32001L0038Úřední věstník L 187 , 10/07/2001 S. 0043 - 0044


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/38/ES

ze dne 5. června 2001,

kterou se mění směrnice Rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zřízení hospodářské a měnové unie a přechod na euro nesou důsledky na poslední pododstavec oddílu B přílohy směrnice Rady 93/7/EHS [3] stanovící hodnoty, vyjádřené v ECU, kulturních statků, na které se směrnice vztahuje. Uvedený pododstavec stanoví, že datum pro přepočet těchto hodnot do národních měn je 1. leden 1993.

(2) Podle nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura [4] se každý odkaz činěný v právním nástroji na ECU nahradil ode dne 1. ledna 1999 odkazem na euro v poměru jedno euro k jednomu ECU. Nedojde-li ke změně směrnice 93/7/EHS, a tím i fixního směnného kurzu odpovídajícího kurzu platnému k 1. lednu 1993, budou členské státy, jejichž měnou je euro, pokračovat v používání různých částek přepočtených na základě směnných kurzů z roku 1993 a ne přepočítacích koeficientů neodvolatelně stanovených dne 1. ledna 1999, a tato situace by měla trvat tak dlouho, dokud zůstane pravidlo pro přepočet nedílnou součástí směrnice.

(3) Je proto třeba změnit poslední pododstavec oddílu B přílohy směrnice 93/7/EHS tak, aby ode dne 1. ledna 2002 členské státy, jejichž měnou je euro, přímo používaly hodnoty v eurech stanovené v právních předpisech Společenství. Pro ostatní členské státy, které budou pokračovat v přepočtu těchto prahů do národních měn, by měl být přijat směnný kurz ke vhodnému dni před 1. lednem 2002 a mělo by být stanoveno, že tyto členské státy provádějí pravidelně automatickou úpravu kurzu, aby vyrovnaly rozdíly ve směnném kurzu mezi národními měnami a eurem.

(4) Bylo zjištěno, že hodnota 0 (nula) v oddílu B přílohy ke směrnici 93/7/EHS, použitelná jako finanční práh pro některé kategorie kulturních statků, by mohla být vykládána tak, že by bylo ohroženo účinné uplatňování směrnice. Ačkoli tato hodnota 0 (nula) znamená, že statky patřící do dané kategorie bez ohledu na jejich hodnotu, dokonce i když je zanedbatelná nebo nicotná, je nutno považovat za "kulturní statky" ve smyslu směrnice, vyložily ji některé orgány tak, že daný kulturní statek nemá žádnou hodnotu, a proto zbavují tyto kategorie statků ochrany poskytované směrnicí.

(5) Proto, aby v tomto ohledu nedošlo k žádné záměně, by číslice 0 měla být nahrazena jasnějším výrazem, který nezanechává pochybnosti o potřebě ochrany dotyčných statků,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze ke směrnici 93/7/EHS se oddíl B mění takto:

1. Nadpis

"HODNOTA: 0 (nula)"

se nahrazuje tímto:

"HODNOTA:

Bez ohledu na hodnotu."

2. Poslední pododstavec, týkající se přepočtu hodnot vyjádřených v ECU do národních měn, se nahrazuje tímto:

"Pro členské státy, jejichž měnou není euro, se hodnoty v příloze vyjádřené v eurech přepočítávají a vyjadřují v národních měnách podle směnného kurzu k 31. prosinci 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Přepočtená hodnota v národních měnách se ode dne 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet přepočtené hodnoty se zakládá na průměrné denní hodnotě těchto měn vyjádřené v euru v období 24 měsíců končícím posledním dnem měsíce srpna předcházejícího přezkumu, a tato hodnota nabývá účinku dnem 31. prosince. Poradní výbor pro kulturní statky přezkoumá na návrh Komise tento způsob výpočtu v zásadě dva roky po prvním použití. Pro každý přezkum budou hodnoty vyjádřené v eurech a jejich hodnoty přepočtené do národních měn pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropských společenství v prvních dnech měsíce listopadu předcházejícího dni, kterým nabývá výsledek přezkumu účinku."

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 31. prosince 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 5. června 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

L. Engqvist

[1] Úř. věst. C 120 E, 24.4.2001, s. 182.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. února 2001 a rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2001.

[3] Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 74. Směrnice pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/100/ES (Úř. věst. L 60, 1.3.1997, s. 59).

[4] Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1.

--------------------------------------------------