31999R0423Úřední věstník L 052 , 27/02/1999 S. 0002 - 0003


Nařízení Rady (ES) č. 423/1999

ze dne 22. února 1999,

kterým se mění nařízení (ES) č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105a odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [2],

jednajíc v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že článek 1 nařízení (EC) č. 975/98 [4] stanoví technické specifikace osmi nominálních hodnot první série euromincí; že ředitelé mincoven vypracovali na základě uvedeného nařízení podrobnější specifikace nezbytné pro výrobu;

vzhledem k tomu, že výrobci prodejních automatů po prozkoumání těchto podrobnějších specifikací požádali o zvýšení hmotnosti padesáticentové mince, aby zajistili větší rozeznatelnost této mince a snížili riziko podvodu; že Evropská unie nevidomých testovala vzorky z prvních výrobních zkoušek a vznesla stížnost proti vroubkování hrany padesáticentové a deseticentové mince, jež neodpovídalo vroubkování na vzorcích, se kterými vyslovila souhlas v průběhu konzultačního postupu předcházejícího přijetí nařízení (ES) č. 975/98; že pro zajištění přijetí nového systému uživateli se zdá být vhodné vyhovět žádostem vyjádřeným výrobci prodejních automatů i Evropskou unií nevidomých; že k vyhovění požadavkům výrobců prodejních automatů je nezbytné zvýšit hmotnost padesáticentové mince ze 7 g na 7,8 g; že k vyhovění požadavkům Evropské unie nevidomých a k zamezení jakéhokoli nebezpečí nesprávného výkladu v budoucnosti je žádoucí pozměnit specifikaci hrany padesáticentové a deseticentové mince z "hrubě vroubkované" na "profilovanou hranu s jemnými zoubky", jež lépe vyjadřuje profil hrany, k němuž dala u těchto dvou mincí Evropská unie nevidomých původně souhlas;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby změny technických specifikací byly omezeny na hmotnost padesáticentové mince a na hranu deseticentové a padesáticentové mince, aby nebyl narušen harmonogram výroby a zavedení euromincí k 1. lednu 2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 975/98 se tabulka mění takto:

1. Čtvrtý řádek týkající se padesáticentové mince se mění takto:

a) ve třetím sloupci se číslo "1,69" nahrazuje číslem "1,88";

b) ve čtvrtém sloupci se číslo "7" nahrazuje číslem "7,8";

c) v osmém sloupci se slova "hrubě vroubkovaná" nahrazují slovy "profilovaná s jemnými zoubky".

2. V šestém řádku týkajícím se deseticentové mince, v osmém sloupci se slova "hrubě vroubkovaná" nahrazují slovy "profilovaná s jemnými zoubky".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1999.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou, s výhradou čl. 109k odst. 1 a protokolů č. 11 a 12.

V Lucemburku dne 22. února 1999.

Za Radu

předseda

H.-F. von Ploetz

[1] Úř. věst. C 296, 24.9.1998, s. 10.

[2] Stanovisko ze dne 16. listopadu 1998 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko Evropského parlamentu z 18. listopadu 1998 (Úř. věst. C 379, 7.12.1998). Společný postoj Rady z 21. prosince 1998 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu z 9. února 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6.

--------------------------------------------------