31999L0048Úřední věstník L 169 , 05/07/1999 S. 0058 - 0088
Úřední věstník L 169/1999 S. 0059 - 0090
Úřední věstník L 169/1999 S. 0050 - 0079
Úřední věstník L 169/1999 S. 0059 - 0099
Úřední věstník L 169/1999 S. 0050 - 0077
Úřední věstník L 169/1999 S. 0058 - 0087


Směrnice Komise 1999/48/ES

ze dne 21. května 1999,

kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 96/87/ES [2], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že příloha k směrnici 96/49/ES obsahuje RID ve znění platném k 1. lednu 1997 a mezitím zveřejněný ve všech jazycích [3];

(2) vzhledem k tomu, že RID je aktualizován každé dva roky, a proto 1. ledna 1999 vstoupila v platnost pozměněná verze s přechodným obdobím do 30. června 1999;

(3) vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 se změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy vědeckému a technickému pokroku v oblasti upravované danou směrnicí, aby byly zohledněny nové požadavky, přijímají postupem podle článku 9;

(4) vzhledem k tomu, že je nezbytné přizpůsobit odvětví novým pravidlům RID, a proto změnit přílohu směrnice 96/49/ES;

(5) vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 9 směrnice 96/49/ES;

(6) vzhledem k tomu, že Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), ve znění pozdějších změn, by měl být připojen ke směrnici 96/49/ES jako příloha a vztahovat se nejen na přeshraniční přepravu, ale také na přepravu uvnitř jednotlivých členských států,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha k směrnici 96/49/ES [4] se mění takto:

- zrušují se slova

[5]

:

"Příloha obsahuje ustanovení Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přílohou I dodatku B k úmluvě COTIF, ve znění platném k 1. lednu 1997 s tím, že slova "smluvní strana" a "státy nebo železnice" se nahrazují slovy "členské státy".

Pozn.:

Znění RID ve všech úředních jazycích Společenství bude zveřejněno, jakmile budou všechna jazyková znění připravena."

- příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. května 1999.

Za Komisi

Neil Kinnock

člen Komise

[1] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

[2] Úř. věst. L 335, 24.12.1996, s. 45.

[3] Úř. věst. L 294, 31.10.1998, s. 1.

[4] Zveřejněno v Úř. věst. L 294, 31.10.1998, s. 1.

[5] Znění článku 1 směrnice Komise 96/87/ES.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Viz směrnice Komise 2003/29/ES Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 47).

--------------------------------------------------