32001D0287Úřední věstník L 099 , 10/04/2001 S. 0009 - 0010


Rozhodnutí Komise

ze dne 2. dubna 2001,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení mesosulfuron methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

(oznámeno pod číslem K(2001) 1000)

(Text s významem pro EHP)

(2001/287/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/80/ES [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 91/414/EHS (dále jen "směrnice") stanovila vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2) Společnost Aventis předložila dne 15. prosince 2000 francouzským orgánům dokumentaci týkající se účinné látky mesosulfuron methylu s cílem dosáhnout jejího zařazení do přílohy I směrnice.

(3) Francouzské orgány sdělily Komisi, že se dokumentace po předběžném zkoumání jeví splňovat požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice. Dále mají za to, že dokumentace obsahuje údaje a informace požadované v příloze III směrnice pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 žadatel následně předložil dokumentaci Komisi a ostatním členským státům.

(4) Dokumentace byla postoupena Stálému rostlinolékařskému výboru dne 2. února 2001.

(5) Čl. 6 odst. 3 směrnice vyžaduje, aby bylo na úrovni Společenství úředně potvrzeno, že dokumentace v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II a – pro alespoň jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku – požadavkům stanoveným v příloze III směrnice.

(6) Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby bylo povoleno podrobné zkoumání dokumentace, a k tomu, aby bylo členským státům umožněno udělit dočasné povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice.

(7) Tímto rozhodnutím není dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby dotyčnému členskému státu zpravodaji předložil další údaje nebo informace pro objasnění určitých bodů v dokumentaci. Žádost o předložení dalších údajů nezbytných pro objasnění dokumentace nemá vliv na lhůtu pro předložení zprávy uvedené v 9. bodu odůvodnění.

(8) Členské státy a Komise se dohodly na tom, že Francie bude pokračovat v podrobném zkoumání dokumentace týkající se mesosulfuron methylu.

(9) Francie co možná nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, předloží Komisi zprávu o závěrech těchto zkoumání, k níž se připojí všechna doporučení ohledně zařazení nebo nezařazení a všechny podmínky s tím související.

(10) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dokumentace předložená Komisi a členským státům společností Aventis za účelem zařazení mesosulfuron methylu jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS, která byla postoupena Stálému rostlinolékařskému výboru dne 2. února 2001, v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II směrnice. Dokumentace s ohledem na navržená použití vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III směrnice pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující mesosulfuron methyl.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. dubna 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 309, 9.12.2000, s. 14.

--------------------------------------------------