31997R1427Úřední věstník L 196 , 24/07/1997 S. 0031 - 0038


Nařízení Komise (ES) č. 1427/97

ze dne 23. července 1997,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 [2], a zejména na článek 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že uplatňování opatření zmíněných v čl. 20 odst. 3 písm. d), e) a f) nařízení (EHS) č. 2913/92 (dále jen "kodex") může být omezeno na určitý objem dovozu v důsledku existence celních kvót nebo celních stropů;

vzhledem k tomu, že od roku 1988 Rada systematicky přenášela na Komisi pravomoci ke správě celních kvót na základě zásady "kdo první přijde, je dřív na řadě" a k dohledu nad dovozem v rámci preferenčních sazebních opatření; že obecné zásady a pravidla této správy by měly být právně upraveny v zájmu stability a průhlednosti a s cílem zvýšit účinnost jejich uplatňování; že dostupnost těchto celních kvót je omezena na zboží uvedené v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu mezi dny otevření a zavření dané celní kvóty;

vzhledem k tomu, že pravidla správy těchto celních kvót musí zajistit jednotné a poctivé zacházení se všemi dovozci v celém Společenství; že by stejně tak měli všichni dovozci Společenství mít zajištěn rovný a průběžný přístup k těmto celním kvótám až do jejich vyčerpání a příděly by měly být prováděny jednou v pracovním dnu, kromě případů, kdy to technické podmínky znemožňují,

vzhledem k tomu, že složení jistoty na dovozní clo, jež případně nebude třeba platit v důsledku využití celní kvóty, vytváří v případech, kdy není důvod předpokládat, že celní kvóta bude velmi rychle vyčerpána, zbytečné břemeno pro hospodářské subjekty; že v zájmu jednotného zacházení mohou členské státy nevybírat jistotu na dovozní clo v případech, kdy je zjištěno, že určitá celní kvóta nebude brzy vyčerpána;

vzhledem k tomu, že podrobnosti o jednotlivých obchodech by měly být chráněny pravidly důvěrnosti;

vzhledem k tomu, že správa celních kvót a preferenční dohled vyžadují vysoký stupeň správní spolupráce mezi Komisí a celními orgány členských států;

vzhledem k tomu, že by mělo být upraveno zrušení celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu zboží na dobírku, vráceného zákazníkem do třetí země;

vzhledem k tomu, že je vhodné a užitečné povolit prostřednictvím nálepky použití obrazového symbolu totožnosti zásilky přepravované po železnici v tranzitním režimu Společenství;

vzhledem k tomu, že existence jednotného trhu vyžaduje vhodné využití zvláštních prostředků pro nakládku a vykládku velkokapacitních kontejnerů;

vzhledem k tomu, že je vhodné zveřejňování seznamu stávajících svobodných pásem v provozu uvnitř Společenství provádět v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství, aby mohlo být pravidelnější;

vzhledem k tomu, že článek 859 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 89/97 [4], obsahuje výlučný seznam případů, které nemají zásadní vliv a ve kterých nevzniká celní dluh, i když nastala některá ze situací zmíněných v čl. 204 odst. 1 písm. a) nebo b) kodexu; že do tohoto seznamu by měly být přidány tyto případy: zboží zpětně dovezené po pasivním zušlechťovacím styku a umístěné do dočasného skladu nebo propuštěné do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla před propuštěním do volného oběhu a zboží, které prošlo operací aktivního zušlechťovacího styku, aniž bylo včas požádáno o obnovení povolení;

vzhledem k tomu, že k usnadnění obchodních činností je v určitých omezených případech vhodné nevyžadovat zpětný vývoz zboží, pro které bylo povoleno vrácení nebo prominutí dovozního cla, a povolit jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu nebo do svobodného pásma nebo svobodného skladu;

vzhledem k tomu, že seznam standardních výtěžností vztahujících se k aktivnímu zušlechťovacímu styku u olivového oleje by měl být doplněn, aby bylo usnadněno jeho jednotné uplatňování v celém Společenství a zjednodušeno vyřízení tohoto režimu;

vzhledem k tomu, že je žádoucí jasněji vymezit podmínky, ve kterých může být použita náhrada rovnocenným zbožím pro operace aktivního zušlechťovacího styku v odvětví kukuřice, aby v tomto odvětví nedocházelo k deformacím;

vzhledem k tomu, že seznam v příloze 78 nařízení (EHS) č. 2454/93 by měl být rozšířen, aby byly podrobněji vymezeny případy a podmínky použití náhrady rovnocenným zbožím pro operace aktivního zušlechťovacího styku v odvětví olivového oleje;

vzhledem k tomu, že seznam zušlechtěných výrobků, na které mohou být uplatňována specifická cla, by měl být rozšířen;

vzhledem k tomu, že je z hospodářských důvodů žádoucí rozšířit seznam v příloze 87 tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1. V článku 248 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou celní orgány nevyžadovat poskytnutí jistoty ve vztahu ke zboží, na které se vztahuje žádost o čerpání celní kvóty, jestliže v době, kdy je přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, zjistí, že daná celní kvóta není kritická ve smyslu článku 308c."

2. V článku 251 se vkládá nový bod, který zní:

"1b. Je-li vráceno zboží zaslané na dobírku, celní úřady zruší platnost celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu, je-li odpovídající žádost podána do tří měsíců ode dne přijetí celního prohlášení, pokud zboží bylo vyvezeno na adresu původního dodavatele nebo na jinou adresu uvedenou tímto dodavatelem."

3. V článku 256 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Jestliže se snížené nebo nulové dovozní clo vztahuje pouze na zboží propuštěné do volného oběhu v rámci celních kvót nebo, nebyla-li opětovně zavedena běžná sazba cla, v rámci celního stropu nebo jiných preferenčních sazebních opatření, lze výhody plynoucí z celní kvóty nebo celního stropu přiznat až poté, co jsou celním orgánům předloženy doklady, na nichž závisí uplatnění snížené nebo nulové sazby dovozního cla. Doklady musí být předloženy v každém případě

- před vyčerpáním celní kvóty, nebo

- v ostatních případech přede dnem, kdy opatření Společenství opětovně zavádí běžné sazby dovozního cla."

4. V části II hlavě I se vkládá nová kapitola, která zní:

"KAPITOLA 3

Správa sazebních opatření

Oddíl 1

Správa celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí celních prohlášení

Článek 308a

1. Jsou-li celní kvóty otevírány předpisem Společenství, jsou spravovány chronologicky podle data přijetí celních prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, není-li stanoveno jinak.

2. Je-li přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu s přípustnou žádostí deklaranta o využití celní kvóty, čerpá daný členský stát z celní kvóty prostřednictvím Komise množství odpovídající jeho potřebám.

3. Členské státy předkládají žádosti o čerpání, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 256 odst. 2 a 3.

4. S výhradou odstavce 8 provádí Komise příděly na základě dne přijetí daného celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu a v rozsahu, jejž dovoluje zůstatek dané celní kvóty. Žádosti o čerpání se vyřizují v pořadí podle data přijetí žádosti.

5. Členské státy neprodleně sdělí Komisi všechny přípustné žádosti o čerpání. Tato sdělení obsahují datum zmíněné v odstavci 4 a přesné množství, o které je v daném celním prohlášení žádáno.

6. Pro účely odstavců 4 a 5 stanoví Komise pořadová čísla, pokud je neurčuje již předpis Společenství, jímž se celní kvóta otevírá.

7. Přesahuj-li požadovaná množství zůstatek celní kvóty, který je k dispozici, provádějí se příděly poměrně k požadovaným množstvím.

8. Pro účely tohoto článku se celní prohlášení přijatá celními orgány dne 1., 2. nebo 3. ledna považují za přijatá dne 3. ledna. Pokud však některý z těchto dnů připadá na sobotu nebo neděli, považují se za přijatá dne 4. ledna.

9. Je-li otevřena nová celní kvóta, nepovolí Komise žádné čerpání před jedenáctým pracovním dnem po dni zveřejnění předpisu, kterým byla celní kvóta otevřena.

10. Pokud členské státy nevyužijí částku čerpání, neprodleně ji vrátí Komisi. Pokud však je chybné čerpání, představující celní dluh nejvýše 10 ECU, zjištěno po prvním měsíci následujícím konec doby platnosti dané celní kvóty, není vrácení nutné.

11. Jestliže celní orgány zruší celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu týkající se zboží, na které se vztahuje žádost o využití celní kvóty, zrušuje se celá žádost týkající se tohoto zboží. Dotyčné členské státy neprodleně vrátí Komisi veškerá množství čerpaná z celní kvóty ve vztahu k tomuto zboží.

12. S údaji o čerpání požadovaném jednotlivými členskými státy nakládá Komise a ostatní členské státy jako s důvěrnými.

Článek 308b

1. Komise provádí příděly každý pracovní den, kromě

- dnů, kdy jsou svátky pro orgány Společenství v Bruselu, nebo

- jiných dnů, kdy nastávají výjimečné okolnosti, jestliže o tom byly příslušné orgány členských států vyrozuměny předem.

2. Aniž je dotčen čl. 308a odst. 8, přihlíží se při přidělování k veškerým nezodpovězeným žádostem, které se týkají celních prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, přijatým od druhého předchozího dne a sděleným Komisi.

Článek 308c

1. Celní kvóta je po prvním přídělu považována za nekritickou, pokud

- celní kvóta pro stejné produkty sejného původu, otevřená v každém z posledních dvou let po dobu nejméně šesti měsíců, nebyla v těchto dvou letech před posledním pracovním dnem sedmého měsíce kvótového období vyčerpána, a

- počáteční objem nové celní kvóty není menší než kterýkoli z jejích objemů za poslední dva roky.

2. Tato celní kvóta se považuje za kritickou, jakmile je využito 75 % počátečního objemu nekritické celní kvóty, nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů.

Oddíl 2

Sledování preferenčního dovozu

Článek 308d

1. Je-li třeba, aby Společenství sledovalo preferenční dovoz, sdělují členské státy Komisi jednou měsíčně, nebo na žádost Komise častěji, rozčleněné údaje o množstvích zboží propuštěných do volného oběhu s využitím preferenčního sazebních režimů v předchozím měsíci.

2. Zprávy členských států o sledování uvádějí celková množství zboží propuštěného do volného oběhu s využitím preferenčních sazebních režimů od prvního dne dotyčného období.

3. Členské státy zasílají Komisi měsíční zprávy o sledování nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po konci období, ke kterému se zpráva vztahuje.

4. S informacemi sdělovanými jednotlivými členskými státy je nakládáno jako s důvěrnými."

5. V článku 417 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Nálepka zmíněná v prvním pododstavci může být nahrazena razítkem reprodukujícím piktogram znázorněný v příloze 58 zelenou barvou."

6. Článek 426 se nahrazuje tímto:

"Článek 426

Jestliže se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, zjednodušují se související formality pro přepravu zboží ve velkokapacitních kontejnerech, kterou provádějí železniční společnosti prostřednictvím dopravních podniků na podkladě předávacího listu (dále jen "předávací list TR"), podle článků 427 až 442. Tato přeprava případně zahrne i přepravu zásilek, kterou dopravní podnik provádí jinými druhy přepravy, než je doprava po železnici, do nejbližší vhodné železniční stanice od místa nakládky a z nejbližší vhodné železniční stanice k místu vykládky, a námořní přepravu prováděnou mezi uvedenými stanicemi."

7. V článku 427 se doplňuje nový bod, který zní:

"5. "nejbližší vhodnou železniční stanicí" železniční stanice nebo konečná stanice nejbližší k bodu nakládky nebo vykládky, která je vybavena k manipulaci s velkokapacitními kontejnery vymezenými v bodě 2."

8. V článku 432 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"Nálepka zmíněná v prvním odstavci může být nahrazena razítkem reprodukujícím piktogram znázorněný v příloze 58 zelenou barvou."

9. V článku 801 se zrušuje druhý odstavec.

10. V čl. 840 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) stávající svobodná pásma v provozu ve Společenství,".

11. V článku 859 se doplňují nové body, které znějí:

"8. u zboží, jež může být při propuštění do volného oběhu úplně nebo částečně osvobozeno od dovozního cla podle článku 145 kodexu, existence některé ze situací zmíněných v čl. 204 odst. 1 písm. a) nebo b) kodexu v době, kdy je toto zboží dočasně uskladňováno nebo se nachází v jiném celním režimu před propuštěním do volného oběhu;

9. v případě operací aktivního zušlechťovacího styku prováděných průběžně nepožádání o obnovení potřebného povolení, ačkoli podmínky pro jeho vydání byly splněny."

12. Článek 900 se mění takto:

a) v odstavci 2 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"V případech uvedených v odst. 1 písm. g), i) a l), však mohou rozhodující orgány mohou, pokud jsou požádány, povolit zpětný vývoz zboží, které má být zaměněno, prostřednictvím jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu nebo umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu."

b) v odstavci 3 se zrušují slova "a i)".

13. Příloha 77 se mění v souladu s přílohou I.

14. Příloha 78 se mění v souladu s přílohou II.

15. Příloha 79 se mění v souladu s přílohou III.

16. Příloha 87 se mění v souladu s přílohou IV.

17. Příloha 108 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Body 1 a 4 se použijí ode dne 1. ledna 1998.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 1997.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"V příloze 77 se pořadová čísla 131 a 132 nahrazují tímto:

Dovážené zboží | Poř. č. | Zušlechtěné výrobky | Množství zušlechtěných výrobků na každých 100 kg dováženého zboží (kg) |

Kód KN | Popis | Kód | Popis zušlechtěných výrobků |

(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

15091010 | Panenský lampantový olivový olej | 131 | ex15099000ex15191990 | a)Olivový olej, rafinovaný, nebo olivový olejb)Kyselinové oleje z rafinace | 98,00 |

15100010 | Surový olivový olej z pokrutin | 132 | ex15100090ex15220039ex15191990 | a)Olivový olej z pokrutin, rafinovaný, nebo olivový olej z pokrutinb)Stearinc)Kyselinové oleje z rafinace | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

V příloze 78 se doplňují nové body, které znějí

"5. Kukuřice

Náhradu rovnocenným zbožím mezi kukuřicí pocházející ze Společenství a nepocházející ze Společenství lze použít pouze v těchto případech a za těchto podmínek:

1. V případě kukuřice určené k použití jako krmivo lze použít náhradu rovnocenným zbožím, pokud existuje systém celní kontroly zajišťující, že kukuřice nepocházející ze Společenství není ve skutečnosti používána pro zpracování na krmivo.

2. V případě kukuřice použité k výrobě škrobu a škrobových produktů lze použít náhradu rovnocenným zbožím mezi všemi odrůdami, s výjimkou kukuřic bohatých na amylopektin ("vosková" kukuřice), které jsou rovnocenné pouze mezi sebou.

3. V případě kukuřice použité ve výrobě potravinářských produktů lze použít náhradu rovnocenným zbožím mezi všemi odrůdami, s výjimkou kukuřic sklovitého typu (kukuřice "Plata" typu "Duro", kukuřice "Flint"), které jsou rovnocenné pouze mezi sebou.

6. Olivový olej

A. Náhradu rovnocenným zbožím lze použít pouze v těchto případech a za těchto podmínek:

1. Panenský olivový olej

a) Mezi extra panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090, který odpovídá popisu v bodě 1 písm. a) přílohy nařízení Rady č. 136/66/EHS [1], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1581/96 [2], a extra panenským olivovým olejem nepocházejícím ze Společenství stejného kódu KN, za předpokladu, že zpracováním vzniká extra panenský olivový olej stejného kódu KN splňující požadavky zmíněného bodu 1 písm. a).

b) Mezi panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090, který odpovídá popisu v bodě 1 písm. b) přílohy nařízení č. 136/66/EHS, a panenským olivovým olejem nepocházejícím ze Společenství stejného kódu KN, za předpokladu, že zpracováním vzniká panenský olivový olej stejného kódu KN splňující požadavky zmíněného bodu 1 písm. b).

c) Mezi běžným olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090, který odpovídá popisu v bodě 1 písm. c) přílohy nařízení č. 136/66/EHS, a běžným olivovým olejem nepocházejícím ze Společenství stejného kódu KN za předpokladu, že zušlechtěný výrobek je

- rafinovaný olivový olej kódu KN 15099000, který odpovídá popisu v bodě 2 výše zmíněné přílohy,

- olivový olej kódu KN 15099000, který odpovídá popisu v bodě 3 uvedené přílohy a je získán smísením s panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090.

d) Mezi čistým panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091010, který odpovídá popisu v bodě 1 písm. d) přílohy nařízení č. 136/66/EHS, a čistým panenským olivovým olejem nepocházejícím ze Společenství stejného kódu KN, za předpokladu, že zušlechtěný výrobek je

- rafinovaný olivový olej kódu KN 15099000, který odpovídá popisu v bodě 2 výše zmíněné přílohy, nebo

- olivový olej kódu KN 15099000, který odpovídá popisu v bodě 3 uvedené přílohy a je získán smísením s panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090.

2. Olivový olej z pokrutin

Mezi surovým olivovým olejem z pokrutin pocházejícím ze Společenství kódu KN 15100010, který odpovídá popisu v bodě 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS, a surovým olivovým olejem z pokrutin nepocházejícím ze Společenství stejného kódu KN, za předpokladu že olivový olej z pokrutin, jako zušlechtěný výrobek, kódu KN 15100090 odpovídající popisu v bodě 6 zmíněné přílohy je získán smísením s panenským olivovým olejem pocházejícím ze Společenství kódu KN 15091090.

B. Příprava směsi zmíněné v bodě A.1 písm. c) druhé odrážce a písm. d) druhé odrážce a v bodě A.2 s panenským olivovým olejem nepocházejícím ze Společenství, použitým totožným způsobem, je povolena, pouze jsou-li organizována opatření k dohledu nad tímto postupem způsobem, který umožňuje určit poměr panenského olivového oleje nepocházejícího ze Společenství v celkovém množství vyvážené směsi oleje.

C. Zušlechtěné výrobky musí být umístěny ve spotřebních balení po nejvýše 220 litrech. Odchylně mohou v případě dohodnutých kontejnerů po maximálně 20 tunách celní orgány povolit vývoz olejů uvedených v předchozích bodech za podmínky, že existuje systematická kontrola jakosti a množství vyváženého produktu.

D. Rovnocennost se kontroluje pomocí obchodních záznamů, pokud jde o ověření množství olejů použitých k přípravě směsi, a pokud jde o ověření příslušné jakosti, porovnáním technických charakteristik vzorků oleje nepocházejícího ze Společenství odebraných při zpracování zušlechtěného výrobku s technickými charakteristikami vzorků odebraných v době vlastního vývozu zušlechtěného výrobku v místě výstupu.

Vzorky budou odebrány v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 5555 (odběr vzorků) a EN ISO 661 (zasílání vzorků do laboratoří a příprava vzorků k testům). Rozbory budou prováděny s ohledem na parametry stanovené v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 [3] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2527/95 [4]."

[1] Úř. věst. L 172, 30.9.1996, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 206, 16.8.1996, s. 11.

[3] Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1.

[4] Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 49.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"V příloze 79 se vkládá nové pořadové číslo, které zní:

Poř. č. | Kód KN a popis zušlechtěných výrobků | Zpracovatelské operace, které vedou k jejich zhotovení |

| |

69a | ex28275100 | Roztok bromidu draselného | 1,3-bromochloropropan kódu KN 29034980" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"V příloze 87 se doplňuje nová položka, která zní:

Pořadové číslo | Sloupec 1 | Sloupec 2 |

Zboží, pro které je povoleno přepracování pod celním dohledem | Přepracování, které smí být provedeno |

17 | Chassis (podvozky) motorových vozidel s kabinami pro řidiče kódu KN 87042131 | Přepracování na požární automobily vybavené integrovaným protipožárním nebo záchranným zařízením kódu KN 87053000" |

--------------------------------------------------