32001L0010Úřední věstník L 147 , 31/05/2001 S. 0041 - 0041


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES

ze dne 22. května 2001,

kterou se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o klusavku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písmeno b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

postupem podle článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Veterinární podmínky pro uvedení zvířat na trh jsou, pokud jde o klusavku, stanoveny ve směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství [4].

(2) Komise obdržela vědecká stanoviska, zejména od Vědeckého řídícího výboru, k některým aspektům přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). S ohledem na tato stanoviska by se měla přezkoumat pravidla stanovená ve směrnici 91/68/EHS.

(3) Pro veškeré otázky týkající se TSE by se měla stanovit opatření, použitelná zejména na produkci a uvádění na trh živých zvířat a produktů živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [5].

(4) Tato směrnice se přímo týká veřejného zdraví a souvisí s fungováním vnitřního trhu. Proto je vhodné brát čl. 152 odst. 4 písmeno b) Smlouvy jako právní východisko k přijetí pravidel pro prevenci a tlumení některých přenosných spongiformních encefalopatií.

(5) Směrnice 91/68/EHS by se proto měla pozměnit,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/68/EHS se mění takto:

1. v článku 2 se v odstavci 7 slova "uvedená v části I a II přílohy B" nahrazují slovy "uvedená v části I přílohy B";

2. v článku 6 se zrušuje písmeno b);

3. v článku 7 se v odstavci 1 slova "uvedených v příloze B části II a III" nahrazují slovy "uvedených v příloze B části III";

4. v článku 8 se v odstavci 1 slova "uvedených v příloze B části II a III" nahrazují slovy "uvedených v příloze B části III";

5. v příloze B se zrušuje část II.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. července 2001.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. května 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

M. Winberg

[1] Úř. věst. C 45, 19.2.1999, s. 33.

[2] Úř. věst. C 258, 10.9.1999, s. 19.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. února 2000 (Úř. věst. C 339, 29.11.2000, s. 128) a rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2001.

[4] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 94/953/ES (Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 14).

[5] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

--------------------------------------------------