32001D2455Official Journal L 331 , 15/12/2001 P. 0001 - 0005


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADYč. 2455/2001/ES

ze dne 20. listopadu 2001,

kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[2],

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. září 1976 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství[4] a směrnice přijaté v jejím rámci představují v současné době hlavní nástroj Společenství pro omezování bodového a difúzního vypouštění nebezpečných látek.

(2) Regulační systém Společenství podle směrnice Rady 76/464/EHS se nahrazuje, sjednocuje a dále rozvádí směrnicí 2000/60/ES Evropskéhoparlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky[5].

(3) Podle směrnice 2000/60/ES musí být na úrovni Společenství přijata specifická opatření proti znečišťování vody jednotlivými znečišťujícími látkami nebo skupinami těchto látek, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, včetně rizika pro vody využívané k výrobě pitné vody. Taková opatření směřují k postupnému snižování a pro prioritní nebezpečné látky definované v druhé větě čl. 2 odst. 30 směrnice 2000/60/ES k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků do 20 let od přijetí těchto opatření na úrovni Společenství s konečným záměrem dosažení cílů příslušných mezinárodních dohod, tj. dosažení koncentrací v mořském prostředí na úrovni hodnot pozadí pro přirozeně se vyskytující látky a koncentrací blízkých nule pro umělé syntetické látky. S ohledem na přijetí těchto opatření je nutno stanovit, jako přílohu X směrnice 2000/60/ES, seznam prioritních látek včetně prioritních nebezpečných látek. Seznam byl sestaven na základě doporučení uvedených v čl. 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES.

(4) Pro látky, které se vyskytují přirozeně nebo vznikají přírodními procesy, jako je kadmium, rtuť a polyaromatické uhlovodíky (PAH), není úplné odstranění emisí, vypouštění a úniků možné. Při zpracování příslušných jednotlivých předpisů musí být tato situace vzata náležitě v úvahu a opatření zaměřena na zastavení emisí, vypouštění a úniků do vody těch prioritních nebezpečných látek, které pocházejí z lidských činností.

(5) Směrnice 2000/60/ES zavádí v čl. 16 odst. 2 vědecky založenou metodu pro výběr prioritních látek na základě znalosti jejich rizika pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím.

(6) Metoda stanovená ve směrnici 2000/60/ES umožňuje jako nejúčelnější volbu užití zjednodušeného postupu hodnocení rizika založeného na vědeckých zásadách, se zvláštním zřetelem na:

- důkazy o skutečném riziku příslušné látky, a zejména její akvatickou toxicitu a na toxicitu pro člověka prostřednictvím vodního prostředí,

- důkazy získané monitorováním o širší kontaminaci životního prostředí a

- jiné prokázané faktory, které mohou indikovat možnost širší kontaminace životního prostředí, jako je výroba, rozsah a způsob používání příslušných látek.

(7) Na tomto základu vytvořila Komise systém stanovení prioritních látek založený na monitorování i modelování (postup COMMPS), který vznikl ve spolupráci s experty zúčastněných stran, zejména s Vědeckým výborem pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí, členskými státy, zeměmi EFTA, Evropskou agenturou pro životní prostředí, evropskými obchodními organizacemi včetně těch, které zastupují malé a střední podniky a evropské organizace ochrany životního prostředí.

(8) Komise by měla do postupu COMMPS zahrnout země, které jsou kandidáty členství v Evropské unii, a přednostně ty, přes jejichž území protékají vodní toky, které protékají rovněž přes území členského státu nebo do něj vtékají.

(9) Na základě postupu COMMPS byl sestaven první seznam obsahující 33 prioritních látek nebo skupin látek. Ten byl podroben následné veřejné a transparentní diskusi se zúčastněnými stranami.

(10) Urychlené přijetí tohoto seznamu je žádoucí, aby bylo umožněno včasné a nepřetržité provádění omezování nebezpečných a škodlivých látek na úrovni Společenství, podle strategie stanovené v článku 16 směrnice 2000/60/ES, zejména návrhy na omezení podle čl. 16 odst. 6 a návrhy norem jakosti podle čl. 16 odst. 7, směřující k dosažení cílů uvedené směrnice.

(11) Seznam prioritních látek přijatý na základě tohoto rozhodnutí nahradí seznam látek uvedený ve sdělení Komise Radě ze dne 22. června 1982 o nebezpečných látkách, které by mohly být začleněny do seznamu I směrnice Rady 76/464/EHS[6].

(12) Podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/60/ES vyžaduje určování prioritních nebezpečných látek zvážení výběru látek v příslušných právních předpisech Společenství týkajících se nebezpečných látek nebo v příslušných mezinárodních dohodách. Nebezpečné látky jsou v uvedené směrnici definovány jako "látky nebo skupiny látek, které jsou toxické, perzistentní a náchylné k bioakumulaci, a další látky nebo skupiny látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení".

(13) Příslušné mezinárodní dohody zahrnují mimo jiné Úmluvu OSPAR na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, Úmluvu HELCOM o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře, barcelonskou Úmluvu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním, úmluvy přijaté v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO), Úmluvu UNEP o perzistentních organických znečišťujících látkách a Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států.

(14) Výběr prioritních látek a určení prioritních nebezpečných látek směřoval ke zřízení systému omezování emisí, vypouštění a úniků, což přispěje k naplnění cílů a závazků Společenství vycházejících z mezinárodních úmluv o ochraně mořských vod, zvláště k zavádění Strategie pro nebezpečné látky přijaté v roce 1998 na konferenci ministrů OSPAR, konané v rámci Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku podle rozhodnutí Rady 98/249/ES ze dne 7. října 1997[7].

(15) Určení prioritních nebezpečných látek v seznamu prioritních látek by se mělo provést mimo jiné s ohledem na nebezpečné látky, u nichž mezinárodní dohody stanovily postupné odstranění nebo zastavení emisí, vypouštění a úniků; zejména nebezpečné látky, u nichž bylo postupné odstranění dohodnuto na mezinárodních fórech zahrnujících IMO, UNEP nebo EHK-OSN; nebezpečné látky, u nichž úmluva OSPAR stanovila zastavení vypouštění, emisí a úniků, včetně nebezpečných látek určených výběrem OSPAR DYNAMEC I[8] nebo III[9]; nebezpečné látky, které vyvolávají "obdobnou míru znepokojení" jako látky, které jsou perzistentní, toxické a náchylné k bioakumulaci (PTB), jako jsou látky endokrinně škodlivé určené podle Strategie OSPAR a těžké kovy obsažené v Protokolu o těžkých kovech Úmluvy EHK-OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a vybrané pro prioritní opatření podle OSPAR 1998 a 2000, vyvolávající "obdobnou míru znepokojení" jako PTB.

(16) K zefektivnění opatření pro boj proti znečišťování vody musí Komise prosazovat harmonizaci výzkumu a závěrů provedených v rámci úmluvy OSPAR a postupu COMMPS.

(17) Postup COMMPS je navržen jako dynamický nástroj pro výběr prioritních nebezpečných látek, přístupný trvalému vylepšování a vývoji z hlediska přezkoumání a úpravy prvního seznamu prioritních látek nejpozději do čtyř let ode dne vstupu směrnice 2000/60/ES v platnost a nejméně každé čtyři roky poté. Pro zajištění toho, aby byly všechny potenciální prioritní látky vzaty v úvahu v příštím procesu výběru, je nezbytné, aby žádná látka nebyla systematicky vyloučena, aby byly vzaty v úvahu nejlepší dostupné znalosti a aby všechny chemikálie a pesticidy na trhu EU určené podle OSPAR jako "nebezpečné" byly zahrnuty do procesu výběru.

(18) Účinnost postupu COMMPS je do značné míry omezena dostupností příslušných údajů. Ukázalo se, že současné právní předpisy Společenství o chemických látkách trpí významným nedostatkem údajů. Cílů směrnice 2000/60/ES může být plně dosaženo, pouze bude-li revizí právních předpisů Společenství o chemických látkách zajištěna plná dostupnost údajů.

(19) Odkaz na postup COMMPS nevylučuje možnost, že Komise použije metody hodnocení škodlivosti určitých látek, které byly vyvinuty nebo použity při jiných opatřeních proti znečišťování.

(20) V souladu s čl. 1 písm. c) směrnice 2000/60/ES přispějí budoucí revize seznamu prioritních látek podle čl. 16 odst. 4 uvedené směrnice prováděné postupným přidáváním nebezpečných látek na tento seznam k odstranění emisí, vypouštění a úniků všech nebezpečných látek do roku 2020.

(21) V průběhu revize a úpravy seznamu prioritních látek se vezmou přiměřeně v úvahu, kromě dále vyvíjeného postupu COMMPS, výsledky přezkoumání podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh[10], nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek[11], směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh[12] a případně další vědecké informace z přezkoumání stávajících nebo nových směrnic, zvláště v rámci právních předpisů o chemických látkách. S ohledem na vyvolané náklady musí být zamezeno duplicitě v posuzování látek. Při úpravách seznamu musí být možno zařadit látku do nižší i vyšší kategorie priority,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se seznam prioritních látek ve smyslu čl. 16 odst. 2 a 3 směrnice 2000/60/ES, který zahrnuje seznam látek určených jako prioritní nebezpečné látky. Tento seznam, jak je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, se připojuje ke směrnici 2000/60/ES jako příloha X.

Článek 2

Seznam prioritních látek stanovený tímto rozhodnutím nahrazuje seznam látek uvedený ve sdělení Komise ze dne 22. června 1982.

Článek 3

Pro zajištění posouzení všech potenciálních prioritních látek zajistí Komise a členské státy, aby byly látky a údaje vztahující se k jejich expozici, potřebné pro provedení postupu COMMPS, zpřístupněny.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2001.

Za Evropský parlament Za Radu

Předsedkyně předsedkyně

N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTERBROECK

PŘÍLOHA

"PŘÍLOHA X

SEZNAM PRIORITNÍCH LÁTEK V OBLASTI VODNÍ POLITIKY (*)

Číslo CAS1 číslo EU2 Název prioritní látky Určeno jako prioritní nebezpečná látka

1 15972-60-8 240-110-8 alachlor

2 120-12-7 204-371-1 anthracen (X) (***)

3 1912-24-9 217-617-8 atrazin (X) (***)

4 71-43-2 200-753-7 benzen

5 Nepřiřazeno nepřiřazeno bromované difenylethery (**) X (****)

6 7440-43-9 231-152-8 kadmium a jeho sloučeniny X

7 85535-84-8 287-476-5 chlorované alkany C10-13 (**) X

8 470-90-6 207-432-0 chlorfenvinfos

9 2921-88-2 220-864-4 chlorpyrifos (X) (***)

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dichlorethan

11 75-09-2 200-838-9 dichlormethan

12 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (X) (***)

13 330-54-1 206-354-4 diuron (X) (***)

14 115-29-7 204-079-4 endosulfan (X) (***)

959-98-8 nepřiřazeno (-endosulfan)

15 206-44-0 205-912-4 fluranthen (*****)

16 118-74-1 204-273-9 hexachlorbenzen X

17 87-68-3 201-765-5 hexachlorbutadien X

18 608-73-1 210-158-9 hexachlorcyklohexan X

58-89-9 200-401-2 ( izomer, lindan)

19 34123-59-6 251-835-4 isoproturon (X) (***)

20 7439-92-1 231-100-4 olovo a jeho sloučeniny (X) (***)

21 7439-97-6 231-106-7 rtuť a její sloučeniny X

22 91-20-3 202-049-5 naftalen (X) (***)

23 7440-02-0 231-111-4 nikl a jeho sloučeniny

24 25154-52-3 246-672-0 nonylfenoly X

104-40-5 203-199-4 (4-nonylfenol)

25 1806-26-4 217-302-5 oktylfenoly (X) (***)

140-66-9 nepřiřazeno (4-terc. oktylfenoly)

26 608-93-5 210-172-5 pentachlorbenzen X

27 87-86-5 201-778-6 pentachlorfenol (X) (***)

28 Nepřiřazeno nepřiřazeno polyaromatické uhlovodíky X

50-32-8 200-028-5 (benzo(a)pyren),

205-99-2 205-911-9 (benzo(b)fluranthen),

191-24-2 205-883-8 (benzo(g,h,i)perylen),

207-08-9 205-916-6 (benzo(k)fluranthen),

193-39-5 205-893-2 (indeno(1,2,3-cd)pyren)

29 122-34-9 204-535-2 simazin (X) (***)

30 688-73-3 211-704-4 sloučeniny tributylcínu X

36643-28-4 nepřiřazeno (kationt tributylcínu)

31 12002-48-1 234-413-4 trichlorbenzeny (X) (***)

120-82-1 204-428-0 (1,2,4-trichlorbenzen)

32 67-66-3 200-663-8 trichlormethan (chloroform)

33 1582-09-8 216-428-8 trifluralin (X) (***)

(*) Kde byly vybrány skupiny látek, jsou uvedeni typičtí zástupci, kteří tuto skupinu charakterizují (v závorkách a bez čísla). Zavedení systému omezování se zaměří na tyto jednotlivé látky, aniž je dotčeno případné zařazení dalších individuálních zástupců.

(**) Tyto skupiny látek obvykle zahrnují značné množství jednotlivých sloučenin. V současné době nemohou být uvedeny vhodné určující ukazatele.

(***) Tato prioritní látka je předmětem posuzování jako možná "prioritní nebezpečná látka". Komise zpracuje pro Evropský parlament a Radu návrh na její konečnou klasifikaci nejpozději do 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu. Časový plán pro návrhy Komise na systém omezování stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES není tímto přezkoumáním dotčen.

(****) Pouze pentabrombifenylether (číslo CAS 32534-81-9).

(*****) Fluranthen je na seznamu jako zástupce dalších, nebezpečnějších polyaromatických uhlovodíků.

1 CAS: Chemical Abstract Services.

2 Číslo EU: Evropský inventář existujících komerčních chemických látek (EINECS) nebo Evropský přehled ohlášených chemických látek (ELINCS)."

[1] Úř. věst. C 177 E, 27.6.2000, s. 74 a Úř. věst. C 154 E, 29.5.2000, s. 117.

[2] Úř. věst. C, 268, 19.9.2000, s. 11.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. května 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2001.

[4] Úř. věst. L 129, 18.5.1976, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/60/ES (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

[5] Úř. věst. 327, 22.12.2001, s. 1.

[6] Úř. věst. C 176, 14.7.1982, s. 3.

[7] Úř. věst. L 104, 3.4.1998, s. 1.

[8] V podstatě biologicky nerozložitelné a log Kow (koeficient oktan-voda) > 5 nebo BCF (biokoncentrační faktor) > 5 000 a akutní akvatická toxicita < 0,1 mg/l nebo kancerogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR) savců.

[9] V podstatě biologicky nerozložitelné a log Kow > 4 nebo BCF > 500 a akutní akvatická toxicita < 1 mg/l nebo CMR pro savce.

[10] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/49/ES (Úř. věst. 176, 29.6.2001, s. 61).

[11] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

[12] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.