32001L0060Úřední věstník L 226 , 22/08/2001 S. 0005 - 0006


Směrnice Komise 2001/60/ES

ze dne 7. srpna 2001,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků [1], a zejména na článek 20 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ve směrnici Komise 98/98/ES [2] kterou se po dvacáté páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS [3] naposledy pozměněná směrnicí 2000/33/ES [4] se uvádějí nová kritéria a nová R-věta (R 67) pro páry, které mohou způsobit ospalost a závratě. Ustanovení přílohy V směrnice 1999/45/ES by tedy měla být doplněna.

(2) Směrnicí Komise 2001/59/ES [5] se zavádí nové znění R-věty R 40 pro případy, kdy je přiřazena karcinogenům kategorie 3. V důsledku toho bude staré znění R-věty R 40 označováno jako R 68 a bude se nadále používat pro mutageny kategorie 3 a pro určité látky s neletálními nevratnými účinky. Je tedy nezbytné pozměnit odkazy na větu R 40 v příloze II směrnice 1999/45/ES.

(3) Směrnicí 2001/59/ES se do přílohy VI směrnice 67/548/EHS zavádějí jasnější pokyny pro klasifikaci látek a přípravků s žíravými účinky. Je tedy nezbytné odpovídajícím způsobem doplnit přílohu II směrnice 1999/45/ES.

(4) Je známo, že cementové přípravky obsahující chrom (VI) mohou za určitých okolností vyvolat alergické reakce. Je tedy žádoucí doplnit přílohu V směrnice 1999/45/ES o požadavek, aby takové přípravky byly opatřeny štítkem s varováním.

(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků zřízeného článkem 20 směrnice 1999/45/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 1999/45/ES se mění takto:

1. V příloze II části A:

- v bodu 3.3se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68",

- v bodu 8.2 se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" při každém výskytu.

2. V příloze II části B:

- v bodu 2.1 (včetně tabulky II) se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" při každém výskytu,

- v bodu 2.2 (včetně tabulky II A) se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" při každém výskytu,

- v bodu 6.1 se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" při druhém výskytu (tj. v souvislosti s kategorií mutagenity 3),

- v tabulce VI se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" ve čtvrtém řádku, ve sloupcích 1 a 3 (tj. v souvislosti s kategorií mutagenity 3),

- v bodu 6.2 se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" ve druhém výskytu (tj. v souvislosti s kategorií mutagenity 3),

- v tabulce VI A se výraz "R 40" nahrazuje výrazem "R 68" ve čtvrtém řádku, sloupci 1 a 3 (tj. v souvislosti s kategorií mutagenity 3).

3. V příloze II části B se v tabulkách IV a IV A doplňuje tato poznámka:

"Poznámka:

Prosté použití konvenční metody na přípravky obsahující látky klasifikované jako žíravé nebo dráždivé může vést k podcenění nebo přecenění rizika, nejsou-li vzaty v úvahu další významné faktory (např. pH přípravku). Při klasifikaci žíravosti by tedy měly být uváženy pokyny uvedené v bodu 3.2.5 přílohy VI směrnice 67/548/EHS a v druhé a třetí odrážce čl. 6 odst. 3 této směrnice."

Článek 2

V příloze V části B směrnice 1999/45/ES se doplňují nové body 11 a 12 podle přílohy I této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. července 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy použijí právní a správní předpisy uvedené v odstavci 1:

a) na přípravky, na něž se nevztahuje směrnice Rady 91/414/EHS [6] o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES [7] o uvádění biocidních přípravků na trh, od 30. července 2002;

b) a na přípravky na něž se vztahuje směrnice 91/414/EHS nebo směrnice 98/8/ES ode dne 30. července 2004.

3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. srpna 2001.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 355, 30.12.1998, s. 1.

[3] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

[4] Úř. věst. L 136, 8.6.2000, s. 90.

[5] Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1.

[6] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[7] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V příloze V části B směrnice 1999/45/ES se doplňují body 11 a 12, které znějí:

"11. Přípravky obsahující látku, jíž je přiřazena věta R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Jestliže přípravek obsahuje jednu nebo více látek, jimž je přiřazena věta R 67, musí být podle přílohy III směrnice 67/548/EHS na štítku přípravku uvedena tato věta, je-li celková koncentrace těchto látek přítomných v přípravku 15 % nebo vyšší, pokud

- již přípravek není klasifikován větami R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 nebo R 39/26,

- nebo pokud balení přípravku nepřekračuje 125 ml.

12. Cementy a cementové přípravky

Balení cementů a cementových přípravků obsahujících více než 0,0002 % rozpustného chromu (VI) v celkové suché hmotnosti cementu musí být opatřeno nápisem:

"Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci,"

pokud již přípravek není klasifikován jako senzibilizující a není označen větou R 43."

--------------------------------------------------