32001L0078Úřední věstník L 285 , 29/10/2001 S. 0001 - 0162


Směrnice Komise 2001/78/ES

ze dne 13. září 2001,

kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES

(Směrnice o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby [1] ve znění směrnice 97/52/ES [2], a zejména na článek 22 uvedené směrnice, směrnici Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky [3] ve znění směrnice 97/52/ES, a zejména na článek 14 uvedené směrnice, směrnici Rady 93/37/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce [4] ve znění směrnice 97/52/ES, a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice, a na směrnici Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o postupech při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [5] ve znění směrnice 98/4/ES [6], a zejména na čl. 39 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS stanoví, že zakázky, na které se vztahují, musí být zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, a uvádějí, jaké informace musí vyhlášení obsahovat; tyto směrnice rovněž stanoví vzory, podle kterých musí být vyhlášení vypracována; tato povinnost vyplývá z čl. 9 odst. 4 směrnice 93/36/EHS, čl. 11 odst. 6 směrnice 93/37/EHS, čl. 17 odst. 1 směrnice 92/50/EHS a čl. 21 odst. 1 a 4, čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 1 směrnice 93/38/EHS.

(2) Komise přijala dne 24. října 1991 doporučení (91/561/EHS) [7] a dne 30. prosince 1992 sdělení [8]; doporučuje se proto použití určitých vzorových vyhlášení zakázek na dodávky a stavební práce. Tyto vzory jsou odlišné od vzorových vyhlášení uvedených v přílohách uvedených směrnic.

(3) Vzory stanovené v uvedených směrnicích je nyní třeba pozměnit tak, aby přispěly ke zjednodušení provádění pravidel týkajících se zveřejňování, a zároveň je přizpůsobit elektronickým prostředkům vyvíjeným v rámci informačního systému pro veřejné zakázky (SIMAP), který zavedla Komise ve spolupráci s členskými státy. Navíc používání standardních formulářů a možné používání společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV) přispěje k větší průhlednosti na trhu. Pro zpřehlednění je vhodné nahradit výše uvedené přílohy standardním formulářem.

(4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem jak Poradního výboru pro veřejné zakázky, tak Poradního výboru pro zakázky v odvětví telekomunikací,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Příloha IV směrnice 93/36/EHS se nahrazuje přílohou I této směrnice.

2. Přílohy IV, V a VI směrnice 93/37/EHS se nahrazují zněním příloh II, III a IV této směrnice.

3. Přílohy III a IV směrnice 92/50/EHS se nahrazují přílohami V a VI této směrnice.

4. Přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice 93/38/EHS se nahrazují přílohami VII až XII této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. května 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Opatření uvedená v článku 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. září 2001.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54.

[5] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84.

[6] Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1.

[7] Úř. věst. L 305, 6.11.1991, s. 19.

[8] Sdělení Komise týkající se formulářů, které mají příslušní zadavatelé používat od vstupu směrnice 90/531/EHS v platnost (Úř. věst. S 252 A, 30.12.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------