31998D0293Úřední věstník L 131 , 05/05/1998 S. 0030 - 0031


Rozhodnutí Komise

ze dne 22. dubna 1998

o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie T25) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS

(Text s významem pro EHP)

(98/293/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 97/35/ES [2], a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že články 10 až 18 směrnice 90/220/EHS stanoví postup Společenství, který příslušným orgánům členského státu umožňuje udělit souhlas k uvedení produktů, které se skládají z geneticky modifikovaných organismů nebo tyto organismy obsahují, na trh;

vzhledem k tomu, že příslušným francouzským orgánům bylo předloženo sdělení týkající se uvedení takového produktu na trh;

vzhledem k tomu, že příslušné francouzské orgány následně zaslaly příslušnou dokumentaci s kladným stanoviskem Komisi;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány jiných členských států vznesly vůči uvedené dokumentaci námitky;

vzhledem k tomu, že oznamovatel následně upravil označování navrhované v původní dokumentaci takto:

- na pytlích s osivem, které se prodává zemědělcům, se uvede, že produkt je geneticky modifikován z důvodu zvýšení tolerance vůči herbicidnímu glufosinátu amonnému,

- na štítku na pytlích s osivem určených pro prodej zemědělcům nebo v průvodních dokumentech se uvede, že z důvodu původní genetické modifikace osiva se na sklizené produkty mohou vztahovat zvláštní požadavky na označování, a

- společnostem, o nichž je známo, že dotčené plodiny dovážejí do Společenství ke zpracování, se poskytnou informace o geneticky modifikovaných plodinách, na něž se toto sdělení vztahuje a které jsou mimo Společenství produkovány Hoechst Schering AgrEvo GmbH nebo na základě licence této společnosti;

vzhledem k tomu, že oznamovatel následně doplnil původní dokumentaci dalšími údaji;

vzhledem k tomu, že se proto v souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 90/220/EHS požaduje, aby Komise přijala rozhodnutí postupem podle článku 21 uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že Komise si k této dokumentaci vyžádala stanovisko příslušných vědeckých výborů zřízených rozhodnutím Komise 97/579/ES [3]; že Vědecký výbor pro rostliny předložil stanovisko Komisi dne 10. února 1998 a dospěl k závěru, že není důvod se domnívat, že by uvedení tohoto produktu na trh mohlo mít nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí;

vzhledem k tomu, že po přezkoumání všech námitek vznesených ve smyslu směrnice 90/220/EHS, údajů uvedených v dokumentaci a stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny dospěla Komise k závěru, že není důvod domnívat se, že by zavedení genu pro fosfinotricinacetyltransferázu a zkráceného genu pro beta-laktamázu do kukuřice mělo jakékoliv nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí;

vzhledem k tomu, že schválení chemických herbicidů používaných na rostliny a posouzení dopadu jejich používání na lidské zdraví a životní prostředí spadá do oblasti působnosti směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [4], naposledy pozměněné směrnicí Komise 97/73/ES [5], a nikoli do oblasti působnosti směrnice 90/220/EHS;

vzhledem k tomu, že čl. 11 odst. 6 a čl. 16 odst. 1 směrnice 90/220/EHS stanoví dodatečná bezpečnostní opatření, pokud se objeví nové informace o rizikách spojených s daným produktem;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 90/220/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, zejména směrnice Rady 66/402/EHS [6] a 70/457/EHS7 [7] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [8], a s výhradou odstavce 2 tohoto článku, udělí příslušné francouzské orgány souhlas k uvedení následujícího produktu, oznámeného AgrEvo France (Ref. C/F/ 95/12/07), na trh:

osivo a zrno geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) se zvýšenou tolerancí vůči glufosinátu amonnému, odvozené z transformačního případu T25 kukuřice linie HE/89, která byla transformována pomocí plasmidu pUC/Ac, a obsahuje toto:

a) syntetický gen pat pro fosfinotricinacetyltransferázu řízený 35S promotorem viru žilkové mozaiky květáku a

b) zkrácený gen pro β -laktamázu, jemuž od 5‘ konce chybí asi 25 % sekvencí; tento gen, je-li úplný, kóduje rezistenci vůči beta-laktamovým antibiotikům a počátek replikace Col E1 plasmidu pUC.

2. Tento souhlas se vztahuje na veškeré potomstvo vzniklé křížením produktu s jakoukoliv tradiční kukuřicí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. dubna 1998.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 15.

[2] Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 72.

[3] Úř. věst. L 237, 28.8.1997, s. 18.

[4] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[5] Úř. věst. L 353, 24.12.1997, s. 26.

[6] Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

[7] Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1.

[8] Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

--------------------------------------------------