32001L0110Úřední věstník L 010 , 12/01/2002 S. 0047 - 0052


Směrnice Rady 2001/110/ES

ze dne 20. prosince 2001

o medu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Některé vertikální směrnice o potravinách by měly být zjednodušeny, aby byly zohledněny pouze základní požadavky, které musí výrobky v jejich působnosti splňovat, aby se mohly volně pohybovat na vnitřním trhu, jak bylo stanoveno v závěrech zasedání Evropské rady v Edinburghu ve dnech 11. a 12. prosince 1992, potvrzených závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 10. a 11. prosince 1993.

(2) Směrnice Rady 74/409/EHS ze dne 22. července 1974 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se medu [4] byla odůvodněna skutečností, že rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy týkajícími se definice medu, různých druhů medu a vlastností medu, které musí být splněny, by mohly vytvořit podmínky pro nekalou soutěž, a tím uvádět spotřebitele v omyl, a přímo tak ovlivňovat vytváření a fungování společného trhu.

(3) V důsledku toho měla směrnice 74/409/EHS ve znění pozdějších předpisů za cíl stanovit definice, specifikovat různé druhy medu, které mohou být uváděny na trh pod vhodnými názvy, a stanovit společná pravidla pro složení a hlavní údaje, které musí být uvedeny při označování, aby byl zajištěn volný pohyb těchto výrobků ve Společenství.

(4) V zájmu přehlednosti by měla být směrnice 74/409/EHS znovu vydána, aby byly podmínky pro výrobu a uvádění medu na trh srozumitelnější, a dále aby byla uvedena do souladu s obecnými právními předpisy Společenství o potravinách, zejména s právními předpisy o označování, o kontaminujících látkách a o metodách analýzy.

(5) Uplatňování obecných pravidel pro označování potravin stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES [5] by mělo podléhat určitým podmínkám. Vzhledem k úzké souvislosti mezi jakostí medu a jeho původem je nezbytné, aby o nich byly poskytnuty úplné informace, aby spotřebitel nebyl uveden v omyl, pokud jde o jakost výrobku. Zvláštní zájmy spotřebitele, pokud jde o geografické vlastnosti medu, a plná průhlednost v tomto ohledu vyžadují uvedení země původu, v níž byl med sklizen, na etiketě.

(6) Z medu nesmí být odstraněn ani pyl, ani jiná medu vlastní složka, kromě případů, kdy se tomu nelze vyhnout při odstraňování cizorodých organických a anorganických látek. Tento proces může být proveden filtrací. Jestliže taková filtrace vede k odstranění podstatného množství pylu, musí být spotřebitel o této skutečnosti odpovídajícím způsobem informován vhodným označením na etiketě.

(7) Do medu, jehož název obsahuje označení týkající se původu květů, části rostliny, regionu, území nebo označení topografického původu nebo označení týkající se specifických kritérií jakosti, nesmí být přidáván filtrovaný med. V zájmu zlepšení průhlednosti trhu musí být označování filtrovaných medů a pekařských medů povinné pro každou transakci na trhu s nebalenými výrobky.

(8) Jak zdůraznila Komise ve sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. června 1994 o evropském chovu včel, může Komise přijmout metody analýzy s cílem zajistit dodržování vlastností složení a dalších specifických údajů u veškerého medu, s nímž se obchoduje ve Společenství.

(9) Je žádoucí zohlednit dosaženou práci na nové normě Codex pro med, případně přizpůsobenou zvláštním požadavkům Společenství.

(10) V souladu se zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy nemůže být cíle stanovit společné definice a pravidla pro dané výrobky a uvést ustanovení do souladu s obecnými právními předpisy Společenství o potravinách dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství. Tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(11) Opatření nezbytná pro provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(12) Aby nebyly vytvořeny nové překážky volného pohybu, neměly by členské státy přijímat pro dotyčné výrobky vnitrostátní předpisy, které nejsou stanoveny v této směrnici,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na výrobky definované v příloze I. Tyto výrobky musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

Článek 2

Směrnice 2000/13/ES se vztahuje na výrobky definované v příloze I za těchto podmínek:

1. Název "med" se použije pouze pro výrobek definovaný v bodě 1 přílohy I a použije se k označení tohoto výrobku při obchodování.

2. Názvy výrobků podle bodů 2 a 3 přílohy I se použijí pouze pro výrobky tam definované a použijí se k jejich označení při obchodování. Tyto názvy lze nahradit prostým názvem výrobku "med", kromě filtrovaného medu, plástečkového medu, medu s plástečkami a pekařského medu.

Nicméně

a) v případě pekařského medu se na etiketě uvádí v bezprostřední blízkosti názvu výrobku slova "určeno pouze k vaření a pečení";

b) kromě filtrovaného medu a pekařského medu lze názvy výrobků doplnit informacemi

- o původu květů nebo částí rostlin, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného zdroje a má organoleptické, fyzikálně-chemické a mikroskopické vlastnosti odpovídající tomuto zdroji,

- o regionálním, územním nebo topografickém původu, pokud výrobek pochází výhradně z uvedeného zdroje,

- o specifických kritériích jakosti.

3. Pokud byl pekařský med použit jako složka vícesložkové potraviny, lze v názvu výrobku vícesložkové potraviny použít slovo "med" místo slov "pekařský med". Nicméně v seznamu složek se použije název podle přílohy I bodu 3.

4. a) Země původu, kde byl med sklizen, se uvede/uvedou na etiketě.

Nicméně pokud med pochází z více než jednoho členského státu nebo z více než jedné třetí země, lze údaj podle potřeby nahradit jedním z těchto údajů:

- "směs medů ze zemí ES",

- "směs medů ze zemí mimo ES",

- "směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES".

b) Pro účely směrnice 2000/13/ES, a zejména článků 13, 14, 16 a 17 uvedené směrnice, se podrobné údaje podle písmene a) považují za údaje podle článku 3 uvedené směrnice.

Článek 3

V případě filtrovaného medu a pekařského medu se na přepravních nádobách, obalech a v obchodních dokladech jednoznačně uvede celý název výrobku podle přílohy I bodu 2 písm. b) pododst. viii) a bodu 3.

Článek 4

Komise může přijmout metody umožňující ověřit, zda je med v souladu s touto směrnicí. Tyto metody se přijmou postupem podle čl. 7 odst. 2. Do přijetí takových metod použijí členské státy k ověřování souladu s touto směrnicí pokud možno mezinárodně uznávané schválené metody, například metody schválené v Codexu alimentarius.

Článek 5

Pro výrobky vymezené v příloze I nesmějí členské státy přijímat vnitrostátní předpisy, které nejsou stanoveny v této směrnici.

Článek 6

Opatření nezbytná pro provedení této směrnice, která se vztahují k níže uvedeným záležitostem, se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2:

- uvedení směrnice do souladu s obecnými právními předpisy Společenství o potravinách,

- přizpůsobení technickému pokroku.

Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potraviny (dále jen "výbor") zřízený článkem 1 rozhodnutí 69/414/EHS [7].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Směrnice 74/409/EHS se zrušuje od 1. srpna 2003.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 9

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. srpna 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Opatření se použijí tak, aby

- bylo od 1. srpna 2003 povoleno obchodovat s výrobky definovanými v příloze I, jsou-li v souladu s definicí a požadavky stanovenými v této směrnici,

- bylo od 1. srpna 2004 zakázáno obchodovat s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, ale byly označeny do 1. srpna 2004 v souladu se směrnicí 74/409/ES, však lze uvádět na trh do vyčerpání zásob.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2001.

Za Radu

předseda

C. PicquÉ

[1] Úř. věst. C 231, 9.8.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. C 279, 1.10.1999, s. 91.

[3] Úř. věst. C 56, 24. 2. 1997, s. 20.

[4] Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení Španělska a Portugalska z roku 1985.

[5] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

NÁZVY, POPISY A DEFINICE VÝROBKŮ

1. Med je přírodní sladká látka produkovaná včelami medonosnými (Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo výměšků živých části rostlin nebo z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, které se nacházejí na živých částech rostlin, které včely sbírají, přetvářejí mísením se svými vlastními specifickými látkami a ukládají, nechávají dehydratovat, uskladňují a nechávají uležet a zrát v medových plástech.

2. Hlavními druhy medu jsou:

a) podle původu:

i) květový med nebo nektarový med

med získaný z nektaru rostlin;

ii) medovicový med

med získaný převážně z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách (Hemiptera), které se nacházejí na živých částech rostlin, nebo ze výměšků živých částí rostlin;

b) podle způsobu získávání nebo obchodní úpravy:

iii) plástečkový med

med uložený včelami do zavíčkovaných bezplodových buněk jimi čerstvě postavených plástů nebo do tenkých podkladových plástů vyrobených výhradně z včelího vosku, prodávaný v celých uzavřených plástech nebo v dílech takových plástů;

iv) med s plástečky

med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu;

v) vykapaný med

med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů;

vi) vytočený med

med získaný odstředěním odvíčkovaných bezplodových plástů;

vii) lisovaný med

med získaný lisováním bezplodových plástů s použitím nebo bez použití mírného zahřátí nepřesahujícího 45 °C;

viii) filtrovaný med

med získaný odstraněním cizorodých anorganických nebo organických látek tak, že dojde k odstranění podstatného množství pylu.

3. Pekařský med

Med, který je a) vhodný pro průmyslové použití nebo jako složka do jiných potravin, které se poté zpracovávají, a b)

- může mít cizí příchuť nebo pach nebo

- mohl přejít kvašením nebo mohl být zkvašen nebo

- byl přehřát.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VLASTNOSTI SLOŽENÍ MEDU

Med se skládá v především z různých cukrů, převážně glukosy a fruktosy a jiných látek, jako jsou organické kyseliny, enzymy a pevné částice zachycené při sběru medu. Barva medu se pohybuje od téměř bezbarvé až po tmavě hnědou. Konzistence může být tekutá, viskózní nebo částečně až zcela krystalická. Chuť a vůně medu se liší, ale jsou odvozeny z původu rostliny.

Do medu se při uvádění na trh nebo při použití v jakémkoli výrobku určeném pro lidskou spotřebu nesmějí přidávat žádné potravinové složky, včetně potravinářských přídavných látek, a nesmějí do něj být přidávány ani žádné látky jiné než med. Med nesmí pokud možno obsahovat cizorodé organické nebo anorganické látky, které nepatří do jeho složení. Kromě bodu 3 přílohy I nesmí mít jakékoliv cizí příchutě nebo pachy, nesmí začít kvasit, nesmí mít uměle pozměněnou kyselost ani nesmí být zahřát tak, aby byly jeho přirozené enzymy zničeny nebo významně inaktivovány.

Aniž je dotčen bod 2 písm. b) pododst. viii) přílohy I, nesmí být odstraněn ani pyl, ani jiná medu vlastní složka, kromě případů, kdy se tomu nelze vyhnout při odstraňování cizorodých organických a anorganických látek.

Med musí při uvádění na trh nebo při použití v jakémkoli výrobku určeném pro lidskou spotřebu splňovat tyto kriteria složení:

1. Obsah cukru

1.1 Obsah fruktosy a laktosy (součet obou)

— květový med | nejméně 60 g/100 g |

— medovicový med, směsi medovicového medu s květovým medem | nejméně 45 g/100 g |

1.2 Obsah sacharosy

— obecně | nejvýše 5 g/100 g |

— med z akátu (Robinia pseudoacacia), vojtěšky (Medicago sativa), banksie (Banksia menziesii), kopyšníku (Hedysarum), blahovičníku (Eucalyptus camadulensis), židelníku (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii) a citrusů (Citrus spp.) | nejvýše 10 g/100 g |

— med z levandule (Lavandula spp.) a brutnáku (Borago officinalis) | nejvýše 15 g/100 g |

2. Obsah vlhkosti

— obecně | nejvýše 20 % |

— med z vřesu (Calluna) a pekařský med obecně | nejvýše 23 % |

— pekařský med z vřesu (Calluna) | nejvýše 25 % |

3. Obsah látek nerozpustných ve vodě

— obecně | nejvýše 0,1 g/100 g |

— lisovaný med | nejvýše 0,5 g/100 g |

4. Elektrická vodivost

— med níže neuvedený a směsi těchto medů | nejvýše 0,8 mS/cm |

— medovicový med a med z kaštanů a jejich směsi kromě níže uvedených | nejvýše 0,8 mS/cm |

— výjimky: med z planiky (Arbutus unedo), vřesovce (Erica), blahovičníku, lípy (Tilia spp.), vřesu (Calluna vulgaris), (Leptospermum), kajeputu (Melaleuca spp.) | |

5. Obsah volných kyselin

— obecně | nejvýše 50 miliekvivalentů kyseliny na 1000 gramů |

— pekařský med | nejvýše 80 miliekvivalentů kyseliny na 1000 gramů |

6. Diastasová aktivita a obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF) stanovený po zpracování a smísení

a) Diastasová aktivita (Schadeova stupnice)

— obecně, kromě pekařského medu | nejméně 8 |

— medy s nízkým obsahem přirozených enzymů (například citrusové medy) a obsahem HMF nejvýše 15 mg/kg | nejméně 3 |

b) HMF

— obecně, kromě pekařského medu | nejvýše 40 mg/kg (kromě ustanovení písm. a) druhé odrážky) |

— medy s udáním původu z regionů s tropickým klimatem a směsi těchto medů | nejvýše 80 mg/kg |

--------------------------------------------------