32001D0579Úřední věstník L 205 , 31/07/2001 S. 0039 - 0040


Rozhodnutí Komise

ze dne 30. července 2001

o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1: 1998 "Bezpečnost hraček — Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti", bod 4.20 písm. d) podle směrnice Rady 88/378/EHS

(oznámeno pod číslem K(2001) 1905)

(Text s významem pro EHP)

(2001/579/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko stálého výboru zřízeného podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [3], ve znění směrnice 98/48/ES [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V článku 2 směrnice 88/378/EHS je stanoveno, že hračky mohou být uváděny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost a/nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

(2) Podle článku 5 směrnice 88/378/EHS se u hraček, u nichž byla prohlášena shoda s harmonizovanými normami, na které byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, předpokládá shoda se základními požadavky na bezpečnost podle článku 3 uvedené směrnice.

(3) Členské státy jsou povinny zveřejňovat odkazy na vnitrostátní normy, které přejímají harmonizované normy.

(4) Německo a Rakousko uplatnily podle článku 6 směrnice 88/378/EHS ochrannou doložku týkající se bodu 4.20 písm. d) normy EN 71 "Bezpečnost hraček — Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti", rok vydání 1998, z důvodu, že špičková emisní hladina akustického tlaku 140 dB měřená ve vzdálenosti 50 cm od ucha je příliš vysoká a může poškodit sluch dítěte.

(5) Po přezkoumání informací předložených Německem a Rakouskem a po obdržení stanoviska stálého výboru zřízeného směrnicí 98/34/ES Komise dne 20. července 1999 rozhodla vyřadit bod 4.20 písm. d) normy EN 71-1: 1998 ze zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství, v důsledku čehož tento bod již neposkytuje předpoklad shody s ustanoveními směrnice 88/378/EHS.

(6) Komise zveřejnila v rámci směrnice 88/378/EHS sdělení [5] obsahující seznam evropských harmonizovaných norem, které byly dne 15. července 1998 schváleny Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Ve sdělení je uvedena norma EN 71-1:1998 týkající se bezpečnosti hraček, avšak s vyloučením špičkové emisní hladiny akustického tlaku C vytvářeného hračkou používající kapsle.

(7) Důvodem vyloučení bylo, že bod 4.20 písm. d) normy EN 71-1: 1998 nemůže zaručit bezpečnost hraček, jsou-li používány způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí, jak požadoval článek 2 směrnice 88/378/EHS.

(8) Podle bodu 4.20 písm. d) normy EN 71-1: 1998 špičková emisní hladina akustického tlaku C, Lpc peak, vytvářeného hračkou používající kapsle nesmí překročit 140 dB: 140 dB v místě měření odpovídá 150 dB až 160 dB ve vzdálenosti přibližně 2,5 cm. Mezní hodnota 140 dB zůstává v platnosti do 31. července 2001 a po tomto datu je mezní hodnotou 125 dB,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zveřejnění odkazu na harmonizovanou normu EN 71 "Bezpečnost hraček — Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti" v Úředním věstníku Evropských společenství, přijatou Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 15. července 1998 a uvedenou v příloze, obsahuje tuto poznámku:

"Bod 4.20 písm. d) normy EN 71-1: 1998 poskytuje předpoklad shody s ustanoveními směrnice 88/378/EHS až ode dne 1. srpna 2001. Od tohoto data podle bodu 4.20 písm. d) špičková emisní hladina akustického tlaku C, Lpc peak, vytvářeného hračkou používající kapsle nesmí překročit 125 dB při měření podle ustanovení normy."

Článek 2

K odkazu na vnitrostátní normu přejímající harmonizovanou normu EN 71-1: 1998, zveřejňovanému podle čl. 5 odst. 1 směrnice 88/378/EHS ve znění pozdějších předpisů, připojí členské státy stejnou poznámku, jaká je uvedena v článku 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. srpna 2001.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. července 2001.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[4] Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

[5] Úř. věst. C 340, 27.11.1999, s. 69.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Zveřejnění názvů a referenčních čísel evropských harmonizovaných norem podle směrnice 88/378/EHS

Evropský normalizační orgán | Referenční číslo | Název harmonizované normy | Rok přijetí |

CEN | EN 71-1: 1998 | Bezpečnost hraček Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti | 1998 |

--------------------------------------------------