32001D0589Úřední věstník L 213 , 07/08/2001 S. 0065 - 0065


Rozhodnutí Rady

ze dne 18. června 2001

o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o účasti Bulharské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí

(2001/589/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 ve spojení s první větou prvního pododstavce čl. 300 odst. 2 a prvním pododstavcem čl. 300 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí byly zřízeny nařízením (EHS) č. 1210/90 [3].

(2) Evropská rada na svém zasedání v Lucemburku v prosinci 1997 umožnila účast v programech a agenturách Společenství jako způsob urychlení předvstupní strategie pro země střední a východní Evropy. Pokud jde o agentury, v závěrech Evropské rady se stanoví, že "agentury Společenství, ve kterých se kandidátské země budou moci účastnit, budou určovány případ od případu".

(3) Evropská rada na svém zasedání v Helsinkách v prosinci 1999 znovu potvrdila obsáhlou povahu procesu přistoupení, který v současné době zahrnuje 13 kandidátských zemí do jediného rámce, přičemž kandidátské země se rovnocenně účastní tohoto procesu přistoupení.

(4) Rada dne 14. února 2000 pověřila Komisi, aby vedla jednání o účasti kandidátských zemí v Evropské agentuře pro životní prostředí. Komise podepsala závěrečný akt z jednání dne 9. října 2000.

(5) Dohodu uvedenou v tomto rozhodnutí je třeba přijmout,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o účasti Bulharské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje jako příloha k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit oznámení stanovené v článku 18 dohody.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Lucemburku dne 18. června 2001.

Za Radu

předsedkyně

M. Winberg

[1] Úř. věst. C 120 E, 24.4.2001, s. 195.

[2] Stanovisko ze dne 31. května 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 933/1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 1).

--------------------------------------------------