32000R1159Úřední věstník L 130 , 31/05/2000 S. 0030 - 0036


Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000

ze dne 30. května 2000

o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [1], a zejména na čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 46 nařízení (ES) č. 1260/1999 stanoví informační a propagační opatření pro činnosti strukturálních fondů.

(2) Podle čl. 34 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) 1260/1999 odpovídá řídící orgán pověřený prováděním strukturální pomoci Společenství za plnění povinností týkajících se informací a propagace.

(3) Podle čl. 46 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 odpovídá řídící orgán za zajištění propagace pomoci, a zejména za poskytnutí informací o možnostech, které pomoc nabízí, potenciálním konečným příjemcům pomoci, obchodním a profesním organizacím, hospodářským a sociálním partnerům, subjektům pro podporu rovnosti mezi muži a ženami a dotčeným nevládním organizacím, a poskytnutí informací veřejnosti o úloze, kterou hraje Společenství v dotyčné pomoci, a o jejích výsledcích.

(4) Podle čl. 46 odst. 3 konzultují členské státy Komisi a každoročně ji informují o svých iniciativách týkajících se informačních a propagačních opatření.

(5) Podle čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999 obsahuje komplement programu pro každý operační program a jednotný programový dokument opatření k propagaci pomoci podle článku 46.

(6) Podle čl. 35 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1260/1999 monitorovací výbory prověřují a schvalují výroční a závěrečné zprávy o provádění před jejich zasláním Komisi; podle čl. 37 odst. 2 uvedeného nařízení tyto zprávy obsahují údaje o opatřeních přijatých řídícím orgánem a monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění opatření přijatých pro propagaci pomoci. Podle čl. 40 odst. 4 se výsledky hodnocení na požádání veřejně zpřístupní, a pokud jde o výsledky hodnocení v polovině období, které se předpokládá nejpozději do 31. prosince 2003, je nezbytný souhlas monitorovacího výboru.

(7) Rozhodnutí Komise 94/342/ES ze dne 31. května 1994 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů a z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) [2] se nadále použije na pomoc, která je poskytována podle nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 3193/94 [4], jakož i nařízení přijatých k provedení uvedeného nařízení.

(8) K tomuto nařízení byly konzultovány Výbor podle článku 147 Smlouvy, Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova a Výbor pro struktury rybolovu a akvakultury. Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj a přeměnu regionů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobná pravidla týkající se informací a propagace pomoci ze strukturálních fondů podle nařízení (ES) č. 1260/1999 jsou uvedena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2000.

Za Komisi

Michel Barnier

člen Komise

[1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 152, 18.6.1994, s. 39.

[3] Úř. věst. L 185, 15.7.1998, s. 9.

[4] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA PRO INFORMOVÁNÍ A PROPAGACI TÝKAJÍCÍ SE POMOCI ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

1. Obecné zásady a oblast působnosti

Informační a propagační opatření týkající se pomoci ze strukturálních fondů jsou určena ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnostech Evropské unie, zvýšení její průhlednosti a k vytvoření jednotné představy o dotyčné pomoci ve všech členských státech. Informace a propagace se týkají akcí, na kterých se podílejí Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) nebo finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR).

Níže uvedená informační a propagační opatření se týkají rámce podpory Společenství, operačních programů, jednotných programových dokumentů a programů v rámci iniciativ Společenství, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1260/1999.

Za propagaci na místě samém odpovídá řídící orgán příslušný pro provádění pomoci. Propagace probíhá ve spolupráci s Evropskou komisí, která je informována o opatřeních přijatých za tímto účelem.

Příslušné státní a regionální orgány přijmou veškerá vhodná správní opatření k zajištění účinného použití těchto předpisů a ke spolupráci s Komisí.

2. Cíle informačních a propagačních opatření a cílové skupiny

Cílem informačních a propagačních opatření je:

2.1 informovat potenciální a konečné příjemce a zároveň

- regionální a místní orgány a jiné příslušné orgány veřejné moci,

- profesní organizace a hospodářské kruhy,

- hospodářské a sociální partnery,

- nevládní organizace, zejména subjekty pro podporu rovnosti mezi muži a ženami a subjekty vyvíjející činnost na ochranu a zlepšování životního prostředí,

- provozovatele a organizátory projektů

o možnostech nabízených společnou pomocí Evropské unie a členských států k zajištění průhlednosti pomoci;

2.2 informovat veřejnost o úloze, kterou hraje Evropská unie spolu s členskými státy v dotyčné pomoci a jejích výsledcích.

3. Provádění informačních a propagačních opatření

3.1 Obecná ustanovení

3.1.1 Příprava opatření

Informační a propagační opatření se předkládají formou komunikačního akčního plánu, který zahrnuje všechny operační programy a jednotné programové dokumenty. Tento plán se případně předloží na úrovni rámce podpory Společenství. Za provádění odpovídá řídící orgán.

Komunikační akční plán obsahuje údaje o

- cílech a cílových skupinách,

- obsahu a strategii komunikačních a informačních opatření, které z něj vyplývají, přičemž je třeba uvést opatření, která mají být provedena v rámci jednotlivých cílů každého fondu,

- předběžném rozpočtu,

- správních útvarech nebo subjektech odpovědných za provádění,

- kritériích použitých pro hodnocení provedených opatření.

Komunikační akční plán je součástí komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/1999.

3.1.2 Financování

Částky určené pro informování a propagaci jsou uvedeny ve finančních plánech rámců podpory Společenství, jednotných programových dokumentech a v operačních programech v rámci technické pomoci (prostředky, které jsou požadované pro přípravu, monitorování a hodnocení pomoci podle čl. 17 odst. 2 písm. e), čl. 18 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1260/1999).

3.1.3 Stanovení odpovědnosti

Každý řídící orgán zajistí jmenování osoby nebo osob odpovědných za informování a propagaci. Řídící orgány sdělí tato jmenování Komisi.

3.1.4 Zúčtování

Řídící orgán informuje Komisi o uplatňování tohoto nařízení na výročním zasedání uvedeném v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999.

3.2 Obsah a strategie informačních a propagačních opatření

Opatření, která mají být provedena, musí umožňovat dosažení cílů uvedených v bodě 2, to znamená

- zajištění průhlednosti vůči potenciálnímu a konečnému příjemci,

- informování veřejnosti.

3.2.1 Zajištění průhlednosti vůči potenciálním a konečným příjemcům a skupinám uvedeným v bodě 2. 1

3.2.1.1 Řídící orgán zajišťuje zejména:

- zveřejnění obsahu pomoci s uvedením účasti daného strukturálního fondu a rozšiřování těchto dokumentů, které jsou k dispozici zájemcům,

- vhodné informování o postupu pomoci v průběhu celého programového období,

- provádění informačních opatření pro řízení, monitorování a hodnocení pomoci strukturálních fondů, které jsou případně financovány z prostředků pro technickou pomoc v rámci daného bloku pomoci.

Řídící orgány usilují o jednotnou podobu informačního a propagačního materiálu podle pravidel pro poskytování informačních a sdělovacích prostředků stanovených v bodě 6. V této souvislosti by měly být k úkolům jednotlivých fondů uvedeny následující údaje:

Evropský fond pro regionální rozvoj: | "Příspěvek ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastíPříspěvek k vyrovnání nejzávažnějších regionálních nerovnováh ve Společenství účastí na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí" |

ESF: | "Příspěvek k rozvoji zaměstnanosti podporou schopnosti profesního zařazení, podnikavosti a rovnosti příležitostí a investicemi do lidských zdrojů" |

EZOZF: | "Propojení diverzifikovaného zemědělství a rozvoje krajinyPosílení a podpora konkurenceschopnosti zemědělství jako hlavní činnosti ve venkovských oblastechZajištění diverzifikace činností ve venkovských oblastechPříspěvek k udržení prosperujících společenství ve venkovských oblastechOchrana a zlepšování životního prostředí, krajiny a venkovského dědictví" |

FNOR: | "Příspěvek k vytvoření udržitelné rovnováhy mezi rybolovnými zdroji a jejich využívánímModernizace struktur rybolovu k zajištění budoucnosti odvětvíPříspěvek k zachování dynamického a konkurenceschopného odvětví rybolovu a k oživení oblastí závislých na rybolovuZlepšení zásobování a využívání produktů rybolovu." |

3.2.1.2 Řídící orgán určený pro provádění pomoci zajišťuje vhodný systém šíření informací, aby byla zajištěna průhlednost vůči různým potenciálním partnerům a příjemcům, zejména malým a středním podnikům.

Tyto informace obsahují jasné údaje ke správním postupům, popis mechanismů pro vyřízení žádostí, informace o kritériích výběrového řízení a mechanismech hodnocení a jména kontaktních osob nebo kontaktních míst na celostátní, regionální a místní úrovni, které mohou objasnit způsob fungování pomoci a kritéria pro poskytnutí podpory.

V případě podpory místního potenciálu, veřejné podpory podnikání a globálních grantů je nutno tyto informace předávat dále zejména přes zprostředkující subjekty a organizace zastupující dotčené podniky.

3.2.1.3 Řídící orgán zajistí vhodné způsoby poskytování informací pro skupiny osob, které přicházejí v úvahu pro opatření zaměřená na vzdělávání, zaměstnanost a pro rozvoj lidských zdrojů. Za tímto účelem zajistí spolupráci subjektů odborného vzdělávání, subjektů činných v oblasti zaměstnanosti, podniků a skupin podniků, středisek pro odborné vzdělávání a nevládních organizací.

3.2.2 Informování veřejnosti

3.2.2.1 Za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o spoluúčasti Evropské unie na dané pomoci a jejích výsledcích informuje určený řídící orgán nejvhodnější formou sdělovací prostředky o strukturální pomoci spolufinancované Evropskou unií. V těchto informacích je třeba přiměřeně uvést příspěvek Evropské unie. Sdělení rovněž poskytuje přehled o úkolech daného fondu s uvedením zvláštních priorit dotyčné pomoci podle bodu 3.2.1.1.

Zahájení pomoci po jejím schválení Komisí a nejdůležitější fáze jejího provádění se zveřejňují v celostátních nebo regionálních sdělovacích prostředcích (tisk, rozhlas, televize). Děje se tak především formou tiskových sdělení, zveřejňováním článků, příloh v nejvhodnějších denících a návštěv na místě. Lze použít také jiné informační a sdělovací prostředky jako webové stránky, publikace o úspěšných projektech a soutěže o nejlepší postupy.

V případě propagačních oznámení, například formou tiskových konferencí nebo jiných propagačních oznámení, je nutno jasně uvést účast Evropské unie.

Je třeba zajistit vhodnou spolupráci se zastoupením Komise v dané zemi.

3.2.2.2 Informační a propagační opatření určená pro obecnou veřejnost zahrnují:

- u investic do infrastruktury s celkovými náklady, které přesahují 500000 eur pro akce spolufinancované FNOR a 3 miliony eur pro všechny ostatní akce:

- postavení velkoplošných reklamních panelů na vhodných místech,

- umístění trvalých pamětních desek na veřejně přístupných místech podle bodu 6;

- u spolufinancovaných opatření zaměřených na vzdělávání a zaměstnanost:

- informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného Evropskou unií,

- opatření zaměřená na to, aby si veřejnost uvědomila roli Evropské unie v souvislosti s financováním akcí zaměřených na odborné vzdělávání, zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů;

- u investic do podniků, opatření na rozvoj místního potenciálu a ostatní opatření s finanční spoluúčastí Unie:

- informaci pro příjemce o jejich účasti na akci spolufinancované Evropskou unií způsoby popsanými v bodě 6.

4. Práce monitorovacích výborů

4.1 Monitorovací výbory informují přiměřeným způsobem o své práci. Za tímto účelem informují sdělovací prostředky, pokud je to možné, o stavu provádění pomoci, za kterou odpovídají. Předseda odpovídá za styk s tiskem. Zástupci Komise se účastní styku s tiskem.

Odpovídající úpravy je také třeba zajistit, konají-li se v souvislosti se zasedáními monitorovacích výborů významné akce, jako například setkání na vysoké úrovni nebo slavnostní zahájení. Komise a její úřady v členských státech jsou o těchto akcích informovány.

4.2 Monitorovací výbor projedná výroční zprávu o provádění podle článku 37 nařízení (ES) č. 1260/1999, která obsahuje kapitolu o informačních a propagačních opatřeních podle článku 35 uvedeného nařízení. Řídící orgán informuje monitorovací výbory o kvalitě a účinnosti přijatých informačních a propagačních opatření a předkládá vhodné průkazní dokumenty, jako například fotografie.

Podle článku 46 nařízení (ES) č. 1260/1999 předávají členské státy Komisi všechny informace, které musí zohlednit ve výroční zprávě podle článku 45 uvedeného nařízení.

Takové informace musí umožnit Komisi zjistit, že toto nařízení bylo dodrženo.

5. Partnerství a výměna zkušeností

Řídící orgány mohou přijmout jakákoli dodatečná opatření, včetně opatření, která přispívají k řádnému provádění politiky sledované v rámci strukturálních fondů.

Informují Komisi o iniciativách, které přijaly, aby se mohla vhodným způsobem podílet na jejich provádění.

Pro usnadnění provádění tohoto nařízení poskytuje Komise v případě potřeby technickou pomoc. V duchu partnerství a ve společném zájmu poskytuje dotčeným orgánům k dispozici odborné znalosti a dostupný materiál. Podporuje výměnu zkušeností získaných při provádění článku 46 nařízení (ES) č. 1260/1999 a podporuje neformální spolupráci osob pověřených poskytováním informací. Bylo by žádoucí, aby k tomuto účelu členský stát určil pro každý fond koordinátora na celostátní úrovni.

6. Pravidla pro poskytování informačních a propagačních prostředků

Aby byla zajištěna viditelnost opatření spolufinancovaných jedním ze strukturálních fondů, je příslušný řídící orgán odpovědný za dodržování následujících informačních a propagačních opatření:

6.1 Velkoplošné reklamní panely

Velkoplošné reklamní panely budou umístěny na místě projektů u investic do infrastruktury spolufinancovaných EU, jejichž náklady přesahují částky uvedené v bodě 3.2.2.2. Tyto velkoplošné panely obsahují plochu vyhrazenou pro údaj o spoluúčasti Evropské unie.

Velikost velkoplošných reklamních panelů musí odpovídat rozsahu akce.

Část velkoplošného reklamního panelu vyhrazená spoluúčasti Společenství musí splňovat následující kritéria:

- tato část zaujímá nejméně 25 % celkové plochy velkoplošného reklamního panelu,

- zobrazuje standardní symbol Společenství a následující text, který je uspořádán takto:

+++++ TIFF +++++

- symbol musí odpovídat platným normám,

- písmena použitá pro uvedení finanční spoluúčasti Evropské unie musí být stejně velká jako písmena pro vnitrostátní údaje, typ písma však může být jiný,

- lze uvést dotyčný fond.

Jestliže příslušné celostátní a regionální orgány neinstalují velkoplošný reklamní panel, který oznamuje jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním velkoplošném reklamním panelu. V takových případech se výše uvedené předpisy týkající se účasti Společenství použijí obdobně.

Velkoplošné reklamní panely se odstraní nejpozději šest měsíců po vyhotovení prací a nahrazují se pamětními deskami podle bodu 6.2.

6.2 Pamětní desky

Trvalé pamětní desky se umisťují na místech projektů, které jsou přístupné veřejnosti (kongresová centra, letiště, nádraží atd.) a které byly spolufinancovány strukturálními fondy. Vedle symbolu Společenství musí tyto desky také uvést spolufinancování Evropskou unií a dotyčný fond.

U projektů hmotných investic do podniků se umisťují pamětní desky na období jednoho roku.

Spoluúčast Společenství se uvede také tehdy, jestliže se příslušný orgán nebo konečný příjemce rozhodne instalovat velkoplošné reklamní panely a pamětní desky, vydat publikace nebo provést jiná informační opatření u projektů, jejichž celkové náklady nepřesahují 500000 eur pro operace spolufinancované FNOR a 3 miliony eur pro všechny ostatní operace.

6.3 Plakáty

Za účelem informování příjemců a veřejnosti o úloze Evropské unie při rozvoji lidských zdrojů, odborného vzdělávání a zaměstnanosti, investicích do podniků a do rozvoje venkova řídící orgány zabezpečí vystavení plakátů s uvedením příspěvku Evropské unie a případně dotyčného fondu v prostorách subjektů, které provádějí nebo mají prospěch z opatření financovaných strukturálními fondy (zprostředkovatelské agentury práce, zařízení odborného vzdělávání, obchodní a průmyslové komory, zemědělské komory, agentury pro regionální rozvoj atd.).

6.4 Oznámení příjemcům

Všechna sdělení příslušných orgánů o poskytnutí podpory zaslaných příjemcům uvedou finanční spoluúčast Evropské unie, případně částku nebo procentní podíl dotyčné pomoci poskytnuté Společenstvím.

6.5 Informační a komunikační materiál

6.5.1 Publikace (brožury, skládačky, letáčky) o investicích spolufinancovaných strukturálními fondy obsahují na titulní straně zřetelně spoluúčast Evropské unie a případně dotyčného fondu, a symbol Společenství, pokud je uveden i státní nebo regionální symbol.

Publikace obsahují odkazy na subjekty odpovědné za obsažené informace a na řídící orgány určené pro provádění dané pomoci.

6.5.2 Výše uvedené zásady se obdobně použijí na informace předávané elektronicky (webové stránky, databáze pro potenciální příjemce) nebo audiovizuálně. Při vypracovávání komunikačního akčního plánu je třeba náležitě zohlednit nové technologie, které umožňují rychlé a účinné šíření informací a usnadňují dialog s veřejností.

Webové stránky strukturálních fondů by měly

- uvést příspěvek Evropské unie a případně dotyčného fondu alespoň na internetové stránce,

- obsahovat odkaz (hyperlink) k ostatním webovým stránkám Komise týkajících se strukturálních fondů.

6.6 Informační akce

Při informačních akcích (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže) souvisejících s prováděním akcí spolufinancovaných strukturálními fondy musí jejich organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast Společenství na dotyčné pomoci tím, že v jednacích sálech umístí evropskou vlajku a na dokumentech použijí symbol Společenství.

Zástupci Komise v členských státech pomáhají, je-li to nezbytné, při přípravě a provádění těchto akcí.

--------------------------------------------------