31999R1451Úřední věstník L 167 , 02/07/1999 S. 0015 - 0016


Nařízení Komise (ES) č. 1451/1999

ze dne 1. července 1999,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/98 o prodeji hovězího masa ze zásob Spojeného království ozbrojeným silám za předem stanovené ceny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1633/98 [2], a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že nařízení Komise (ES) č. 1209/98 [3] ve znění nařízení (ES) č. 2515/98 [4] stanoví prodej hovězího masa ze zásob Spojeného království; že množství a ceny stanovené v uvedeném nařízení by měly být změněny, aby se zohlednily již prodané zásoby;

(2) vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1209/98 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24.

[2] Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 17.

[3] Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 39.

[4] Úř. věst. L 314, 24.11.1998, s. 3.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-membroJäsenvaltioMedlemsstat | Productos [1]Produkter [2]Erzeugnisse [3]Προϊόντα [4]Products [5]Produits [6]Prodotti [7]Producten [8]Produtos [9]Tuotteet [10]Produkter [11] | Cantidad aproximada(toneladas)Tilnærmet mængde(tons)Ungefähre Mengen(Tonnen)Κατά προσέγγιση ποσότητα(τόνοι)Approximate quantity(tonnes)Quantité approximative(tonnes)Quantità approssimativa(tonnellate)Hoeveelheid bij benadering(ton)Quantidade aproximada(toneladas)Arvioitu määrä(tonneina)Ungefärlig kvantitet(ton) | Precio de venta expresado en euros por toneladaSalgspriser i EUR/tonVerkaufspreise,ausgedrückt in EUR/TonneΤιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνοSelling prices expressed in EUR per tonnePrix de vente exprimés en euros par tonnePrezzi di vendita espressi in euro per tonnellataVerkoopprijzen uitgedrukt in euro per tonPreço de venda expresso em euros por toneladaMyyntihinta euroina tonnilta |

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött |

UNITED KINGDOM | —Interventiom thick flank (INT 12) | 95 | 3250 |

—Intervention topside (INT 13) | 500 | 3450 |

—Intervention silverside (INT 14) | 90 | 3200 |

—Intervention fillet (INT 15) | 40 | 7000 |

—Intervention rump (INT 16) | 700 | 3700 |

—Intervention striploin (INT 17) | 270 | 4700 |

"

[1] Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

--------------------------------------------------