32001L0101Úřední věstník L 310 , 28/11/2001 S. 0019 - 0021


Směrnice Komise 2001/101/ES

ze dne 26. listopadu 2001,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [1], a zejména na čl. 6 odst. 6 první odrážku druhého pododstavce uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [2], naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES [3], obsahuje definici masa, která byla vypracována pro účely hygieny a ochrany veřejného zdraví. Tato definice se vztahuje na veškeré části zvířat, které jsou vhodné k lidské spotřebě. Neodpovídá však tomu, co si představuje pod pojmem maso spotřebitel, a neinformuje spotřebitele o skutečné povaze výrobku označeného termínem "maso".

(2) Několik členských států přijalo definici termínu "maso" pro označování výrobků, které obsahují maso. Rozdílnost vnitrostátních přístupů však vedla k obtížím, které mají nepříznivý vliv na fungování vnitřního trhu a v jejichž důsledku je nezbytné připravit harmonizovanou definici.

(3) V příloze I směrnice 2000/13/ES se definují určité skupiny složek, které mohou být označeny názvem skupiny namísto specifického názvu složky, která má být zařazena do seznamu složek.

(4) Skupina "maso" není v této příloze definována, což způsobuje obtíže při používání směrnice 2000/13/ES, zejména pokud jde o označení seznamu složek a udání množství složek. Pro účely používání směrnice 2000/13/ES je tedy třeba stanovit harmonizovanou definici odpovídající názvu skupiny "… maso".

(5) Vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají právo být správně a srozumitelně informováni, aby si mohli vybrat potravinu a posoudit rozdíly v prodejních cenách, mělo by být označení skupiny doplněno názvem použitého druhu.

(6) Definice se vztahuje výhradně na označování výrobků, které obsahují maso jako složku. Nevztahuje se tedy na označování výsekového masa a tělesných částí zvířat, které jsou prodávány bez dalšího zpracování.

(7) Mechanicky separované maso se významně odlišuje od "masa", jak jej vnímají spotřebitelé. Je tedy nutné jej vyjmout z předmětu definice.

(8) V důsledku toho musí být označeno specifickým názvem "mechanicky separované maso" a názvem druhu v souladu s pravidlem stanoveným v čl. 6 odst. 6 směrnice 2000/13/ES. Toto pravidlo o označování se vztahuje na výrobky zahrnuté v definici Společenství pro "mechanicky separované maso".

(9) Ostatní části zvířat, které jsou vhodné k lidské spotřebě, avšak nejsou obsaženy ve výrobcích spadajících pod definici termínu "maso" pro účely označování, musí být podle stejného principu také označeny svým specifickým názvem.

(10) Má-li být obsah "masa" ve výrobcích stanoven jednotným způsobem, je třeba stanovit hodnoty nejvyššího obsahu tuku a pojivové tkáně ve výrobcích, které mohou být označeny názvem skupiny "… maso". Tyto hodnoty platí, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení týkající se mletého masa a masných polotovarů stanovená ve směrnici Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masných polotovarů [4].

(11) Jsou-li hodnoty nejvyššího obsahu překročeny, avšak jsou splněna všechna ostatní kritéria definice "masa", pak obsah "…masa" musí být upraven směrem dolů a v seznamu složek musí být kromě termínu "… maso" uvedena přítomnost tuku nebo pojivové tkáně.

(12) Dále se jeví jako nezbytné vypracovat harmonizovanou metodu pro stanovení obsahu pojivové tkáně.

(13) Směrnici 2000/13/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(14) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 2000/13/ES se mění podle textu uvedeného v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy povolí obchod s výrobky, které jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES, ve znění této směrnice, nejpozději do 31. prosince 2002.

2. Členské státy zakáží s účinkem od 1. ledna 2003 obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES, ve znění této směrnice.

Obchod s výrobky, které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí a které byly označeny před 1. lednem 2003, je však povolen do vyčerpání zásob.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

[2] Zvláštní anglické vydání, 1963–64 (II), s. 175.

[3] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7.

[4] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 2000/13/ES se doplňuje tento text:

"Definice | Pojmenování | |

Druh | Tuk (%) | Pojivová tkáň % |

Savci (kromě králíků a prasat) a směsi druhů s převahou savců | 25 | 25 |

Prasata | 30 | 25 |

Ptáci a králíci | 15 | 10 |

Jsou-li tyto hodnoty nejvyššího obsahu překročeny, avšak všechna ostatní kritéria definice "masa" jsou splněna, pak musí být obsah "…masa" odpovídajícím způsobem upraven směrem dolů a v seznamu složek musí být kromě termínu. | | "… maso" a název (názvy) [1] živočišného druhu, z něhož pochází. | |

--------------------------------------------------