31998D0292Úřední věstník L 131 , 05/05/1998 S. 0028 - 0029


Rozhodnutí Komise

ze dne 22. dubna 1998,

o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie Bt-11) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS

(Text s významem pro EHP)

(98/292/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 97/35/ES [2], a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že články 10 až 18 směrnice 90/220/EHS stanoví postup Společenství, který příslušným orgánům členského státu umožňuje udělit souhlas k uvedení produktů, které se skládají z geneticky modifikovaných organismů nebo tyto organismy obsahují, na trh;

vzhledem k tomu, že příslušným orgánům Spojeného království bylo předloženo sdělení týkající se uvedení takového produktu na trh;

vzhledem k tomu, že se na tento produkt vztahuje sdělení, které se týká zacházení s tímto produktem v životním prostředí v průběhu dovozu a skladování za účelem jeho využití k výživě zvířat a pro výrobu průmyslových a potravinářských výrobků, vyjma produkce zrna;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány Spojeného království následně zaslaly Komisi příslušnou dokumentaci s kladným stanoviskem;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány jiných členských států vznesly vůči uvedené dokumentaci námitky;

vzhledem k tomu, že produkt vstoupí na trh Společenství ve stejné době jako jiné odrůdy kukuřice, a zejména geneticky nemodifikované kukuřice, oznamovatel následně upravil označování navrhované v původní dokumentaci takto:

- vývozci v zemích, kde se produkt pěstuje, dovozci do Společenství a zpracovatelský průmysl produktů určených k výživě lidí nebo zvířat ve Společenství obdrží dokumentaci, která je informuje, že produkt může být přítomen ve volně ložených zásilkách kukuřice,

- dokumentace bude obsahovat zejména skutečnost, že produkt byl získán genetickou modifikací, a údaje o možném využití produktu,

- v této dokumentaci se rovněž uvede, že ve Společenství lze pro produkty získané z kukuřice linie Bt-11 požadovat zvláštní označování;

vzhledem k tomu, že oznamovatel následně doplnil původní dokumentaci dalšími údaji;

vzhledem k tomu, že se proto v souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 90/220/EHS požaduje, aby Komise přijala rozhodnutí postupem podle článku 21 uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že Komise si k této dokumentaci vyžádala stanovisko příslušných vědeckých výborů zřízených rozhodnutím Komise 97/579/ES [3]; že Vědecký výbor pro rostliny předložil stanovisko Komisi dne 10. února 1998 a dospěl k závěru, že není důvod se domnívat, že by dovoz tohoto produktu, určeného ke stejnému účelu jako jiná kukuřice, mohl mít nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí;

vzhledem k tomu, že po přezkoumání všech námitek vznesených ve smyslu směrnice 90/220/EHS, údajů uvedených v dokumentaci a stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny dospěla Komise k závěru, že není důvod se domnívat, že by zavedení syntetického genu cryIA (b), který podmiňuje rezistenci vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a syntetického genu pat kódujícího zvýšenou toleranci vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného, do kukuřice mohlo mít jakékoliv nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí;

vzhledem k tomu, že čl. 11 odst. 6 a čl. 16 odst. 1 směrnice 90/220/EHS stanoví dodatečná bezpečnostní opatření, pokud se objeví nové informace o rizikách spojených s daným produktem;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 90/220/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [4], a s výhradou odstavců 2 a 3 tohoto článku, udělí příslušné orgány Spojeného království souhlas s uvedením následujícího produktu, oznámeného Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1), na trh:

zrna geneticky modifikované kukuřice linie Bt-11 obsahující

a) syntetickou verzi genu cryIA (b), odvozenou z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, kmen HD1 řízeného 35S promotorem viru žilkové mozaiky květáku, intron IVS 6 kukuřičného genu alkoholdehydrogenázy a sekvenci terminátoru transkripce genu nopalinsyntázy z Agrobacterium tumefaciens a

b) syntetickou verzi genu pat, odvozenou ze Streptomyces viridichromogenes, který je řízen 35S promotorem viru žilkové mozaiky květáku, intron IVS 2 kukuřičného genu alkoholdehydrogenázy a sekvenci terminátoru transkripce genu nopalinsyntázy z Agrobacterium tumefaciens.

2. Tento souhlas se vztahuje na zrna z potomstva vzniklého křížením linie kukuřice Bt-11 s tradičně pěstovanou kukuřicí dovezenou do Společenství.

3. Tento souhlas se vztahuje na uvádění na trh produktu, který lze využít rovnocenným způsobem jako ostatní běžnou kukuřici, avšak nikoli pro účely pěstování.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. dubna 1998.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 15.

[2] Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 72.

[3] Úř. věst. L 237, 28.8.1997, s. 18.

[4] Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

--------------------------------------------------