31997R1554Úřední věstník L 208 , 02/08/1997 S. 0001 - 0005


Nařízení Rady (ES) č. 1554/97

ze dne 22. července 1997,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

(1) vzhledem k tomu, že je důležité, aby podpora producentům sloužila zejména k zajištění lepšího a stálejšího příjmu; že je nutné stanovit přiměřenou horní hranici pro srážky, jejichž účelem je, aby seskupení producentů dosáhla cíle podle čl. 7 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EHS) č. 1696/71 [4]; že je proto nutné změnit čl. 7 odst. 1a uvedeného nařízení;

(2) vzhledem k tomu, že zvýšení podpory pro jiné odrůdy by mohlo vést ke značnému rozšíření pěstebních ploch těchto odrůd na úkor jakosti; že v důsledku nadměrné nabídky a slabé poptávky by mohly ceny těchto odrůd klesnout tak silně, že by seskupení producentů byla přinucena využít jejich právo veta a zpětně odkoupit chmel; že by tento chmel mohl mít na trhu problémy s odbytem a seskupením producentů by se vytvořily velké zásoby odrůd nižší jakosti; že by tato skutečnost mohla destabilizovat trh; že za účelem zabránit této situaci by měla seskupení producentů rozhodnout, jaké odrůdy mohou jejich členové pěstovat; že je proto nutné změnit čl. 7 odst. 1 písm. d) a čl. 7 odst. 3 písm. b) první pododstavec;

(3) vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EHS) č. 1696/71 ukládá producentům, kteří jsou členy seskupení producentů, a uznaným seskupením producentů, která jsou členy sdružení, povinnost uvádět na trh veškerou jejich produkci prostřednictvím seskupení producentů nebo sdružení; že se uplatňování této zásady ukázalo u producentů Společenství, z nichž většina byla členy jednoho seskupení, jako značně problematické; že přechodné období podle posledního pododstavce výše uvedeného ustanovení, během kterého mohou členové uznaného seskupení producentů, pokud to seskupení schválí, samostatně uvádět na trh část jejich produkce nebo produkci celou v souladu s pravidly stanovenými a kontrolovanými seskupením, končí 31. prosince 1996; že je proto nutné rozhodnout, jaký režim se uplatní od 1. ledna 1997, a následně změnit čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EHS) č. 1696/71;

(4) vzhledem k tomu, že by bylo nevýhodné odebrat uznání těm seskupením producentů, která navíc pečlivě vykonávají všechny ostatní úkoly, jako je správa podpory producentům a splnění výše uvedených cílů; že je proto vhodné umožnit členům uznaného seskupení producentů, aby samostatně uváděli na trh část jejich produkce nebo produkci celou, aniž by byli potrestáni snížením podpory, pokud to seskupení schválí a pokud má toto seskupení možnost kontrolovat ceny sjednané mezi producenty a obchodníky a vykonávat právo veta; že by ve stejné souvislosti měli mít producenti, kteří si to přejí, také možnost uvést na trh část jejich produkce prostřednictvím jiného seskupení producentů určeného jejich vlastním seskupením, pokud se jedná o produkty zvláštních znaků, které nespadají do obchodních činností jejich vlastního seskupení;

(5) vzhledem k tomu, že každé seskupení producentů má své zvláštnosti, pokud jde o podmínky produkce a uvádění na trh; že je proto vhodné, aby členové seskupení mohli kdykoli rozhodnout o opatřeních, která se za účelem přizpůsobení produkce požadavkům trhu urychleně přijmou; že tato volnost ale předpokládá zavedení přizpůsobivého režimu, pokud jde o dostupnost a správu rozpočtu;

(6) vzhledem k tomu, že je proto nutné, aby byla podpora vyplácena v době příslušné sklizně, aniž by se dělal rozdíl mezi skupinami odrůd; že to znamená zrušit způsob výpočtu podle čl. 12 odst. 5 písm. a) a b), který je založen na prohlášeních členských států; že by měl být nahrazen výpočtem paušální podpory na hektar stanovené na základě historických průměrů; že je v případě narušení trhu možné poskytnout podporu pouze na část pěstebních ploch; že je nutné umožnit pro tyto případy změnu výše podpory; že je proto nutné v uvedeném nařízení změnit odstavec 6 a zrušit odstavec 7;

(7) vzhledem k tomu, že by seskupení producentů měla mít možnost rozhodnout, zda svým členům vyplatí celou paušální podporu v poměru k pěstební ploše nebo pouze 80 % až 100 % této podpory; že je proto nutné upravit čl. 7 odst. 1 písm. e) o správě režimu podpor;

(8) vzhledem k tomu, že by seskupení producentů měla mít možnost zadržet až 20 % podpory poskytované za účelem dosažení cílů podle čl. 7 odst. 1 písm. a) až d), zejména nebo dokonce výhradně pro účely přechodu na jiné odrůdy, pokud je to v tomto odvětví ještě zapotřebí; že je v rámci jiných zvláštních opatření možné rozvinout výzkum v oblasti rostlinolékařství; že by se tento výzkum měl soustředit na používání technik a prostředků šetrných k životnímu prostředí; že je vhodné používat pro tento účel výraz "integrovaná ochrana plodin";

(9) vzhledem k tomu, že pokud seskupení producentů neuvedou na trh veškerou produkci svých členů, stane se výše uvedená možnost závazná; že je nutné začlenit tuto povinnost do čl. 12 odst. 5;

(10) vzhledem k tomu, že zadržená podpora může být kumulována nejvýše po dobu pěti let; že na konci tohoto období musí být zadržená podpora v plné výši vyplacena; že je nutné začlenit toto ustanovení do čl. 12 odst. 5;

(11) vzhledem k tomu, že za účelem racionalizace a zjednodušení plateb by se měla provádět pouze jedna platba ročně, která by zahrnula jak podporu producentům, tak podporu pro přechod na jiné odrůdy; že by se tyto platby měly provádět brzy po sklizni, každopádně do 31. prosince příslušného roku; že však pro sklizeň 1996 toto datum již uplynulo a mělo by se tedy nalézt vhodné řešení; že je proto nutné pozměnit článek 17;

(12) vzhledem k tomu, že je nutné vyhodnotit přijatá opatření, jejich vliv na hospodářskou situaci odvětví a případně předložit návrhy; že je proto nutné začlenit tuto povinnost do článku 18,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1696/71 se mění takto:

1. v článku 7:

a) se odst. 1 písm. a) nahrazuje tímto:

"a) soustředit nabídku a stabilizovat trh uvedením na trh veškeré produkce svých členů nebo případně prodat chmel za vyšší cenu než podle čl. 7 odst. 3 písm. b);"

b) se odst. 1 písm. b) nahrazuje tímto:

"b) společně přizpůsobit produkci požadavkům trhu a zlepšit ji především přechodem chmelnic na jiné odrůdy, jejich reorganizací, podporou odbytu, výzkumem v oblasti produkce, uvádění na trh a v oblasti integrované ochrany;"

c) se odst. 1 písm. c) nahrazuje tímto:

"c) podpořit racionalizaci a mechanizaci pěstování a sklizně za účelem zvýšení výnosnosti produkce a ochrany životního prostředí;"

d) se odst. 1 písm. d) nahrazuje tímto:

"d) rozhodnout, jaké odrůdy chmele mohou jeho členové pěstovat, a přijmout společná pravidla produkce;"

e) se odst. 1 písm. e) nahrazuje tímto:

"e) spravovat režim podpor stanovený v článku 12 přidělením každému producentovi, který je členem seskupení, jeho podíl podpory v poměru k pěstební ploše, s výhradou použití odstavce 5 uvedeného článku;"

f) se odst. 1a nahrazuje tímto:

"a) Seskupení producentů mohou využít až 20 % podpory pro opatření, která umožňují uskutečnit cíle uvedené v odst. 1 písm. a) až d);"

g) se odst. 3 písm. b) nahrazuje tímto:

"b) zahrnou do svých stanov povinnost pro producenty, kteří jsou členy seskupení, a pro uznaná seskupení producentů, která jsou členy sdružení:

- dodržovat společná pravidla produkce a rozhodnutí o odrůdách k pěstování,

- veškerou produkci uvádět na trh prostřednictvím seskupení nebo sdružení.

Tato povinnost se však nevztahuje na produkty, na které producenti uzavřeli prodejní smlouvy, než se stali členy seskupení, pokud seskupení o tom byla informována a tyto smlouvy schválila.

Pokud to schválí seskupení producentů a stanoví podmínky, mohou jeho členové:

- nahradit povinnost uvádět na trh veškerou produkci prostřednictvím seskupení producentů uváděním na trh podle společných pravidel uvedených ve stanovách, která zaručí seskupení producentů právo kontrolovat úroveň prodejních cen, které musí schválit, přičemž odmítnutí zavazuje seskupení k převzetí chmele za vyšší cenu;

- uvést na trh prostřednictvím jiného seskupení producentů určeného jejich vlastním seskupením produkty, které z hlediska jejich povahy nespadají do obchodních činností jejich vlastního seskupení.";

2. Článek 9 se zrušuje;

3. Článek 10 nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Rada stanoví na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy obecná prováděcí pravidla k článku 8.

2. Prováděcí pravidla k článku 8 se stanoví postupem podle článku 20.";

4. v článku 12:

a) se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. a) V regionech Společenství, ve kterých jsou uznaná seskupení producentů schopna zajistit pro své členy přiměřený příjem a racionálně spravovat nabídku, je podpora poskytována pouze těmto jediným seskupením producentů.

b) Ve zvláštním případě, kdy je producent usazen v jiném členském státu než seskupení, jehož je členem, je celá výše podpory vyplacena přímo tomuto producentovi prostřednictvím příslušných orgánů členského státu, ve kterém je usazen.

c) V ostatních regionech se podpora také poskytuje samostatným producentům.";

b) se odstavec 5 nahrazuje tímto:

"5. a) Výše této podpory na hektar je pro všechny skupiny odrůd stejná. Rovná se 480 ECU/ha a je stanovena od sklizně 1996 na období pěti let.

b) Pokud je v souladu s odst. 3 prvním pododstavcem podpora poskytnuta uznanému seskupení producentů, může se toto seskupení rozhodnout, zda každoročně vyplatí svým členům celou podporu v poměru k pěstební ploše nebo pouze část této podpory, minimálně však 80 %, v závislosti na tom, zda existují žádosti o přechod na jiné odrůdy nebo případně jiné cíle stanovené v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) až d).

c) Pokud je podpora poskytnuta uznanému seskupení producentů a pokud toto seskupení neuvede na trh veškerou produkci svých členů, seskupení zadrží každoročně 20 % podpory producentům pro dosažení cílů podle písmene b).

d) Zadržená podpora může být kumulována nejvýše po dobu pěti let; na konci tohoto období musí být zadržená podpora v plné výši vyplacena.

e) V případě podle odst. 3 písm. b) tohoto článku musí příslušný producent vyplatit seskupení producentů, jehož je členem, částku odpovídající zadržené částce v souladu s písmeny b) nebo c).";

c) se odstavec 6 nahrazuje tímto:

"6. V případě, že zpráva uvedená v článku 11 poukáže na riziko vzniku strukturálních přebytků nebo narušení struktury zásobování na trhu Společenství s chmelem, může Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy upravit výši podpory stanovenou v předcházejícím odstavci:

a) buď omezením podpory na část pěstitelských ploch zaregistrovaných pro příslušný rok, případně upravením její výše;

b) nebo vyloučením pěstitelských ploch v prvním a/nebo druhém sklizňovém roce z nároku na podporu.";

d) odstavec 7 zrušuje;

5. článek 12a se zrušuje;

6. článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se pro produkci a obchod s produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 články 92, 93 a 94 Smlouvy.";

7. článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Ustanovení o financování společné zemědělské politiky se použijí pro trh s produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1, a to od data zavedení režimu stanoveného tímto nařízením.

2. Podpory poskytované členskými státy podle článku 8 představují společné opatření ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4256/88 [1] Nařízení Rady (EHS) č. 4256/88 ze dne 19. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o orientační sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (Úř. věst. L 374, 31.12.1988, s. 25). Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 2085/93 (Úř. věst. L 193, 31.7.1993, s. 44).. Jsou kryty ročními předběžnými odhady výdajů podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2328/91 [2] Nařízení Rady (EHS) č. 2328/91 ze dne 15. července 1991 o zlepšení účinnosti zemědělských struktur (Úř. věst. L 218, 6.8.1991, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2387/95 (Úř. věst. L 244, 12.10.1995, s. 50)..

Čl. 1 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2328/91 se uplatní pro podpory podle tohoto odstavce.

Podpora je vyplacena v souladu s článkem 21 nařízení (EHS) č. 4253/88 [3] Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci mezi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 374, 31.12.1988, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3193/94 (Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 11).

3. Členské státy vyplatí podporu producentům co nejdříve po sklizni a nejpozději 15. října 1997 pro sklizeň 1996 a počínaje sklizní 1997 mezi 16. říjnem a 31. prosincem hospodářského roku, pro který je žádost o podporu podána.

4. Komise přijme k tomuto článku prováděcí pravidla.";

8. článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

Členské státy a Komise si vzájemně sdělují údaje nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení. Pravidla pro sdělování, vyhodnocení a zveřejnění těchto údajů se přijmou postupem podle článku 20.

Na základě těchto údajů se Komise zaváže sestavit pro Radu Evropské unie vyhodnocení odvětví do 1. září 2000; toto vyhodnocení může být případně doprovázeno návrhy."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1997.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 1997.

Za Radu

předseda

F. Boden

[1] Úř. věst. C 127, 24.4.1997, s. 11.

[2] Stanovisko ze dne 18. července 1997 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 29. května 1997 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

--------------------------------------------------