32000L0028Úřední věstník L 275 , 27/10/2000 S. 0037 - 0038


Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/28/ES

ze dne 18. září 2000,

kterou se mění směrnice 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s cíli Smlouvy je žádoucí podporovat harmonický vývoj činnosti úvěrových institucí ve Společenství, zejména pokud se týče vydávání elektronických peněz.

(2) Některé instituce omezují svou činnost především na vydávání elektronických peněz. Aby se zabránilo jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi vydavateli elektronických peněz, a to i při uplatňování opatření měnové politiky, je žádoucí, aby na tyto instituce byla, s výhradou vhodných zvláštních ustanovení přihlížejících k jejich zvláštním vlastnostem, rozšířena působnost směrnice 2000/12/ES [5].

(3) Je proto žádoucí rozšířit na uvedené instituce definici úvěrových institucí obsaženou v článku 1 směrnice 2000/12/ES.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností [6] definuje instituce elektronických peněz.

(5) Je nezbytné, aby elektronické peníze byly vyplatitelné, aby byla zajištěna důvěra držitele,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2000/12/ES se mění takto:

1. V čl. 1 bodě 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"1. "úvěrovou institucí" se rozumí:

a) podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet, nebo

b) instituce elektronických peněz ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností [7]."

2. V hlavě V se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 33a

Na úvěrové instituce se použije článek 3 směrnice 2000/46/ES."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. dubna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. září 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

H. Védrine

[1] Úř. věst. C 317, 15.10.1998, s. 12.

[2] Úř. věst. C 101, 12.4.1999, s. 64.

[3] Úř. věst. C 189, 6.7.1999, s. 7.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 1999 (Úř. věst. C 219, 30.7.1999, s. 421) potvrzené dne 27. října 1999. Společný postoj Rady ze dne 29. listopadu 1999 (Úř. věst. C 26, 28.1.2000, s. 12) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. dubna 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1).

[6] Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 39.

[7] Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 39.

--------------------------------------------------