování nebo zpracování uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány či zpracovány.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v Ceutě a Melille nepřesahuje opracování či zpracování uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za produkt pocházející z Ceuty a Melilly pouze pokud je přidaná hodnota větší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný produkt se považuje za produkt pocházející ze země, ve které původní materiály použité při výrobě v Ceutě a Melille představují nejvyšší hodnotu.

3. Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou v Ceutě a Melille podrobeny žádnému opracování nebo zpracování, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství (série C) seznam zemí a datum, od kterého se může kumulace v Ceutě a Melille použít.

Článek 5

Zcela získané produkty

1. Následující produkty se považují za zcela získané ve Společenství nebo v Ceutě a Melille:

a) nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklizené;

c) živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná;

d) produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody Společenství nebo Ceuty a Melilly tamními plavidly;

g) produkty zhotovené na palubě tamních výrobních plavidel výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty tam sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze na protektorování nebo jako odpad;

i) odpady a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;

j) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo pobřežní vody těchto států, má-li tato země výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pro účely odst. 1 písm. f) a g) se za plavidla a výrobní plavidla Společenství nebo Ceuty a Melilly považují plavidla a výrobní plavidla,

a) která jsou registrována nebo přihlášena v některém členském státě, nebo která jsou v případě Ceuty a Melilly registrována v lodním rejstříku příslušného místního úřadu (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

b) která nesou vlajku některého členského státu;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členských států nebo společnost, jejíž sídlo se nachází v jednom z těchto států, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členských států ES a, v případě osobních společností nebo společností s ručením omezením navíc, alespoň polovinu základního kapitálu této společnosti vlastní tyto státy, veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci uvedených států;

d) jejichž velitel a důstojníci jsou státními příslušníky členských států a

e) jejichž posádku tvoří alespoň z 50 % státní příslušníci členských států.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely článku 2 se produkty, které nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze B.

Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje akt o přistoupení Španělska a Portugalska, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2. Odchylně od odstavce 1 nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu v příloze B pro daný produkt neměly použít při výrobě tohoto produktu, lze použít za předpokladu, že

a) jejich celková hodnota nepřesáhne 10 % ceny produktu ze závodu;

b) použitím tohoto odstavce není překročeno žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů uvedené v seznamu.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Aniž je dotčen odstavec 2, považují se dále uvedené operace za nedostatečné k tomu, aby produktu udělily status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6:

a) operace, jejichž účelem je zachování původního stavu produktů během přepravy a skladování (větrání, rozprostření, sušení, chlazení, naložení do slaného nebo sirného nálevu nebo vody s přidáním jiných látek, odstranění poškozených částí a obdobné operace);

b) jednoduché operace spočívající ve zbavování prachu, prosévání, výběru, třídění, zařazování (včetně skládání souprav produktů), umývání, natírání, krájení;

c) i) výměna obalů, rozdělení nebo spojování zásilek;

ii) prosté plnění do lahví, baněk, uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré ostatní jednoduché balící operace;

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

e) jednoduché mísení produktů, též různého druhu, pokud jedna nebo více součástí směsi nesplňuje podmínky stanovené v tomto nařízení, aby mohly být považovány za produkt pocházející ze Společenství nebo z Ceuty a Melilly;

f) jednoduché sestavování částí za účelem vytvoření úplného produktu;

g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

2. Při určování, zda se opracování nebo zpracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna opracování nebo zpracování provedená na tomto produktu ve Společenství nebo v Ceutě a Melille posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro použití tohoto nařízení je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaném systému.

Z toho vyplývá, že

a) je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b) sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se toto nařízení na každý dotyčný produkt samostatně.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazen s produktem i obal, pak je zařazen do stejného čísla také pro účely určení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem se považují za jeden celek se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, jestliže jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, není nutné zjišťovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

a) energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které není a nemá se stát součástí konečného složení produktu.

KAPITOLA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Zásada teritoriality

1. S výhradou ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) a článků 3 a 4 musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v kapitole II plněny ve Společenství nebo v Ceutě a Melille bez přerušení.

2. S výhradou článků 3 a 4, pokud se původní zboží vyvezené ze Společenství nebo z Ceuty a Melilly vrací do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možné celním orgánům věrohodně prokázat, že

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyváženým a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v původním stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení podle této dohody se použije pouze na produkty, které splňují požadavky tohoto nařízení, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Ceutou a Melillou nebo přes území ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území, též s překládkou nebo dočasným uskladněním na takovém území, jestliže zůstaly v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nebyly podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce nebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území, než území uvedená v prvním pododstavci.

2. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 se příslušným orgánům Společenství nebo Ceuty a Melilly prokazuje předložením:

a) jednotného dopravního dokladu, na jehož základě se uskutečňuje přeprava přes zemi tranzitu nebo

b) potvrzení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

i) přesný popis produktů;

ii) data vykládky nebo překládky produktů a případně označení plavidel nebo jiných použitých dopravních prostředků a

iii) potvrzení podmínek, za kterých produkty zůstaly v tranzitním státě, nebo

c) jinými průkaznými doklady, nemohou-li být předloženy doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Jsou-li původní produkty zasílány na výstavu do jiné země než země uvedené v článcích 3 a 4 a po výstavě, prodané a dovezené do Společenství nebo Ceuty a Melilly, použijí se na ně při dovozu ustanovení protokolu 2 aktu o přistoupení Španělska a Portugalska, jestliže je celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a) vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo Ceuty a Melilly do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal nebo jinak přenechal příjemci ve Společenství nebo v Ceutě a Melille;

c) produkty byly zaslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly odeslány na výstavu a

d) produkty nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Doklad o původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními kapitoly V a předložen obvyklým způsobem příslušným celním orgánům Společenství nebo Ceuty a Melilly. Na doklad o původu je nutno uvést název a adresu výstavy. Je-li to nezbytné, je možné vyžádat dodatečné písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystavovány.

3. Odstavec 1 platí pro všechny výstavy, veletrhy nebo podobné veřejné akce, obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, které nejsou organizovány pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských prostorách s úmyslem prodeje zahraničních produktů a během níž produkty zůstávají pod celním dohledem.

KAPITOLA IV

NAVRACENÍ CEL NEBO OSVOBOZENÍ OD CEL

Článek 15

Zákaz navracení cel nebo osvobození od cel

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů pocházejících ze Společenství, z Ceuty a Melilly nebo z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydán nebo vystaven doklad o původu podle ustanovení kapitoly V, nepodléhají ve Společenství nebo v Ceutě a Melille navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoliv druhu.

Produkty zařazené v kapitole 3 nebo pod čísla 1604 a 1605 harmonizovaného systému, které jsou podle čl. 2 odst. 1 písm. c) původními produkty Společenství ve smyslu tohoto nařízení, pro které je vydán nebo vystaven doklad o původu podle ustanovení kapitoly V, nepodléhají ve Společenství nebo v Ceutě a Melille navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoliv druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na všechna opatření týkající se náhrady, prominutí cla nebo neplacení, částečné nebo úplné, cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem, použitelných ve Společenství nebo v Ceutě a Melille na materiály použité k výrobě a na produkty uvedené v odstavci 1 druhém pododstavci, jestliže se taková náhrada, prominutí nebo neplacení uplatňuje, výslovně nebo fakticky, pokud jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy a nejsou určeny pro domácí použití.

3. Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu musí kdykoli na požádání celních orgánů předložit všechny dokumenty prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité při výrobě dotyčných produktů a že veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které jsou použitelné na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se použije rovněž na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2 na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na produkty v soupravách ve smyslu článku 10, pokud jsou nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 nevylučují uplatnění systému vývozních náhrad u zemědělských produktů.

KAPITOLA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Produkty pocházející ze Společenství dovážené do Ceuty a Melilly a produkty pocházející z Ceuty a Melilly dovážené do Společenství mají nárok na výhody podle ustanovení protokolu 2 aktu o přistoupení Španělska a Portugalska, pokud je předloženo:

a) průvodní osvědčení EUR.1 podle vzoru uvedeného v příloze C nebo

b) v případech uvedených v čl. 21 odst. 1 prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze D, na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčný produkt dostatečně podrobně, aby byla umožněna jeho identifikace (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Odchylně od odstavce 1 mají původní produkty ve smyslu tohoto nařízení v případech uvedených v článku 26 nárok na výhody, aniž by bylo nutné předkládat některý z dokladů uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR. 1 vydávají příslušné celní orgány Společenství nebo Ceuty a Melilly na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na odpovědnost vývozce, jeho pověřeným zástupcem.

2. Pro tento účel vyplní vývozce nebo jeho pověřený zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze C. Tyto formuláře se vyplňují v jednom z úředních jazyků Společenství. Jestliže jsou vyplněny ručně, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů musí být uveden v kolonce k tomu určené bez vynechání prázdných řádků. Není-li tato kolonka vyplněna celá, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí kdykoliv na požádání příslušných celních orgánů Společenství nebo Ceuty a Melilly, kde je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit veškeré potřebné doklady prokazující původ dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek tohoto nařízení.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají příslušné celní orgány Společenství nebo Ceuty a Melilly, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, z Ceuty a Melilly nebo z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní požadavky tohoto nařízení.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění všech ostatních požadavků podle tohoto nařízení. Za tím účelem mají právo požadovat jakékoli důkazní prostředky a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoliv jinou kontrolu, kterou považují za vhodnou.

Celní orgány, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1 rovněž zajistí, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují zejména, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn způsobem, který vylučuje možnost dodatečného neoprávněného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvede v kolonce 11 osvědčení.

7. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány a zpřístupní jej vývozci, jakmile byl vlastní vývoz uskutečněn nebo zajištěn.

Článek 18

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

1. Odchylně od čl. 17 odst. 7 může být výjimečně vydáno průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu produktů, kterých se osvědčení týká, jestliže

a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodů omylu, nezaviněného opomenutí nebo zvláštních okolností nebo

b) je celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. V případech podle odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na které se průvodní osvědčení EUR.1 vztahuje a uvést důvody pro tuto žádost.

3. Celní orgány mohou dodatečně vydat průvodní osvědčení EUR.1 pouze poté, co ověřily, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně vydaná musí obsahovat jednu z těchto poznámek:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapíše do kolonky "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat slovo:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Slovo uvedené v odstavci 2 se zapíše do kolonky "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení originálu průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu

Jsou-li původní produkty umístěny pod celní dohled ve Společenství nebo v Ceutě a Melille, je možné pro účely zaslání všech nebo části těchto produktů na jiná celní místa ve Společenství nebo v Ceutě a Melille nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b) může učinit:

a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo

b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více balení obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být učiněno, lze-li dotyčné produkty považovat za pocházející ze Společenství, z Ceuty a Melilly nebo z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto nařízení.

3. Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit veškeré nezbytné doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek tohoto nařízení.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, razítkem nebo tiskem na fakturu, dodací list nebo jiný obchodní doklad. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze D je vystaveno v jednom z jazyků stanovených v této příloze a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být napsáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 22 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře může učinit vývozce při vývozu produktů, na které se osvědčení vztahuje, nebo po vývozu, za předpokladu, že je prohlášení předloženo v zemi dovozu do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných produktů.

Článek 22

Schválený vývozce

1. Celní orgány členského státu vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci (dále jen "schválený vývozce"), který často vyváží produkty, na které se vztahuje toto nařízení, aby činil prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto nařízení.

2. Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou povolení kdykoliv odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo povolení jinak nepřípustně zneužívá.

Článek 23

Platnost dokladu o původu

1. Doklad o původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení v zemi vývozu a musí být v této lhůtě předložen celním orgánům země dovozu.

2. Doklady o původu předkládané celním orgánům země dovozu po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 lze přijmout pro poskytnutí preferenčního zacházení, pokud lhůta nemohla být dodržena na základě mimořádných okolností.

V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány země dovozu přijmout doklady o původu za předpokladu, že jim byly produkty předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 24

Předkládání dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu a rovněž mohou požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že produkty splňují podmínky vyžadované pro účely používání tohoto nařízení.

Článek 25

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produktyve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému spadající do tříd XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od dokladu o původu

1. Produkty, které jsou zasílány v malých zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu, za předpokladu, že nejsou dováženy obchodně, že byly prohlášeny za produkty splňující požadavky tohoto nařízení a že neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě produktů zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně z produktů pro osobní použití příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

Celková hodnota těchto produktů nesmí u malých zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících 1200 EUR.

Článek 27

Podpůrné doklady

Za dokumenty uvedené v čl. 17 odst. 3 a čl. 21 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře vývozce mohou být považovány za produkty pocházející ze Společenství, z Ceuty a Melilly nebo z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto nařízení, mohou být pokládány mj:

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, například na základě jeho účtů nebo účetnictví;

b) doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v Ceutě a Melille, kde jsou takové doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c) doklady prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo v Ceutě a Melille, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v Ceutě a Melille, kde jsou takové doklady použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v Ceutě a Melille v souladu s tímto nařízením nebo v jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly v tomto nařízení.

Článek 28

Uchovávání dokladů o původu a podpůrných dokladů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 uchovává doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce, který činí prohlášení na faktuře uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře a doklady uvedené v čl. 21 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, uchovávají žádosti uvedené v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Odchylky a formální chyby

1. Zjištění drobných rozporů mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech, které byly celnímu orgánu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, nezbavuje doklad o původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se tento dokument vztahuje na předložené produkty.

2. Zjevné formální chyby, například překlepy v dokladu o původu nejsou důvodem pro jeho odmítnutí, nejsou-li tyto chyby takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů obsažených v tomto dokladu.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1. Částky v národní měně členského státu vývozu nebo používané v Ceutě a Melille odpovídající částkám vyjádřeným v eurech budou první pracovní den v říjnu 1999 přepočteny podle kursu eura příslušné národní měny a sděleny Komisí členským státům.

2. Jestliže částky převyšují odpovídající částky stanovené členským státem dovozu, uzná je tento členský stát za předpokladu, že produkty jsou fakturovány v měně členského státu vývozu. Jsou-li produkty fakturovány v měně jiného členského státu, uzná členský stát dovozu částku oznámenou tímto členským státem.

KAPITOLA VI

ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31

Vzájemná pomoc

1. Španělské celní orgány a celní orgány ostatních členských států si navzájem prostřednictvím Komise poskytují vzory otisků razítek, která tyto orgány používají pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů příslušných k ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. K zajištění řádného provádění tohoto nařízení si Španělsko a ostatní členské státy vzájemně poskytují pomoc prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokladech.

Článek 32

Ověřování dokladů o původu

1. Dodatečné ověřování dokladů o původu se provádí namátkou nebo kdykoli mají celní orgány členského státu dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných podmínek tohoto nařízení.

2. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí celní orgány členského státu dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokladů celním orgánům členského státu vývozu a případně uvedou věcné nebo formální důvody požadavku na vyšetření. Spolu se žádostí o dodatečné ověření budou zaslány jakékoli doklady a získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené na dokladu o původu jsou nesprávné.

3. Dodatečné ověření provádí celní orgány členského státu vývozu. Pro tyto účely mají právo požadovat předložení jakýchkoli důkazů a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány členského státu dovozu pozastavit uplatňování preferenčního zacházení pro dotčené produkty až do výsledku ověření, umožní dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za nezbytná.

5. Celní orgány, které požádaly o dodatečné ověření, budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé, zda je možno dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, z Ceuty a Melilly nebo z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto nařízení.

6. Jestliže v případech důvodných pochybností neobdrží žádající celní orgány odpověď do 10 měsíců od data žádosti o dodatečné ověření nebo jestliže odpověď neobsahuje údaje, které jsou dostatečné pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu produktů, odmítnou celní orgány nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

Článek 33

Řešení sporů

Pokud nastanou spory ohledně ověření uvedeného v článku 32, které nelze mezi celními orgány, které žádají o ověření, a celními orgány příslušnými k tomuto ověření vyřešit nebo pokud tyto orgány vznesou otázku ohledně výkladu tohoto nařízení, předloží se Výboru pro celní kodex zřízený nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

Řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu se řídí právními předpisy této země.

Článek 34

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo způsobí vystavení dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro produkty, bude uložena sankce. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 35

Svobodná pásma

1. Členské státy učiní všechna nezbytná opatření k zajištění, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu, které jsou během přepravy na jejich území umístěny ve svobodném pásmu, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné celní orgány na žádost vývozce nové průvodní osvědčení EUR.1 v případech, kdy jsou produkty pocházející ze Společenství nebo z Ceuty a Melilly, provázené dokladem o původu a podrobené zacházení nebo zpracování dováženy do svobodného pásma, za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1135/88 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2000.

Za Radu

předseda

C. Pierret

[1] Úř. věst. L 114, 2.5.1988, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 3902/89 (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 5).

[2] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2674/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 3).

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE B

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně opracovaný nebo zpracovaný ve smyslu článku 6 tohoto nařízení.

Poznámka 2:

2.1 První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému záznamu uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li před záznamem v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že se pravidla ve sloupci 3 nebo 4 týkají pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2 Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo uvedeno číslo kapitoly a popis produktů uvedený ve sloupci 2 je tedy obecný, platí příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené kapitoly nebo v kterémkoli čísle seskupeném ve sloupci 1.

2.3 Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty v rámci téhož čísla, obsahuje každý záznam popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

2.4 Jsou-li pro záznam v prvních dvou sloupcích uvedena pravidla ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo, musí být použito pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovení článku 6 tohoto nařízení, která se týkají produktů, které získaly status původu, a která byla použita při výrobě jiných produktů, se použijí, bez ohledu na to, zda byl status získán v závodě, kde se tyto produkty používají, nebo v jiném závodě ve Společenství nebo v Ceutě a Melille.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro který pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex7224.

Jestliže byl výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal status původu na základě pravidla pro číslo ex7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2 Pravidlo v seznamu stanoví minimální míru opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání statusu původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; a naopak, nižší stupeň opracování a zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze, v určitém stupni výroby, použít nepůvodní materiál, může se také použít materiál nižšího stupně zpracování, nikoli však vyššího.

3.3 Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného produktu, avšak s podmínkou splnění zvláštních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla…" znamená, že je možno použít pouze ty materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt, jehož popis se liší od popisu produktu uvedeného ve sloupci 2.

3.4 Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že se musí použít oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba materiály.

3.5. Určuje-li pravidlo v seznamu, že produkt musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo produktů z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na produkty, které mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování, přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie, a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve fázi před přízí, tj. ve fázi vlákna.

3.6 Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1 Pojmem "přírodní vlákna" se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2 Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3 Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4 Pojem "syntetická nebo umělá střižová vlákna" se používá v tomto seznamu pro kabel ze syntetických nekonečných vláken, na střižová vlákna nebo na odpady ze syntetických nebo umělých střižových vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Odkazuje-li pravidlo pro určitý produkt na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2 Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze použít pouze na směsové produkty, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilní materiály se rozumí:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- juta a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave

- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická nekonečná vlákna,

- umělá nekonečná vlákna,

- elektrovodivá vlákna,

- syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyesteru,

- syntetická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetická střižová vlákna z polyimidu,

- syntetická střižová vlákna z polytetraflouretylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

- syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

- jiná syntetická střižová vlákna,

- viskózová umělá střižová vlákna,

- jiná umělá střižová vlákna,

- polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

- polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

- produkty čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, obsahující jádro z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

- ostatní produkty čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a příze ze syntetických střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo jinak nezpracovaných po spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový produkt pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je výše uvedená všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsový produkt.

5.3 V případě vláken zahrnujících "polyurethanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou" je uvedená tolerance pro tuto přízi 20 %.

5.4 V případě produktů s "páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií" je výše uvedená tolerance pro tento pásek 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu v sloupci 3 pro dané zhotovené produkty, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2 Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Jestliže pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání používání zdrhovadel, přestože zdrhovadla obvykle obsahují textilie.

6.3 Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Pro účely čísel ex2707, 2713 až 2715, ex2901, ex2902 a ex3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí [1];

c) krakování;

d) reformování (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace.

7.2 Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí [2];

c) krakování;

d) reformování (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

ij) izomerace;

k) pouze pro těžké oleje čísla ex2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266-59);

l) pouze pro produkty čísla 2710: odstraňování parafinů jinou metodou než filtrací;

m) pouze pro těžké oleje čísla ex2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250 °C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) s cílem zlepšit barvu nebo stálost se však nepovažuje za specifický proces;

n) pouze pro topné oleje čísla 2710: atmosférická destilace, při níž se při teplotě 300 °C destiluje méně než 30 % objemu produktů, včetně ztrát metodou ASTM D 86;

o) pouze pro těžké oleje jiné než plynové a topné oleje čísla ex2710: zpracování prostřednictvím elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

7.3 Pro účely čísel ex2707, 2713 až 2715, ex2901, ex2902 a ex3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace jako čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zjišťování obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

[1] Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

[2] Viz doplňková poznámka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

SEZNAM OPERACÍ OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Na některé produkty uvedené v seznamu se toto nařízení nevztahuje. Je proto nezbytné nahlédnout do ostatních částí protokolu 2 aktu o přistoupení Španělska a Portugalska

Číslo HS | Popis produktu | Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu |

| |

(1) | (2) | (3) or (4) | (3) or (4) |

kapitola 1 | Živá zvířata | Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána | |

kapitola 2 | Maso a poživatelné droby | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány | |

kapitola 3 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 4 | Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě: | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány | |

0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | Výroba, v níž: všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány,jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní,hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 5 | Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě: | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány | |

ex0502 | Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat | Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání chlupů a štětin | |

kapitola 6 | Živé rostliny a květinářské produkty | Výroba, v níž: všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 7 | Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány | |

kapitola 8 | Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů | Výroba, v níž: všechno použité ovoce a ořechy musí být zcela získány,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 9 | Káva, čaj, maté a koření; kromě: | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány | |

0901 | Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla | |

0902 | Čaj, též aromatizovaný | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla | |

ex0910 | Směsi koření | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla | |

kapitola 10 | Obiloviny | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány | |

ex kapitola 11 | Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě: | Výroba, v níž všechny obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 musí být zcela získány | |

ex1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 | Sušení a mletí luštěnin čísla 0708 | |

kapitola 12 | Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány | |

1301 | Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy) | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: | | |

— Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené | Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel | |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 14 | Rostlinné pletací materiály a rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány | |

ex kapitola 15 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě: | Výroba, při které musí být všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu | |

1501 | Vepřový tuk (včetně sádla), drůbeží tuk, jiné než čísla 0209nebo 1503: | | |

— Tuky z kostí nebo odpadu | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206nebo 0207 nebo kostí čísla 0506 | |

— Ostatní | Výroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203nebo 0206nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207 | |

1502 | Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, jiný než čísla 1503: | | |

— Tuky z kostí a odpadu | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo z kostí čísla 0506 | |

— Ostatní | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány | |

1504 | Tuky, oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené: | | |

— Pevné frakce | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504 | |

— Ostatní | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány | |

ex1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505 | |

1506 | Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené: | | |

— Pevné frakce | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506 | |

— Ostatní | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány | |

1507 až 1515 | Rostlinné oleje a jejich frakce: | | |

— Sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový, babassúový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou spotřebu | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

— Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje | Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515 | |

— Ostatní | Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány | |

1516 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené | Výroba, v níž: všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány,všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513 | |

1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | Výroba, v níž: všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány,všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513 | |

kapitola 16 | Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | Výroba z živočichů kapitoly 1. Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 17 | Cukr a cukrovinky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviva | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | | |

— Chemicky čistá maltosa nebo fruktosa | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702 | |

— Ostatní cukry v pevném stavu, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní | |

ex1703 | Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 18 | Kakao a kakaové přípravky | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté | | |

— Sladový výtažek | Výroba z obilovin kapitoly 10 | |

— Ostatní | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: | | |

— Obsahující nejvýše 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | Výroba, v níž všechny použité obiloviny a produkty z nich (kromě pšenice tvrdé a produktů z ní) musí být zcela získány | |

— Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | Výroba, v níž: všechny použité obiloviny a produkty z nich (kromě pšenice tvrdé a produktů z ní) musí být zcela získány,všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány | |

1903 | Tapioka a její náhražky ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu a podobných formách | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108 | |

1904 | Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky — corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba: z materiálů nezařazených v čísle 1806,v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice tvrdé a produktů z ní a kukuřice Zea indurata) musí být zcela získányv níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škroby a podobné výrobky | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů kapitoly 11 | |

ex kapitola 20 | Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě: | Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány | |

ex2001 | Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex2004 a ex2005 | Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

2006 | Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

2007 | Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex2008 | — Ořechy bez přídavku cukru nebo alkoholu | Výroba, v níž hodnota použitých ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu | |

— Máslo z podzemnice olejné; obilné směsi; palmové vegetační vrcholy; kukuřice | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

— Ostatní, kromě ovoce a ořechů, vařené jiným způsobem než ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru, zmrazené | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

2009 | Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 21 | Různé jedlé přípravky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex 2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,veškerá použitá čekanka musí být zcela získána | |

2103 | Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná moučka a hotová hořčice: | | |

— Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo hotovou hořčici. | |

— Hořčičná moučka a hotová hořčice | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla | |

ex2104 | Přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002až 2005 | |

2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitol 4 a 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 22 | Nápoje, lihoviny a ocet; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,všechny použité hrozny a jakékoliv materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány | |

2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009 | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu,jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) již musí být původní | |

2207 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu | Výroba: z materiálů nezařazených v číslech 2207 nebo 2208,v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak až do výše 5 % objemových | |

2208 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny | Výroba: z materiálů nezařazených v číslech 2207 nebo 2208,v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak až do výše 5 % objemových | |

ex kapitola 23 | Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex2301 | Moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány | |

ex2303 | Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) obsahující v sušině více než 40 % hmotnostních proteinu | Výroba, v níž všechna použitá kukuřice musí být zcela získána | |

ex2306 | Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje | Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány | |

2309 | Přípravky používané k výživě zvířat | Výroba, v níž: všechny použité obilniny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní,všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 24 | Tabák a tabákové náhražky; kromě: | Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány | |

2402 | Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek | Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní | |

ex2403 | Tabák ke kouření | Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní | |

ex kapitola 25 | Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrové materiály, vápno a cement; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex2504 | Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý | Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu | |

ex2515 | Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru, o tloušťce nejvýše 25 cm | Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex2516 | Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nejvýše 25 cm | Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex2518 | Dolomit kalcinovaný | Kalcinace nekalcinovaného dolomitu | |

ex2519 | Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech; oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | |

ex2520 | Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2524 | Přírodní osinková (azbestová) vlákna | Výroba z azbestového koncentrátu | |

ex2525 | Slídový prach | Mletí slídy nebo slídového odpadu | |

ex2530 | Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku | Kalcinace nebo mletí barevných hlinek | |

kapitola 26 | Rudy kovů, strusky a popílky | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 27 | Fosilní paliva, ropy a jejich destiláty; živičné látky; minerální vosky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex2707 | Oleje a jiné produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, z nichž nejméně 65 % objemu (včetně směsí lakového benzínu a benzolu) destiluje do 250 °C, k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla | Rafinace nebo specifičtější procesy nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2709 | Ropné frakce ze živičných nerostů, surové | Destruktivní destilace živičných nerostů | |

2710 | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2711 | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2712 | Ropná vazelína, parafin, cerezín, gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2713 | Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2714 | Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2715 | Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty) | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 28 | Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2805 | Smíšený kov ("Mischmetal") | Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu siřičitého | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2833 | Síran hlinitý | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2840 | Perboritan sodný | Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 29 | Organické chemikálie; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2901 | Acyklické uhlovodíky, k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2902 | Cykloalkany, cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako paliva pro výrobu elekřiny nebo tepla | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex2905 | Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2915 | Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex2932 | — Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2933 | Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932a 2933nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2934 | Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933a 2934však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 30 | Farmaceutické výrobky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3002 | Lidská krev; zvířecí krev upravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra jiné krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky: | | |

— Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro maloobchodní prodej | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní: | | |

— — Lidská krev | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — Zvířecí krev upravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin a sérové globuliny | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulin | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — Ostatní | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3003 a 3004 | Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005nebo 3006): | | |

— Získané z amikacinu čísla 2941 | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály čísla 3003nebo 3004za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály čísla 3003nebo 3004za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 31 | Hnojiva; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3105 | Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, buď ve formě tablet nebo v podobných formách, nebo v balení o celkové hmotnosti 10 kg, kromě: dusičnanu sodnéhokyanamidu vápenatéhosíranu draselnéhosíran hořečnatodraselného | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 32 | Tříslící nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvící látky; barvy a laky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3201 | Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty | Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3205 | Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků vymezené v poznámce 3 k této kapitole | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204, 3205. Lze však použít materiály čísla 3205, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 33 | Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3301 | Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné "skupiny" tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 34 | Mýdla; organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3403 | Mazací prostředky obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3404 | Umělé vosky a připravené vosky: | | |

— Na bázi parafínu, ropné vosky, vosky ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě: hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823,materiálů čísla 3404.Avšak tyto materiály lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 35 | Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: | | |

— Esterifikované a etherifikované škroby | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3507 | Upravené enzymy; jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; samovzněcující slože; některé hořlavé přípravky | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 37 | Fotografické nebo kinematografické zboží, kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3701 | Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách | | |

— Okamžité kopírovací filmy pro barevné fotografie, v kazetách | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály čísla 3702 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály čísel 3701 nebo 3702 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3702 | Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3704 | Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 3701 až 3704 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 38 | Různé chemické výrobky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3801 | — Koloidní grafit v olejové suspenzi; semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálními oleji, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3803 | Rafinovaný tallový olej | Rafinace surového tallového oleje | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3805 | Sulfátové terpentýnové silice, čištěné | Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3806 | Esterové pryskyřice | Výroba z pryskyřičných kyselin | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex3807 | Dřevná smola (smola z dřevného dehtu) | Destilace dřevného dehtu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3808 | Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky či zboží (např. sírou upravené pásy, knoty a svíčky a mucholapky) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3809 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3810 | Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3811 | Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely jako minerální oleje: | | |

— Připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné frakce nebo frakce nerostů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3812 | Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3813 | Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3814 | Kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky na odstraňování nátěrů a laků | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3818 | Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3819 | Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3820 | Přípravky proti zamrzání a tekutiny k odmrazování | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3822 | Diagnostická nebo laboratorní činidla na podložce a připravená diagnostická nebo laboratorní činidla, též na podložce, jiné než čísla 3002nebo 3006 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3823 | Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy | | |

— Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

— Technické mastné alkoholy | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3823 | |

3824 | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

— Následující výrobky tohoto čísla: — — Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků — — Naftenové kyseliny; jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery — — Sorbitol, jiný než čísla 2905 — — Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli — — Iontoměniče (ionexy) — —Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice — — Alkalický oxid železa pro čištění plynu — — Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery — — Přiboudlina a Dippelův olej — — Směsi solí, které mají různé anionty — — Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3901 až 3915 | Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů, kromě čísla ex3907 a 3912, pro které jsou pravidla stanovena níže: | | |

— Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3907 | — Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Polyester | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z tetrabromo-(bisfenolu A) | |

3912 | Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách | Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3916 až 3921 | Polotovary a výrobky z plastů; kromě čísel ex3916, ex3917, ex3920 a ex3921, pro která jsou pravidla stanovena níže | | |

— Ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než čtvercových nebo obdélníkových; ostatní výrobky více než povrchově upravené | Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní: | | |

— — Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— — Ostatní | Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3916 a ex3917 | Profily a trubky | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,hodnota jakýchkoli materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex3920 | — Ionomerní listy nebo fólie | Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu | Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex3921 | Plastové fólie, pokovené | Výroba z vysoce transparentních polyestherových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

3922 až 3926 | Výrobky z plastů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 40 | Kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex4001 | Vrstvené pláty nebo krepy pro boty | Vrstvení listů přírodního kaučuku | |

4005 | Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

4012 | Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové: | | |

— Protektorované pryžové pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžové | Protektorování použitých pneumatik | |

— Ostatní | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 nebo 4012 | |

ex4017 | Výrobky z tvrdé pryže | Výroba z tvrdé pryže | |

ex kapitola 41 | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně, kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex4102 | Surové kůže ovčí nebo jehněčí bez vlny | Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou | |

4104 až 4107 | Vyčiněné kůže (usně), odchlupené, jiné než čísel 4108 nebo 4109 | Činění předčiněné kůže nebo Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

4109 | Lakové nebo lakové — laminované usně; metalizované usně | Výroba z usně čísel 4104 až 4107 za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 42 | Výrobky z usně; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 43 | Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex4302 | Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité: | | |

— Díly, kříže a podobné formy | Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin | |

— Ostatní | Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin | |

4303 | Oděvy, oděvní doplňky a jiné kožešinové výrobky | Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302 | |

ex kapitola 44 | Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex4403 | Surové dřevo nahrubo opracované | Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo částečně ohrubovaného | |

ex4407 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm | Hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

ex4408 | Dýhy a listy pro překližkované desky (též spojené) a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce nejvýše 6 mm | Spojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

ex4409 | Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby | | |

— Broušené nebo spojované klínovými ozuby | Broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

— Lišty a tvarované lišty | Lištování nebo tvarování | |

ex4410 až ex4413 | Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének | Lištování nebo tvarování | |

ex4415 | Bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly | Výroba z prken neřezaných na míru | |

ex4416 | Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva | Výroba z štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy | |

ex4418 | — Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít voštinové desky, parketové desky a šindele | |

— Lišty a tvarované lišty | Lištování a tvarování | |

ex4421 | Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi | Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla kromě protahovaného dřeva čísla 4409 | |

ex kapitola 45 | Korek a korkové výrobky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

4503 | Výrobky z přírodního korku | Výroba z korku čísla 4501 | |

kapitola 46 | Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

kapitola 47 | Buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 48 | Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; vyjma: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex4811 | Papír a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované | Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

4816 | Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích | Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

4817 | Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky | Výroba, v níž: všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4818 | Toaletní papír | Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

ex4819 | Krabice, bedny, pytle, sáčky, kornouty a jiné obaly z papíru nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken | Výroba, v níž: všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4820 | Složky dopisních papírů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex4823 | Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar | Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

ex kapitola 49 | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

4909 | Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami | Výroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911 | |

4910 | Kalendáře "věčného" typu nebo s výměnnými bloky na základně jiné než z papíru nebo lepenky: | | |

— "Věčné" kalendáře nebo kalendáře s výměnnými bloky upevněné na podstavcích jiných než papír nebo karton: | Výroba, v níž: všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911 | |

ex kapitola 50 | Hedvábí; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný | Mykání nebo česání hedvábného odpadu | |

5004 až ex5006 | Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu | Výroba z(e): surového hedvábí nebo hedvábného odpadu mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5007 | Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu: | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 51 | Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

5106 až 5110 | Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní | Výroba z(e): surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracováného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5111 až 5113 | Tkaniny z vlněné příze nebo příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní: | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 52 | Bavlna; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

5204 až 5207 | Bavlněné šicí nitě a nitě | Výroba z(e): surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracováného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5208 až 5212 | Bavlněné tkaniny: | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 53 | Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití, kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

5306 až 5308 | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě | Výroba z(e): surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5309 až 5311 | Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití: | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5401 až 5406 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken | Výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracováného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5407 a 5408 | Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5501 až 5507 | Syntetická nebo umělá střižová vlákna | Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5508 až 5511 | Příze a šicí nitě ze syntetických nebo umělých střižových vláken | Výroba z(e): surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5512 až 5516 | Tkaniny ze syntetických nebo umělých střižových vláken: | | |

— Obsahující pryžové nitě | Výroba z jednoduché příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů,nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě: | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5602 | Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná: | | |

— Vpichovaná plsť | Výroba z: přírodních vláken,chemických materiálů nebo textilní vlákninyLze však použít: polypropylenové hedvábí čísla 5402,polypropylenová vlákna čísel 5503nebo 5506, nebopolypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5604 | Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty: | | |

— Pryžové nitě a šňůry potažené textilem | Výroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilem | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5605 | Kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných a nečesaných ani jinak upravených pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5606 | Opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě), žinylkové nitě; tzv. "řetízkové" nitě | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

Kapitola 57 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny: | | |

— Z vpichované plsti | Výroba z: přírodních vláken,chemických materiálů nebo textilní vlákninyLze však použít: polypropylenové hedvábí čísla 5402,polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506nebopolypropylenový kabel čísla 5501, jehož délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu Jutovou tkaninu lze použít jako podložku | |

— Z jiné plsti | Výroba z: přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových nebo jutových vláken,syntetické nebo umělé hedvábné příze,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádáníJutovou tkaninu lze použít jako podložku | |

ex kapitola 58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě: | | |

— Kombinované s pryžovou nití | Výroba z jednoduché příze: | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákninynebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5805 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod., a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

5810 | Výšivky v metráži, v pásech nebo motivech | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

5901 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | Výroba z příze | |

5902 | Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí: | | |

— Neobsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů | Výroba z příze | |

— Ostatní | Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5903 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902 | Výroba z příze nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5904 | Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru | Výroba z příze | |

5905 | Textilní tapety: | | |

— impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály | Výroba z příze | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5906 | Textilie povrstvené pryží, jiné než textilie čísla 5902: | | |

— Pletené nebo háčkované textilie | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, | |

— ostatní textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů | Výroba z chemických materiálů | |

— Ostatní | Výroba z příze | |

5907 | Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely | Výroba z příze nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5908 | Tkané, splétané nebo pletené textilní knoty pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované: | | |

— Žárové punčošky, impregnované | Výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové punčošky | |

— Ostatní | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

5909 až 5911 | Textilní výrobky a zboží pro technické účely: | | |

— Leštící kotouče nebo kruhy, jiné než z plsti čísla 5911 | Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310 | |

— Tkaniny, používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též impregnované nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem čísla 5911 | Výroba z: příze z kokosových vláken,těchto materiálů:polytetraflouoro-etylenové přízenásobné polyamidové příze, povrstvené, impregnované nebo povlečené fenolickou pryskyřicí,příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,polytetrafluoroethyle-nového monofilupříze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidu,příze ze skleněných vláken povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízíkopolyesterového monofilu z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandietanolu a kyseliny isoftalové,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— Ostatní | Výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

kapitola 60 | Pletené nebo háčkované textilie | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

kapitola 61 | Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované: | | |

— Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textile, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímo: | Výroba z příze | |

— Ostatní | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

ex kapitola 62 | Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě: | Výroba z příze | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 a ex6211 | Dámské, dívčí nebo kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro kojence, vyšívané | Výroba z příze nebo výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex6210 a ex6216 | Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru | Výroba z příze nebo výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

6213 a 6214 | Kapesníky a kapesníčky, přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky: | | |

— Vyšívané | Výroba z nebělené jednoduché příze nebo výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z nebělené jednoduché příze nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

6217 | Ostatní zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212: | | |

— Vyšívané | Výroba z příze nebo výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru | Výroba z příze nebo výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Podšívky pro límce a manžety, vystřižené | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba z příze | |

ex kapitola 63 | Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

6301 až 6304 | Přikrývky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie: | | |

— Plstěné, netkané | Výroba z: přírodních vláken, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— Ostatní: | | |

— — Vyšívané | Výroba z nebělené jednoduché příze nebo výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— — Ostatní | Výroba z nebělené jednoduché příze | |

6305 | Pytle a pytlíky k balení zboží | Výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

6306 | Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky: | | |

— Z netkaných textilií | Výroba z: přírodních vláken, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— Ostatní | Výroba z nebělené jednoduché příze | |

6307 | Ostatní zhotovené výrobky, včetně střihových šablon | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

6308 | Soupravy sestávající z tkanin a z nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej | Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu | |

ex kapitola 64 | Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků; kromě: | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě sestav svršků spojených se stélkou nebo jinou součástí spodku obuvi, ale bez podešve, čísla 6406 | |

6406 | Části obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími), vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich části a součásti | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 65 | Pokrývky hlavy a jejich části a součásti; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

6503 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívkou nebo obroubené | Výroba z příze nebo textilních vláken | |

6505 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též s podšívkou nebo obroubené | Výroba z příze nebo textilních vláken | |

ex kapitola 66 | Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

6601 | Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 67 | Peří a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 68 | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex6803 | Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice | Výroba z opracované břidlice | |

ex6812 | Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého | Výroba z materiálů jakéhokoli čísla | |

ex6814 | Výrobky ze slídy, včetně lisované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, lepenky nebo jiných materiálů | Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy) | |

kapitola 69 | Keramické výrobky | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 70 | Sklo a skleněné výrobky; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex7003, ex7004 a ex7005 | Sklo s nereflexní vrstvou | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7006 | Sklo čísel 7003, 7004nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály | | |

— Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII | Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006 | |

— Ostatní | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7007 | Bezpečnostní sklo, tvrzené nebo vrstvené | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7008 | Izolační jednotky z několika skleněných tabulí | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7009 | Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek | Výroba z materiálů čísla 7001 | |

7010 | Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly, používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu nebo broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7013 | Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (kromě zboží čísel 7010nebo 7018) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu nebo broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu nebo ruční dekorování (kromě zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, jejichž hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex7019 | Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (např. příze a skleněné tkaniny) | Výroba z: nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, neboskleněné vlny | |

ex kapitola 71 | Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex7101 | Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené na niť pro usnadnění dopravy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex7102, ex7103 a ex7104 | Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstruované) | Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů | |

7106, 7108 a 7110 | Drahé kovy: | | |

— Netvářené | Výroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110 nebo elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 nebo slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy | |

— ve formě polotovarů nebo prachu | Výroba z netvářených drahých kovů | |

ex7107, ex7109 a ex7111 | Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů | Výroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy | |

7116 | Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstruovaných) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7117 | Bižuterie | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu nebo výroba z částí obecných kovů, neplátovaných ani nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 72 | Železo a ocel; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

7207 | Polotovary ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205 | |

7208 až 7216 | Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z ingotů nebo jiných základních forem čísla 7206 | |

7217 | Dráty ze železa nebo nelegované oceli | Výroba z polotovarů čísla 7207 | |

ex7218, 7219 až 7222 | Předvýrobky, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z korozivzdorné oceli | Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218 | |

7223 | Dráty z korozivzdorné oceli | Výroba z polotovarů čísla 7218 | |

ex7224, 7225 až 7228 | Předvýrobky, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli | Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224 | |

7229 | Dráty z ostatní legované oceli | Výroba z polotovarů čísla 7224 | |

ex kapitola 73 | Výrobky ze železa a oceli; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex7301 | Štětovnice | Výroba z materiálů čísla 7206 | |

7302 | Konstrukční materiály železničních a tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení, příčné pražce, kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladové desky, přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně přizpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic | Výroba z materiálů čísla 7206 | |

7304, 7305 a 7306 | Trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo z oceli | Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224 | |

ex7307 | Příslušenství pro trubky z korozivzdorné oceli (ISO X5CrNiMo 1712) sestávající z několika částí | Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu | |

7308 | Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí ze železa nebo oceli (např. mosty a jejich části, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové stožáry, stěžně, pilíře, sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli připravené pro použití v konstrukcích: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301 | |

ex7315 | Protismykové řetězy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 74 | Měď a výrobky z mědi; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7401 | Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

7402 | Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

7403 | Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené | | |

— Rafinovaná měď | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

— Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky | Výroba z netvářené rafinované mědi, z měděného odpadu nebo šrotu | |

7404 | Odpad a šrot z mědi | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

7405 | Předslitiny mědi | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 75 | Nikl a výrobky z niklu; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7501 až 7503 | Niklový kamínek (lech), spékané výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený nikl; odpad a šrot z niklu | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z něho; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7601 | Netvářený hliník | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodunebo výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu | |

7602 | Odpad a šrot z hliníku | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex7616 | Výrobky z hliníku jiné než tkaniny, mřížoviny a pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a lehčený hliník | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 77 | Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému | | |

ex kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7801 | Netvářené olovo: | | |

— Rafinované olovo | Výroba z prutů ("bullion") nebo ze surového olova | |

— Ostatní | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802 | |

7802 | Odpad a šrot z olova | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 79 | Zinek a výrobky ze zinku; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7901 | Netvářený zinek | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902 | |

7902 | Odpad a šrot ze zinku | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

8001 | Netvářený cín | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002 | |

8002 a 8007 | Odpad a šrot z cínu | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

kapitola 81 | Ostatní obecné kovy, cermenty; výrobky z nich: | | |

— Ostatní obecné kovy, opracované; výrobky z nich | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako produkt nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex kapitola 82 | Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; vyjma: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

8206 | Nástroje nejméně dvou čísel 8202až 8205, v soupravách pro maloobchodní prodej | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8202 až 8205. Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 15 % ceny sady ze závodu | |

8207 | Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8208 | Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu;hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8211 | Nože s hladkou nebo zoubkovanou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů | |

8214 | Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít rukojeti z obecných kovů | |

8215 | Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít rukojeti z obecných kovů | |

ex kapitola 83 | Různé výrobky z obecných kovů; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex8302 | Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky, pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveří | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex8306 | Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu | |

ex kapitola 84 | Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu |

ex8401 | Palivové články jaderných reaktorů | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8402 | Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu" | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8403 a ex8404 | Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 a pomocné přístroje pro kotle k ústřednímu vytápění | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8403 nebo 8404 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

8406 | Parní turbíny a ostatní turbíny | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8407 | Zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem pístu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8408 | Pístové vznětové spalovací motory (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8409 | Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8411 | Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbiny | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8412 | Ostatní motory a pohony | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8413 | Objemová rotační čerpadla | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku ze závodu |

ex8414 | Průmyslové ventilátory, fukary a podobné | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8415 | Klimatizační zařízení skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8418 | Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých materiálů s původem | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex8419 | Stroje pro zpracování dřeva a pro výrobu buničiny a lepenky | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené ve stejném čísle použijí pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8420 | Kalandry nebo jiné válcovací stroje, kromě strojů pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené ve stejném čísle použijí pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8423 | Přístroje a zařízení na určování hmotnosti (kromě váh o citlivosti 50 mg), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8425 až 8428 | Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8431 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8429 | Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem: | | |

— Silniční válce | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8431 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8430 | Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézy | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8431 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8431 | Části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména k silničním válcům | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8439 | Stroje a přístroje pro výrobu buničiny z celulosových vláken nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru nebo lepenky | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené ve stejném čísle použijí pouze do hodnoty 25 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8441 | Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny, papíru nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené ve stejném čísle použijí pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8444 až 8447 | Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmyslu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8448 | Přídavná (pomocná) strojní zařízení ke strojům čísel 8444 a 8445 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8452 | Šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů: | | |

— Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou o hmotnosti nejvýše 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů,použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a klikatý steh jsou již původní | |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8456 až 8466 | Obráběcí stroje a přístroje a jejich části, součásti a příslušenství čísel 8456 až 8466 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8469 až 8472 | Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, zařízení pro automatizované zpracování dat, rozmnožovací stroje, drátové šičky) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8480 | Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

8482 | Valivá ložiska | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8484 | Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8485 | Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 85 | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (kromě elektrických zdrojových soustrojí) | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8503 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8502 | Elektrická zdrojová soustrojí a rotační měniče | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu, materiály zařazené v čísle 8501 nebo 8503 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8504 | Napájecí zdroje k zařízením pro automatické zpracování dat | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex8518 | Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače; elektrické zesilovače zvuku | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8519 | Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8520 | Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8521 | Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8522 | Části, součásti a příslušenství výhradně nebo zejména určené pro přístroje čísel 8519 až 8521 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8523 | Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě výrobků kapitoly 37 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8524 | Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak kromě výrobků kapitoly 37 | | |

— Matrice a galvanické otisky pro výrobu desek | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8523 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8525 | Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8526 | Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku ze závodu |

8527 | Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8528 | Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8529 | Části a součásti výhradně nebo zejména určené pro přístroje čísel 8525 až 8528: | | |

— Výhradně nebo zejména určené pro přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8535 a 8536 | Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, jejich zapojování, spojování a připojování | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8538 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8537 | Rozvaděče, rozvodné panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny vybavené nejméně dvěma zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrická řídící nebo rozvodná zařízení, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, číslicově řízené přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517 | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8538 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8541 | Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě destiček ještě nerozřezaných na čipy | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 8541 nebo 8542 dohromady použijí pouze do hodnoty 10 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8544 | Dráty, vodiče (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) kabely (včetně koaxiálních) a jiné izolované elektrické vodiče včetně konektorů; optické kabely vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo konektory | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8545 | Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8546 | Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8547 | Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8548 | Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 86 | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části; mechanická (též elektromechanická) dopravní singnalizační zařízení všeho druhu; kromě: | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8608 | Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací zařízení pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro silniční nebo říční dopravu, parkoviště, přístavní nebo letištní zařízení; jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 87 | Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8709 | Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení používané v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8710 | Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též se zbraněmi; jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8711 | Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky: | | |

— S pístovým motorem s obsahem válců: | | |

— — do 50 cm3 | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu |

— — nad 50 cm3 | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex8712 | Jízdní kola bez kuličkových ložisek | Výroba z materiálů nezařazených v čísle 8714 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8715 | Dětské kočárky a jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8716 | Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 88 | Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex8804 | Rotující padáky | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla včetně ostatních materiálů čísla 8804 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

8805 | Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

kapitola 89 | Lodě, čluny a technická plavidla | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Nelze však použít trupy čísla 8906 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

kapitola 90 | Optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, jemnomechanické, zdravotnické nebo lékařské přístroje a zařízení; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9001 | Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9002 | Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro přístroje nebo zařízení, jiné než z opticky neopracovaného skla | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9004 | Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex9005 | Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámů | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex9006 | Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9007 | Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9011 | Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex9014 | Jiné navigační přístroje a zařízení | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9015 | Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9016 | Váhy o citlivosti nejméně 50 mg, též se závažími | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9017 | Kreslicí, rýsovací, označovací nebo počítací přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a kalkulačky); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9018 | Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje pro vyšetření zraku: | | |

— Stomatologická křesla se začleněnými stomatologickými přístroji a nástroji, včetně plivátek | Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla včetně ostatních materiálů čísla 9018 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— Ostatní | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9019 | Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné respirační přístroje | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9020 | Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9024 | Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů) | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9025 | Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9026 | Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028nebo 9032 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9027 | Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9028 | Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry, včetně jejich kalibračních měřidel: | | |

— Části, součásti a příslušenství | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9029 | Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9031 | Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9032 | Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9033 | Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, přístroje a zařízení kapitoly 90 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 91 | Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě: | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9105 | Ostatní hodiny | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9109 | Hodinové strojky, úplné a smontované | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9110 | Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky | Výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 9114 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9111 | Pouzdra hodinek a jejich části a součásti: | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9112 | Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům této kapitoly a jejich části a součásti | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9113 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti: | | |

— Z obecných kovů, též plátovaných drahými kovy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— Ostatní | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 92 | Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 93 | Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 94 | Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a světelná zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex9401 a ex9403 | Nábytek z obecných kovů, jehož části jsou zhotoveny z bavlněné tkaniny bez vycpávky o plošné hmotnosti nejvýše 300 g/m2 | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu nebo výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401nebo 9403, za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu,všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny v čísle jiném než 9401 nebo 9403 | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

9405 | Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9406 | Montované stavby | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 95 | Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

9503 | Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex9506 | Golfové hole a jejich části | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí | |

ex kapitola 96 | Různé výrobky kromě: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

ex9601 a ex9602 | Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů | Výroba z "opracovaných" řezbářských materiálů stejného čísla | |

ex9603 | Košťata a kartáče (kromě proutěných košťat apod. a kartáčů vyrobených z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanická košťata bez motoru; malířské podložky a válečky; pryžové stěrky a mopy | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9605 | Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů | Každá položka v soupravě musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu | |

9606 | Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9608 | Kuličková pera a propisovací tužky; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných uzávěrů a svorek, kromě výrobků čísla 9609 | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít psací pera a špičky pro pera zařazené do stejného čísla | |

9612 | Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách | Výroba, v níž: jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex9613 | Zapalovače s piezoelektrickým zapalovacím systémem | Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex9614 | Dýmky (včetně dýmkových hlav) | Výroba z nahrubo opracovaných bloků | |

kapitola 97 | Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1 A ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1

Pokyny pro tisk

1. Každý tiskopis má rozměry 210 x 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do — 5 mm nebo do + 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o hmotnosti nejméně 25g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Příslušné orgány členských států Společenství si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V takovém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí obsahovat jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Pro účely identifikace musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA D

PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE

Prohlášení na faktuře musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod čarou se však nemusí opisovat.

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1] [2].

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [3], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… [4].

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …-Ursprungswaren sind [6].

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [10].

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … -alkuperätuotteita [12].

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [14].

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [16].

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …-oorsprong zijn [18].

Portugalské znění

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [20].

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …-ursprung [22].

… [23]

(místo a datum)

… [24]

(podpis vývozce; jméno osoby podepisující prohlášení musí být uvedeno hůlkovým písmem)

[1] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[2] Musí být uveden původ výrobků.

[3] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[4] Musí být uveden původ výrobků.

[5] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[6] Musí být uveden původ výrobků.

[7] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[8] Musí být uveden původ výrobků.

[9] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[10] Musí být uveden původ výrobků.

[11] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[12] Musí být uveden původ výrobků.

[13] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[14] Musí být uveden původ výrobků.

[15] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[16] Musí být uveden původ výrobků.

[17] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[18] Musí být uveden původ výrobků.

[19] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[20] Musí být uveden původ výrobků.

[21] Pokud poznámku pod čarou vyhotovuje schválený vývozce ve smyslu článku 22 přílohy tohoto nařízení, je třeba na toto místo vepsat číslo pověření schváleného vývoze. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce, slova v závorkách může vynechat nebo ponechá místo nevyplněné.

[22] Musí být uveden původ výrobků.

[23] Tyto údaje mohou být vynechány, pokud jsou uvedeny v samotném dokumentu.

[24] Viz čl. 21 odst. 5 tohoto nařízení. V případech, kdy se nepožaduje podpis vývozce, znamená tato výjimka rovněž osvobození od povinnosti uvést jméno podepisující osoby.

--------------------------------------------------