31999R0933Úřední věstník L 117 , 05/05/1999 S. 0001 - 0004


Nařízení Rady (ES) č. 933/1999

ze dne 29. dubna 1999,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [4],

(1) vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 1210/90 [5] byla zřízena Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská pozorovací a informační síť pro životní prostředí; že článkem 20 výše uvedeného nařízení byly vytvořeny předpoklady, aby se Rada rozhodla, zda nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost uloží agentuře další úkoly založené na zprávě Komise, která obsahuje příslušné návrhy; že článek 21 uvedeného nařízení stanovil, že toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem poté, co bude příslušnými orgány rozhodnuto o sídle agentury, a že toto rozhodnutí bylo přijato dne 29. října 1993;

(2) vzhledem k tomu, že Komise v konečné podobě svého sdělení COM(95) 325 konc. objasnila důvody, proč by se vypracování zprávy podle článku 20 mělo odložit, a že dne 9. listopadu 1995 Rada usoudila, že před tím, než bude Evropská agentura pro životní prostředí plně funkční po dobu nejméně dvou let a než bude její síť plně vybudována, by byla jakákoli rozhodnutí o jejích budoucích úkolech předčasná;

(3) vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro životní prostředí udělala velký pokrok směrem k dosažení svých cílů a při plnění úkolů, včetně založení Evropské pozorovací a informační sítě pro životní prostředí;

(4) vzhledem k tomu, že úkoly agentury a oblasti, jimž je třeba věnovat pozornost, jsou rozsáhlé, což vyžaduje jak soustředění prací již vykonaných, tak další pracovní úsilí;

(5) vzhledem k tomu, že prioritní úlohou agentury je poskytovat objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o životním prostředí;

(6) vzhledem k tomu, že jakékoli nové úkoly uložené agentuře by měly doplnit a posílit její základní úlohu;

(7) vzhledem k tomu, že Překladatelské středisko pro orgány Evropské unie má v souladu s nařízením č. 2965/94 [6] za úkol překládat dokumenty Evropské agentury pro životní prostředí;

(8) vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit a vyjasnit organizaci a strukturu agentury na základě zkušeností z prvních let její činnosti;

(9) vzhledem k tomu, že by správní rada agentury měla prostřednictvím vhodného rozmístění tematických center vzít v úvahu rozdílné zeměpisné podmínky ve Společenství;

(10) vzhledem k tomu, že agentura může spolupracovat s institucemi ve třetích zemích s cílem získávat údaje potřebné k dokončení svého pracovního programu;

(11) vzhledem k tomu, že k budoucím přezkoumáním úkolů a činnosti agentury by mělo docházet v souladu s cyklem jejího pětiletého pracovního programu;

(12) vzhledem k tomu, že je nutno odpovídajícím způsobem pozměnit nařízení (EHS) č. 1210/90,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1210/90 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 2 se úvodní část nahrazuje tímto:

"2. K dosažení cílů ochrany a zlepšení životního prostředí stanovených Smlouvou a navazujícími akčními programy Společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje je nutno poskytnout Společenství a členským státům:".

2. Ustanovení článku 2 se mění takto:

a) body ii), iii) a vi) se nahrazují tímto:

"ii) - poskytovat Společenství a členským státům objektivní informace nezbytné k formulování a provádění spravedlivé a účinné politiky životního prostředí; za tím účelem především poskytovat Komisi informace, které potřebuje k úspěšnému plnění svých úkolů spočívajících ve vymezení, přípravě a vyhodnocení opatření a právních předpisů v oblasti životního prostředí;

- napomáhat monitorování opatření v oblasti životního prostředí vhodnou podporou požadavků na podávání zpráv (včetně účasti při sestavování dotazníků, zpracování zpráv členských států a distribuce výsledků), a to v souladu se svým víceletým pracovním programem a s cílem koordinace podávání zpráv;

- na žádost jednotlivých členských zemí a tam, kde je to v souladu s ročním pracovním programem agentury, udělovat doporučení týkající se vývoje, zavádění a rozšiřování systémů členských států pro monitorování opatření v oblasti životního prostředí za podmínek, že tyto činnosti neohrozí naplnění jiných úkolů stanovených tímto článkem. Tato doporučení mohou rovněž obsahovat odborné posudky vypracované na zvláštní žádost členských států;

iii) zaznamenávat, třídit a posuzovat údaje o stavu životního prostředí, vypracovávat odborné zprávy o kvalitě a citlivosti životního prostředí a o tlacích na životní prostředí Společenství, stanovovat jednotná kritéria pro posuzování údajů o životním prostředí, která budou používána ve všech členských státech, a dále rozvíjet a podporovat činnost referenčního střediska pro informace o životním prostředí. Komise využije těchto informací pro plnění svých úkolů při zajišťování provádění právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí;"

"vi) každých pět let uveřejnit zprávu o stavu životního prostředí, o trendech a výhledech v této oblasti a rovněž zprávu zaměřenou na specifické problémy;"

b) připojí se následující body:

"xi) zajistit šíření spolehlivých a srovnatelných informací o životním prostředí, zejména o jeho stavu, mezi širokou veřejností, a k tomuto účelu podpořit využívání nových technologii pro přenos informací;

xii) podporovat Komisi při procesu výměny informací o rozvoji metodik a praktických postupů posuzování životního prostředí;

xiii) napomáhat Komisi při rozšiřování informací o výsledcích příslušných výzkumů v oblasti životního prostředí, a to způsobem, který nejlépe podpoří politiku Komise."

3. Ustanovení článku 3 se mění takto:

a) v odstavci 1 se na novém řádku doplňují následující slova:

"včetně uvedení těchto do souladu s udržitelným rozvojem";

b) v odstavci 2:

i) v druhém pododstavci se osmá odrážka mění takto:

"ochrana moří a pobřežních zón";

ii) pátý pododstavec se zrušuje;

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Při výměně informací může agentura rovněž spolupracovat s jinými subjekty, včetně sítě IMPEL.

Při své činnosti se agentura vyvaruje duplicity s již probíhajícími činnostmi jiných orgánů."

4. Ustanovení článku 4 se mění takto:

a) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy průběžně agenturu informují o hlavních složkách své vnitrostátní informační sítě v oblasti životního prostředí. Členské státy spolupracují ve vhodných případech s agenturou a přispívají k práci Evropské pozorovací a informační sítě pro životní prostředí v souladu s pracovním programem agentury, a to prostřednictvím shromažďování, třídění a analýzy příslušných údajů na celostátní úrovni. Členské státy se při provádění těchto činností mohou rovněž sdružit ke spolupráci na nadnárodní úrovni.";

b) v druhé větě odstavce 4 se zrušují slova: "v přesně určené zeměpisné oblasti";

c) v odstavci 5 se druhý pododstavec mění takto:

"Tematická centra určí podle čl. 8 odst. 1 správní rada pro období nepřesahující trvání příslušného víceletého pracovního programu podle čl. 8 odst. 4. Toto ustanovení je však obnovitelné."

5. Článek 8 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první pododstavec mění takto:

"1. Agentura má správní radu složenou z jednoho zástupce každého členského státu a ze dvou zástupců Komise. Navíc zde může být jeden zástupce každé členské země, která se činnosti agentury účastní v souladu s příslušnými ustanoveními.";

b) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Správní rada zvolí úřad, který může pověřit výkonnými rozhodnutími podle jí přijatých pravidel.";

c) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

"3. Rozhodnutí správní rady vyžadují přijetí dvoutřetinovou většinou jejích členů.

4. Správní rada schválí víceletý pracovní program vycházející z prioritních oblastí uvedených v čl. 3 odst. 2, a to na základě návrhu předloženého výkonným ředitelem ve smyslu článku 9, po konzultaci s vědeckým výborem podle článku 10 a po obdržení stanoviska Komise. Víceletý pracovní program musí obsahovat víceletý odhad rozpočtu, aniž je dotčen postup sestavování ročního rozpočtu Společenství.";

d) v odstavci 6 v první větě se slova "do 31. ledna každého roku …" nahrazují slovy "do 31. března každého roku …".

6. V čl. 9 se odst. 1 mění takto:

a) pátá odrážka se nahrazuje tímto:

"— všechny otázky týkající se zaměstnanců a za provádění úkolů uvedených v čl. 8 odst. 4 a 5.";

b) šestá odrážka se zrušuje.

7. V čl. 10 se odst. 2 nahrazuje tímto:

"2. Vědecký výbor je složen ze členů s mimořádnou kvalifikací v oblasti životního prostředí, které jmenuje správní rada na čtyřleté období s možností opakovaného jmenování na další čtyři roky, s přihlédnutím kromě jiného i k vědeckým oblastem, které by měly být ve výboru zastoupeny z hlediska pomoci agentuře při výkonu její činnosti. Činnost vědeckého výboru se řídí jednacím řádem podle čl. 8 odst. 2."

8. Článek 15 se mění takto:

a) vkládá se nový odstavec, který zní:

"2a. V zemích, které nejsou členy Evropských společenství, může agentura spolupracovat v oblastech všeobecného zájmu s institucemi, které mohou poskytovat údaje, informace, odborné posudky, metodiky shromažďování, analýzy a posuzování údajů, jež jsou předmětem oboustranného zájmu a jsou nezbytné pro úspěšné ukončení prací agentury.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Spolupráce podle odst. 1, 2 a 2a musí brát v úvahu zejména potřebu vyhnout se jakékoli duplicitě činností."

9. Článek 20 se nahrazuje tímto:

"1. Agentura provede zhodnocení své činnosti a její účinnosti do 15. září 1999 a předloží zprávu správní radě, Komisi, Radě a Evropskému parlamentu.

2. Nejpozději do 31. prosince 2003 přezkoumá Rada na základě zprávy Komise dosažený pokrok a úkoly, které agentura řeší, z hlediska celkové politiky Společenství v oblasti životního prostředí."

10. V části B přílohy se ustanovení bodu 1 nahrazuje tímto:

"1. Agentura v nejvyšší možné míře využije informace shromážděné oficiálními statistickými službami Společenství. Tyto informace jsou výsledkem činnosti Eurostatu a vnitrostátních statistických služeb týkajících se shromažďování, hodnocení a šíření socioekonomických statistických údajů, včetně účetních a dalších souvisejících informací vnitrostátní povahy. Agentura využije zejména prací Eurostatu a vnitrostátních statistických úřadů podle rozhodnutí 94/808/EHS [7], které se vztahuje na statistiky a) o lidské činnosti působící tlaky na životní prostředí a b) o socioekonomických odezvách těchto tlaků."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. dubna 1999.

Za Radu

předseda

W. Müller

[1] Úř. věst. C 255, 20.8.1997, s. 9 a Úř. věst. C 123, 22.4.1998, s. 6.

[2] Úř. věst. C 73, 9.3.1998, s. 103.

[3] Úř. věst. C 180, 11.6.1998, s. 32.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. února 1998 (Úř. věst. C 80, 16.3.1998, s. 134), společný postoj Rady ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. C 364, 25.11.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. února 1999 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

[6] Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení č. 2610/95 (Úř. věst. L 268, 10.11.1995, s. 1).

[7] Rozhodnutí Rady 94/808/EHS ze dne 15. prosince 1994, kterým se přijímá čtyřletý vývojový program (od roku 1994 do roku 1997) o environmentální součásti statistiky Společenství (Úř. věst. L 328, 20.12.1994, s. 58).

--------------------------------------------------