31999R2793Úřední věstník L 337 , 30/12/1999 S. 0029 - 0033


Nařízení Rady (ES) č. 2793/1999

ze dne 17. prosince 1999

o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada uzavřela dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (dále jen "dohoda") a stanovila rozhodnutím 1999/753/ES [1], že dohoda vstupuje prozatímně v platnost dnem 1. ledna 2000.

(2) Celní preference stanovené v dohodě jsou použitelné pro výrobky pocházející z Jihoafrické republiky v souladu s protokolem 1 dohody.

(3) Je nezbytné stanovit postupy pro používání některých ustanovení dohody.

(4) Celní preferenční sazby používané Společenstvím podle dohody se vypočítávají na základě smluvní celní sazby společného celního sazebníku pro příslušné výrobky; pokud ovšem pro příslušné výrobky smluvní celní sazba není určena nebo je vyšší než všeobecná celní sazba, vypočítávají se celní preferenční sazby ze všeobecné celní sazby; vzhledem k tomu, že do působnosti tohoto nařízení není nezbytné zahrnovat výrobky, pro které je celní sazba společného celního sazebníku nulová; výpočet nesmí v žádném případě vycházet z cel používaných podle smluvních nebo všeobecných celních kvót.

(5) Dohoda stanoví, že některé výrobky pocházející z Jihoafrické republiky mohou být do Společenství dováženy v rámci limitů celních kvót při snížené nebo nulové celní sazbě; dohoda uvádí výrobky přicházející v úvahu pro tato celní opatření, příslušná množství a celní sazby; nejvhodnější metoda uplatň3ování celní kvóty pro výrobky kódu KN ex0406 je založena na dovozních licencích a měla by být prováděna Komisí; ostatní celní kvóty by měly být zpravidla uplatňovány podle zásady "kdo dřív přijde, dřív dostane" v souladu s články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].

(6) Změny kombinované nomenklatury a kódů TARIC a úpravy v důsledku uzavření dohod, protokolů nebo výměny dopisů mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou nepřinášejí podstatné změny; v zájmu zjednodušení je třeba, aby Komise, které je nápomocen Výbor pro celní kodex, přijala opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí Komise [3].

(7) V zájmu boje proti podvodům je třeba, aby preferenční dovozy do Společenství podléhaly dohledu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Pro používání preferenčních cel podle dohody se rozumí výrazem "clo skutečně používané" buď:

- nejnižší celní sazba ve sloupci 3 nebo 4 druhé části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [4], s přihlédnutím k období používání, která jsou uvedena v tomto sloupci nebo na které se v tomto sloupci odkazuje, nebo

- sazba systému všeobecných celních preferencí podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2820/98 ze dne 21. prosince 1998 o víceletém systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. července 1999 do 31. prosince 2001 [5],

podle toho, která je nižší. Výraz "clo skutečně používané" se však nevztahuje na cla stanovená v rámci celních kvót podle článku 26 Smlouvy nebo podle přílohy 7 nařízení (ES) č. 2658/87.

2. Pro účely přílohy tohoto nařízení se pojmem "DNV" rozumí nejnižší celní sazba ve sloupci 3 nebo 4 druhé části přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, s přihlédnutím k období použití, která jsou uvedena v tomto sloupci nebo na které se v tomto sloupci odkazuje.

3. S výhradou článku 4 je konečná preferenční celní sazba vypočítaná v souladu s tímto nařízením zaokrouhlena dolů na jedno desetinné místo.

4. Pokud je výsledkem výpočtu preferenční celní sazby podle odstavce 3 jedna z dále uvedených celních sazeb, považuje se preferenční sazba za úplně osvobozenou od cla:

- 1 % nebo méně v případě valorických cel nebo

- 0,5 EUR nebo méně pro každou částku v eurech v případě specifických cel.

Článek 2

1. Cla na výrobky uvedené v příloze, pocházející z Jihoafrické republiky, se snižují v rámci celních kvót uvedených v příloze na stanovené úrovně, aniž je dotčen článek 8.

2. Tyto celní kvóty se uplatňují podle článku 308a až 308c nařízení Komise č. 2454/93.

3. Snížení celní kvóty uvedené v příloze je vyjádřeno procentním podílem cel skutečně používaných pro zboží z Jižní Afriky, stanovené v čl. 1 odst. 1 v den prozatímního vstupu v platnost dohody.

Článek 3

Komise otevírá roční celní kvótu s nulovým clem pro sýr a tvaroh kódů KN 04061020, 04061080, 04062090, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090, 04064090, 04069001, 04069021, 04069050, 04069069, 04069078, 04069086, 04069087, 04069088, 04069093 a 04069099 pocházející z Jihoafrické republiky. Počáteční roční objem této celní kvóty je 5000 tun. Pro tento objem se použije roční faktor růstu 5 %. Výsledek se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celou jednotku.

Článek 4

Po uplynutí prvního roku se celní kvóty uvedené v článku 2 zvyšují každý rok o procentní podíl uvedený v příloze jako roční faktor růstu. Výsledek se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celou jednotku.

Článek 5

Je třeba, aby Komise přijala v souladu se správním postupem podle čl. 6 odst. 2 změny a technické úpravy tohoto nařízení, které budou nezbytné v důsledku změn kombinované nomenklatury a kódů TARIC nebo v důsledku uzavírání dohod, protokolů nebo výměny dopisů mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou, aniž jsou dotčeny články 2 až 4.

Článek 6

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex (dále jen "výbor").

2. V případě odkazů na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

1. Výrobky propuštěné do volného oběhu s preferenčními sazbami podle této dohody, na které se nevztahuje článek 2, podléhají dohledu. Komise rozhodne ve spolupráci s členskými státy o výrobcích, pro které se dohled použije.

2. Použije se čl. 308 písm. d) nařízení (EHS) č. 2454/93.

3. Členské státy a Komise úzce spolupracují, aby zajistily dodržování tohoto opatření.

Článek 8

Celní kvóta uvedená v příloze pod pořadovým číslem 09.1825 bude poprvé otevřena k datu vstupu v platnost dohody o víně a destilátech mezi ES/JAR.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne vstupu v platnost dohody [6].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Radu

předseda

K. Hemilä

[1] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení aposledy pozměněné nařízením (ES) č. 502/1999 (Úř. věst. L 65, 12.3.1999, s. 1).

[3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2261/98 (Úř. věst. L 292, 30.10.1998, s. 1).

[5] Úř. věst. L 357, 30.12.1998, s. 1.

[6] Datum vstupu v platnost dohody zveřejní generální sekretariát Rady Evropské unie v Úředním věstníku Evropských Společenství.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

VÝROBKY PODLE ČLÁNKU 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu společně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo | Kód KN | Kód Taric | Popis zboží | Roční objem celní kvóty a roční faktor růstu | Celní sazba kvóty (% snížení) |

09.1803 | 06031015 | | Orchideje, čerstvé, od 1. června do 31. října | 500 tun (r.f.r. 3 %) | 50 DNV nebo 80 SVP |

06031051 | | Růže, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. listopadu do 31. prosince |

06031065 | | Chryzantémy, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. listopadu do 31. prosince |

09.1805 | 06031029 | | Ostatní květiny, čerstvé, od 1. června do 31. října | 600 tun (r.f.r. 3 %) | 50 DNV nebo 80 SVP |

09.1807 | ex06031069 | 10 | Proteas, od 1. ledna do 31. května a od 1. listopadu do 31. prosince | 900 tun (r.f.r. 5 %) | 100 |

09.1809 | 06039000 | | Jiné květiny než čerstvé | 500 tun (r.f.r. 3 %) | 25 DNV |

09.1811 | 08111090 | | Jahody, zmrazené | 250 tun (r.f.r. 3 %) | 100 |

09.1813 | 200840512008405920084071200840792008409120084099 | | Hrušky, bez přísady alkoholu | 40000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) | 50 DNV |

20085061200850692008507120085079200850922008509420085099 | | Meruňky, bez přísady alkoholu |

20087061200870692008707120087079200870922008709420087099 | | Broskve, bez přísady alkoholu |

09.1815 | 20089259200892742008927820089298 | | Směsi jiného než tropického ovoce | 18000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) | 50 DNV |

09.1817 | 20089272 | | Směsi tropického ovoce | 2000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) | 50 DNV |

09.1819 | 20091199 | | Pomerančová šťáva, zmrazená | 700 tun (r.f.r. 3 %) | 50 DNV |

09.1821 | 20094030 | | Ananasová šťáva | 700 tun (r.f.r. 3 %) | 50 DNV |

200970112009701920097030200970912009709320097099 | | Jablečná šťáva |

09.1823 | 2204101922041099 | | Šumivé víno | 450000 litrů (r.f.r. 5 %) | 100 |

09.1825 | 22042179220421802204218322042184 | | Jiná vína | 32000000 litrů (r.f.r. 3 %) | 100 |

09.1827 | 720241107202419172024199 | | Ferochrom, obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku | 515000 tun | 100 |

--------------------------------------------------