32001L0019Úřední věstník L 206 , 31/07/2001 S. 0001 - 0051


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES

ze dne 14. května 2001,

kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 40 a čl. 47odst. 1, čl. 47 odst. 2 první a třetí větu a článek 55 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3], ve smyslu společného návrhu schváleného dohodovacím výborem dne 15. ledna 2001,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. února 1996 podala Komise Evropskému parlamentu a Radě svou zprávu o uplatňování obecného systému pro uznávání vysokoškolských diplomů, vypracovanou podle článku 13 směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy [4]. V této zprávě se Komise zavázala přezkoumat možnost začlenění do uvedené směrnice povinnost vzít při přezkoumávání žádostí o uznání v úvahu praxi získanou po získání diplomu a možnost zavést pojem "regulovaného vzdělávání a odborné přípravy". Komise se též zavázala přezkoumat způsoby, jimiž by mohla být rozvinuta úloha koordinační skupiny zřízené čl. 9 odst. 2 směrnice 89/48/EHS, aby se zajistilo jednotnější uplatňování a výklad uvedené směrnice.

(2) Pojem regulovaného vzdělávání zavedený směrnicí Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS [5] (obě směrnice dále jen "směrnice o obecném systému"), by měl být rozšířen i na původní obecný systém a měl by být založen na stejných zásadách s použitím stejných pravidel. Musí se nechat na jednotlivých členských státech, aby si zvolily způsob, jak vymezit povolání, na které se regulované vzdělávání a odborná příprava vztahuje.

(3) Směrnice o obecném systému umožňují hostitelskému členskému státu za určitých podmínek požadovat po žadateli vyrovnávací opatření, zejména pokud existují podstatné rozdíly mezi teoretickým nebo praktickým vzděláváním a odbornou přípravou, které absolvoval, a tím vyžadovaným v hostitelském členském státě. Podle článků 39 a 43 Smlouvy, jak jsou vyloženy Soudním dvorem Evropských společenství [6], musí hostitelský členský stát posoudit, není-li odborná praxe dostatečná jako důkaz, že žadatel chybějící znalosti má. V zájmu jasnosti a právní jistoty osob, které si přejí vykonávat své povolání v jiném členském státě, je žádoucí začlenit do směrnic o obecném systému požadavek, aby hostitelský členský stát musel přezkoumat, zda odborná praxe získaná žadatelem po dosažení kvalifikace nebo kvalifikací zahrnuje výše uvedené oblasti.

(4) Postup koordinace stanovený směrnicemi o obecném systému by měl být zdokonalen a zjednodušen tím, že se koordinační skupině umožní přijímat a zveřejňovat stanoviska k otázkám týkajícím se praktického používání obecného systému, které jí předloží Komise.

(5) Ve sdělení Evropskému parlamentu a Radě o iniciativě SLIM se Komise zavázala předložit návrhy směřující ke zjednodušení aktualizace seznamů kvalifikací vhodných pro automatické uznávání. Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci [7] stanoví jednoduchý postup v případě kvalifikace praktických lékařů. Zkušenost ukázala, že tento postup skýtá dostatečnou právní jistotu. Je žádoucí rozšířit jej na doklady o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, farmaceutů a lékařů podle směrnic Rady 77/452/EHS [8], 77/453/EHS [9], 78/686/EHS [10], 78/687/EHS [11], 78/1026/EHS [12], 78/1027/EHS [13], 80/154/EHS [14], 80/155/EHS [15], 85/432/EHS [16], 85/433/EHS [17] a 93/16/EHS (dále jen "oborové směrnice").

(6) Podle judikatury Soudního dvora Evropských společenství se od členských států nevyžaduje, aby uznávaly diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, které nepotvrzují vzdělání získané v jednom z členských států Společenství [18]. Členské státy by však měly přihlédnout k odborné praxi získané dotyčnou osobou v jiném členském státě Společenství [19]. Za těchto podmínek by mělo být v oborových směrnicích přesně stanoveno, že uznávání diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci potvrzujícího vzdělání zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta nebo lékaře získané v třetích zemích a odborné praxe získané dotyčnou osobou v členském státě jiným členským státem tvoří prvky Společenství, které by ostatní členské státy měly posoudit.

(7) Měla by být stanovena lhůta, do které musejí členské státy rozhodnout o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci získaných zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči, zubními lékaři, veterinární lékaři, porodními asistentkami, architekty, farmaceuty a lékaři v třetí zemi.

(8) Celoživotní učení se stalo v důsledku rychlého technického a vědeckého pokroku zvlášť důležité v oblasti medicíny. Je na členských státech, aby rozhodly, jak zajistit vhodnou soustavnou odbornou přípravou po dokončení studia, aby si lékaři udržovali své znalosti na úrovni pokroku dosaženého v medicíně. Stávající systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací zůstává beze změny.

(9) Žadatel musí mít právo na opravný prostředek v rámci vnitrostátního práva, je-li jeho žádost zamítnuta nebo nebylo-li ve stanovené lhůtě vydáno rozhodnutí. Členské státy musejí uvést své důvody pro taková rozhodnutí přijatá v oblasti uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, architektů, farmaceutů nebo lékařů. Pokud se členský stát rozhodne uznat diplom, osvědčení nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci, měl by mít možnost zvolit si, zda uvede nebo neuvede důvody.

(10) V zájmu spravedlnosti by měla být v Itálii přijata přechodná opatření ve prospěch některých zubních lékařů, kteří jsou držiteli diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství vydaných v Itálii, ale potvrzujících ukončení lékařské přípravy započaté po uplynutí lhůty stanovené v článku 19 směrnice 76/686/EHS.

(11) Článek 15 směrnice 85/384/EHS [20] stanoví odchylku pro přechodné období, které nyní uplynulo. Uvedené ustanovení by mělo být zrušeno.

(12) V článku 24 směrnice 85/384/EHS se musí jasně rozlišit mezi formalitami, jež je třeba splnit v případě usazení, a těmi, jež je třeba splnit v případě poskytování služeb, čímž se zvýší účinnost volného pohybu služeb, pokud jde o architekty.

(13) V zájmu rovného zacházení musí být stanovena přechodná opatření ve prospěch některých držitelů diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie vydaných v Itálii po ukončení odborné přípravy, která není plně v souladu se směrnicí 85/432/EHS.

(14) Je žádoucí rozšířit rozsah vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, aby se usnadnil účinný výkon práva usazování mezi Řeckem a ostatními členskými státy. Proto se musí zrušit odchylka stanovená v článku 3 směrnice 85/433/EHS.

(15) Ve své zprávě o odborné přípravě ve všeobecném lékařství stanovené hlavou IV směrnice 93/16/EHS doporučila Komise, aby požadavky použitelné na rozvolněnou odbornou přípravu v oboru všeobecného lékařství odpovídaly těm použitelným na ostatní lékařské specializace.

(16) Směrnice o obecném systému a oborové směrnice by proto měly být změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL 1

ZMĚNY SMĚRNIC O OBECNÉM SYSTÉMU

Článek 1

Směrnice 89/48/EHS se mění takto:

1. Článek 1 se mění takto:

a) v písmenu a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

"— který prokazuje, že jeho držitel úspěšně ukončil nejméně tříleté postsekundární studium nebo odpovídající dobu rozvolněného studia na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení rovnocenné úrovně, popřípadě že úspěšně ukončil odbornou přípravu požadovanou navíc k postsekundárnímu studiu, a";

b) vkládá se nové písmeno, které zní:

"d a) "regulovaným vzděláváním a odbornou přípravou": jakékoli vzdělávání a odborná příprava, které

- jsou přímo zaměřené na výkon určitého povolání a

- zahrnují nejméně tříleté postsekundární studium nebo odpovídající dobu rozvolněného studia na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení rovnocenné úrovně a popřípadě odbornou přípravu, zkušební praxi nebo odbornou praxi požadovanou navíc k postsekundárnímu studiu; struktura a úroveň odborné přípravy, zkušební praxe nebo odborné praxe musí být stanoveny právními nebo správními předpisy daného členského státu nebo sledovány nebo schvalovány k tomu určeným orgánem."

2. V čl. 3 písm. b) se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"Dvouletá odborná praxe uvedená v prvním pododstavci však nesmí být vyžadována, pokud jeden nebo více dokladů o vzdělání a odborné přípravě, jejichž držitelem je žadatel a jež jsou uvedeny v tomto písmenu, osvědčují ukončení regulovaného vzdělávání."

3. V čl. 4 odst. 1 písm. b) se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"Má-li hostitelský členský stát v úmyslu vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo složení zkoušky způsobilosti, musí nejdříve ověřit, zda znalosti získané žadatelem v průběhu jeho odborné praxe nejsou takové, že plně nebo zčásti pokrývají podstatné rozdíly uvedené v prvním pododstavci."

4. V článku 6 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"5. Požaduje-li hostitelský členský stát pro přístup k regulovanému povolání nebo pro jeho výkon důkaz finanční způsobilosti, považuje tento členský stát potvrzení vydaná bankami členského státu původu nebo posledního pobytu ciziho státního příslušníka za rovnocenná potvrzením vydaným na jeho území.

6. Požaduje-li příslušný orgán hostitelského členského státu od svých státních příslušníků, kteří usilují o přístup k regulovanému povolání nebo o jeho výkon, důkaz, že jsou pojištěni proti finančním rizikům vyplývajícím z jejich profesní odpovědnosti, přijme tento stát potvrzení vydaná pojišťovnami ostatních členských států jako rovnocenná potvrzením vydaným na jeho území. Potvrzení upřesní, že pojišťovatel dodržel právní a správní předpisy platné v hostitelském členském státě týkající se podmínek a rozsahu pojištění. Potvrzení nesmí být při předložení starší tří měsíců."

5. V čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto:

"— usnadňovat provádění této směrnice, zejména přijetím a zveřejněním stanovisek k otázkám, které jí byly předloženy Komisí,".

Článek 2

Směrnice 92/51/EHS se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 1 písm. b) se za první pododstavec vkládá pododstavec, který zní:

"Má-li hostitelský členský stát v úmyslu vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo složení zkoušky způsobilosti, musí nejdříve ověřit, zda znalosti získané žadatelem v průběhu jeho odborné praxe nejsou takové, že plně nebo zčásti pokrývají podstatné rozdíly uvedené v prvním pododstavci."

2. V čl. 5 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"Má-li hostitelský členský stát v úmyslu vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo složení zkoušky způsobilosti, musí nejdříve ověřit, zda znalosti získané žadatelem v průběhu jeho odborné praxe nejsou takové, že plně nebo zčásti pokrývají podstatné rozdíly mezi diplomem a osvědčením."

3. V čl. 7 písm. a) se za první pododstavec vkládá pododstavec, který zní:

"Má-li hostitelský členský stát v úmyslu vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo složení zkoušky způsobilosti, musí nejdříve ověřit, zda znalosti získané žadatelem v průběhu jeho odborné praxe nejsou takové, že plně nebo zčásti pokrývají podstatné rozdíly uvedené v prvním pododstavci."

4. V článku 10 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"5. Požaduje-li hostitelský členský stát pro přístup k regulovanému povolání nebo pro jeho výkon důkaz finanční způsobilosti, považuje tento členský stát potvrzení vydaná bankami členského státu původu nebo posledního pobytu ciziho státního příslušníka za rovnocenná potvrzením vydaným na jeho území.

6. Požaduje-li příslušný orgán hostitelského členského státu od svých státních příslušníků, kteří usilují o přístup k regulovanému povolání nebo o jeho výkon, důkaz, že jsou pojištěni proti finančním rizikům vyplývajícím z jejich profesní odpovědnosti, přijme tento stát potvrzení vydaná pojišťovnami ostatních členských států jako rovnocenná potvrzením vydaným na jeho území. Potvrzení upřesní, že pojišťovatel dodržel právní a správní předpisy platné v hostitelském členském státě týkající se podmínek a rozsahu pojištění. Potvrzení nesmí být při předložení starší tří měsíců."

5. V čl. 13 odst. 2 se první odrážka druhého pododstavce nahrazuje tímto:

"— usnadňovat provádění této směrnice, zejména přijetím a zveřejněním stanovisek k otázkám, které jí byly předloženy Komisí,".

6. V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"8. Změny provedené v seznamech oborů vzdělávání a odborné přípravy uvedených v přílohách C a D výše stanoveným postupem jsou bezprostředně použitelné ke dni stanovenému Komisí."

ODDÍL 2

ZMĚNY OBOROVÝCH SMĚRNIC

Oddíl 2.1

Zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči)

Článek 3

Směrnice 77/452/EHS se mění takto:

1. (týká se pouze řeckého znění)

2. V článku 2 se slova "v článku 3" nahrazují slovy "v příloze".

3. Článek 3 se zrušuje.

4. Odkazy na článek 3 se považují za odkazy na přílohu.

5. (týká se pouze řeckého znění)

6. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 18a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 18b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 18c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 18d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

adatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

7. Doplňuje se příloha obsažená v příloze I této směrnice.

Článek 4

V čl. 1 odst. 1 směrnice 77/453/EHS se slova "v článku 3 směrnice 77/452/EHS" nahrazují slovy "v příloze směrnice 77/452/EHS".

Oddíl 2.2

Zubní lékaři

Článek 5

Směrnice 78/686/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se slova "v článku 3" nahrazují slovy "v příloze A".

2. Článek 3 se zrušuje.

3. Název kapitoly III se nahrazuje tímto:

"Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů".

4. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Každý členský stát, jehož právní a správní předpisy upravují tuto oblast, uznává diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů v ortodoncii a ústní chirurgii vydávané státním příslušníkům členských států jinými členskými státy v souladu s články 2 a 3 směrnice 78/687/EHS, které jsou vyjmenované v příloze B, a přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává."

5. Článek 5 se zrušuje.

6. Článek 6 se mění takto:

a) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Bere též v úvahu jejich odbornou praxi, další odbornou přípravu a soustavné vzdělávání v oboru zubního lékařství.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Příslušné orgány a subjekty hostitelského členského státu po ověření obsahu a délky odborné přípravy dotyčné osoby na základě předložených diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci a s přihlédnutím k odborné praxi, další odborné přípravě a soustavnému vzdělávání v oboru zubního lékařství, tuto osobu informují o délce další odborné přípravy a o oblastech, které zahrnuje.";

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Členský stát rozhodne do čtyř měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace."

7. V článku 19 se dosavadní dva pododstavce označují jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Členské státy uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v lékařství vydané v Itálii osobám, které začaly své univerzitní lékařské vzdělávání mezi 28. lednem 1980 a 31. prosincem 1984, doprovázené osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány uvádějícím,

- že dotyčné osoby složily odbornou zkoušku způsobilosti u příslušného italského orgánu, aby prokázaly, že dosáhly takové úrovně znalostí a dovedností jako osoby, které jsou držiteli označení vyjmenovaných pro Itálii v příloze A,

- že dotyčné osoby v Itálii během pěti let před vydáním osvědčení skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávaly činnost uvedenou v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě následujících let,

- a že jsou oprávněny vykonávat nebo skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávají činnost uvedenou v článku 5 směrnice 78/687/EHS za stejných podmínek jako držitelé označení vyjmenovaných pro Itálii v příloze A této směrnice.

Požadavek skládat zkoušku způsobilosti uvedený v prvním pododstavci lze prominout v případě osob, které úspěšně dokončily nejméně tři roky studia prohlášeného příslušnými orgány za rovnocenné odborné přípravě uvedené v článku 1 směrnice 78/687/EHS."

8. Odkazy na články 3 a 5 se v tomto pořadí považují za odkazy na přílohy A a B.

9. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 23a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 23b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 23c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 23d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

10. Doplňují se přílohy A a B obsažené v příloze II této směrnice.

Článek 6

V čl. 1 odst. 1 směrnice 78/687/EHS se slova "v článku 3 dotyčné směrnice" nahrazují slovy "v příloze A dotyčné směrnice".

Oddíl 2.3

Veterinární lékaři

Článek 7

Směrnice 78/1026/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se slova "v článku 3" nahrazují slovy "v příloze".

2. Článek 3 se zrušuje.

3. Odkazy na článek 3 se považují za odkazy na přílohu.

4. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 17a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 17b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 17c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 17d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

5. Doplňuje se příloha obsažená v příloze III této směrnice.

Článek 8

V čl. 1 odst. 1 směrnice 78/1027/EHS se slova "v článku 3 směrnice 78/1026/EHS" nahrazují slovy "v příloze směrnice 78/1026/EHS".

Oddíl 2.4

Porodní asistentky

Článek 9

Směrnice 80/154/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 se slova "v článku 3" nahrazují slovy "v příloze".

2. V čl. 2 odst. 1 čtvrté a páté odrážce se slova: "v článku 3 směrnice 77/452/EHS" nahrazují slovy: "v příloze směrnice 77/452/EHS".

3. Článek 3 se zrušuje.

4. Odkazy na článek 3 se považují za odkazy na přílohu.

5. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 19a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 19b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 19c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 19d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

6. Doplňuje se příloha obsažená v příloze IV této směrnice.

Článek 10

Směrnice 80/155/EHS se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se slova "v článku 3 dotyčné směrnice" nahrazují slovy "v příloze dotyčné směrnice".

2. V čl. 1 odst. 2 druhé odrážce se slova "v článku 3 směrnice 77/452/EHS" nahrazují slovy "v příloze směrnice 77/452/EHS".

Oddíl 2.5

Architekti

Článek 11

Směrnice 85/384/EHS se mění takto:

1. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 6

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 6a

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

2. Článek 15 se zrušuje.

3. V čl. 24 odst. 1 se slova "podle článků 17 a 18" nahrazují slovy "podle článků 17 a 18 v případě usazení a podle článku 22 v případě poskytování služeb".

Oddíl 2.6

Farmaceuti

Článek 12

V článku 2 směrnice 85/432/EHS se doplňuje nový bod, který zní:

"6. Jako přechodné opatření a odchylně od odstavce 3 a 5 může Itálie, jejíž právní a správní předpisy stanovily odbornou přípravu, která nebyla dána do souladu s požadavky na odbornou přípravu podle tohoto článku ve lhůtě stanovené v článku 5, nadále uplatňovat tyto předpisy na osoby, které svou odbornou přípravu v oboru farmacie započaly před 1. listopadem 1993 a ukončily před 1. listopadem 2003.

Každý hostitelský členský stát je oprávněn požadovat, aby držitelé diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v Itálii po ukončení vzdělávání započatého před 1. listopadem 1993 a ukončeného před 1. listopadem 2003 předkládali zároveň se svými diplomy, osvědčeními a jinými doklady o dosažené kvalifikaci osvědčení potvrzující, že v průběhu pěti let před vydáním osvědčení skutečně a řádně vykonávali některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2, pokud je taková činnost v Itálii regulována."

Článek 13

Směrnice 85/433/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se slova "v článku 4" nahrazují slovy "v příloze".

2. Článek 3 se zrušuje.

3. Článek 4 se zrušuje.

4. Odkazy na článek 4 se považují za odkazy na přílohu.

5. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 18a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 18b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 18c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 18d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

6. Doplňuje se příloha obsažená v příloze V této směrnice.

Oddíl 2.7

Lékaři

Článek 14

Směrnice 93/16/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se slova "v článku 3" nahrazují slovy "v příloze A".

2. Článek 3 se zrušuje.

3. Název kapitoly II se nahrazuje tímto:

"Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství".

4. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Každý členský stát, který má v této oblasti právní a správní předpisy, uznává diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství vydané státním příslušníkům členských států jinými členskými státy v souladu s články 24, 25, 26 a 29, které jsou vyjmenovány v přílohách B a C, a přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává."

5. Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v článku 4 vydané příslušnými orgány nebo subjekty vyjmenovanými v příloze B odpovídají pro danou specializovanou odbornou přípravu kvalifikacím uvedeným v příloze C, pokud jde o členské státy, kde taková odborná příprava existuje."

6. Nadpis kapitoly III a články 6 a 7 se zrušují.

7. V článku 8

a) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Bere též v úvahu jejich odbornou praxi, další odbornou přípravu a soustavné lékařské vzdělávání.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Příslušné orgány a subjekty hostitelského členského státu, po ověření obsahu a délky odborné přípravy dotyčné osoby na základě předložených diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci a s přihlédnutím k její odborné praxi, další odborné přípravě a soustavnému lékařskému vzdělávání, tuto osobu informují o délce požadované další odborné přípravy a o oblastech, které zahrnuje.";

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Členský stát rozhodne do čtyř měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace."

8. V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

"2a Členské státy uznávají doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství vydávané ve Španělsku lékařům, kteří před 1. lednem 1995 ukončili specializovanou odbornou přípravu, která nevyhovuje základním požadavkům odborné přípravy stanoveným v článcích 24 a 27, pokud je daný doklad doprovázen osvědčením vydaným příslušnými španělskými orgány potvrzujícím skutečnost, že dotyčná osoba složila zkoušku odborné způsobilosti organizovanou v rámci zvláštních regularizačních opatření obsažených v královském dekretu 1497/99, aby se ověřilo, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a odbornou způsobilost srovnatelnou s úrovní znalostí a odbornou způsobilostí lékařů, kteří jsou držiteli označení odborného lékaře, pro Španělsko uvedenou v čl. 5 odst. 3 a v čl. 7 odst. 2."

9. V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"6. Soustavné vzdělávání zajišťuje v souladu s úpravami v jednotlivých členských státech, že osoby, které ukončily studium, udržují své znalosti na úrovni pokroku v lékařství."

10. V čl. 24 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) zahrnuje řádné ukončení a potvrzení šestiletého studia v rámci oboru odborné přípravy podle článku 23, během nějž byly získány potřebné znalosti ve všeobecném lékařství;".

11. Články 26 a 27 se nahrazují tímto:

"Článek 26

Členské státy, které mají v této oblasti právní a správní předpisy, zajistí, aby minimální délka specializované odborné přípravy nebyla kratší než délka požadovaná pro každý obor odborné přípravy v příloze C. Tato minimální délka odborné přípravy se mění postupem podle čl. 44a odst. 3."

12. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30

Každý členský stát, který na svém území poskytuje úplnou odbornou přípravu uvedenou v článku 23, zavede zvláštní odbornou přípravu ve všeobecném lékařství splňující alespoň podmínky uvedené v článcích 31 a 32 tak, aby první diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci osvědčující tuto odbornou přípravu byly vydány nejpozději 1. ledna 2006."

13. V čl. 31 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) jedná se o řádné nejméně tříleté studium vykonávané pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů."

14. V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Pokud obor odborné přípravy uvedený v článku 23 zahrnuje i praktickou odbornou přípravu ve schváleném nemocničním zařízení s vhodným vybavením a službami pro všeobecné lékařství anebo v rámci schválené všeobecné lékařské praxe anebo ve schváleném zdravotním středisku, ve kterém lékaři poskytují primární lékařskou péči, může se doba uvedené odborné přípravy započítat do doby stanovené v odst. 1 písm. b), a to nejvýše v délce jednoho roku. Tuto možnost mají jen členské státy, ve kterých je k 1. lednu 2001 délka zvláštní odborné přípravy ve všeobecném lékařství dva roky.

Pokud Komise zjistí, že při uplatňování tohoto odstavce vznikají členskému státu vážné potíže se zřetelem k úrovni odborné přípravy uvedené v odst. 1 písm. b), požádá o stanovisko Výbor vyšších úředníků pro veřejné zdraví, zřízený rozhodnutím Rady 75/365/EHS [21] a uvědomí Evropský parlament a Radu. Komise předloží popřípadě Evropskému parlamentu a Radě návrhy, jejichž cílem je hlubší koordinace délky zvláštní odborné přípravy ve všeobecném lékařství."

15. V čl. 34 odst. 1 v druhé odrážce se číslo "60 %" nahrazuje číslem "50 %".

16. Odkazy na články 3, 6, 7 a 27 se ve stejném pořadí považují za odkazy na přílohu A, článek 4, článek 5 a článek 26.

17. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 42a

Členské státy oznámí Komisi právní a správní předpisy, které přijmou, pokud jde o vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice. Komise učiní odpovídající sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství, kde uvede názvy přijaté členskými státy pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci a popřípadě pro odpovídající profesní označení.

Článek 42b

Každý členský stát uznává u státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice neodpovídají názvům vyjmenovaným pro uvedený členský stát v této směrnici, jako dostatečný důkaz diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydané členskými státy a opatřené osvědčením doplňujícím doklad vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto osvědčení musí potvrzovat, že dotyčné diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány po ukončení vzdělávání a odborné přípravy, které je v souladu s touto směrnicí, a jsou vydávajícími členskými státy považovány za rovnocenné těm, jejichž názvy jsou vyjmenovány v této směrnici.

Článek 42c

Členské státy posoudí diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice získané jejich držitelem mimo Evropskou unii, pokud tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly uznány v členském státě, jakož i odbornou přípravu nebo odbornou praxi získané v členském státě. Členský stát přijme rozhodnutí do tří měsíců ode dne, kdy žadatel podá svou žádost včetně úplné podpůrné dokumentace.

Článek 42d

Pokud je žádost zamítnuta, musí členské státy řádně odůvodnit rozhodnutí o žádostech o uznání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oblasti působnosti této směrnice.

Žadatelé mají právo podat opravné prostředky proti těmto rozhodnutím k soudům podle vnitrostátního práva. Toto právo vzniká též v případě, že rozhodnutí není vydáno ve stanovené lhůtě."

18. Článek 44a se mění takto:

a) (netýká se českého znění);

b) odstavec 2 se zrušuje.

19. Doplňují se přílohy A, B a C obsažené v příloze VI této směrnice.

ODDÍL 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Nejpozději do 1. ledna 2008 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování čl. 1 bodů 1 a 2 v členských státech.

Po ukončení všech nezbytných slyšení předloží Komise své závěry týkající se případných změn úpravy uvedené v čl. 1 bodech 1 a 2. Komise případně předloží též návrhy na zlepšení stávající úpravy.

Článek 16

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. května 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předsedkyně

A. Lindh

[1] Úř. věst. C 28, 26.1.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. C 235, 27.7.1998, s. 53.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. července 1998 (Úř. věst. C 226, 20.7.1998, s. 26), potvrzené dne 27. října 1999, společný postoj Rady ze dne 20. března 2000 (Úř. věst. C 119, 27.4.2000, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. července 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. února 2001 a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2001.

[4] Úř. věst. L 19, 24.1.1989, s. 16.

[5] Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/5/ES (Úř. věst. L 54, 26.2.2000, s. 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou), Sb. rozh. 1991, s. I-2357.

[7] Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/46/ES (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 25).

[8] Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[9] Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/595/EHS (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 30).

[10] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s.1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[11] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[12] Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[13] Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19).

[14] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[15] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/594/EHS.

[16] Úř. věst. L 253, 24.9. 1985, s. 34.

[17] Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini), Sb. rozh. 1994, s. I-451.

[19] C-319/92 (Haim), Sb. rozh. 1994, s. I-425.

[20] Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[21] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v ošetřovatelství (všeobecná péče)

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet ciner Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eskamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Eλλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου ΑJηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκταιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο ΑJηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο ΕJνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο ΕJνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου ΕJνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Titulo de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation pro-fessionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA A

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v zubním lékařství

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examancommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Eλλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/ Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médicine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännade av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

PŘÍLOHA B

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů

1. Ortodoncie

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Eλλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Ústní chirurgie

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Eλλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheel kunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i vete-rinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Eλλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλοωίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médicine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van vroedvrouwDiplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les éstablissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Eλλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιεθτικής Τεχνολογικών Εκταιδεθτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών τνς Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκταιδεθτικά Οδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου ΕJνικής Παιδείας και Θρηοκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Schools recognised by State | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation pro-fessionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enferma-gem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Supe-riores de Saúde | |

Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårds-läroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

"

PŘÍLOHA

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci farmaceutů

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Eλλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

"

PŘÍLOHA A

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Eλλάς | Πτυχίο Ιατρικής | 1)Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου2)Σχολή Επιοστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'État de docteur en médicine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médicine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Genneskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Artz für Allgemeinmedizin bzw. Fachartztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärtztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning om utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

PŘÍLOHA B

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci odborných lékařů

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci | Osvědčení doplňující doklad |

Belgique/ België/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/ Titre professionnel particulier de médicin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer | |

Eλλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'etudes spéciales de médecine4.Diplôme d'etudes spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistante e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério de Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/ Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

PŘÍLOHA C

Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Anesteziologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eλλάς | ΑναισJησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eλλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Neurochirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eλλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Gynekologie a porodnictví

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eλλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Vnitřní lékařství

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eλλάς | ΠαJολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Oftalmologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | Ophthalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eλλάς | ΟφJαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Otorinolaryngologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Eλλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dětské lékařství

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eλλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Respirační medicína

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eλλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Urologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eλλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Ortopedie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eλλάς | ΟρJοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie othopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Patologická anatomie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Anatomie pathologique/ pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eλλάς | ΠαJολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Neurologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eλλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Psychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eλλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Radiologie a zobrazovací metody

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eλλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Radiační onkologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eλλάς | ΑκτινοJεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Klinická biologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Hematologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Lékařská mikrobiologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eλλάς | 1.Ιατρική ΒιοπαJολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Mikrobiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Klinická biochemie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia/ klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Imunologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Plastická chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/ plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eλλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Kardiochirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eλλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dětská chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eλλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Cévní chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonkirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Kardiologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Gastroenterologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastroenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Revmatologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Πευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Všeobecná hematologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapía | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Endokrinologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Rehabilitační lékařství

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | Médicine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eλλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Stomatologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Neuropsychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eλλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dermatovenerologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eλλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie et venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia /hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dermatologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Venerologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Radiologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eλλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Tropická medicína

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dětská a dorostová psychiatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |

Eλλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Geriatrie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Nefrologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Infekční lékařství

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektionsairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Hygiena a epidemiologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eλλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Klinická farmakologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eλλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Pracovní lékařství

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eλλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en genzonheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Alergologie a klinická imunologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Gastroenterologická chirurgie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Nukleární medicína

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Médecine nucléaire/ nucleaie geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Eλλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecina nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nekleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Traumatologie a urgentní medicína

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Klinická neurofyziologie

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů)

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/ Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eλλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

Dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů)

Minimální doba oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/ Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eλλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------