32001D0689

Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí (oznámeno pod číslem K(2001) 2600)Text s významem pro EHP.

Úřední věstník L 242 , 12/09/2001 S. 0023 - 0028
CS.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
ET.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
HU.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
LT.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
LV.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
MT.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
PL.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
SK.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220
SL.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 215 - 220


Rozhodnutí Komise

ze dne 28. srpna 2001,

kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí

(oznámeno pod číslem K(2001) 2600)

(Text s významem pro EHP)

(2001/689/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 1980/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. července 2000 [1] o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky, a zejména na články 3, 4 a 6 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 3 nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že ekoznačka může být udělena výrobku s vlastnostmi, které mu umožňují významně přispívat ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů.

(2) Článek 4 nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky jsou stanovena podle skupin výrobků.

(3) Článek 4 nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že přezkum kritérií ekoznačky a požadavků na posuzování a ověřování kritérií proběhne ve stanovené době před koncem platnosti kritérií určených pro danou skupinu výrobků a zavdává podnět k návrhu na prodloužení, zrušení nebo přezkum těchto kritérií.

(4) Rozhodnutím 98/483/ES [2] Komise stanovila ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství myčkám nádobí, která jsou podle článku 3 uvedeného rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2001/397/ES [3] platná do dne 31. ledna 2003.

(5) Je vhodné přezkoumat definici skupiny výrobků a ekologická kritéria stanovená rozhodnutím 98/483/ES s přihlédnutím k vývoji trhu.

(6) Je vhodné přijmout nové rozhodnutí Komise, které stanoví zvláštní ekologická kritéria pro tuto skupinu výrobků platná na období pěti let.

(7) Je vhodné, aby v časově omezeném období ne delším než dvanáct měsíců platila souběžně jak nová kritéria stanovená tímto rozhodnutím, tak i kritéria dříve stanovená rozhodnutím 98/483/ES, aby se poskytl dostatek času společnostem, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka před přijetím tohoto nového rozhodnutí, aby přizpůsobily své výrobky novým kriteriím.

(8) Opatření stanovená tímto rozhodnutím byla vypracována a přijata postupem stanovování kritérií pro ekoznačku uvedeným v článku 6 nařízení (ES) č. 1980/2000.

(9) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupinou výrobků "myčky nádobí" (dále jen "skupina výrobků") se rozumějí:

"Domácí myčky nádobí napájené z elektrické sítě a prodávané veřejnosti. Zařízení, která mohou využívat také jiné zdroje energie, jako baterie, nebo které nemají vnitřní zdroj tepla, jsou z této skupiny vyňata."

Článek 2

Úspěchy dosažené v oblasti ochrany životního prostředí skupiny výrobků, jež je definována v článku 1, jsou posuzovány podle zvláštních ekologických kritérií uvedených v příloze.

Článek 3

Definice skupiny výrobků a k ní se vztahující kritéria jsou platné pět let ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí.

Doba platnosti definice skupiny výrobků a kritérií stanovených rozhodnutím 98/483/ES se upravuje tak, aby vypršela dvanáct měsíců ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Pro správní účely se této skupině výrobků přiděluje číselný kód "002".

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. srpna 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 216, 4.8.1998, s. 12.

[3] Úř. věst. L 139, 23.5.2001, s. 21.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

Aby byla myčce nádobí (dále jen "výrobek") udělena ekoznačka, musí spadat do skupiny výrobků definované v článku 1 a splňovat kritéria této přílohy; zkoušky se provádějí při podání žádosti v souladu s kritérii. Případně lze použít jiné zkušební metody, jsou-li příslušným subjektem, který posuzuje žádost, považovány za rovnocenné. Nejsou-li zkoušky uvedeny nebo týkají-li se ověřování nebo sledování, příslušné subjekty se spoléhají podle jednotlivých případů na prohlášení a dokumentaci poskytnuté žadatelem a/nebo na nezávislá ověření.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a sledování, jak jsou dodržována kritéria definovaná touto přílohou, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí jako jsou EMAS nebo ISO 14001. (Poznámka: provádění takových systémů řízení není povinné).

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat:

- snižování škod na životním prostředí nebo rizik spojených s využíváním energie (globální oteplování, acidifikace, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů) snižováním spotřeby energie,

- snižování škod na životním prostředí spojených s využíváním přírodních zdrojů snižováním spotřeby vody.

Kritéria podporují provádění nejlepší praxe a posilují u spotřebitelů uvědomělý vztah k životnímu prostředí. Kromě toho značení plastových dílů podporuje recyklaci zařízení.

Kritéria jsou stanovena na úrovních, které podporují udělení značky myčkám nádobí se sníženým dopadem na životní prostředí, zejména během jejich používání.

EKOLOGICKÁ KRITÉRIA

1. Energetická účinnost

a) Myčky nádobí pro 10 nebo více sad nádobí musí mít index energetické účinnosti nižší než 0,58 podle přílohy IV směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost [1], při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES.

Myčky nádobí pro méně než 10 sad nádobí, ale více než pět sad nádobí musí mít index energetické účinnosti nižší než 0,64 podle definice přílohy IV směrnice 97/17/ES, při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES.

Myčky nádobí pro pět nebo méně sad nádobí musí mít index energetické účinnosti nižší než 0,76 podle definice přílohy IV směrnice 97/17/ES, při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES.

Žadatel předloží opis technické dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 97/17/ES. Tato dokumentace obsahuje zprávy nejméně tří měření spotřeby energie prováděných podle normy EN 50242 při použití stejného mycího cyklu stanoveného směrnicí 97/17/ES. Aritmetický průměr těchto měření musí být menší nebo roven výše uvedené hodnotě. Hodnota uvedená na energetickém štítku nesmí být nižší než tato průměrná hodnota a třída energetické účinnosti uvedená na energetickém štítku musí odpovídat této průměrné hodnotě.

V případě ověřování, které se při podávání žádostí nepožaduje, příslušné subjekty použijí dovolené odchylky a kontrolní postupy stanovené normou EN 50242.

b) Myčku nádobí musí být možno připojit ke zdroji teplé vody.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tento požadavek.

2. Spotřeba vody

Spotřeba vody myčky nádobí (vyjádřená jako W(měřené)) musí být nižší nebo rovna mezní hodnotě, která vyplývá z níže uvedené rovnice, při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES:

W(měřené) ≤ (0,625 × S) + 9,25,

kde:

W(měřené) = naměřená spotřeba vody myčky nádobí v litrech na cyklus uvedená na jedno desetinné místo,

S = počet normovaných sad nádobí stanovených pro myčku nádobí.

Žadatel předloží opis technické dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 97/17/ES. Tato dokumentace obsahuje zprávy nejméně tří měření spotřeby energie prováděných podle normy EN 50242 při použití stejného mycího cyklu stanoveného směrnicí 97/17/ES. Aritmetický průměr těchto měření musí být menší nebo roven výše uvedené hodnotě. Hodnota uvedená na energetickém štítku nesmí být nižší než tato průměrná hodnota.

V případě ověřování, které se při podávání žádostí nepožaduje, příslušné subjekty použijí dovolené odchylky a kontrolní postupy stanovené normou EN 50242.

3. Předcházení nadměrné spotřebě mycích prostředků

Zařízení musí mít zřetelné označení objemu na dávkovači mycího prostředku, které uživateli umožňuje přizpůsobit množství mycího prostředku druhu a množství nádobí, jakož i stupni zašpinění.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tento požadavek.

4. Hluk

a) Vzduchem šířený hluk vydávaný zařízením, měřený jako akustický výkon, nesmí překročit 53 dB (A) u volně umístěných modelů a 50 dB (A) u vestavných modelů. Emise hluku se měří podle norem EN 50242/EN60704-2-3/EN 60704-3 při použití stejné zkušební metody a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES.

b) Informace o hladině hlučnosti myčky nádobí musí být spotřebiteli poskytnuty dobře viditelným způsobem. Za tímto účelem se uvádějí na energetickém štítku pračky.

Žadatel předloží opis technické dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 97/17/ES. Tato dokumentace obsahuje zprávy nejméně tří měření hladiny hluku prováděných podle normy EN 50242 při použití stejného mycího cyklu stanoveného směrnicí 97/17/ES. Uváděná hladina hluku se odvozuje z těchto měření podle norem uvedených v normě EN 50242 a musí být uvedena na energetickém štítku.

V případě ověřování, které se při podávání žádostí nepožaduje, příslušné subjekty použijí dovolené odchylky a kontrolní postupy stanovené normou EN 50242.

5. Zpětný odběr a recyklace

a) Výrobce nabízí bezplatný zpětný odběr za účelem recyklace myček nádobí a komponentů vyměněných jím samým nebo pověřenou společností s výjimkou myček nádobí, které obsahují komponenty, které do nich nepatří.

b) Plastové součásti těžší než 50 gramů musí mít nesnímatelné značení určující materiál v souladu s normou ISO 11469. Tento požadavek se nevztahuje na protlačované plastové součásti.

c) Plastové součásti těžší než 25 gramů nesmějí obsahovat následující látky zpomalující hoření:

Název | č. CAS |

Dekabromodifenyl | 13654-09-6 |

Monobromodifenyléter | 101-55-3 |

Dibromodifenyléter | 2050-47-7 |

Tribromodifenyléter | 49690-94-0 |

Tetrabromodifenyléter | 40088-47-9 |

Pentabromodifenyléter | 32534-81-9 |

Hexabromodifenyléter | 36483-60-0 |

Heptabromodifenyléter | 68928-80-3 |

Oktabromodifenyléter | 32536-52-0 |

Nonabromodifenyléter | 63936-56-1 |

Dekabromodifenyléter | 1163-19-5 |

Chlorparafíny s řetězcem o délce 10 – 13 atomů uhlíku a obsahem chlóru > 50 % hmotnosti | 85535-84-8 |

d) Plastové součásti těžší než 25 gramů nesmějí obsahovat látky zpomalující hoření ani přípravky obsahující látky, kterým se přidělují nebo mohou přidělit některé z vět označujících riziko R45 (Může vyvolat rakovinu), R46 (Může vyvolat poškození dědičných vlastností), R50 (Vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (Toxický pro vodní organismy), R52 (Škodlivý pro vodní organismy), R53 (Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (Může poškodit reprodukční schopnost) nebo R61 (Může poškodit plod v těle matky) nebo jakoukoli kombinaci vět označujících riziko, která obsahuje některou z těchto vět označujících riziko, jak jsou vymezeny směrnicí Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [2] ve znění pozdějších předpisů.

Tento požadavek se nevztahuje na látky zpomalující hoření, které při použití mění svou chemickou povahu tak, že žádná z výše uvedených vět označujících riziko není odůvodněna, a pokud ve zpracovávaných součástech zůstane po použití méně než 0,1 % látek zpomalujících hoření ve formě, ve které byly před použitím.

e) Výrobce bere při navrhování myčky nádobí v potaz její rozebrání, dohlíží na něj a sepíše zprávu o rozebrání, která je na požádání dostupná třetím osobám a která potvrzuje zejména, že:

- spojovací prvky lze snadno najít a jsou snadno přístupné,

- elektronické jednotky lze snadno najít a rozebrat,

- výrobek lze snadno rozebrat s použitím běžně používaného nářadí,

- neslučitelné a nebezpečné materiály jsou oddělitelné.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky. Žadatel předloží příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, opis zprávy o rozebrání. Žadatel, popřípadě jeho dodavatel(é), oznámí příslušnému subjektu, které látky zpomalující hoření byly případně použity v nebo na plastových součástech těžších než 25 gramů.

6. Prodloužení životnosti

a) Výrobce poskytuje záruku na myčku nádobí nejméně dva roky. Záruka platí od data dodání zákazníkovi.

b) Dostupnost slučitelných náhradních dílů je zaručena po dobu dvanácti let od ukončení výroby.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky.

7. Konstrukce zařízení

a) Zařízení musí uživateli umožnit, aby si zvolil mycí program pro standardní náplň při použití mycích prostředků, které zaručují nejlepší účinnost při teplotách nižších než 65 °C.

b) Zařízení musí mít označení přesně určující patřičná nastavení dostupných programů (tj. standard, nízká teplota, poloviční náplň, málo nebo velmi zašpiněné nádobí atd.).

c) V případě potřeby musí zařízení uživateli umožnit dávkovat sůl podle tvrdosti vody a musí být vybaveno ukazatelem hladiny soli.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky.

8. Mycí účinnost

Myčka nádobí musí mít index mycí účinnosti vyšší než 1,00 podle přílohy IV směrnice 97/17/ES při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES. Myčka nádobí je tedy zařazena do třídy mycí účinnosti A nebo B, která je definována v příloze IV směrnice 97/17/ES.

Žadatel předloží opis technické dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 97/17/ES. Tato dokumentace obsahuje zprávy nejméně tří měření mycí účinnosti prováděných podle normy EN 50242 při použití stejného standardního mycího cyklu stanoveného směrnicí 97/17/ES Aritmetický průměr těchto měření musí být vyšší než výše uvedená hodnota. Třída mycí účinnosti uvedená na energetickém štítku musí odpovídat této průměrné hodnotě.

V případě ověřování, které se při podávání žádostí nepožaduje, příslušné subjekty použijí dovolené odchylky a kontrolní postupy stanovené normou EN 50242.

9. Sušicí účinnost

Myčka nádobí musí mít index sušicí účinnosti vyšší než 0,93 podle přílohy IV směrnice 97/17/ES při použití stejné zkušební metody EN 50242 a mycího cyklu, které jsou stanoveny směrnicí 97/17/ES. Myčka nádobí je tedy zařazena do třídy sušicí účinnosti A nebo B, která je definována v příloze IV směrnice 97/17/ES.

Žadatel předloží opis technické dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 97/17/ES. Tato dokumentace obsahuje zprávy nejméně tří měření sušicí účinnosti prováděných podle normy EN 50242 při použití stejného standardního mycího cyklu stanoveného směrnicí 97/17/ES Aritmetický průměr těchto měření musí být vyšší než výše uvedená hodnota. Třída sušicí účinnosti uvedená na energetickém štítku musí odpovídat této průměrné hodnotě.

V případě ověřování, které se při podávání žádostí nepožaduje, příslušné subjekty použijí dovolené odchylky a kontrolní postupy stanovené normou EN 50242.

10. Návod k použití

Zařízení se prodává s návodem k použití, který kromě jiného poskytuje rady o správném používání z hlediska životního prostředí a zejména doporučení o optimální spotřebě energie, vody a přísad (mycího prostředku, soli atd.) během provozu zařízení. Návod obsahuje:

a) na obalu nebo na první stránce následující (nebo rovnocenný) text: "Tomuto výrobku byla udělena ekoznačka Společenství. V tomto návodu jsou uvedeny informace, jak dále snižovat dopady na životní prostředí";

b) rady, jak umístit zařízení tak, aby se co nejvíce snížily emise hluku;

c) upozornění, že existuje-li možnost přívodu teplé vody, tato možnost umožňuje šetřit primární energií a snižovat související emise, je-li voda ohřívána sluneční energií, společným vytápěním, moderními vytápěcími systémy na zemní plyn nebo tekuté palivo nebo průtokovým ohřívačem na zemní plyn. Uživatel musí být informován, že přívodní trubky mezi zdrojem teplé vody a myčkou nádobí musí být krátké a dobře izolované;

d) rady, jak případně přizpůsobit dávkování soli tvrdosti vody;

e) doporučení používat myčku nádobí s plnou náplní, kdykoli je to možné;

f) doporučení neoplachovat nádobí před vložením do myčky nádobí;

g) rady, jak co nejlépe využít volbu oplachování, je-li dostupná;

h) informace o dostupnosti mycích prostředků, které jsou velmi účinné při teplotách nižších než 65 °C a které umožňují šetřit energií;

i) doporučení přizpůsobit dávku mycího prostředku druhu a množství nádobí, jakož i jeho stupni zašpinění (například poloviční náplň vyžaduje méně mycího prostředku). Je rovněž třeba učinit odkaz na značení uvedené na dávkovači mycího prostředku;

j) informace o spotřebě vody a energie myčky nádobí při různých programech, aby měl uživatel možnost zvolit vhodný program, který vyžaduje minimální množství vody a energie, jakož i informace o spotřebě v pohotovostním režimu;

k) doporučení, že myčka nádobí by neměla zůstat zapnutá po dokončení cyklu, aby se předešlo případným energetickým ztrátám v pohotovostním režimu. V návodu k použití musí být uvedeno celkové trvání jednotlivých programů;

l) informaci o spotřebě energie v těchto režimech: vypnuto, časovač (volba programu), ukončení programu;

m) rady o odpovídající údržbě myčky nádobí a zejména o pravidelném čištění filtrů a informace o dostupnosti náhradních dílů;

n) upozornění, že nedodržování výše zmíněných informací může vést k vyšší spotřebě energie, vody a/nebo mycího prostředku, z čehož vyplývá zvýšení provozních nákladů a snížení výkonnosti zařízení;

o) rady, jak může spotřebitel využít nabídky výrobce ke zpětnému odběru;

p) informaci, že výrobku byla udělena ekoznačka Společenství se stručným vysvětlením významu této značky a s údajem, že více informací o ekoznačce lze nalézt na webové adrese (http://europa.eu.int/ecolabel) a že existují rovněž mycí prostředky pro myčky nádobí, kterým byla udělena ekoznačka.

Žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky, a předloží opis návodu k použití příslušnému subjektu, který posuzuje žádost.

11. Informace uvedené na ekoznačce

V rámečku 2 ekoznačky se uvede tento text:

- velmi nízká spotřeba energie,

- nízká spotřeba vody,

- navržení usnadňující recyklaci.

[1] Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

[2] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

--------------------------------------------------