31999R0308

Nařízení Rady (ES) č. 308/1999 ze dne 8. února 1999 kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

Úřední věstník L 038 , 12/02/1999 S. 0006 - 0009
CS.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
ET.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
HU.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
LT.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
LV.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
MT.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
PL.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
SK.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104
SL.ES Kapitola 04 Svazek 04 S. 101 - 104


Nařízení Rady (ES) č. 308/1999

ze dne 8. února 1999,

kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 850/98 [4] vykazuje řadu mezer, textových chyb a redakčních nedostatků;

vzhledem k tomu, že poté co Spojené království nově vymezilo své hranice rybolovu, žádná část podoblasti ICES XII severně od 56o severní šířky nespadá pod svrchovanost nebo jurisdikci členských států; že již není proto vhodné na ni odkazovat;

vzhledem k tomu, že metoda k určení velikosti kraba trnitého je nepraktická a musí být proto změněna;

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 850/98 je nutno z těchto důvodů pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

1. V čl. 29 odst. 4 písm. b) bod iii) třetí odrážce se slova "množství platýse evropského a jazyka mořského" nahrazují slovy "množství platýse evropského a/nebo jazyka mořského".

2. V čl. 30 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) divize ICES Vb a podoblast ICES VI na sever od 56o severní šířky."

3. V příloze I:

a) poznámka pod čarou 1 se nahrazuje touto:

"(1) V Severním moři od 1. března do 31. října a v průběhu celého roku v ostatních oblastech regionů 1 a 2, s výjimkou Skagerraku a Kattegatu.";

b) poznámka pod čarou 6 se nahrazuje touto:

"(6) Během prvního roku od data použití tohoto nařízení bude uplatňován minimální 50 % podíl cílových druhů pro odlovy v regionu 2, s výjimkou Severního moře, divize ICES Vb, podoblasti ICES VI na sever od 56o severní šířky."

4. Příloha IV se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

5. V příloze IX se řádek "70-79 + ≥ 70" nahrazuje řádkem "60-69 + ≥ 70".

6. V příloze XII se všechny odkazy na "makrelu obecnou (Scomber scombrus)" nahrazují slovy "makrely (Scomber spp)" a odkazy na "kranase obecného (Trachurus trachurus)" slovy "kranasi (Trachurus spp.)".

7. V příloze XIII se bod 5 nahrazuje tímto:

"5. a) Velikost kraba trnitého se určí způsobem podle obrázku 4 A jako délka krunýře měřená podél středové osy od hrany krunýře mezi nosci k zadní hraně krunýře.

b) Velikost kraba německého se určí způsobem podle obrázku 4 B, jako maximální šířka krunýře měřená kolmo na předozadní středovou osu krunýře."

8. Obrázek 4 A se nahrazuje obrázkem z přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 1999.

Za Radu

předseda

O. Lafontaine

[1] Úř. věst. C 337, 5.11.1998, s. 8.

[2] Stanovisko ze dne 13. ledna 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 2. prosince 1998.

[4] Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA IV

VLEČNÁ ZAŘÍZENÍ: — Skagerrak a Kattegat

Velikost ok sítě, cílové druhy mořských živočichů a podíly úlovků při použití jediné velikosti ok sítě

Druh | Velikost ok sítě (mm) |

< 16 | 16-31 | 32-69 | 70-89 | ≥ 90 |

Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % | Minimální podíl cílového druhu (cílových druhů) v % |

50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 50 % | 20 % | 30 % | Žádný |

Smačkovití (Ammodytidae) [3] | x | x | x | x | x | x | x | x |

Smačkovití (Ammodytidae) [4] | | x | | x | x | x | x | x |

Treska norská (Trisopterus esmarkii) | | x | | x | x | x | x | x |

Treska modravá (Micromesistius poutassou) | | x | | x | x | x | x | x |

Ostnatec veliký (Trachinus draco) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Měkkýši (mimo Sepia) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Jehlice rohozobá (Belone belone) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Štítník šedý (Eutrigla gurnardus) [1] | | x | | x | x | x | x | x |

Stříbrnice (Argentinidae) | | x | | x | x | x | x | x |

Šprot obecný (Sprattus sprattus) | | x | | x | x | x | x | x |

Úhoř říční (Anguilla anguilla) | | | x | x | x | x | x | x |

Granáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) [2] | | | x | x | x | x | x | x |

Makrely (Scomber spp.) | | | | x | | x | x | x |

Kranasi (Trachurus spp.) | | | | x | | x | x | x |

Sleď obecný (Clupea harengus) | | | | x | | x | x | x |

Krevetka severní (Pandalus borealis) | | | | | x | x | x | x |

Granáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) [1] | | | | | x | x | x | x |

Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | | | | | | | x | x |

Humr severský (Nephrops norvegicus) | | | | | | | x | x |

Všichni ostatní mořští živočichové | | | | | | | | x |

"

[1] Pouze ve 4mílové oblasti od základních linií.

[2] Mimo 4mílovou oblast od základních linií.

[3] Od 1. března do 31. října ve Skagerraku a od 1. března do 31. července v Kattegatu.

[4] Ve Skagerraku od 1. listopadu do posledního dne měsíce února a v Kattegatu od 1. srpna do posledního dne měsíce února.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------