31998D0423Úřední věstník L 190 , 04/07/1998 S. 0076 - 0080


Rozhodnutí Komise

ze dne 30. června 1998,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Falklandských ostrovů

(oznámeno pod číslem K(1998)1850)

(Text s významem pro EHP)

(98/423/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že odborník Komise provedl inspekční návštěvu Falklandských ostrovů, aby ověřil podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

vzhledem k tomu, že ustanovení právních předpisů Falklandských ostrovů v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenná ustanovením směrnice 91/493/EHS;

vzhledem k tomu, že úřad "Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture" je schopen na Falklandských ostrovech účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že pravidla pro získání zdravotního osvědčení uvedeného v čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS by rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a status osoby zmocněné je podepsat;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku, která uvádí název třetí země a schvalovací/registrační číslo provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS je nezbytné vypracovat seznam schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů; že by měl být rovněž vypracován seznam mrazírenských plavidel registrovaných podle směrnice 92/48/EHS [2]; že tyto seznamy je třeba vypracovat na základě sdělení VS Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS, proto odpovídá VS;

vzhledem k tomu, že VS vydal oficiální ujištění, že budou dodržena pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení či registraci provozoven, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo mrazírenských plavidel, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem na Falklandských ostrovech, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je "Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture".

Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Falklandských ostrovů musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů nebo z registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "FALKLANDSKÉ OSTROVY" a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž pocházejí.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádějí kontroly.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce VS a úřední razítko VS v barvě odlišné od barvy ostatních potvrzení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. června 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH VÝROBNÍCH PLAVIDEL

Číslo | Název | Přístav |

1001 | Petrel | Stanley |

1002 | Argos Pereira | Stanley |

1004 | De Giosa T | Stanley |

1005 | Capricorn | Stanley |

1006 | Beagle FI | Stanley |

1007 | Argos Galicia | Stanley |

1008 | Igueldo | Stanley |

1009 | Golden Touza | Stanley |

1010 | Golden Chicha | Stanley |

1011 | Polar Fury | Stanley |

1012 | John Cheek | Stanley |

1013 | Heroya Primero | Stanley |

1014 | Sil | Stanley |

1016 | Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company) | Stanley |

--------------------------------------------------