32000R1917Úřední věstník L 229 , 09/09/2000 S. 0014 - 0026


Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000

ze dne 7. září 2000,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států s třetími zeměmi [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 374/98 [2], a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro vypracování statistik zahraničního obchodu je nezbytné stanovit prováděcí opatření ke sběru údajů a ke zpracování, předávání a rozšiřování výsledků, aby bylo možné sestavovat harmonizované statistiky.

(2) Je třeba jednoznačně vymezit předmět statistiky zahraničního obchodu, zejména aby bylo možné předejít dvojímu započítávání údajů, popřípadě vyloučit některé transakce; kromě toho je nutné stanovit pro tyto statistiky sledované období.

(3) Je třeba doplnit definice sledovaných údajů, jakož i postupy pro jejich vykazování na nosičích statistických informací.

(4) Je třeba definovat zvláštní pohyby zboží, pro které jsou nutná zvláštní ustanovení, a přijmout harmonizační opatření Společenství.

(5) Je nezbytné stanovit časový rozvrh pro předávání výsledků Komisi a opravné postupy za účelem zabezpečení pravidelného a jednotného rozšiřování.

(6) S ohledem na souvislost mezi statistikou zahraničního obchodu a celním režimem je třeba brát v úvahu opatření přijatá nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], ve znění aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 1602/2000 [5].

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku zahraničního obchodu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Předmět a sledované období

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se "dovozy" rozumějí pohyby zboží uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1172/95 (dále jen "základní nařízení") a "vývozy" pohyby zboží uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) základního nařízení.

Článek 2

Podle čl. 6 odst. 2 základního nařízení není předmětem statistiky zahraničního obchodu zboží:

- propuštěné do volného oběhu poté, co prošlo aktivním zušlechťovacím stykem nebo přepracováním pod celním dohledem,

- uvedené v seznamu osvobozeného zboží v příloze I.

Článek 3

1. Statistické prahy uvedené v článku 12 základního nařízení se stanoví pro každý druh zboží tak, aby se ve statistice zahraničního obchodu uváděly dovozy a vývozy, jejichž hodnota převyšuje 800 EUR, nebo jejichž čistá hmotnost je větší než 1000 kg.

2. Každý členský stát oznámí Komisi statistický práh stanovený v dané národní měně.

Článek 4

1. Sledovaným obdobím je kalendářní měsíc dovozu nebo vývozu zboží.

2. Pokud je nosičem statistických informací jednotný správní doklad, určí se kalendářní měsíc, ke kterému se údaje vztahují, podle data přijetí dokladu celními orgány.

KAPITOLA 2

Definice údajů

Článek 5

Definice údajů uvedených v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 první odrážce základního nařízení a postupy, jak se uvádějí na nosičích statistických informací, jsou uvedeny v článcích 6 až 14.

Článek 6

1. "Celně schválené určení" se určí podle postupu, pro který jsou uvedeny patřičné kódy v příloze 38 nařízení (EHS) č. 2454/93.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se jednotného správního dokladu, uvede se na nosičích informací statistický postup, pokud není členskými státy požadováno celní prohlášení.

3. Každý členský stát, který využije možnost uvedenou v odstavci 2, vypracuje seznam statistických postupů, které se uvádí na nosiči informací tak, aby bylo možné dodat Komisi statistické údaje v kódování uvedeném v odstavci 4.

4. Kódování statistických postupů:

a) dovozy:

7 — běžné dovozy

1 — dovozy po pasivním zušlechťovacím styku

3 — dovoz pro aktivní zušlechťovací styk, režim s podmíněným osvobozením od cla

5 — dovoz pro aktivní zušlechťovací styk, systém navracení

6 — dovoz po pasivním ekonomickém zušlechťovacím styku v oblasti textilu;

b) vývozy:

1 — běžné vývozy

3 — vývozy pro pasivní zušlechťovací styk

5 — vývoz po aktivním zušlechťovacím styku, režim s podmíněným osvobozením od cla

6 — vývoz po aktivním zušlechťovacím styku, systém navracení

7 — vývoz pro pasivní ekonomický zušlechťovací styk v oblasti textilu.

Článek 7

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "zemí původu" země původu zboží v souladu s hlavou II kapitolou 2 oddílem 1 nařízení (EHS) č. 2913/92;

b) "zemí odeslání" země, ze které bylo zboží původně odesláno do dovážejícího členského státu, aniž v některé zemi tranzitu došlo k nějaké zastávce nebo právnímu úkonu souvisejícím s přepravou; jinak se zemí odeslání rozumí poslední země tranzitu, ve které k takové zastávce nebo právnímu úkonu došlo;

c) "zemí určení" poslední členský stát, o kterém je v době odeslání známo, že má být do něj zboží dodáno;

d) "vyvážejícím nebo dovážejícím členský státem" členský stát, ve kterém jsou prováděny vývozní nebo dovozní formality;

e) "členským státem určení" členský stát, o kterém je v době odeslání známo, že má být do něj zboží s konečnou platností dodáno;

f) "skutečně vyvážejícím členským státem" členský stát, který není totožný s vyvážejícím členským státem a z něhož bylo zboží dříve odesláno za účelem vývozu, pokud vývozce není usazen ve vyvážejícím členském státě.

Pokud nebylo zboží původně odesláno za účelem vývozu z jiného členského státu nebo pokud je vývozce ve vyvážejícím členském státě usazen, je skutečně vyvážející členský stát totožný s vyvážejícím členským státem.

2. Aniž jsou dotčeny celní předpisy, podle čl. 10 odst. 1 písm. b) základního nařízení se země původu uvede na nosiči statistických informací.

V dále uvedených případech se však uvádí také země odeslání:

a) u zboží, jehož původ není znám;

b) u dále uvedeného zboží, i když je znám jeho původ:

- u zboží uvedeného v kapitole 97 kombinované nomenklatury,

- u zboží dovezeného po pasivním zušlechťovacím styku,

- u vráceného zboží a ostatního zboží pocházejícího ze Společenství.

Měsíční hlášení o transakcích uvedených v písmenech a) a b), která předkládají členské státy Komisi, zahrnou zemi odeslání, pokud se nejedná o členský stát EU. Jinak se použije kód QW (nebo 960).

3. Pro účely zvláštních pohybů zboží uvedených v hlavě II se zemí původu nebo zemí určení rozumějí partnerské země uvedené v dané hlavě.

4. Země vymezené v odstavci 1 se označují a kódují podle článku 9 základního nařízení.

Článek 8

Pro účely určení množství zboží uváděného na nosiči dat se rozumí:

a) "čistou hmotností" skutečná hmotnost zboží bez veškerých obalů; nestanoví-li ustanovení přijatá podle čl. 10 odst. 4 základního nařízení jinak, vyjadřuje se čistá hmotnost v kilogramech pro každou podpoložku kombinované nomenklatury;

b) "doplňkovými jednotkami" měrné jednotky vyjadřující množství, kromě jednotek vyjadřujících hmotnost v kilogramech; musí být uváděny v souladu s údaji stanovenými v platné verzi kombinované nomenklatury u příslušných podpoložek, jejichž seznam je zveřejněn v části I "Úvodní ustanovení" uvedené nomenklatury.

Článek 9

1. "Statistickou hodnotou" se rozumí:

- při vývozu: hodnota zboží v místě a čase, v němž zboží opouští statistické území vyvážejícího členského státu,

- při dovozu: hodnota zboží v místě a čase, v němž zboží vstupuje na statistické území dovážejícího členského státu.

2. Hodnota zboží uvedená v odstavci 1 se vypočítá takto:

- při prodeji nebo nákupu: na základě fakturované ceny zboží,

- v ostatních případech: na základě ceny, která by byla fakturována při prodeji nebo koupi.

Pokud se uvádí celní hodnota, představuje tato hodnota definovaná podle nařízení (EHS) č. 2913/92 hodnotu zboží.

3. Statistická hodnota musí zahrnovat pouze vedlejší náklady týkající se části dopravy, která se:

- v případě vyváženého zboží uskutečnila na statistickém území vyvážejícího členského státu,

- v případě dováženého zboží uskutečnila mimo statistické území dovážejícího členského státu.

Statistická hodnota tedy nezahrnuje daně splatné při vývozu nebo dovozu, jako jsou celní poplatky, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, dávky, vývozní náhrady nebo jiné podobné daně.

4. Statistická hodnota zboží, u kterého proběhl zušlechťovací styk, se stanoví tak, jako kdyby bylo zboží zcela vyrobeno v zemi zušlechťovacího styku.

5. U zboží používaného jako nosiče informací, jako jsou diskety, magnetické pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky a videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za účelem dalšího předávání informací, se statistická hodnota stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nezahrnuje pouze nosič, ale i informace, které jsou přenášeny.

6. Statistická hodnota předávaná na nosiči informací se uvádí v národní měně. Členské státy mohou schválit uvádění hodnoty v jiné měně.

Směnným kurzem, podle kterého se stanoví statistická hodnota, je buď směnný kurs sloužící k výpočtu celní hodnoty, nebo úřední směnný kurs platný v době vývozu nebo dovozu.

Aniž jsou dotčeny celní předpisy, mohou členské státy stanovit pro pravidelná hlášení jednotný kurs pro přepočet do národní měny platný pro dané období.

Článek 10

1. "Druhem dopravy na vnější hranici" se rozumí druh dopravy určený aktivními dopravními prostředky, u kterých se předpokládá, že jejich prostřednictvím má zboží:

- opustit statistické území Společenství při vývozu,

- vstoupit na statistické území Společenství při dovozu.

2. "Druhem dopravy uvnitř Společenství" se rozumí druh dopravy určený aktivními dopravními prostředky, u kterých se předpokládá, že jejichž prostřednictvím má zboží:

- opustit místo odeslání,

- dorazit na místo určení.

Tyto údaje se požadují pouze v případech, které stanoví celní předpisy.

3. Druhy dopravy uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou:

A | B | Druh |

1 | 10 | Námořní doprava |

12 | Železniční vagon na námořním plavidle |

16 | Silniční motorové vozidlo na námořním plavidle |

17 | Přívěs nebo návěs na námořním plavidle |

18 | Plavidlo vnitrozemské plavby na námořním plavidle |

2 | 20 | Železniční doprava |

23 | Silniční vozidlo na železnici |

3 | 30 | Silniční doprava |

4 | 40 | Letecká doprava |

5 | 50 | Poštovní zásilky |

7 | 70 | Zabudovaná dopravní zařízení |

8 | 80 | Vnitrozemská vodní doprava |

9 | 90 | Vlastní pohon |

4. Druh dopravy se označí na nosiči informací kódy ve sloupci A na seznamu v odstavci 3.

Členské státy mohou požadovat, aby byl druh dopravy označován kódy ze sloupce B v tomto seznamu.

5. Přeprava v kontejnerech ve smyslu čl. 670 písm. g) nařízení (EHS) č. 2454/93 musí být označena kromě případů, kdy je druh dopravy označen kódem 5 (50), 7 (70) nebo 9 (90).

K tomuto účelu slouží kódy:

0 — zboží nepřepravované v kontejnerech

1 — zboží přepravované v kontejnerech.

6. Na státní hranici se musí uvést také státní příslušnost aktivního dopravního prostředku tak, jak je známá při vývozu nebo dovozu, kromě případů, kdy je druh dopravy na hranici Společenství označen kódy 2 (20 nebo 23), 5 (50), 7 (70) nebo 9 (90).

K tomu účelu se použijí kódy jednotlivých zemí podle článku 9 základního nařízení.

7. "Aktivními dopravní prostředky" se rozumějí dopravní prostředky zabezpečující pohon. V případě intermodální dopravy nebo v případě více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který zabezpečuje pohon celé dopravní soupravy.

Státní příslušnost aktivního dopravního prostředku je určena státem evidence nebo registrace v době vyřizování formalit.

Článek 11

1. "Preferencí" se rozumí systém sazeb, ve kterém se uplatňují celní preference, jejichž používání je na základě zvláštních úmluv, dohod nebo nařízení Společenství úplně nebo částečně pozastaveno.

2. Preference se uvádí podle příslušných kódů uvedených v nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 12

1. "Fakturovanou částkou" se rozumí částka uvedená na faktuře nebo v dokladech, které ji nahrazují.

2. "Měnou" se rozumí měna, ve které je uvedena fakturovaná částka.

Článek 13

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "transakcí" jakákoli operace, ať už obchodní či nikoli, na základě které dochází k pohybu zboží zahrnovaného do statistiky zahraničního obchodu;

b) "druhem transakce" množina charakteristik, které odlišují jednu transakci od druhé.

2. Seznam transakcí je uveden v příloze II.

Ty se označí na nosiči informací číselnými kódy ze sloupce A nebo kombinací číselných kódů ze sloupce A a jejich dílčích položek ze sloupce B podle výše uvedeného seznamu.

Článek 14

1. "Dodacími podmínkami" se rozumějí ustanovení kupní smlouvy, která stanoví povinnosti prodávajícího a kupujícího podle podmínek Incoterms Mezinárodní obchodní komory.

2. Dodací podmínky se uvádějí na nosiči informací pomocí kódů, popřípadě dalších údajů uváděných podle přílohy III.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Definice a obecná ustanovení

Článek 15

1. "Zvláštními pohyby zboží" se rozumí pohyby zboží, které mají zvláštní charakteristiky významné pro interpretaci údajů a jsou odvozeny buď z pohybu zboží samotného, nebo z druhu zboží, z druhu transakce, která má za následek pohyb zboží, nebo z vývozce nebo dovozce zboží.

2. Zvláštními pohyby zboží se rozumí:

a) kompletní průmyslové celky;

b) plavidla a letadla podle definice v kapitole 3;

c) mořský rybolov;

d) zásoby a provozní a pomocný materiál pro plavidla a letadla;

e) časově rozložené zásilky;

f) vojenské dodávky;

g) zařízení na volném moři;

h) kosmické lodě a kosmické nosné rakety;

i) náhradní díly motorových vozidel a letadel;

j) poštovní zásilky;

k) ropné produkty;

l) odpady.

3. Pokud není v tomto nařízení nebo v článku 21 základního nařízení stanoveno jinak, vykazují se zvláštní pohyby zboží v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy členských států.

4. Členské státy přijmou patřičná opatření k provádění této kapitoly a v případě potřeby mohou používat jiné statistické informační zdroje, než které jsou uvedeny v článku 7 základního nařízení.

KAPITOLA 2

Kompletní průmyslové celky

Článek 16

1. "Kompletním průmyslovým celkem" se rozumí kombinace strojů, přístrojů, zařízení, vybavení, nástrojů a materiálů (dále jen "komponentů"), které spadají pod různé položky harmonizovaného systému a které dohromady slouží jako velkokapacitní jednotka pro výrobu zboží nebo poskytování služeb.

Při sestavení kompletního průmyslového celku je možné jako komponenty uvést i jiné zboží, pokud toto zboží není osvobozeno od statistického zpracování podle základního nařízení.

2. Při vykazování odeslání nebo příjmu kompletních průmyslových celků je možno používat zjednodušené celní prohlášení. Zpravodajským jednotkám se umožní na jejich vlastní žádost použití takového zjednodušeného celního prohlášení v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení.

3. Zjednodušené celní prohlášení je možné použít pouze při vývozu kompletních průmyslových celků, jejichž celková statistická hodnota je vyšší než 1,5 milionu EUR, pokud se nejedná o opakované použití kompletních průmyslových celků V takovém případě sdělí členské státy Komisi použitá kritéria.

Statistická hodnota kompletního průmyslového celku se vypočítává jako součet statistických hodnot komponentů a statistických hodnot zboží, na které odkazuje odst. 1 druhý pododstavec.

Článek 17

1. Podpoložky, na které se vztahuje tato kapitola, jsou podpoložky uvedené v kapitole 98 kombinované nomenklatury, pokud jde o komponenty kompletních průmyslových celků uvedené v kapitolách 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 a 94, s odkazem na jednotlivé kapitoly a jednotlivé položky, z nichž se celky skládají.

2. Pro účely této kapitoly se komponenty uvedené v příslušné kapitole klasifikují do patřičné podpoložky kompletních průmyslových celků v kapitole 98, pokud příslušný orgán stanovený v uvedené kapitole nepožaduje, aby zboží bylo klasifikováno v kapitole 98 pod příslušnou podpoložkou kompletních průmyslových celků v klasifikační položce harmonizovaného systému, nebo aby se použila ustanovení odstavce 3.

Zjednodušené celní prohlášení však příslušnému orgánu nebrání, aby klasifikoval některé komponenty pod příslušnou podpoložkou kombinované nomenklatury ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [6].

3. Pokud má příslušný orgán uvedený v odstavci 2 za to, že hodnota položek kompletního průmyslového celku je příliš malá na to, aby bylo oprávněno jejich uvádění v podpoložkách vztahujících se ke kapitolám, do kterých patří, použijí se specifické podpoložky uváděné v kombinované nomenklatuře.

Článek 18

Pro stanovení číselných kódů pro podpoložky kompletních průmyslových celků platí v souladu s kombinovanou nomenklaturou tato pravidla:

1. kód se skládá z osmi číselných znaků;

2. první dva znaky jsou 9 a 8;

3. třetí znak je 8 a slouží k označení vývozu kompletních průmyslových celků;

4. čtvrtý znak se mění od 0 do 9 podle hlavní ekonomické činnosti vykonávané kompletním průmyslovým celkem a podle této klasifikace:

Kód | Ekonomická činnost |

0 | Energetika (včetně výroby a distribuce horké páry a teplé vody) |

1 | Dobývání neenergetických surovin (včetně přípravy rud kovů a dobývání rašeliny); zpracování a opracování kamene a jiných surovin; výroba a zpracování skla |

2 | Průmysl železa a oceli; výroba produktů z kovu (bez strojírenského a automobilového průmyslu) |

3 | Strojírenství a výroba automobilů; výroba přístrojů |

4 | Chemický průmysl (včetně výroby umělých a syntetických vláken); gumárenský a průmysl umělých hmot |

5 | Potravinový, nápojový a tabákový průmysl |

6 | Textilní, kožedělný, obuvní a oděvní průmysl |

7 | Dřevařský a papírenský průmysl (včetně tisku a vydavatelských činností); zpracovatelský průmysl jinde neuvedený |

8 | Doprava (kromě služeb spojených s dopravou, služeb cestovních kanceláří, dopravních dispečinků a jiných kanceláří zprostředkovávajících přepravu osob nebo zboží a skladování) a komunikace |

9 | Získávání, čištění a distribuce vody; služby spojené s dopravou; ekonomické činnosti jinde neuvedené; |

5. pátý a šestý číselný znak odpovídá číslu kapitoly kombinované nomenklatury, do které podpoložka patří. Pro účely čl. 17 odst. 3 však je pátý a šestý znak 9;

6. pro podpoložky kompletních průmyslových celků platí, že na úrovni:

- kapitoly kombinované nomenklatury je sedmý a osmý číselný znak 0,

- položky harmonizovaného systému odpovídá sedmý a osmý znak třetímu a čtvrtému znaku této položky.

7. Příslušný orgán uvedený v čl. 17 odst. 2 předepíše označení a číselný kód, který se použije v nosiči statistických informací, aby bylo možné identifikovat komponenty kompletního průmyslového celku.

Článek 19

1. Zpravodajské jednotky nesmí použít zjednodušené celní prohlášení bez předchozího povolení, v souladu s prováděcími pravidly, která jednotlivé členské státy přijmou v rámci této kapitoly.

2. V případě kompletního průmyslového celku, s jehož komponenty obchoduje několik členských států, se povolení k použití zjednodušeného celního prohlášení uděluje každým členským státem pro vývozy, které se ho týkají. Takové povolení však může být uděleno jen po předložení dokladů o tom, že je dosaženo celkové statistické hodnoty stanovené v čl. 16 odst. 3 nebo že ostatní kritéria opravňují použití zjednodušeného celního prohlášení.

3. Pokud orgán uvedený v čl. 17 odst. 2 není orgán vyvážejícího státu odpovědný za sestavování statistiky zahraničního obchodu, pak neudělí povolení bez souhlasu tohoto orgánu.

KAPITOLA 3

Vývoz a dovoz plavidel a letadel

Článek 20

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) "plavidly" plavidla pro námořní plavbu, uvedená v doplňkových poznámkách 1 a 2 ke kapitole 89 kombinované nomenklatury, a válečné lodě;

b) "letadly" letadla kódu KN 8802, pro civilní použití, pokud jsou používána leteckou společností, nebo pro vojenské použití;

c) "vlastnictvím plavidla nebo letadla" skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba je evidována nebo registrována jako vlastník plavidla nebo letadla;

d) "partnerskou zemí"

- při dovozu: třetí země výroby, pokud je plavidlo nebo letadlo nové; jinak se partnerskou zemí rozumí třetí země, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba převádějící vlastnictví plavidla nebo letadla,

- při vývozu: třetí země, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba, na kterou je vlastnictví plavidla nebo letadla převáděno.

Článek 21

1. Statistika zahraničního obchodu a výkazy předávané Komisi zahrnují:

a) převod vlastnictví plavidla nebo letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené ve třetí zemi na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou v daném členském státě; taková transakce se vykazuje jako dovoz;

b) převod vlastnictví plavidla nebo letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené v daném členském státě na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou ve třetí zemi; taková transakce se vykazuje jako vývoz. Pokud je plavidlo nebo letadlo nové, vývoz se vykazuje v členském státě výroby;

c) umístění plavidel nebo letadel do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku a jejich zpětný vývoz do místa určení ve třetí zemi;

d) umístění plavidel nebo letadel do celního režimu pasivního zušlechťovacího styku a jejich zpětný dovoz po skončení pasivního zušlechťovacího styku.

V ýkazy transakcí uvedených v odst. 1 písm. a) a b), které členské státy předávají Komisi, zahrnují tyto údaje:

- kód odpovídající členění kombinované nomenklatury,

- statistický postup,

- partnerskou zemi,

- u plavidel množství v kusech a v jiných doplňkových jednotkách stanovených v kombinované nomenklatuře; u letadel množství v čisté hmotnosti a v doplňkových jednotkách,

- statistickou hodnotu.

Článek 22

Členské státy využijí při provádění ustanovení této kapitoly všechny dostupné zdroje informací.

KAPITOLA 4

Zásoby a provozní a pomocný materiál pro plavidla a letadla

Článek 23

Pro účely této kapitoly se rozumí:

- "zásobami pro plavidla a letadla" výrobky určené ke spotřebě posádkami a cestujícími na plavidlech nebo v letadlech,

- "provozním a pomocným materiálem pro plavidla a letadla" výrobky potřebné na plavidlech a letadlech (pohonné hmoty, oleje, maziva atd.) pro provoz motorů, strojů a jiných zařízení.

Článek 24

1. Statistika obchodu s třetími zeměmi a výkazy předávané Komisi zahrnují:

a) dodávky zásob a provozního a pomocného materiálu pro plavidla a letadla z jiného členského státu, která jsou provozována fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v třetí zemi a která se nacházejí v přístavu nebo na letišti vykazujícího členského státu, pokud jde o zboží Společenství nebo o zboží třetích zemí, které bylo umístěno do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem; taková transakce se vykazuje jako vývoz;

b) dodávky zásob a provozního a pomocného materiálu pro vnitrostátní plavidla a letadla, která se nacházejí v přístavu nebo na letišti vykazujícího členského státu, pokud jde o zboží třetích zemí, které nebylo propuštěno do volného oběhu, umístěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem; taková transakce se vykazuje jako dovoz.

2. Měsíční hlášení o dodávkách uvedených v odst. 1 písm. a), předávaná členskými státy Komisi, obsahují tyto údaje:

a) kód výrobku, alespoň s tímto zjednodušeným kódováním:

- 99302400: zboží z kapitoly 1 až 24 harmonizovaného systému,

- 99302700: zboží z kapitoly 27 harmonizovaného systému,

- 99309900: zboží zařazené jinde;

b) zvláštní kód země QS (nebo 952);

c) statistický postup;

d) množství v jednotkách čisté hmotnosti;

e) statistickou hodnotu.

KAPITOLA 5

Časově rozložené zásilky

Článek 25

Pro účely této kapitoly se "časově rozloženými zásilkami" rozumí komponenty kompletního zboží, které bylo z obchodních nebo dopravních důvodů rozebráno na více částí a bylo dovezeno nebo vyvezeno v rámci více zásilek.

Článek 26

V měsíčních výkazech předávaných Komisi členskými státy se údaje o dovozu a vývozu časově rozložených zásilek vykazují pouze jednou, tj. v měsíci dovozu nebo vývozu poslední časově rozložené zásilky, s uvedením plné hodnoty kompletního zboží a odpovídajícího kódu nomenklatury.

KAPITOLA 6

Vojenské dodávky

Článek 27

1. Statistika obchodu s třetími zeměmi a výkazy předávané Komisi zahrnují vývozy a dovozy zboží pro vojenské účely podle definice tohoto zboží platné v členských státech.

2. Měsíční výkazy transakcí uvedených v odstavci 1, předávané Komisi členskými státy, zahrnují tyto údaje:

a) kód podle členění klasifikace uvedené v článku 8 základního nařízení;

b) kód partnerské země;

c) statistický postup;

d) množství v jednotkách čisté hmotnosti a případně v doplňkových jednotkách;

e) statistickou hodnotu.

3. Členské státy, které nemohou provádět ustanovení odstavce 2 z důvodu zachování vojenského tajemství, přijmou nezbytná opatření, aby měsíční výkazy předávané Komisi obsahovaly alespoň statistickou hodnotu zaslání a přijetí zboží určeného pro vojenské účely.

KAPITOLA 7

Zařízení na volném moři

Článek 28

1. Pro potřeby této kapitoly se "zařízením na volném moři" rozumí zařízení a vybavení instalovaná na volném moři za účelem provádění průzkumu a těžby nerostných surovin.

2. "Zahraničním" zařízením se rozumí zařízení, u kterého je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za jeho obchodní využití – na rozdíl od "vnitrostátních" zařízení – usazená ve třetí zemi.

Článek 29

1. Statistika zahraničního obchodu členského státu a výkazy předávané Komisi zahrnují:

a) přímé dodávky zboží z třetí země nebo zahraničního zařízení do vnitrostátního zařízení; taková transakce se vykazuje jako dovoz;

b) dodávky zboží z vnitrostátního zařízení do třetí země nebo zahraničního zařízení; taková transakce se vykazuje jako vývoz;

c) dodávky zboží z celního skladu na statistickém území členského státu do vnitrostátních zařízení; taková transakce se vykazuje jako dovoz;

d) dovoz zboží ze zahraničního zařízení na statistické území daného členského státu;

e) vývoz zboží ze statistického území daného členského státu do zahraničního zařízení.

2. Měsíční výkazy transakcí uvedených v odstavci 1, předávané Komisi členskými státy, zahrnují tyto údaje:

a) kód podle členění kombinované nomenklatury.

Aniž jsou dotčeny celní předpisy, mohou členské státy použít u zboží uvedeného v článku 23 zjednodušené kódování uvedené v čl. 24 odst. 2 písm. a);

b) kód partnerské země.

Aniž jsou dotčeny celní předpisy, uvádí se u zboží pocházejícího z daného zařízení nebo pro něj určeného jako partnerská země ta země, v níž je usazena fyzická nebo právnická osoba odpovědná za obchodní využití zařízení; pokud tyto údaje nejsou k dispozici, uvede se kód QW (nebo 960);

c) statistický postup;

d) množství v jednotkách čisté hmotnosti;

e) statistickou hodnotu.

KAPITOLA 8

Kosmické lodě

Článek 30

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) "kosmickými loděmi" létající objekty, jako např. družice, které se mohou pohybovat ve vesmírném prostoru;

b) "vlastnictvím kosmické lodi" skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba je evidována a registrována jako vlastník kosmické lodi.

Článek 31

1. Statistika obchodu s třetími zeměmi a výkazy, předávané Komisi, zahrnují:

a) umístění kosmické lodi do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku a její následný vývoz do třetí země;

b) umístění kosmické lodi do celního režimu pasivního zušlechťovacího styku a její následný dovoz;

c) vypuštění kosmické lodi, která byla předmětem převodu vlastnictví mezi fyzickou nebo právnickou osobou usazenou ve třetí zemi a fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v členském státe, do kosmu.

Taková transakce se vykazuje jako dovoz v členském státě, ve kterém je nový vlastník usazen;

d) vypuštění kosmické lodi, která byla předmětem převodu vlastnictví mezi fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v členské zemi a fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v třetí zemi, do kosmu.

Taková transakce se vykazuje jako vývoz ve členském státě, ve kterém byla kosmická loď postavena;

e) převod vlastnictví kosmické lodi, nacházející se na oběžné dráze, z fyzických nebo právnických osob usazených ve třetí zemi na fyzické nebo právnické osoby usazené v členském státě. Taková transakce se vykazuje jako dovoz;

f) převod vlastnictví kosmické lodi, nacházející se na oběžné dráze, z fyzických nebo právnických osob usazených v členském státě na fyzické nebo právnické osoby usazené ve třetí zemi. Taková transakce se vykazuje jako vývoz.

2. Měsíční výkazy transakcí uvedených odst. 1 písm. c) až f), předávané Komisi členskými státy, zahrnují tyto údaje:

a) kód podle členění klasifikace uvedené v článku 8 základního nařízení;

b) kód partnerské země.

Pro účely transakcí uvedených v odst. 1 písm. c) se partnerskou zemí rozumí země, ve které byla hotová kosmická loď postavena.

Pro účely transakcí uvedených v odst. 1 písm. d) a f) se partnerskou zemí rozumí země, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba, na kterou se převedlo vlastnictví kosmické lodi.

Pro účely transakcí uvedených v odst. 1 písm. e) se partnerskou zemí rozumí země, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba, která převádí vlastnictví kosmické lodi;

c) statistický postup;

d) množství v jednotkách čisté hmotnosti a v doplňkových jednotkách;

e) statistickou hodnotu.

U dovozů uvedených v odstavci 1 písm. c) zahrnuje statistická hodnota dopravní a pojišťovací náklady spojené s dopravou na místo startu a s vypuštěním do vesmíru.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Podle článku 13 základního nařízení předají členské státy Komisi neprodleně, a nejpozději do šesti týdnů po skončení sledovaného období, měsíční výkazy své statistiky zahraničního obchodu.

Článek 33

1. Pokud je nutné údaje uvedené na nosičích statistických informací opravit, přenesou se tyto opravy do výkazů za sledované období.

2. Členské státy předávají opravené měsíční údaje nejméně jednou za tři měsíce spolu s datovým souborem obsahujícím kumulovaná a opravená roční data.

Článek 34

Členské státy uchovají nosiče statistických informací uvedené v článcích 7 a 23 základního nařízení, nebo přinejmenším informace, které obsahují, nejméně po dobu dvou let po skončení daného sledovaného roku.

Článek 35

Členské státy předloží Komisi své vnitrostátní předpisy a všechny jejich následné změny.

Článek 36

Nařízení Komise (ES) č. 840/96 [7] se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2001.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 37

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2000.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10.

[2] Úř. věst. L 48, 19.2.1998, s. 6.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 188, 26.7.2000, s. 1.

[6] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[7] Úř. věst. L 114, 8.5.1996, s. 7.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam osvobození podle článku 2

Nevyžadují se údaje o tomto zboží:

a) zákonná platidla a cenné papíry;

b) měnové zlato;

c) zboží určené pro první pomoc v oblastech zasažených živelnými pohromami;

d) zboží určené pro diplomatické nebo podobné účely:

1. zboží, na které se vztahuje diplomatická, konzulární a jiná podobná imunita;

2. dary hlavě státu nebo členům vlády nebo parlamentu;

3. zboží, které je předmětem oběhu v rámci vzájemné administrativní a právní pomoci;

e) zboží, které není předmětem obchodních transakcí:

1. řády, vyznamenání, ceny, pamětní odznaky a medaile;

2. cestovní vybavení a potřeby včetně sportovního vybavení pro osobní použití nebo spotřebu, které doprovází, předchází nebo následuje cestujícího;

3. svatební šaty, předměty obvyklé při stěhování domácnosti, nebo dědictví;

4. rakve a urny, pohřební výzdoba, položky pro udržování hrobů a náhrobků;

5. tištěné reklamní materiály, návody použití, ceníky a jiné reklamní položky;

6. zboží, které se stalo nepoužitelným nebo které nemůže být použito pro průmyslové účely;

7. balast;

8. poštovní známky;

9. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních akcích;

f) výrobky používané v rámci dohod o společných opatřeních na ochranu obyvatel nebo životního prostředí;

g) zboží, které je předmětem neobchodního pohybu mezi rezidenty příhraničních oblastí vymezených členskými státy (příhraniční styk); produkty získané zemědělci z pozemků ležících vně statistického území, které ale sousedí s tímto územím, na kterém leží jejich hlavní podnik;

h) za podmínky, že takovýto dovoz a vývoz je dočasný, zboží na opravu dopravních prostředků, kontejnerů a souvisejícího dopravního vybavení, které však není propuštěno do režimu zušlechťovacího styku, a součástky vyměněné při opravě;

i) zboží vyvážené národním ozbrojeným silám umístěným mimo statistické území stejně jako dovážené zboží, které ze statistického území odvezly národní ozbrojené síly,

nebo odprodané na statistickém území členského státu zahraničními ozbrojenými silami, které jsou tam umístěny;

j) zboží používané jako nosič informací, jako jsou diskety, magnetické pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky, videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za účelem předávání informací, a vyvinuté na objednávku konkrétního zákazníka nebo zboží, které není předmětem obchodní transakce, a zboží, které je doplněním předchozí dodávky, například aktualizační program, a zboží, na které není příjemci vystavena faktura;

k) kosmické nosné rakety pro družice:

- vyvezené nebo dovezené za účelem vypuštění do vesmíru,

- v době vypuštění do vesmíru.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam transakcí podle čl. 13 odst. 2

Sloupec A | Sloupec B |

1.Transakce skutečných nebo zamýšlených převodů vlastnictví za úplatu (finanční nebo jinou) (kromě transakcí uvedených pod kódy 2, 7, 8) | 1.Konečná koupě / prodej2.Zboží odeslané k nahlédnutí, zkušební vzorky, odeslané zboží s právem vrácení a komisionářský prodej3.Výměnný obchod (platby v naturáliích)4.Prodej zahraničním cestujícím pro jejich osobní potřebu5.Finanční leasing (prodej na splátky) |

2.Vrácené zboží, které je již uvedeno pod kódem 1; bezplatná výměna zboží | 1.Vrácené zboží2.Výměna vráceného zboží3.Náhrada za nevrácené zboží (např. podle záruční smlouvy) |

3.Transakce (ne transakce přechodné povahy) zahrnující převod vlastnictví, avšak bezúplatně (finančně nebo jinak) | 1.Zboží dodané v rámci pomocných programů plně nebo částečně financovaných Evropským společenstvím2.Jiná podpora poskytnutá z veřejných prostředků3.Ostatní poskytnutá podpora (jednotlivci a nevládními organizacemi)4.Ostatní transakce |

4.Zásilky zboží ke zpracování na základě smluvního vztahu nebo oprava (kromě transakcí uvedených pod kódem 7 | 1.Zpracování na základě smluvního vztahu2.Oprava a údržba za úplatu3.Oprava a údržba zdarma |

5.Zásilky zboží po zpracování na základě smluvního vztahu nebo oprava (kromě transakcí uvedených pod kódem 7 | 1.Zpracování na základě smluvního vztahu2.Oprava a údržba za úplatu3.Oprava a údržba zdarma |

6.Transakce neobsahující převod vlastnictví, např. nájem, propůjčení, operativní leasing; ostatní přechodné používání, kromě smluvního zpracování na základě smluvního vztahu a oprav (dodání a navrácení) | 1.Pronájem, zapůjčení, operativní leasing2.Ostatní přechodné používání |

7.Zásilky zboží v rámci společných obranných programů nebo jiných společných mezistátních programů (např. program Airbus) | |

8.Dodávky stavebního materiálu a zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy | |

9.Ostatní transakce | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Seznam dodacích podmínek podle čl. 14 odst. 2

1 : místo ležící na území daného členského státu;

2 : místo ležící na území jiného členského státu;

3 : ostatní (místo ležící mimo území Společenství).

První dílčí pole | Význam | Druhé dílčí pole |

Kód Incoterms | Incoterms MOK/EHK Ženeva | Místo, které je třeba uvést |

EXW | ze závodu | umístění závodu |

FCA | vyplaceně dopravci | … dohodnuté místo |

FAS | vyplaceně k boku lodi | dohodnutý přístav nakládky |

FOB | vyplaceně na palubu lodi | dohodnutý přístav nakládky |

CFR | náklady a přepravné (C & F) | dohodnutý přístav určení |

CIF | náklady, pojištění a přepravné v ceně | dohodnutý přístav určení |

CPT | přeprava placena do | dohodnuté místo určení |

CIP | přeprava a pojištění placeny do | dohodnuté místo určení |

DAF | s dodáním na hranici | dohodnuté místo dodání na hranici |

DES | s dodáním z lodi (ex ship) | dohodnutý přístav určení |

DEQ | s dodáním z nábřeží (se zaplacením cla) | po celním odbavení, dohodnutý přístav |

DDU | s dodáním clo neplaceno | dohodnuté místo určení v dovážející zemi |

DDP | s dodáním clo placeno | dohodnuté místo dodání v dovážející zemi |

XXX | dodací podmínky jiné než výše uvedené | přesné vymezení podmínek uvedených ve smlouvě |

--------------------------------------------------