31997R1065Úřední věstník L 156 , 13/06/1997 S. 0005 - 0006


Nařízení Komise (ES) č. 1065/97

ze dne 12. června 1997,

kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], pozměněné nařízením (ES) č. 535/97 [2], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že u určitých názvů oznámených členskými státy podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 byly požadovány dodatečné informace, aby bylo možno určit, že vyhovují článkům 2 a 4 uvedeného nařízení; že tyto dodatečné informace ukazují, že tyto názvy vyhovují uvedeným článkům; že by proto měly být zapsány a připojeny k příloze nařízení Komise (ES) č. 1107/96 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 123/97 [4];

vzhledem k tomu, že po přistoupení tří nových členských států začíná ode dne přistoupení běžet tříměsíční doba uvedená v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92; že některé názvy oznámené těmito členskými státy vyhovují článkům 2 a 4 uvedeného nařízení a měly by být proto zapsány;

vzhledem k tomu, že název "Speck delľAlto Adige" se týká pohraniční oblasti, která je dvojjazyčná; že s ohledem na čl. 5 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 se dotyčné státy navzájem konzultovaly a dospěly k dohodě; že název by měl být zapsán také v němčině, protože byl již zapsán v italštině;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro zeměpisná označení a označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se připojí k příloze nařízení (ES) č. 1107/96.

Článek 2

Název "Speck delľAlto Adige" se zapíše v němčině jako "Südtiroler Markenspeck" nebo "Südtiroler Speck".

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 83, 25.3.1997, s. 3.

[3] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

[4] Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŘÍLOZE II SMLOUVY

Masné výrobky

ITÁLIE

"— Prosciutto di Norcia (CHZO)"

RAKOUSKO

"— Tiroler Speck (CHZO)"

Sýry

RAKOUSKO

"— Tiroler Bergkäse (CHOP)

— Voralberger Alpkäse (CHOP)

— Voralberger Bergkäse (CHOP)"

NIZOZEMSKO

"— Boeren-Leidse met sleutels (CHOP) [1]

Jiné produkty živočišného původu (vejce, med, mléčné výrobky s výjimkou másla, atd.)

FRANCIE

"— Miel de Sapin des Vosges (CHOP)"

Olivové oleje

ŘECKO

"— Καλαμάτα (Kalamata) (CHOP)

— Κολυμδάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (CHOP) [2] [3]

ITÁLIE

"— Bruzio (CHOP)

— Cilento (CHOP)

— Colline Salernitane (CHOP)

— Penisola Sorrentina (CHOP)"

Ovoce, zelenina a obiloviny

ŘECKO

"— jablka

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (CHOP)"

FRANCIE

"— Lentille verte du Puy (CHOP)"

ITÁLIE

"— Lenticchia di Castelluccio di Norcia (CHZO)"

RAKOUSKO

"— Waldviertel Graumohn (CHOP)"

[1] Ochrana názvu "Leidse" se nežádá."

[2] Ochrana názvu "Χανίων" (Hanion) se nežádá.

[3] Ochrana názvu "Κρήτης" (Kritis) se nežádá."

--------------------------------------------------