31997L0079Úřední věstník L 024 , 30/01/1998 S. 0031 - 0032


Směrnice Rady 97/79/ES

ze dne 18. prosince 1997,

kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 90/675/EHS, kterou se stanoví zásady veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [4] byla z důvodů srozumitelnosti a přehlednosti zrušena a nahrazena směrnicí 97/78/ES [5];

vzhledem k tomu, že nahrazení směrnice 90/675/EHS směrnicí 97/78/ES má důsledky pro znění následujících směrnic Rady:

- směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [6],

- směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí, koz a čerstvého masa nebo masných produktů ze třetích zemí [7],

- směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinární a hygienické kontroly podle směrnic 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS (úplné znění) [8],

- směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech o uvádění vodních živočichů a produktů akvakultury na trh [9],

- směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci živých mlžů a jejich uvádění na trh [10],

- směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [11],

- směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách lovu zvěře a uvádění zvěřiny na trh [12],

- směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [13]

vzhledem k tomu, že tyto směrnice musí být uvedeny do souladu se směrnicí 97/78/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Směrnice 71/118/EHS se mění takto:

a) v čl. 14a odst. 2 písm. a) se zrušuje druhá věta;

b) v článku 17 se zrušuje druhý pododstavec.

2. Směrnice 72/462/EHS se mění takto:

a) v článku 31a se slova "článek 17 směrnice 90/675/EHS" nahrazují slovy "článek 18 směrnice 97/78/ES";

b) článek 31 se zrušuje.

3. V čl. 3 odst. 1 směrnice 85/73/EHS se slova "článku 20 směrnice 90/675/EHS" nahrazují slovy "článku 23 směrnice 97/78/ES".

4. Směrnice 91/67/EHS se mění takto:

a) článek 23 se nahrazuje tímto:

"Článek 23

Zásady a pravidla stanovené v směrnicích 91/496/EHS a 97/78/ES, se použijí zejména pokud jde o organizaci kontrol, které mají být prováděny členskými státy a následná opatření po těchto kontrolách, a pro ochranná opatření, která mají být zavedena.";

b) článek 24 se zrušuje.

5. V čl. 10 směrnice 91/492/EHS se zrušuje druhý pododstavec.

6. Směrnice 91/493/EHS se mění takto:

a) v čl. 10 druhém pododstavci se slova "čl. 18 odst. 3 směrnice 90/675/EHS" nahrazují slovy "čl. 19 odst. 2 směrnice 97/78/ES",

b) v článku 12 se zrušuje odstavec 2.

7. Směrnice 92/45/EHS se mění takto:

a) v článku 17 se zrušuje odstavec 2;

b) v článku 19 se zrušuje druhý pododstavec.

8. Směrnice 92/118/EHS se mění takto:

a) v čl. 12 odst. 1 druhém pododstavci se slova "čl. 8 odst. 2 směrnice 90/675/EHS" nahrazují slovy "čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice 97/78/ES";

b) v článku 12 se zrušuje odstavec 2.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a vyhlásí před 1. červencem 1999 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy začnou používat ode dne 1. července 1999.

Opatření podle prvního pododstavce přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 1997.

Za Radu

předseda

F. Boden

[1] Úř. věst. C 285, 23.8.1997, s. 7.

[2] Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 76.

[3] Úř. věst. C 66, 3.3.1997, s. 43.

[4] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).

[5] Úř. věst. L 24/31, 30.1.1998, s. 9.

[6] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/23/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

[7] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/91/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 27).

[8] Úř. věst. L 32, 5.2.1985, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. č. L 162, 1.7.1996, s. 1).

[9] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/22/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 1).

[10] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/61/ES (Úř. věst. L 295, 29.10.1997, s. 35).

[11] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice ve znění směrnice 96/23/ES (Úř. věst. L 125 23.5.1996, s. 10).

[12] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35. Směrnice ve znění směrnice 96/23/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

[13] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/90/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 24).

--------------------------------------------------