32000R1668Úřední věstník L 193 , 29/07/2000 S. 0006 - 0007


Nařízení Rady (ES) č. 1668/2000

ze dne 17. července 2000,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 845/72 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 845/72 [4] stanoví každoroční úpravu výše podpory Společenství pro bource morušového chovaného ve Společenství. V souladu s přístupem uplatňovaným v rámci reformy společných organizací trhů v rámci Agendy 2000 a za účelem umožnit hospodářským subjektům dlouhodobější plánování výroby, je nutné stanovit podporu na neomezenou dobu, aniž by však byly dotčeny případné pozdější oprávněné revize.

(2) Výši podpory je nutné stanovit tak, aby zaručovala chovatelům bource morušového přiměřenou životní úroveň.

(3) Opatření potřebná k provedení nařízení (EHS) č. 845/72 by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 845/72 se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Pro chov bource morušového podpoložky 0106 00 90 a vajíček bource morušového podpoložky 0511 99 80 kombinované nomenklatury chovaných ve Společenství je poskytována podpora.

2. Podpora je poskytována chovatelům bource morušového pro každý používaný box s vajíčky za předpokladu, že tyto boxy obsahují minimální množství vajíček, které bude stanoveno, a chov housenek byl úspěšně ukončen.

3. Výše podpory pro používaný box s vajíčky je stanovena na 133,26 eur."

2. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení jsou přijata postupem podle čl. 4 odst. 2.

Tato pravidla se týkají zejména minimálního množství podle čl. 1. odst. 2, údajů, které mají členské státy sdělovat Komisi, a veškerých kontrolních opatření na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům a jinému porušování právních předpisů."

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro len a konopí zřízený článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 1308/70 ze dne 29. června 1970 o společné organizaci trhu se lnem a konopím [6] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od 1. dubna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. července 2000.

Za Radu

předseda

J. Glavany

[1] Úř. věst. C 86 E, 24.3.2000, s. 9.

[2] Stanovisko ze dne 16. května 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 168, 16.6.2000, s. 17.

[4] Úř. věst L 1000, 27.4.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2059/92 (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 19).

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 146, 4.7.1970, s. 1.

--------------------------------------------------