31999L0085Úřední věstník L 277 , 28/10/1999 S. 0034 - 0036


Směrnice Rady 1999/85/ES

ze dne 22. října 1999,

kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o možnost pokusného uplatnění snížené sazby DPH na služby s vysokým podílem lidské práce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) ustanovení čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [4] stanoví, že členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby pouze na dodání zboží a poskytnutí služeb těch kategorií, které jsou uvedeny v příloze H směrnice 77/388/EHS;

(2) problém nezaměstnanosti je však tak vážný, že je žádoucí povolit členským státům, které si to přejí, možnost vyzkoušet zavedení snížené sazby DPH pro služby s vysokým podílem lidské práce, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze H, a zkoumat dopad tohoto opatření na vytváření pracovních míst;

(3) tato snížená sazba DPH pravděpodobně zmenší zájem dotčených podniků zůstat v šedé ekonomice nebo se do ní zapojit;

(4) zavedení tohoto cíleného snížení sazby DPH by však mohlo nepříznivě ovlivnit řádné fungování vnitřního trhu a daňovou neutralitu. Proto je třeba stanovit postup pro udělování zmocnění na jasně vymezené období plných tří let a podřídit oblast působnosti takového opatření přísným podmínkám, aby zůstalo ověřitelné a omezené;

(5) s ohledem na pokusný charakter tohoto opatření by Komise a členské státy, které je provádějí, měly provést podrobné hodnocení jeho účinnosti a dopadu na vytváření pracovních míst;

(6) toto opatření by mělo být časově přísně omezené a jeho platnost by měla skončit nejpozději do 31. prosince 2002;

(7) provedení této směrnice nevyžaduje žádnou změnu právních a správních předpisů členských států,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/388/EHS se mění takto:

1. V článku 28 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"6. Rada může jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby po dobu nejvýše tří let v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2002 uplatňoval snížené sazby stanovené v čl. 12 odst. 3 písm. a) třetím pododstavci na nejvýše dvě kategorie služeb uvedených v příloze K. Ve výjimečných případech může být členský stát zmocněn uplatnit sníženou sazbu na služby ve třech zmíněných kategoriích.

Dané služby musí splňovat tyto podmínky:

a) musí zahrnovat vysoký podíl lidské práce;

b) musí být poskytovány z velké části přímo konečným spotřebitelům;

c) musí být především místní povahy a nesmějí být způsobilé narušovat hospodářskou soutěž;

d) musí existovat úzká vazba mezi snížením cen v důsledku snížení sazby a předvídatelným zvýšením poptávky a zaměstnanosti.

Uplatňování snížené sazby nesmí být na újmu řádnému fungování vnitřního trhu.

Členský stát, který hodlá zavést opatření uvedené v prvním pododstavci, o tom uvědomí Komisi do 1. listopadu 1999 a v téže lhůtě jí předloží veškeré příslušné údaje, zejména

a) oblast působnosti opatření a podrobný popis dotčených služeb;

b) doklady, že byly splněny podmínky stanovené ve druhém a třetím pododstavci;

c) údaje o rozpočtových nákladech zamýšleného opatření.

Členské státy zmocněné uplatňovat sníženou sazbu uvedenou v prvním pododstavci vypracují do 1. října 2002 podrobnou zprávu obsahující celkové zhodnocení účinnosti opatření, zejména z hlediska tvorby pracovních příležitostí a efektivity.

Komise předá Radě a Parlamentu do 31. prosince 2002 celkovou hodnotící zprávu, případně doplněnou o návrh vhodných opatření ke konečnému rozhodnutí o sazbě DPH pro služby s vysokým podílem lidské práce."

2. Doplňuje se nová příloha K, která je obsažena v příloze této směrnice.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 22. října 1999.

Za Radu

předsedkyně

S. Mönkäre

[1] Úř. věst. C 102, 13.4.1999, s. 10.

[2] Úř. věst. C 279, 1.10.1999, s. 105.

[3] Úř. věst. C 209, 22.7.1999, s. 20.

[4] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/59/ES (Úř. věst. L 162, 26.6.1999, s. 63).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA K

Seznam služeb uvedených v čl. 28 odst. 6

1. Drobné opravy:

- jízdních kol,

- obuvi a koženého zboží,

- oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání).

2. Renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby.

3. Čištění oken a úklid v domácnostech.

4. Domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby).

5. Holičství a kadeřnictví.

"

--------------------------------------------------