32000D0244Úřední věstník L 077 , 28/03/2000 S. 0011 - 0012


Rozhodnutí Rady

ze dne 20. března 2000,

kterým se mění rozhodnutí 97/787/ES, kterým se poskytuje mimořádná finanční pomoc Arménii a Gruzii, za účelem jejího rozšíření na Tádžikistán

(2000/244/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1]

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě rozhodnutí Rady 97/787 je poskytována mimořádná finanční pomoc Arménii a Gruzii [2].

(2) Současně se svým rozhodnutím poskytnout mimořádnou finanční pomoc Arménii a Gruzii souhlasila Rada zvážit podobnou akci pro Tádžikistán, jakmile to okolnosti dovolí.

(3) Tádžikistán provádí zásadní politické a hospodářské reformy a vyvíjí značné úsilí o zavedení tržního hospodářství.

(4) S ohledem na počáteční výsledky, zejména pokud jde o růst a snižování inflace, by tyto reformy měly pokračovat především s cílem zlepšit životní podmínky obyvatelstva a vytvářet pracovní místa.

(5) Očekává se rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi Společenstvím a Tádžikistánem. Tádžikistán splňuje podmínky pro uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a formálně požádal o brzké uzavření takové dohody;

(6) V červnu 1998 se Tádžikistán dohodl s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) na tříleté facilitě posílené strukturální změny.

(7) Tádžické orgány se formálně zavázaly, že plně uhradí veškeré stávající finanční závazky vůči Společenství a Tádžikistán zajistí minimální obsluhu stávajících pohledávek Společenství.

(8) Tádžické orgány formálně požádaly Společenství o mimořádnou finanční podporu.

(9) Tádžikistán je zemí s nízkými příjmy a čelí obzvláště kritickým hospodářským, sociálním a politickým okolnostem. Tato země je způsobilá pro poskytnutí vysoce výhodných půjček od Světové banky a MMF.

(10) Vysoce výhodná finanční pomoc od Společenství ve formě dlouhodobých půjček a přímých grantů je vhodným opatřením pro pomoc přijímající zemi v této kritické situaci.

(11) Tato pomoc, jak ve formě půjček, tak grantů, je vysoce výjimečná a v žádném případě nepředjímá budoucnost.

(12) Zahrnutím grantů do této pomoci nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(13) Tato pomoc by měla být řízena Komisí.

(14) Komise musí dohlížet na to, aby byla finanční pomoc použita v souladu s pravidly rozpočtové kontroly.

(15) Při provádění tohoto rozhodnutí přihlédne Komise k pokroku, ke kterému došlo ve vnitrotádžickém mírovém procesu, zejména pokud jde o konání voleb za přijatelných podmínek.

(16) Před předložením svého návrhu konzultovala Komise Hospodářský a finanční výbor.

(17) Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto rozhodnutí jiné pravomoci než pravomoci podle článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Rozhodnutí 97/787/ES se mění takto:

1) V článku 1 se odstavce 1 až 3 nahrazují tímto:

"1. Společenství poskytne Arménii, Gruzii a Tádžikistánu mimořádnou finanční pomoc ve formě dlouhodobých půjček a přímých grantů.

2. Celková částka půjček této pomoci bude činit nejvýše 245 milionů eur s maximální splatností do 15 let a dobou odkladu 10 let. Za tímto účelem je Komise zmocněna půjčit si jménem Společenství potřebné zdroje, které budou předány k dispozici přijímacím zemím ve formě půjček.

3. Částka grantů této pomoci se skládá z částky do 130 miliónů eur na období let 1997 až 2004, a to nejvýše 24 miliónů eur ročně. Granty jsou poskytovány, pokud je postavení přijímajících zemí jako čistých dlužníků vůči Společenství sníženo zpravidla nejméně o odpovídající částku."

2) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. S výhradou čl. 1 odst. 4 a článku 2 poskytne Komise celkovou výši půjčky poskytované každé zemi spolu s první splátkou grantu. Zbytek grantu poskytne Komise v následných splátkách, s výhradou uvedených ustanovení."

3) V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Do 31. prosince 2004 přezkoumá Rada uplatňování tohoto rozhodnutí k tomuto dni na základě podrobné zprávy Komise, která bude též předložena Evropskému parlamentu."

V Bruselu dne 20. března 2000.

Za Radu

předseda

J. Gama

[1] Stanovisko ze dne 17. prosince 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 37.

--------------------------------------------------