32000R1150Úřední věstník L 130 , 31/05/2000 S. 0001 - 0012


Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000

ze dne 22. května 2000,

kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 279 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 183 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 94/728/ES, Euratom ze dne 31. října 1994 o systému vlastních zdrojů Společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 ze dne 29. května 1989, kterým se provádí rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství [4], bylo opakovaně a podstatně změněno [5]. Z důvodu jasnosti a účelnosti by mělo být kodifikováno.

(2) Společenství musí mít vlastní zdroje uvedené v článku 2 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom dostupné za co nejlepších podmínek. K tomu účelu musí být stanoveny způsoby, kterými členské státy poskytují Komisi vlastní zdroje přidělené Společenství.

(3) Členské státy vybírají tradiční vlastní zdroje v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy, jež jsou v případě potřeby upraveny podle požadavků právních předpisů Společenství. Komise musí tyto úpravy sledovat a případně podávat návrhy.

(4) Rada a zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, přijali dne 13. listopadu 1991 usnesení o ochraně finančních zájmů Společenství [6].

(5) Je třeba definovat pojem stanovení v souvislosti s vlastními zdroji a musí být stanoveny podmínky, za kterých je plněna povinnost stanovovat vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) rozhodnutí 94/728/ES, Euratom.

(6) Pro vlastní zdroje pocházející z dávek z cukru, které je nutno uhradit v rozpočtovém roce odpovídajícím hospodářskému roku, k němuž se daný výdaj vztahuje, by mělo být stanoveno, že členské státy poskytují prostředky z těchto dávek Komisi v průběhu rozpočtového roku, ve kterém jsou stanoveny.

(7) Je třeba zlepšit průhlednost systému vlastních zdrojů a poskytovat rozpočtovému orgánu více informací.

(8) Členské státy musí uchovávat k dispozici Komise a v případě potřeby jí předávat dokumenty a informace potřebné k tomu, aby mohla uplatňovat pravomoci, které jí byly svěřeny v souvislosti s vlastními zdroji Společenství.

(9) Vnitrostátní orgány příslušné k vybírání vlastních zdrojů musí být schopny kdykoli Komisi předložit podklady o vybraných vlastních zdrojích.

(10) Postupy, jimiž členské státy poskytují informace Komisi, by jí měly umožnit sledovat činnost členských států při vybírání vlastních zdrojů, a zejména těch, které jsou ohroženy podvody a nesrovnalostmi.

(11) Je třeba vést zvláštní účty pro dosud neuhrazené nároky. Tyto účty a předkládání čtvrtletních výkazů z nich by měly umožnit Komisi podrobněji sledovat činnost, kterou členské státy vyvíjejí při vybírání vlastních zdrojů, a zejména těch, které jsou ohroženy podvody a nesrovnalostmi

(12) Měla by být stanovena lhůta pro vztahy mezi členskými státy a Komisí, přičemž nové nároky stanovené členským státem vůči jeho poplatníkům dřívějších rozpočtových roků se považují za nároky týkající se běžného rozpočtového roku.

(13) Pokud se jedná o vlastní zdroje vycházející z daně z přidané hodnoty (dále jen "zdroje z DPH"), uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 94/728/ES, Euratom, je třeba stanovit, aby členské státy poskytovaly Společenství vlastní zdroje uvedené v rozpočtu ve formě stálých měsíčních dvanáctin, a poté aby poskytnuté částky upravily podle skutečného základu zdrojů z DPH, jakmile bude plně zjištěn.

(14) Tento postup se vztahuje také na dodatečný zdroj uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. d) zmíněného rozhodnutí (dále jen "dodatečný zdroj") vytvořený v souladu se směrnicí Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách [7].

(15) Vlastní zdroje musí být poskytovány tak, že se dlužné částky uloží na zvláštní účet založený k tomuto účelu na jméno Komise u ministerstva financí nebo u jiného subjektu, který každý členský stát určí. K omezení pohybu finančních prostředků na míru nezbytně nutnou pro plnění rozpočtu se musí Společenství omezit při čerpání z výše uvedených účtů pouze na výběry, které slouží k pokrytí požadavků Komise na peněžní prostředky.

(16) Vyplácení podpor na základě nařízení Rady (EHS) č. 1765/92 ze dne 30. června 1992 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [8] je soustředěno hlavně v počátečních měsících rozpočtového roku a Komise musí mít dostatečné peněžní prostředky na provádění těchto plateb.

(17) Rozhodnutí Rady 94/729/ES ze dne 31. října 1994 o rozpočtové kázni [9] stanoví, že do souhrnného rozpočtu Evropské unie je zahrnuta rezerva na úvěry a záruk za úvěry Společenství poskytnuté třetím zemím a v těchto zemích a rezerva na pomoc při mimořádných událostech. Je proto třeba upravit záznamy o vlastních zdrojích odpovídajících těchto rezervám.

(18) Aby bylo financování rozpočtu Společenství zajištěno za všech okolností, je třeba stanovit postup pro poskytování příspěvků stanovených na základě hrubého národního produktu (dále jen "finanční příspěvky založené na HNP") uvedených v čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom.

(19) Měl by být definován zůstatek, který se převádí do následujícího rozpočtového roku.

(20) Členské státy by měly provádět kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování vlastních zdrojů. Komise by měla vykonávat své pravomoci v souladu s tímto nařízením. Měly by být také upřesněny pravomoci Komise týkající se kontroly dodatečného zdroje.

(21) Úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí usnadní správné uplatňování finančních předpisů týkajících se vlastních zdrojů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Vlastní zdroje Společenství uvedené v rozhodnutí 94/728/ES, Euratom (dále jen "vlastní zdroje") jsou poskytovány Komisi a kontrolovány za podmínek stanovených v tomto nařízení, aniž jsou dotčeny nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 [10] a směrnice 89/130/EHS, Euratom.

Článek 2

1. Pro účely tohoto nařízení se nárok Společenství na vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) rozhodnutí 94/728/ES, Euratom stanoví, jakmile jsou splněny podmínky stanovené celními předpisy, které se týkají zaúčtování částky nároku a vyrozumění dlužníka.

2. Dnem stanovení podle odstavce 1 je den zaúčtování podle celních předpisů.

U dávek a dalších poplatků vyplývajících ze společné organizace trhu s cukrem je dnem stanovení podle odstavce 1 den vyrozumění podle předpisů upravujících odvětví cukru.

Není-li toto vyrozumění výslovně upraveno, je dnem stanovení den, kdy členské státy vyměří dlužníkům splatné částky, hrazené případně prostřednictvím zálohových plateb nebo uhrazením zůstatku.

3. Ve sporných případech se má zato, že pro účely stanovení podle odstavce 1 mohou příslušné správní orgány vypočítat výši splatného nároku nejpozději při přijetí prvního správního rozhodnutí sdělujícího dlužníku vznik dluhu nebo při zahájení soudního řízení, jestliže k němu dojde dříve.

Dnem stanovení podle odstavce 1 je den přijetí rozhodnutí nebo den výpočtu, který má být proveden po zahájení soudního řízení uvedeném výše.

4. Musí-li být vyrozumění opraveno, použije se odstavec 1.

Článek 3

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že podklady pro stanovení a poskytování vlastních zdrojů budou uchovávány nejméně po dobu tří kalendářních let od konce roku, k němuž se vztahují.

Podklady týkající se postupů a statistických základů uvedených v článcích 4 a 5 směrnice 89/130/EHS, Euratom jsou členské státy povinny uchovávat do 30. září čtvrtého roku následujícího po dotyčném rozpočtovém roce. Po stejnou dobu se uchovávají podklady týkající se základu pro výpočet zdrojů z DPH.

Pokud se na základě prověrky podkladů uvedených v prvním a druhém pododstavci provedené podle článků 18 a 19 tohoto nařízení nebo podle článku 11 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 ukáže, že je nutno provést opravu, musí být podklady uchovány i po uplynutí lhůty stanovené v prvním pododstavci po dostatečně dlouhou dobu umožňující opravu provést a zkontrolovat.

Článek 4

1. Každý členský stát Komisi sdělí

a) názvy úřadů nebo subjektů příslušných pro stanovování, vybírání, poskytování a kontrolu vlastních zdrojů a základní právní předpisy týkající se úlohy a činnosti těchto úřadů a subjektů,

b) obecné právní, správní a účetní předpisy týkající se stanovování, vybírání, poskytování a kontroly vlastních zdrojů,

c) přesný název všech správních a účetních záznamů, ve kterých jsou uvedeny stanovené nároky, jak je vymezuje článek 2, zejména těch, které se používají k sestavování účtů uvedených v článku 6.

Komise je okamžitě informována o veškerých změnách těchto názvů nebo předpisů.

2. Komise sdělí ostatním členským státům na jejich žádost informace uvedené v odstavci 1.

Článek 5

Sazba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí 94/728/EHS, Euratom, stanovená v rozpočtovém procesu, se vypočítá v procentech ze součtu odhadů hrubého národního produktu (dále jen "HNP") členských států tak, aby plně pokryla tu část rozpočtu, která není financována z cel, zemědělských dávek, dávek a dalších poplatků stanovených v rámci společné organizace trhu s cukrem, ze zdrojů z DPH, finančních příspěvků na doplňkové programy výzkumu a technologického rozvoje, jiných příjmů a případně z finančních příspěvků založených na HNP.

Tato sazba se v rozpočtu vyjadřuje číslem o tolika desetinných místech, kolik je třeba, aby se částka zdrojů založených na HNP dala beze zbytku rozdělit mezi členské státy.

HLAVA II

Účtování vlastních zdrojů

Článek 6

1. Účty vlastních zdrojů vede ministerstvo financí každého členského státu nebo jiný subjekt pověřený každým členským státem a jsou členěny podle jednotlivých druhů vlastních zdrojů.

2. Pro účely účtování vlastních zdrojů se měsíc uzavírá nejdříve ve 13 hodin posledního pracovního dne měsíce, v němž byl nárok stanoven.

3. a) Nároky stanovené podle článku 2 se, aniž je dotčeno písmeno b), účtují nejpozději v první pracovní den po 19. dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven.

b) Stanovené nároky nezaúčtované podle písmene a), protože dosud nejsou uhrazeny a nebylo na ně poskytnuto žádné zajištění, se uvádějí na zvláštních účtech ve lhůtě stanovené v písmenu a). Členské státy mohou takto postupovat také v případě, že proti stanoveným nárokům, na něž bylo poskytnuto zajištění, jsou vzneseny námitky a jejich výše by se mohla po vyřešení vzniklých sporů změnit.

c) Zdroje z DPH a dodatečný zdroj se však na účty uvedené v písmeni a) zapisují takto:

- vždy první pracovní den každého měsíce se zapíše jedna dvanáctina podle čl. 10 odst. 3,

- zůstatky zmíněné v čl. 10 odst. 4 a 7 a opravné položky zmíněné v čl. 10 odst. 6 a 8 se zapisují jednou ročně, s výjimkou zvláštních opravných položek uvedených v čl. 10 odst. 6 první odrážce, které se zapisují na účty v první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo dohody mezi daným členským státem a Komisí.

d) Stanovené nároky týkající se dávek a dalších poplatků stanovených v rámci společné organizace trhu s cukrem se zapisují na účty uvedené v písmenu a). Pokud pak nárokované částky nejsou uhrazeny ve stanovených lhůtách, mohou členské státy učiněný zápis opravit a výjimečně tyto nároky zapsat na zvláštní účty.

4. Každý členský stát předává Komisi ve lhůtě uvedené v odstavci 3

a) měsíční výkazy ze svých účtů, na nichž jsou zapsány nároky uvedené v odst. 3 písm. a).

Spolu s těmito měsíčními výkazy předávají dané členské státy další údaje nebo výkazy o částkách odečítaných od vlastních zdrojů na základě předpisů vztahujících se na území se zvláštním statutem;

b) čtvrtletní výkaz ze zvláštních účtů uvedených v odst. 3 písm. b).

Podrobná pravidla pro měsíční a čtvrtletní výkazy uvedené v prvním pododstavci a jejich řádně odůvodněné změny stanoví Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 20. Tato pravidla případně stanoví přiměřené prováděcí lhůty.

5. V průběhu dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí podá každý členský stát Komisi zprávu o zjištěných podvodech a nesrovnalostech týkajících se nároků přesahujících částku 10000 EUR.

Pokud je to možné, poskytne členský stát k tomuto účelu tyto podrobnosti:

- typ podvodu nebo nesrovnalosti (označení, příslušný celní režim),

- výše nebo předpokládaná řádová hodnota neodvedených vlastních zdrojů,

- dotčené zboží (sazební zařazení, původ, místo, odkud bylo dovezeno),

- stručný popis mechanismu podvodu,

- typ kontroly, která vedla k odhalení podvodu nebo nesrovnalosti,

- úřady nebo jiné subjekty členského státu, které podvod nebo nesrovnalost odhalily,

- stadium řízení, včetně stadia úhrady, s odkazem na stanovení, pokud již bylo provedeno,

- odkaz na případné sdělení případu podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 [11],

- případně členské státy, kterých se daný případ týká,

- přijatá nebo zamýšlená opatření, která zabrání opakování zjištěného případu podvodu nebo nesrovnalosti.

Spolu s každým čtvrtletním výkazem zasílaným podle prvního pododstavce poskytne každý členský stát podrobné informace o stavu řešení jednotlivých případů zjištěných podvodů nebo nesrovnalostí, které byly již dříve Komisi sděleny a u nichž dosud nebyla podána zpráva o úhradě nebo neúhradě stanovených částek nebo o zrušení nároku.

K tomuto účelu uvede každý členský stát u každého z případů uvedených v prvním pododstavci

- odkaz na původní sdělení,

- částku, která měla být uhrazena v předchozím čtvrtletí,

- den stanovení nároku,

- den zapsání na zvláštní účet podle odst. 3 písm. b),

- částky uhrazené během daného čtvrtletí,

- úpravy základu (opravy, zrušení) provedené během daného čtvrtletí,

- odepsané částky,

- dosažené stadium správního nebo soudního řízení,

- částka zbývající k úhradě ke konci daného čtvrtletí.

Podrobná pravidla pro uvedené popisy a jejich řádně odůvodněné změny stanoví Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 20. Budou případně obsahovat přiměřené prováděcí lhůty.

Článek 7

1. Každý členský stát každoročně sestaví souhrnné vyúčtování stanovených nároků zapsaných na účtech uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. a) a předá je Komisi před 1. dubnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce. Případné rozdíly mezi celkovou částkou uvedenou v souhrnném vyúčtování a součtem částek uvedených na měsíčních výkazech, které členský stát Komisi zaslal od ledna do prosince daného roku, musí být vysvětleny v poznámce. Komise prověří, zda souhrnné vyúčtování souhlasí s částkami poskytnutými během roku; do dvou měsíců od obdržení souhrnného vyúčtování může danému členskému státu sdělit své připomínky.

2. Po 31. prosinci třetího roku následujícího po daném rozpočtovém roce již nelze provádět žádné další opravy souhrnného ročního vyúčtování uvedeného v odstavci 1 s výjimkou bodů, na které buď Komise nebo daný členský stát upozorní ještě před tímto dnem.

Článek 8

Opravy provedené podle čl. 2 odst. 4 se přičítají nebo odečítají od celkové výše stanovených nároků. Opravy se zapisují na účty uvedené v čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) a do výkazů uvedených v čl. 6 odst. 4 podle dne provedení.

Opravy týkající se podvodů a nesrovnalostí již dříve Komisi sdělených se zapisují zvlášť.

HLAVA III

Poskytování vlastních zdrojů

Článek 9

1. Postupem podle článku 10 poukáže každý členský stát vlastní zdroje na účet vedený na jméno Komise u ministerstva financí nebo jiného subjektu, který každý členský stát určí.

Tento účet je veden bezplatně.

2. Komise poukázané částky přepočte a vede je na svých účtech v eurech v souladu s nařízením (Euratom, ESUO, ES) č. 3418/93 [12].

Článek 10

1. Po odečtení 10 % na náklady spojené s vybíráním vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom se vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) zmíněného rozhodnutí připisují na příslušné účty nejpozději v první pracovní den po 19. dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven podle článku 2 tohoto nařízení.

Nicméně nároky uváděné na zvláštních účtech podle čl. 2 odst. 3 písm. b) musí být zaúčtovány nejpozději v první pracovní den po 19. dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byly nárokované částky uhrazeny.

2. V případě potřeby může Komise členské státy vyzvat, aby o měsíc v předstihu zaúčtovaly všechny vlastní zdroje, s výjimkou zdrojů z DPH a dodatečného zdroje, na základě údajů, které mají k dispozici k 15. dni téhož měsíce.

Každá částka zaúčtovaná v předstihu se upraví v následujícím měsíci při zaúčtování podle odstavce 1. Touto úpravou se rozumí opačné zaúčtování částky rovnající se částce, která byla zaúčtována v předstihu.

3. Zdroje z DPH, dodatečný zdroj, s výjimkou částky odpovídající měnové rezervě Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), rezervě na úvěry a záruky za úvěry a rezervě na pomoc při mimořádných událostech, a případně také finanční příspěvky založené na HNP se připisují na příslušné účty v první pracovní den každého měsíce v částkách rovnajících se jedné dvanáctině odpovídajících celkových částek v rozpočtu, přepočtených na národní měny podle směnných kursů platných posledního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku, jak byly zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Pro zvláštní potřeby vyplácení ze záruční sekce EZOZF podle nařízení (EHS) č. 1765/92 a v závislosti na finanční situaci Společenství mohou být členské státy vyzvány, aby v prvním čtvrtletí rozpočtového roku zaúčtovaly v předstihu o jeden nebo dva měsíce jednu dvanáctinu nebo určitý zlomek jedné dvanáctiny částek určených v rozpočtu na tento účel, které pocházejí ze zdrojů z DPH nebo z dodatečného zdroje, s výjimkou vlastních zdrojů sloužících k pokrytí měnové rezervy EZOZF, rezervy na záruky za úvěry a rezervy na pomoc při mimořádných událostech.

Po prvním čtvrtletí nesmí měsíční požadovaná částka přesáhnout jednu dvanáctinu zdrojů z DPH a zdroje založeného na HNP a musí zůstat v mezích částek určených v rozpočtu na tento účel.

Komise o tom členské státy informuje s předstihem, nejpozději dva týdny před požadovaným zaúčtováním.

Na zaúčtování v předstihu se vztahují ustanovení jedenáctého pododstavce o částce připisované v měsíci lednu a ustanovení dvanáctého pododstavce týkající se případu, kdy nedojde ke konečnému přijetí rozpočtu před začátkem rozpočtového roku.

Částky týkající se měnové rezervy EZOZF uvedené v článku 6 rozhodnutí 94/728/ES, rezervy na úvěry a záruky za úvěry a rezervy na pomoc při mimořádných událostech, vytvořené rozhodnutím 94/729/ES, se zaúčtují v první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byl rozpočet zatížen daným výdajem, a jen do výše uvedeného výdaje, je-li zatížení rozpočtu provedeno před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se zaúčtování provede v první pracovní den druhého měsíce po zatížení rozpočtu daným výdajem.

Odchylně od článku 6 finančního nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [13] (dále jen "finanční nařízení") se tyto částky zapisují na účty rozpočtového roku, k němuž se vztahují.

Je-li však situace při plnění rozpočtu daného rozpočtového roku taková, že zaúčtování týkající se měnové rezervy EZOZF a rezervy na pomoc při mimořádných událostech nejsou potřebná k dosažení rovnováhy mezi rozpočtovými příjmy a výdaji v daném rozpočtovém roce, rozhodne Komise o tom, že tato zaúčtování nebo jejich část nebude vyžadovat.

Každá změna jednotné sazby pro zdroje z DPH, opravy ve prospěch Spojeného království a jejího financování podle článku 5 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom, sazby pro dodatečný zdroj a případně finančních příspěvků založených na HNP vyžaduje konečné přijetí doplňkového nebo opravného rozpočtu a v jeho důsledku je nutné znovu upravit dvanáctiny, jež byly zaúčtovány od počátku rozpočtového roku.

Tyto úpravy se provedou při zaúčtování první částky po konečném přijetí doplňkového nebo opravného rozpočtu, je-li přijat před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se provedou při zaúčtování druhé částky po konečném přijetí doplňkového nebo opravného rozpočtu. Odchylně od článku 6 finančního nařízení se tyto opravné položky zapisují na účty rozpočtového roku, pro nějž byl doplňkový nebo opravný rozpočet přijat.

Dvanáctiny pro zaúčtování částky za měsíc leden každého rozpočtového roku se vypočítávají na základě částek uvedených v návrhu rozpočtu zmíněném v čl. 78 odst. 3 Smlouvy o ESUO, v čl. 272 odst. 3 Smlouvy o ES a v čl. 177 odst. 3 Smlouvy o ESAE, s výjimkou částek k financování měnové rezervy EZOZF, a přepočtených na národní měny členských států podle směnného kursu platného prvního dne, kdy jsou vyhlašovány směnné kursy, po 15. prosinci kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku. Úprava se provede při zaúčtování částky za následující měsíc.

Není-li do začátku rozpočtového roku rozpočet s konečnou platností přijat, zaúčtují členské státy v první pracovní den každého měsíce, včetně ledna, jednu dvanáctinu částky vlastních zdrojů z DPH, z dodatečného zdroje, s výjimkou částek k financování měnové rezervy EZOZF, a případně z finančních příspěvků založených na HNP uvedených v posledním rozpočtu, který byl přijat s konečnou platností. Úprava se provede ke dni prvního odvodu vlastních zdrojů po konečném přijetí rozpočtu, je-li přijat před 16. dnem v měsíci. V opačném případě se provede ke dni, kdy má být zaúčtována druhá částka po konečném přijetí rozpočtu.

4. Každý členský stát je podle ročního výkazu, v němž je uveden základ pro výpočet zdrojů z DPH podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89, zatížen částkou vypočtenou na základě údajů obsažených v uvedeném výkazu uplatněním jednotné sazby přijaté pro předchozí rozpočtový rok, a zároveň se mu připíše k dobru 12 plateb provedených během daného rozpočtového roku. Nicméně základ každého státu pro výpočet vlastních zdrojů z DPH, na který se uplatní zmíněná jednotná sazba, nesmí překročit procentní hodnoty stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení 94/728/ES, Euratom a zmíněné v první větě odstavce 7 tohoto článku. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

5. Komise dále vypočte opravné položky k finančním příspěvkům tak, aby s ohledem na skutečnou výši vlastních zdrojů z DPH bylo v rozpočtu dosaženo jejich původního poměru k finančním příspěvkům založeným na HNP. Pro účely výpočtu těchto opravných položek se zůstatky zmíněné v odstavci 4 převedou na eura podle směnného kursu platného v první pracovní den po 15. listopadu před zapsáním částek podle odstavce 4. U každého členského státu, jehož se to týká, se součet zůstatků DPH upraví o poměr mezi finančními příspěvky uvedenými v rozpočtu a zdroji z DPH. Komise sdělí výsledky těchto výpočtů členským státům, které během předchozího rozpočtového roku zaúčtovaly finanční příspěvky založené na HNP, aby mohly zapsat buď kladný, nebo záporný rozdíl na účet zmíněný v čl. 9 odst. 1 v první prosincový pracovní den téhož roku.

6. V případě jakýchkoli oprav základu pro výpočet vlastních zdrojů z DPH podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 u každého členského státu, jehož základ, s ohledem na tyto opravy, nepřesahuje procentní hodnoty stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení 94/728/ES, Euratom, se provede úprava zůstatku stanoveného podle odstavce 4 tohoto článku za těchto podmínek:

- opravy podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 provedené do 31. července vyžadují celkovou úpravu, kterou je nutno zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení v první prosincový pracovní den téhož roku. Nicméně částečnou úpravu lze zapsat i před tímto datem, pokud s tím daný členský stát a Komise souhlasí,

- pokud opatření, která Komise přijme podle čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 k opravě základu, vedou k úpravě částek zapsaných na účtu uvedeném v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, provede se tato úprava ke dni, který Komise stanoví na základě uvedených opatření.

Také změny HNP zmíněné v odstavci 8 tohoto článku vyžadují úpravu zůstatku každého členského státu, jehož základ, s ohledem na tyto opravy, je limitován procentní hodnotou stanovenou v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení 94/728/ES, Euratom. Na základě úprav zůstatků DPH, které mají být provedeny do prvního prosincového pracovního dne každého roku podle prvního pododstavce tohoto odstavce, Komise rovněž určí dodatečné úpravy finančních příspěvků založených na HNP. Při výpočtu těchto dodatečných úprav se použijí tytéž směnné kursy, které byly použity při původním výpočtu uvedeném v odstavci 5.

Komise sdělí úpravy členským státům včas, aby je v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1.

Nicméně částečnou úpravu lze zapsat kdykoli, pokud s tím daný členský stát a Komise souhlasí.

7. Na základě údajů o agregovaném HNP v tržních cenách a jeho složkách z předchozího roku, poskytnutých členskými státy podle čl. 3 odst. 2 směrnice 89/130/EHS, Euratom, je každý členský stát zatížen částkou vypočtenou tak, že se na HNP uplatní sazba přijatá pro předchozí rozpočtový rok, případně upravená s ohledem na použití měnové rezervy EZOZF, rezervy týkající se úvěrů a záruk za úvěry nebo rezerv na pomoc při mimořádných událostech, a zároveň se každému členskému státu připíší k dobru platby uskutečněné během předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

8. Případné změny HNP předchozích rozpočtových roků podle čl. 3 odst. 2 směrnice 89/130/EHS, Euratom, aniž je dotčen článek 6 uvedené směrnice, vyžadují, aby každý daný členský stát provedl úpravu zůstatku vypočteného podle odstavce 7. Tato úprava se určí za podmínek stanovených v odst. 6 prvním pododstavci. Komise sdělí tyto úpravy členským státům včas, aby je v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Po 30. září čtvrtého roku následujícího po daném rozpočtovém roce již nebudou žádné změny HNP vzaty v úvahu, na které buď Komise, nebo daný členský stát upozorní ještě před tímto dnem.

9. Operace uvedené v odstavcích 4 až 8 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny.

Článek 11

V případě jakéhokoli zpoždění v připisování částek na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 zaplatí dotyčný členský stát úrok vypočtený podle úrokové míry uplatňované ke dni uplynutí lhůty na peněžním trhu daného členského státu na krátkodobé operace veřejného financování zvýšené o dva procentní body. Tato úroková míra se zvyšuje o 0,25 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Takto zvýšená sazba se použije na celou dobu prodlení.

HLAVA IV

Řízení peněžních prostředků

Článek 12

1. Komise čerpá částky poukázané na účty uvedené v čl. 9 odst. 1 v rozsahu nutném pro krytí jejích požadavků na peněžní prostředky v souvislosti s plněním rozpočtu.

2. Přesahují-li požadavky na peněžní prostředky aktiva na účtech, může Komise přečerpat celkovou výši těchto aktiv za předpokladu, že jsou v rozpočtu odpovídající položky uvedeny a že celková výše čerpání nepřekročí celkový limit vlastních zdrojů stanovený v rozpočtu. V takovém případě Komise členské státy předem informuje o jakýchkoli předvídatelných přečerpáních.

3. Pouze v případě nedodržení závazku z úvěru nebo ze záruky za úvěr poskytnuté na základě nařízení a rozhodnutí Rady, kdy za výjimečných okolností Komise nemůže včas využít jiná opatření stanovená v rámci finančních předpisů, jež se vztahují na tyto úvěry, aby zajistila plnění právních závazků Společenství vůči věřitelům, mohou být k obsluze dluhů Společenství přechodně použity odstavce 2 a 4 bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 2.

4. Rozdíl mezi celkovými aktivy a požadavky na peněžní prostředky se pokud možno rozdělí mezi členské státy v poměru, jakým přispívají do rozpočtových příjmů.

5. Členské státy nebo subjekt, který určí podle čl. 9 odst. 1, provádějí platební příkazy Komise co nejrychleji, nejpozději do sedmi dnů od jejich obdržení, a zasílají Komisi výpis z účtu nejpozději do sedmi dnů od provedení každé transakce.

Nicméně v případě převodů peněžních prostředků provádějí členské státy platební příkazy ve lhůtě požadované Komisí.

HLAVA V

Prováděcí pravidla k čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom

Článek 13

1. Tento článek se uplatňuje v míře, ve které je nezbytné využít dočasné odchylky stanovené v čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom.

2. HNP v tržních cenách vypočte Statistický úřad Evropských společenství na základě statistik vypracovaných podle Evropského systému integrovaných ekonomických účtů (ESA), přičemž jeho hodnota pro každý členský stát odpovídá aritmetickému průměru hodnot za první tři roky pětiletého období před daným rozpočtovým rokem, na který je použit čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom. K případným opravám statistických údajů provedeným po konečném přijetí rozpočtu se již nepřihlíží.

3. HNP za každý referenční rok se vypočítá v eurech podle průměrného směnného kursu eura v daném roce.

4. Na dobu, po kterou se na jeden nebo více členských států vztahuje odchylka stanovená v čl. 2 odst. 7 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom, určí Komise ve svém předběžném návrhu rozpočtu procentní hodnotu odpovídající finančním příspěvkům těchto členských států na základě poměru jejich HNP k celkové výši HNP všech členských států a určí výši té části rozpočtu, která má být kryta zdroji z DPH při jednotné sazbě a finančními příspěvky založenými na HNP.

Tyto údaje se schvalují v rozpočtovém procesu.

Článek 14

1. HNP v tržních cenách je definován v článcích 1 a 2 směrnice 89/130/EHS, Euratom.

2. K výpočtu procentního podílu finančních příspěvků založených na HNP se použijí číselné údaje sdělené podle čl. 3 odst. 2 směrnice 89/130/EHS, Euratom, aniž je dotčen článek 6 uvedené směrnice. Jestliže tyto číselné údaje chybějí, použije Statistický úřad Evropských společenství údaje, které má k dispozici.

HLAVA VI

Prováděcí pravidla k článku 7 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom

Článek 15

Pro účely článku 7 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom se zůstatek daného rozpočtového roku vypočte jako rozdíl mezi

- veškerými příjmy vybranými v souvislosti s daným rozpočtovým rokem

a

- souhrnem plateb provedených z výdajových položek pro daný rozpočtový rok zvýšeným o výdajové položky pro týž rozpočtový rok přenesené podle čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. b) finančního nařízení.

Tento rozdíl se zvýší nebo sníží jednak o čistou výši rozpočtových položek přenesených z předchozích rozpočtových roků, jež byly zrušeny, a jednak, odchylně od čl. 5 odst. 1 finančního nařízení, o

- platby provedené nad rámec časově nerozlišených rozpočtových položek přenesených z předchozích rozpočtových roku podle čl. 7 odst. 1 finančního nařízení v důsledku změn směnných kursů eura

a

- zůstatku vyplývajícího z kursových zisků a ztrát v průběhu daného rozpočtového roku.

Článek 16

Do konce října každého rozpočtového roku odhadne Komise výši vlastních zdrojů, jež by měly být za celý rozpočtový rok vybrány, na základě údajů, které má tou dobou k dispozici.

Případné závažnější rozdíly oproti původním odhadům mohou vyžadovat úpravu předběžného návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok nebo přijetí doplňkového a opravného rozpočtu na běžný rozpočtový rok.

Pro operace uvedené v čl. 10 odst. 4 až 8 může být částka příjmů stanovená v rozpočtu na běžný rozpočtový rok zvýšena nebo snížena prostřednictvím opravného rozpočtu o částku vyplývající z těchto operací.

HLAVA VII

Kontrola

Článek 17

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že částky odpovídající nárokům stanoveným podle článku 2 budou poskytnuty Komisi tak, jak je stanoveno v tomto nařízení.

2. Členské státy nejsou povinny Komisi poskytnout částky odpovídající stanoveným nárokům jedině tehdy, pokud tyto částky nemohly být vybrány z důvodu vyšší moci. Kromě toho nemusí členské státy poskytnout Komisi tyto částky ve zvláštních případech, jestliže se po důkladném zhodnocení všech závažných okolností každého jednotlivého případu ukáže, že v dlouhodobém výhledu není vybrání těchto částek možné z důvodů, které nemohou být přičítány těmto členským státům. Tyto případy musí být zmíněny ve zprávě podle odstavce 3, pokud dotčené částky přesahují 10000 EUR po přepočtu na národní měnu podle směnného kursu platného v první říjnový pracovní den předchozího kalendářního roku. V této zprávě musí být zdůvodněno, proč daný členský stát nemohl dotyčné částky poskytnout. Komise může do šesti měsíců sdělit danému členskému státu své připomínky.

3. Členské státy prostřednictvím výročních zpráv informují Komisi o průběhu a výsledcích svých kontrol a o celkových údajích a zásadních otázkách týkajících se nejdůležitějších obtíží vyplývajících z uplatňování tohoto nařízení, a zejména o sporných záležitostech. Zprávy podají Komisi do 30. dubna roku následujícího po daném rozpočtovém roce.

Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 20 vypracuje vzor zprávy a vzor řádně odůvodněné změny k ní. Případně též stanoví přiměřené prováděcí lhůty.

Do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce zmíněném ve druhé větě prvního pododstavce podá Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o sděleních od členských států podle tohoto článku a podle čl. 6 odst. 5.

Článek 18

1. Členské státy provádějí kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování vlastních zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) rozhodnutí 94/728/ES, Euratom. Komise vykonává své pravomoci za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Při uplatňování odstavce 1 členské státy

a) na žádost Komise provádějí doplňkové kontroly. Komise ve své žádosti o doplňkovou kontrolu uvede její důvody;

b) zapojují Komisi na její žádost do kontrol, které provádějí.

Členské státy přijmou veškerá účelná opatření k usnadnění těchto kontrol. Pokud je do nich zapojena Komise, poskytnou jí členské státy podklady uvedené v článku 3.

Aby byly doplňkové kontroly omezeny na nejnižší míru,

a) může Komise v jednotlivých případech požadovat, aby jí byly předány určité dokumenty,

b) musí být v měsíčních výkazech z účtů uvedených v čl. 6 odst. 4 pomocí vhodných poznámek vyznačeny částky zapsané na účty v souvislosti s nesrovnalostmi nebo prodleními ve stanovení, zaúčtování a poskytování vlastních zdrojů, jež byly odhaleny při uvedených kontrolách.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může Komise sama provádět kontrolu na místě. Zástupci pověření Komisí k provádění těchto šetření mají v rozsahu potřebném k řádnému uplatňování tohoto nařízení přístup k podkladům uvedeným v článku 3 a ke všem jiným dokumentům souvisejícím s těmito podklady. Komise kontrolu včas oznámí řádně odůvodněným sdělením členskému státu, ve kterém se má kontrola konat. Kontroly se účastní také zástupci daného členského státu.

4. Kontrolami podle odstavců 1, 2 a 3 nejsou nijak dotčeny

a) kontroly prováděné členskými státy v souladu s jejich vlastními právními a správními předpisy,

b) opatření stanovená v článcích 246, 247, 248 a 276 Smlouvy o ES a v článcích 160a, 160b, 160c a 180b Smlouvy o ESAE,

c) kontroly pořádané podle čl. 279 písm. c) Smlouvy o ES a podle čl. 183 písm. c) Smlouvy o ESAE.

5. Komise podá každé tři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování kontrolních mechanismů.

Článek 19

Komise spolu s dotčeným členským státem každý rok přezkoumá, zda se nevyskytují chyby při výpočtu v jí sdělených souhrnných veličinách, zejména v případech, na které upozorní Řídící výbor pro HNP. V jednotlivých případech přitom může také přezkoumat výpočty a základní statistické údaje (mimo informace o jednotlivých právnických nebo fyzických osobách), pokud by jinak nebylo možno provést řádné zhodnocení. Komise je povinna dodržovat právní předpisy členských států o zachování důvěrné povahy statistických údajů.

HLAVA VIII

Poradní výbor pro vlastní zdroje

Článek 20

1. Zřizuje se Poradní výbor pro vlastní zdroje Společenství (dále jen "výbor").

2. Výbor se skládá ze zástupců členských států a Komise. Každý členský stát je ve výboru zastoupen nejvýše pěti úředníky.

Výboru předsedá zástupce Komise. Sekretariát výboru zajišťuje Komise.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 21

1. Výbor projednává otázky, které mu přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu a které souvisejí s uplatňováním tohoto nařízení, zejména co se týče

a) informací a sdělení zmíněných v čl. 4 odst. 1 písm. b), v článcích 6 a 7 a v čl. 17 odst. 3,

b) případů vyšší moci zmíněných v čl. 17 odst. 2,

c) kontrol a šetření stanovených v čl. 18 odst. 2.

Výbor také přezkoumává odhady výše vlastních zdrojů.

2. Na žádost předsedy výbor vydá stanovisko ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, případně hlasováním. Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj. Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

HLAVA IX

Závěrečná ustanovení

Článek 22

Zrušuje se nařízení (EHS, Euratom) č. 1552/89.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v části A přílohy.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2000.

Za Radu

předseda

J. Gama

[1] Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 9. Rozhodnutí nahrazující rozhodnutí 88/376/ES, Euratom (Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 24).

[2] Stanovisko ze dne 18. ledna 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 145, 9.5.1998, s. 1.

[4] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (Euratom, ES) č. 1355/96 (Úř. věst. L 175, 13.7.1996, s. 3).

[5] Viz příloha, část B.

[6] Úř. věst. C 328, 17.12.1991, s. 1.

[7] Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26.

[8] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 12. Nařízení nahrazené nařízením (ES) č. 1251/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1).

[9] Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 14.

[10] Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9). Nařízení ve znění nařízení č. 1026/1999 (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1).

[11] Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

[12] Nařízení Rady (Euratom, ESUO, ES) č. 3418/93 ze dne 9. prosince 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením finančního nařízení ze dne 21. prosince 1977 (Úř. věst. L 315, 16.12.1993, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím 1999/537/ES, ESUO, Euratom (Úř. věst. L 206, 5.8.1999, s. 24).

[13] Úř. věst. L 356, 31.12.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ČÁST A

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS, Euratom) č. 1552/89 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 1a | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 2 odst. 1b | Čl. 2 odst. 3 |

Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 4 |

Článek 3 | Článek 3 |

Článek 4 | Článek 4 |

Článek 5 | Článek 5 |

Čl. 6 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 |

Čl. 6 odst. 1a | Čl. 6 odst. 2 |

Čl. 6 odst. 2 písm. a) | Čl. 6 odst. 3 písm. a) |

Čl. 6 odst. 2 písm. b) | Čl. 6 odst. 3 písm. b) |

Čl. 6 odst. 2 písm. c) | Čl. 6 odst. 3 písm. c) |

Čl. 6 odst. 2 písm. d) | Čl. 6 odst. 3 písm. d) |

Čl. 6 odst. 3 písm. a) | Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. a) |

Čl. 6 odst. 3 písm. b) první pododstavec | Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. b) |

Čl. 6 odst. 3 písm. b) druhý pododstavec | Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec |

Čl. 6 odst. 4 | Čl. 6 odst. 5 |

Článek 7 | Článek 7 |

Článek 8 | Článek 8 |

Článek 9 | Článek 9 |

Článek 10 | Článek 10 |

Článek 11 | Článek 11 |

Článek 12 | Článek 12 |

Článek 13 | Článek 13 |

Článek 14 | Článek 14 |

Článek 15 | Článek 15 |

Článek 16 | Článek 16 |

Článek 17 | Článek 17 |

Čl. 18 odst. 1 | Čl. 18 odst. 1 |

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec, první odrážka | Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. a) |

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec, druhá odrážka | Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. b) |

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec | Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec |

Čl. 18 odst. 3 | Čl. 18 odst. 3 |

Čl. 18 odst. 4 | Čl. 18 odst. 4 |

Čl. 18 odst. 5 | Čl. 18 odst. 5 |

Článek 19 | Článek 19 |

Článek 20 | Článek 20 |

Článek 21 | Článek 21 |

Článek 22 | — |

Článek 23 | — |

— | Článek 22 |

— | Článek 23 |

— | Příloha |

ČÁST B

Nařízení pozměňující nařízení (EHS, Euratom) č. 1552/89

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 3464/93 ze dne 10. prosince 1993 (Úř. věst. L 317, 18.12.1993, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2729/94 ze dne 31. října 1994 (Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 5).

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 1355/96 ze dne 8. července 1996 (Úř. věst. L 175, 13.7.1996, s. 3).

--------------------------------------------------