31999L0094Úřední věstník L 012 , 18/01/2000 S. 0016 - 0023


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES

ze dne 13. prosince 1999

o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy [3],

(1) Vzhledem k tomu, že článek 174 Smlouvy požaduje obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů; že racionální využívání energie je jedním z hlavních prostředků, jímž je možné dosáhnout tohoto cíle a snížit znečišťování životního prostředí;

(2) Vzhledem k tomu, že konečným cílem rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu je dosáhnout stabilizace koncentrace plynů vytvářejících skleníkový efekt na úrovni, která zabraňuje škodlivým vlivům člověka na klimatický systém;

(3) Vzhledem k tomu, že podle protokolu z Kjóta k rámcové úmluvě o změnách klimatu schválenému na prosincové konferenci v Kjótu přijalo Společenství cíl snížení emisí v období od roku 2008 do roku 2012 ohledně souboru plynů způsobujících skleníkový efekt o 8 %, vztaženo k úrovni roku 1990;

(4) Vzhledem k tomu, že s uznáním významu osobních automobilů jako zdroje emisí CO2 Komise navrhla strategii Společenství, jak snížit emise CO2 z osobních automobilů a zvýšit úspory paliv; že ve svých závěrech ze dne 25. června 1996 Rada přivítala přístup Komise;

(5) Vzhledem k tomu, že informace hrají klíčovou roli při uplatňování tržních sil; že získání přesných, relevantních a srovnatelných informací o typické spotřebě paliva a emisích CO2 osobních automobilů může ovlivnit zákazníkovu volbu ve prospěch těch automobilů, které spotřebují méně paliva, a tím vypouštějí méně CO2, a tím podněcují výrobce přijímat opatření ke snížení spotřeby paliva těch automobilů, které vyrábějí;

(6) Vzhledem k tomu, že přítomnost štítků na použitých automobilech v místě prodeje by mohla nasměrovat kupující nových osobních automobilů na automobily s nízkou spotřebou, neboť tato vlastnost se bude brát v úvahu při opakovaném prodeji automobilu; že je proto vhodné v souvislosti s první revizí této směrnice zvážit rozšíření působnosti na použité automobily uvedené ve směrnici Komise 93/116/ES ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS o spotřebě paliva motorových vozidel [4];

(7) Vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit štítek s údaji o úspornosti pro všechny nové osobní automobily vystavované v místě prodeje;

(8) Vzhledem k tomu, že štítek s údaji o úspornosti by měl obsahovat informace o spotřebě a typických emisích CO2, které byly určeny v souladu s harmonizovanými normami a metodami stanovenými ve směrnici Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel [5];

(9) Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby byly k dispozici dodatkové normalizované informace o spotřebě paliva a typických emisích CO2 všech verzí na trhu nových automobilů ve vhodné podobě jak na místě prodeje, tak u určeného orgánu v každém členském státě; že takové informace mohou být užitečné pro spotřebitele, kteří formulují svá rozhodnutí o koupi před návštěvou předváděcího místa nebo kteří se rozhodnou nevyužít služeb zástupce nebo návštěvy předváděcího místa při nákupu osobního automobilu;

(10) Vzhledem k tomu, že je důležité, aby se potenciální zákazníci na prodejním místě dověděli o nejúspornějších osobních automobilech dostupných prostřednictvím tohoto prodejního místa;

(11) Vzhledem k tomu, že veškerá propagační literatura, a je-li to vhodné, veškeré ostatní propagační materiály používané při prodeji nových osobních automobilů by měly obsahovat relevantní informace o spotřebě paliva a emisích CO2 těch modelů osobních automobilů, kterých se týkají,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je zajistit, aby informace vztahující se k úsporám paliv a emisím CO2 nových osobních automobilů nabízených k prodeji nebo na leasing ve Společenství byly k dispozici spotřebitelům, a aby jim tak umožnily činit zasvěcená rozhodnutí.

Článek 2

Pro účely této směrnice:

1. "osobním automobilem" se rozumí jakékoli motorové vozidlo kategorie M1, stanovené v příloze II směrnice 70/156/EHS [6], na něž se vztahuje směrnice 80/1268/EHS. To nezahrnuje vozidla, na něž se vztahuje směrnice 92/61/EHS [7], a vozidla pro zvláštní účely, stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce směrnice 70/156/EHS;

2. "novým osobním automobilem" se rozumí jakékoli osobní vozidlo, které nebylo dříve prodáno osobě, která jej koupila za účelem jiným, než prodej nebo dodávka;

3. "prohlášením o shodě" se rozumí prohlášení podle článku 6 směrnice 70/156/EHS;

4. "prodejním místem" se rozumí například předváděcí místo nebo hala, kde se nové osobní automobily vystavují nebo nabízejí k prodeji nebo na leasing potenciálním zákazníkům. V této definici jsou zahrnuty veletrhy, na kterých se nové osobní automobily předvádějí veřejnosti;

5. "oficiální spotřebou paliva" se rozumí spotřeba paliva schválená pro daný typ schvalovacím orgánem v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a uvedenými v příloze VIII směrnice 70/156/EHS, a připojená k certifikátu ES schválení typu nebo k prohlášení o shodě. Pokud jeden model zahrnuje více variant a nebo verzí, hodnota uváděná pro spotřebu paliva tohoto modelu se zakládá na variantě a nebo verzi s nejvyšší oficiální spotřebou paliva v rámci této skupiny;

6. "oficiálními typickými emisemi CO2" pro daný osobní automobil se rozumí emise naměřené v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a uvedené v příloze VIII směrnice 70/156/EHS a připojené k certifikátu schválení typu nebo k prohlášení o shodě. Pokud pod jeden model patří více variant a nebo verzí, hodnoty které se mají uvést pro emise CO2 tohoto modelu, se zakládají na variantě a nebo verzi s nejvyššími oficiálními emisemi CO2 v rámci této skupiny;

7. "štítkem o úspornosti" se rozumí štítek, který obsahuje informaci pro spotřebitele, která se týká oficiální spotřeby paliva a oficiálních emisí CO2 automobilu, ke kterému je štítek připojen;

8. "průvodcem spotřebou paliva" se rozumí kompilace údajů o oficiálních úsporách paliva a oficiálních emisích CO2 pro každý model dostupný na trhu nových automobilů;

9. "propagační literaturou" se rozumí veškeré tištěné materiály používané při prodeji automobilů, reklamně na ně a jejich podpoře u veřejnosti. Zahrnuje přinejmenším technické příručky, brožury, reklamy v novinách, časopisech a obchodní tiskoviny a letáky;

10. "značkou" se rozumí obchodní značka výrobce a jedná se o značku, která se objevuje na prohlášení o shodě a schvalovací dokumentaci;

11. "modelem" se rozumí obchodní popis značky, typu a, je-li to vhodné, variant a verzí osobního automobilu;

12. "typem, variantou a verzí" se rozumí odlišné automobily dané značky, které jsou deklarovány výrobcem, jak je uvedeno v příloze II. B směrnice 70/156/EHS, a jednoznačně rozlišené typem, variantou a verzí písmen abecedy.

Článek 3

Členské státy zajistí, že štítek se spotřebou paliva a emisemi CO2, který je ve shodě s požadavky uvedenými v příloze I, je připojen nebo vystaven zřetelně viditelném způsobem poblíž každého nového modelu osobního automobilu na prodejním místě.

Článek 4

Aniž je dotčena tvorba internetového průvodce Komise na úrovni Společenství, členské státy zajistí tvorbu průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2 na základě konzultací s výrobci přinejmenším jednou ročně, v souladu s požadavky přílohy II. Průvodce je přenosný, pevný a poskytovaný zdarma uživatelům na požádání jak na prodejních místech, tak i u určených orgánů v rámci každého členského státu.

Orgán nebo orgány uvedené v článku 8 mohou na přípravě průvodce spolupracovat.

Článek 5

Členské státy zajistí, že se pro každou značku auta vystaví plakát (nebo alternativně displej) se seznamem oficiálních údajů o spotřebě paliva a oficiálních typických emisích CO2 všech nových modelů osobních automobilů vystavovaných nebo nabízených k prodeji nebo na leasing tímto prodejním místem nebo jeho prostřednictvím. Tyto údaje se vystaví na významném místě a v souladu s úpravou uvedenou v příloze III.

Článek 6

Členské státy zajistí, že veškerá propagační literatura bude obsahovat údaje o oficiální spotřebě paliva a oficiálních emisích CO2 modelů osobních automobilů, ke kterým se vztahují v souladu s požadavky přílohy IV.

Členské státy, je-li to vhodné, poskytují propagační materiály jiné, než propagační literatura uvedená výše, obsahující údaje o oficiálních emisích CO2 a o oficiální spotřebě paliva specifického modelu automobilu, ke kterému se vztahují.

Článek 7

Členské státy zajistí, že přítomnost na štítcích, příručkách, plakátech nebo v propagační literatuře a materiálech uvedených v článcích 3, 4, 5 a 6 jiných značek, symbolů nebo nápisů vztahujících se ke spotřebě paliva nebo emisím CO2, které nevyhovují požadavkům této směrnice, se zakazuje, pokud by jejich vystavení potenciální spotřebitele nových osobních automobilů mohlo uvést v omyl.

Článek 8

Členské státy oznámí Komisi příslušný orgán nebo orgány odpovědné za zavádění a fungování plánu na informování spotřebitelů, který je popsán v této směrnici.

Článek 9

Veškeré změny, které jsou nutné za účelem úpravy příloh této směrnice, přijme Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 10 a po konzultaci s organizacemi spotřebitelů a ostatních zúčastněných stran.

Za účelem pomoci postupu úprav každý členský stát předá Komisi do 31. prosince 2003 zprávu o účinnosti této směrnice, zahrnující období od 18. ledna 2001 do 31. prosince 2002. Forma této zprávy se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článku 10 nejpozději do 18. ledna 2001.

Dále Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 10 přijme opatření s cílem:

a) dalšího zpřesnění úpravy štítků podle článku 3 změnou přílohy I;

b) dalšího zpřesnění požadavků týkajících se příručky podle článku 4 s přihlédnutím ke klasifikaci nových modelů automobilů, čímž umožní zařazení modelů podle emisí CO2 a spotřeby paliva do stanovených tříd včetně třídy pro zařazení nových modelů automobilů s nejmenší spotřebou;

c) vytvořit doporučení za účelem uplatňování principů ustanovení o propagační literatuře podle článku 6 prvního odstavce na ostatní média a materiál.

Článek 10

Výbor

Pokud se Rada neusnese po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Zástupce Komise předkládá výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě,, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v článku 205 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 11

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 12

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. ledna roku 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 1999.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za radu

předsedkyně

S. Hassi

[1] Úř. věst. C 305, 3.10.1998, s. 2 aÚř. věst. C 83, 25.3.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. C 40, 15.2.1999, s. 45.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 1998 (Úř. věst. C 98, 9.4.1999, s. 252), společný postoj Rady ze dne 23. února 1999 (Úř. věst. C 123, 4.5.1999, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. listopadu 1999 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 39.

[5] Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise č. 93/116/ES.

[6] Směrnice Rady č. 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/91/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25).

[7] Směrnice Rady č. 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72). Směrnice pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

POPIS ŠTÍTKU O SPOTŘEBĚ PALIVA A EMISÍCH CO2

Členské státy musí zajistit přinejmenším, aby všechny štítky o spotřebě paliva na jejich území:

1. odpovídaly standardnímu formátu za účelem lepšího rozpoznání zákazníky;

2. měly velikost 297 mm x 210 mm (A4);

3. obsahovaly odkaz na model a typ paliva osobního automobilu, ke kterému jsou připojeny;

4. obsahovaly číselnou hodnotu oficiální spotřeby paliva a oficiálních emisí CO2. Hodnota oficiální spotřeby paliva se vyjadřuje buď v litrech na 100 km (l/100 km), nebo v kilometrech na litr (km/l), nebo jejich vhodnou kombinací a je zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Oficiální typické emise CO2 se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo v gramech na kilometr (g/km).

Tyto hodnoty mohou být vyjádřeny v různých jednotkách (galony, míle) v míře slučitelné se směrnicí 80/181/EHS [1].

5. obsahovaly tento text týkající se dostupnosti průvodce spotřebou paliva a emisemi CO

2

:

"Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je dostupný na kterémkoli prodejním místě bezplatně;"

6. obsahovaly tento text:

"Kromě úspornosti automobilu hrají roli při určování spotřeby paliva automobilu a emisí CO2 jízdní vlastnosti, jakož i jiné netechnické činitele. CO2 je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a je odpovědný za celosvětové oteplování".

[1] Směrnice Rady č. 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS (Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí č. 89/617/EHS (Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 28).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POPIS PRŮVODCE SPOTŘEBOU PALIVA A EMISEMI CO2

Členské státy musí zajistit, že průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2 obsahuje přinejmenším tyto informace:

1. ročně vydávaný seznam všech nových osobních automobilů dostupných k prodeji v členských státech, seskupených podle značek v abecedním pořadí. Pokud se v členském státě průvodce aktualizuje častěji než jednou ročně, potom by průvodce měl obsahovat seznam všech nových modelů osobních automobilů dostupných ke dni zveřejnění této aktualizace;

2. pro každý model, který se objeví v průvodci, typ paliva, číselná hodnota oficiální spotřeby paliva a oficiální typické emise CO2. Hodnota oficiální spotřeby paliva se vyjadřuje buď v litrech na 100 km (l/100 km), nebo kilometrech na litr (km/l), nebo vhodnou kombinací těchto údajů a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo. Oficiální typické emise CO2 se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo v gramech na kilometr (g/km).

Tyto hodnoty je možné vyjádřit v odlišných jednotkách (galony, míle) v míře slučitelné se směrnicí 80/181/EHS;

3. jmenný seznam 10 nejúspornějších nových modelů osobních automobilů seřazených v pořadí stoupajících typických emisí CO2 pro každý typ paliva. Seznam musí obsahovat model, číselnou hodnotu oficiální spotřeby paliva a oficiálních typických emisí CO2;

4. radu motoristům, že správné používání a pravidelná údržba automobilu, způsob řízení takový, kdy se nevyužívá agresivní jízdy, cestuje se při nižších rychlostech, předchází se brždění, správně se hustí pneumatiky, zkracují se časy chodu motoru naprázdno, automobil se nepřetěžuje, zlepšuje spotřebu paliva a snižuje emise CO2 jejich osobního automobilu;

5. vysvětlení působení plynných emisí způsobujících skleníkový efekt, možné změny klimatu a závažnost působení motorových vozidel, jakož i odkaz na jiné možnosti volby paliva dostupného pro spotřebitele a jejich důsledky pro životní prostředí založené na posledních vědeckých důkazech a legislativní požadavky;

6. odkaz na cíl Společenství pro průměrné emise CO2 nových osobních automobilů a datum, k němuž by cíle mělo být dosaženo;

7. odkaz na průvodce Komise spotřebou paliva a emisemi CO2 na internetu, jakmile bude k dispozici.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

POPIS PLAKÁTU, KTERÝ SE MÁ VYSTAVIT NA PRODEJNÍM MÍSTĚ

Členské státy musí zajistit, že plakáty splňují přinejmenším tyto požadavky:

1. plakát má minimální rozměry 70 cm x 50 cm;

2. informaci na plakátě je možné snadno přečíst;

3. modely osobních automobilů jsou sdruženy do skupin a uvedeny samostatně podle druhů paliva (např. benzín nebo nafta). V rámci každého typu paliva jsou modely seřazeny v pořadí stoupajících emisí CO2, přičemž model s nejnižší oficiální spotřebou paliva je umístěn na prvním místě seznamu;

4. pro každý model osobního automobilu je v seznamu uvedena jeho značka, číselná hodnota oficiální spotřeby paliva a oficiálních typických emisí CO2. Hodnota oficiální spotřeby paliva se vyjadřuje buď v litrech na 100 km (l/100 km), nebo kilometrech na litr (km/l), nebo vhodnou kombinací těchto údajů a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo. Oficiální typické emise CO2 se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo v gramech na kilometr (g/km).

Tyto hodnoty je možné vyjádřit v odlišných jednotkách (galony, míle) v míře slučitelné se směrnicí 80/181/EHS;

Navrhovaná forma je uvedena níže:

+++++ TIFF +++++

5. plakát obsahuje tento text týkající se dostupnosti průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2: "Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dispozici na všech prodejních místech;"

6. plakát obsahuje tento text: "Kromě účinnosti automobilu hraje při určení spotřeby paliva a emisí CO2 roli styl řízení, jakož i jiné netechnické činitele. CO2 je hlavní plyn vyvolávající skleníkový efekt, který způsobuje globální oteplování;"

7. plakát bude kompletně aktualizován nejméně jednou za 6 měsíců. Mezi aktualizacemi se nové automobily budou přidávat na konec seznamu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ZJIŠŤOVÁNÍ ÚDAJŮ O SPOTŘEBĚ PALIVA A EMISÍCH CO2 V PROPAGAČNÍ LITERATUŘE

Členské státy musí zajistit, že veškerá propagační literatura obsahuje údaje o oficiální spotřebě paliva a oficiálních emisích CO2 automobilů, kterých se týká. Tyto informace by měly splňovat přinejmenším následující požadavky:

1. být snadno čitelné a neméně nápadné, než hlavní část informací uváděných v propagační literatuře;

2. být snadno srozumitelné i při povrchním kontaktu s nimi;

3. oficiální údaje o spotřebě paliva by měly být poskytovány pro všechny odlišné modely automobilů, které propagační materiál zahrnuje. Pokud se výslovně uvádí více než jeden model, potom se výslovně uvedou buď údaje oficiální spotřeby paliva pro všechny uvedené modely, nebo rozpětí mezi nejhorší a nejlepší spotřebou paliva. Spotřeba paliva se vyjadřuje buď v litrech na 100 km (l/100 km), kilometrech na litr (km/l), nebo vhodnou kombinací těchto údajů. Všechny číselné údaje se zaokrouhlují na jedno desetinné místo.

Tyto hodnoty lze vyjádřit v odlišných jednotkách (galony, míle) v míře slučitelné se směrnicí 80/181/EHS.

Jestliže propagační literatura obsahuje odkaz pouze na typ a nikoli na nějaký konkrétní model, potom údaje o spotřebě paliva nemusí být uvedeny.

--------------------------------------------------