31997L0052Úřední věstník L 328 , 28/11/1997 S. 0001 - 0059


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES

ze dne 13. října 1997,

kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek čl. 57 odst. 2 a články 66 a 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem uvedeným v článku 189b Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že Rada svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na záležitosti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986-1994) [4], schválila jménem Společenství mimo jiné i Dohodu o veřejných zakázkách, dále jen "Dohoda", jejímž úkolem je vytvořit mnohostranný rámec vyvážených práv a povinností s ohledem na veřejné zakázky s cílem dosáhnout liberalizace a rozšíření světového obchodu; že Dohoda nemá přímý účinek;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice 92/50/EHS [5], 93/36/EHS [6] a 93/37/EHS [7] koordinovaly vnitrostátní řízení týkající se veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce, aby byly zavedeny rovné podmínky pro soutěž o tyto zakázky ve všech členských státech;

(3) vzhledem k tomu, že zadavatelé, na které se vztahuje Dohoda, kteří vyhovují směrnici 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS ve znění této směrnice a kteří uplatňují stejné předpisy, pokud se týká zhotovitelů, dodavatelů a poskytovatelů služeb ze třetích zemí, které podepsaly Dohodu, jsou proto v souladu s Dohodou;

(4) vzhledem k tomu, že na základě mezinárodních práv a závazků převedených na Společenství jako výsledek přijetí Dohody, ujednání, která se mají používat pro uchazeče o veřejné zakázky a výrobky ze třetích zemí, které podepsaly Dohodu, jsou ujednání definovaná Dohodou, jejíž oblast působnosti, v případě směrnice 92/50/EHS nezahrnuje zakázky na služby uvedené v příloze I B výše uvedené směrnice, zakázky na služby ve výzkumu a vývoji uvedené v kategorii 8 přílohy I A výše uvedené směrnice, zakázky na telekomunikačních služby uvedené v kategorii 5 přílohy I A výše uvedené směrnice, jejichž referenční čísla CPC jsou 7524, 7525 a 7526 a zakázky na finanční služby, zmíněné v kategorii 6 přílohy I A výše uvedené směrnice, v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, a na služby centrálních bank;

(5) vzhledem k tomu, že určitá ustanovení Dohody zavádějí výhodnější podmínky pro uchazeče o veřejnou zakázku než jsou ty, které jsou stanoveny ve směrnicích 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS;

(6) vzhledem k tomu, že pokud zakázky zadávají zadavatelé ve smyslu Dohody, zakázky na služby, dodávky a stavební práce musí být ve Společenství zhotovitelům a výrobkům z členských států, přinejmenším tak dobře přístupné, jako jsou veřejné zakázky zadávané podle ujednání obsažených v Dohodě podnikům a výrobkům ze třetích zemí, které podepsaly Dohodu;

(7) vzhledem k tomu, že je proto třeba přizpůsobit a doplnit ustanovení směrnic 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS;

(8) vzhledem k tomu, že použití těchto směrnic je třeba zjednodušit a rovnováhu, jíž bylo v oblasti zadávání veřejných zakázek dosaženo za stávajícího stavu práva Společenství, je nezbytné co nejvíce zachovat;

(9) vzhledem k tomu, že je proto nezbytné rozšířit použitelnost určitých změn ve směrnici 92/50/EHS na všechny služby, na něž se vztahuje tato směrnice;

(10) vzhledem k tomu, že zadavatelé mohou vyžadovat nebo přijímat vyjádření, která mohou použít při přípravě upřesnění určité veřejné zakázky, za předpokladu, že tato vyjádření nebudou bránit soutěži;

(11) vzhledem k tomu, že Komise zpřístupní malým a středním podnikům vzdělávací a informační materiály, které potřebují, aby se mohly plně uplatnit na změněném trhu veřejných zakázek,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Aniž jsou dotčena mezinárodní práva a závazky, které pro Společenství vyplývají ze skutečnosti, že přijalo Dohodu, jež definuje, jak postupovat v případě uchazečů o veřejnou zakázku a výrobků ze třetích zemí, které podepsaly Dohodu, a jejichž současný rozsah nezahrnuje, v případě směrnice 92/50/EHS, zakázky na služby uvedené v příloze I B výše uvedené směrnice, zakázky na služby ve výzkumu a vývoji, jež jsou uvedeny v kategorii 8 přílohy I A výše uvedené směrnice, zakázky na telekomunikační služby zmíněné v kategorii 5 přílohy I A výše uvedené směrnice, jejichž referenční čísla CPC (Common Product Classification) jsou 7524, 7525 a 7526 a zakázky na finanční služby uvedené v kategorii 6 přílohy I A výše uvedené směrnice v souvislosti s vydáváním, nákupem a prodejem nebo převodem cenných papírů a jiných finančních instrumentů a služeb centrálních bank, se směrnice 92/50/EHS tímto mění takto:

1. V článku 7:

a) Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

"1. a) Tato směrnice se vztahuje na:

- veřejné zakázky na služby uvedené v čl. 3 odst. 3, veřejné zakázky na služby týkající se služeb uvedených v příloze I B, služby v kategorii 8 v příloze I A a telekomunikační služby v kategorii 5 přílohy I A s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526 zadávané zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), pokud odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) není menší než 200000 ECU,

- veřejné zakázky na služby týkající se služeb uvedených v příloze I A s výjimkou služeb v kategorii 8 a telekomunikačních služeb v kategorii 5 s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526:

i) zadaných zadavateli uvedenými v příloze I směrnice 93/36/EHS, pokud odhadovaná hodnota bez DPH není menší než stejná hodnota vyjádřená v ECU odpovídající 130000 zvláštních práv čerpání (ZPČ);

ii) zadaných zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), kteří nejsou uvedeni v příloze I směrnice 93/36/EHS, pokud odhadovaná hodnota bez DPH není menší než stejná hodnota vyjádřená v ECU odpovídající 200000 ZPČ.

b) Prahové hodnoty stanovené v písm. a) vyjádřené v ECU a v národních měnách se v zásadě revidují každé dva roky s účinkem od 1. ledna 1996. Výpočet těchto hodnot je založen na průměrných denních hodnotách těchto měn vyjádřených v ECU a ECU vyjádřených v ZPČ za 24 měsíců končících posledním srpnovým dnem, který předchází revizi 1. ledna.

Způsob výpočtu stanovený v tomto písmenu zreviduje na návrh Komise Poradní výbor pro veřejné zakázky v zásadě dva roky po jeho počátečním použití.

c) Prahové hodnoty stanovené v písm. a) a prahové hodnoty vyjádřené v ECU a v národních měnách se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských Společenství začátkem listopadu, který následuje po revizi stanovené v odst. 1 písm. b).

2. Pro účely výpočtu odhadované hodnoty zakázky zahrne zadavatel odhadovanou celkovou odměnu pro poskytovatele služeb, přičemž vezme v úvahu odstavce 3 až 7."

b) Odstavec 8 se zrušuje.

2. Ustanovení čl. 12 odst. 1 a 2 se nahrazuje tímto:

"1. Zadavatel sdělí do 15 dnů ode dne, kdy od nich obdržel písemnou žádost, všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku důvody zamítnutí jejich žádosti nebo nabídky a všem uchazečům, kteří podali řádnou nabídku, vlastnosti a výhody vybrané nabídky a uvede jméno úspěšného uchazeče.

Zadavatelé však mohou rozhodnout, že určité informace o zadání zakázky, uvedené v prvním pododstavci, nezveřejní, pokud by zveřejnění informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by poškodilo oprávněné obchodní zájmy určitých podniků, ať veřejných či soukromých, nebo by by bylo na újmu korektní hospodářské soutěži mezi poskytovateli služeb.

2. Zadavatelé neprodleně sdělí zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku skutečnosti a důvody, kvůli nimž se rozhodli nezadat zakázku, na niž byla vyhlášena soutěž, nebo obnovit soutěžní řízení. Jsou povinni učinit tak písemně, pokud jsou o to požádáni. O těchto rozhodnutích informují rovněž Úřad pro úřední tisky Evropských společenství."

3. Ustanovení čl. 13 odst. 1 a 2 se nahrazuje tímto:

"1. Tento článek se vztahuje na veřejné soutěže na určitý výkon organizované jako součást řízení vedoucího k zadání zakázky na poskytování služeb, jejíž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než:

- prahová hodnota stanovená v první odrážce čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud se týká služeb uvedených v příloze I B, služeb v kategorii 8 v příloze I A a telekomunikačních služeb v kategorii 5 přílohy I A s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526, zadanými zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), nebo

- prahová hodnota stanovená v písm. i), druhé odrážky čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud se týká služeb, uvedených v příloze I A s výjimkou služeb v kategorii 8 a telekomunikačních služeb v kategorii 5 s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526, zadaných zadavateli uvedenými v příloze I směrnice 93/36/EHS, nebo

- prahová hodnota stanovená v písm. ii), druhé odrážky čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud se týká služeb uvedených v příloze I A s výjimkou služeb v kategorii 8 a telekomunikačních služeb v kategorii 5 s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526, zadaných zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), kteří nejsou uvedeni v příloze I směrnice 93/36/EHS.

2. Tento článek se vztahuje na všechny veřejné soutěže na určitý výkon, pokud celková výše soutěžních cen a plateb účastníkům není menší než:

- prahová hodnota stanovená v čl. 7 odst. 1 písm. a) první odrážce, pokud se týká služeb uvedených v příloze I B, služeb v kategorii 8 v příloze I A a telekomunikačních služeb v kategorii 5 v příloze I A s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526 zadaných zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), nebo

- prahová hodnota stanovená v písm. i), druhé odrážce čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud se týká služeb, uvedených v příloze I A s výjimkou služeb v kategorii 8 a telekomunikačních služeb v kategorii 5 s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526, zadaných zadavateli uvedenými v příloze I směrnice 93/36/EHS, nebo

- prahová hodnota stanovená v písm. ii), druhé odrážce čl. 7 odst.1 písm. a), pokud se týká služeb, uvedených v příloze I A s výjimkou služeb v kategorii 8 a telekomunikačních služeb v kategorii 5 s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526, zadaných zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), kteří nejsou uvedeni v příloze I směrnici 93/36/EHS."

4. Ustanovení čl. 18 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"2. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 1 může být nahrazena lhůtou dostatečně dlouhou na to, aby umožnila odpovídající podání nabídky, jež zpravidla nesmí být kratší než 36 dní a v žádném případě nesmí být kratší než 22 dní ode dne odeslání vyhlášení zakázky, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 15 odst. 1, sestavené v souladu se vzorem v příloze III A (Předběžné informace), Úřednímu věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 15 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze III B (Otevřené řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

5. Ustanovení čl. 19 odst. 4 se nahrazuje tímto:

"4. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 3 může být zkrácena na 26 dní, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 15 odst. 1, vypracované v souladu se vzorem v příloze III A (Předběžné informace), Úřednímu Věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 15 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze III C (Omezené řízení), nebo popřípadě v příloze III D (Vyjednávací řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

6. V článku 23 se stávající znění stává odstavcem 1 a vkládá se tento odstavec.

"2. Nabídky do soutěže se podávají písemně, přímo nebo poštou. Členské státy mohou povolit podávání nabídek jakýmkoli jiným způsobem, jenž zabezpečí, aby:

- každá nabídka do soutěže obsahovala informace nutné pro její vyhodnocení,

- v průběhu vyhodnocování bylo zaručeno utajení nabídek,

- takové nabídky byly co nejdříve potvrzeny písemně nebo odesláním ověřené kopie, je-li to nezbytné pro dokazování,

- se nabídky do soutěže otevíraly, až uplyne lhůta pro jejich podání."

7. Vkládá se tento článek, který zní:

"Článek 38a

Při zadávání veřejných zakázek zadavateli poskytují členské státy ve svých vztazích podmínky stejně výhodné jako jsou podmínky, které poskytují třetím zemím při realizaci Dohody o veřejných zakázkách, uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání [8], dále jen "Dohoda". Členské státy za tímto účelem vzájemně konzultují v rámci Poradního výboru pro veřejné zakázky opatření, která mají být přijata podle této Dohody."

8. Článek 39 se nahrazuje tímto:

"Článek 39

1. Aby bylo možné hodnocení výsledků uplatňování této směrnice, zašlou členské státy Komisi statistickou zprávu o zakázkách na služby zadané zadavateli za předchozí rok nejpozději do 31. října 1997 a potom každoročně do 31. října.

2. Tato zpráva přesně uvede alespoň:

a) v případě zadavatelů uvedených v příloze I směrnice 93/36/EHS:

- odhadovanou celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem pod prahovou hodnotu,

- počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné, dále rozdělené podle typu řízení, kategorie služby podle nomenklatury užité v příloze I a státní příslušnosti poskytovatele služeb, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacího řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 11 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

b) v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, u každé kategorie zadavatelů počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné dále rozdělené podle typu řízení, kategorie služeb podle nomenklatury užité v příloze I a státní příslušnosti poskytovatele služeb, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacích řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 11 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

c) v případě zadavatelů uvedených v příloze I směrnice 93/36/EHS počet a celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem na základě výjimek z Dohody; v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, celkovou hodnotu zakázek zadaných každou kategorií zadavatelů na základě výjimek z Dohody.

d) ostatní statistické informace, jež mají být určeny postupem podle čl. 40 odst. 3, které jsou požadovány v souladu s Dohodou.

Statistické informace požadované v souladu s tímto odstavcem se netýkají zakázek na služby uvedené v kategorii 8 přílohy I A, telekomunikační služby v kategorii 5 přílohy I A s referenčními čísly CPC 7524, 7525 a 7526 nebo na služby uvedené v příloze I B, za předpokladu, že jejich odhadovaná hodnota bez DPH je menší než 200000 ECU.

3. Komise určí v souladu s postupem stanoveným v čl. 40 odst. 3 povahu jakýchkoli dalších statistických informací, které jsou požadovány podle této směrnice."

9. Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II této směrnice.

Článek 2

Směrnice 93/36/EHS se nahrazuje tímto:

1. V článku 5:

A. Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. a) Hlavy II, III a IV a články 6 a 7 se vztahují na veřejné zakázky na dodávky zadávané:

i) zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), včetně zakázek na dodávky zadávaných zadavateli uvedenými v příloze I v oblasti obrany, pokud se nejedná o výrobky uvedené v příloze II, pokud odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) není menší než stejná hodnota vyjádřená v ECU odpovídající 200000 zvláštních práv čerpání (ZPČ);

ii) zadavateli uvedenými v příloze I, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než stejná hodnota vyjádřená v ECU odpovídající 130000 ZPČ; v případě zadavatelů v oblasti obrany se toto týká jenom zakázek zahrnujících výrobky uvedené v příloze II.

b) Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na dodávky, jejichž odhadovaná hodnota je rovna dané prahové hodnotě v době zveřejnění vyhlášení podle čl. 9 odst. 2 nebo tuto hodnotu převyšuje.

c) Prahové hodnoty v ECU a v národních měnách, stanovené v písm. a) se v zásadě revidují každé dva roky s účinkem od l. ledna l996. Výpočet těchto hodnot se zakládá na průměrných denních hodnotách těchto měn vyjádřených v ECU a ECU vyjádřené v ZPČ za 24 měsíců končících posledním srpnovým dnem, který předchází revizi 1. ledna.

Způsob výpočtu stanovený v tomto pododstavci zreviduje na návrh Komise Poradní výbor pro veřejné zakázky v zásadě dva roky po jeho počátečním použití.

d) Prahová hodnota stanovená v písmeni a) a prahové hodnoty v ECU a v národních měnách se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství začátkem listopadu, který následuje po revizi stanovené v odst. 1 písm. c)."

B. Vkládá se tento odstavec, který zní:

"7. Zadavatelé zajistí, aby mezi jednotlivými dodavateli nedocházelo k diskriminaci."

2. Ustanovení čl. 7 odst. 1 a 2 se nahrazuje tímto:

"1. Zadavatel sdělí do 15 dnů ode dne, kdy od nich obdržel písemnou žádost, všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku důvody zamítnutí jejich žádosti nebo nabídky a všem uchazečům, kteří podali řádnou nabídku, vlastnosti a výhody vybrané nabídky a uvede jméno úspěšného uchazeče o veřejnou zakázku.

Zadavatelé však mohou rozhodnout, že jisté informace o zadání zakázky, uvedené v předchozím pododstavci, nezveřejní, pokud by zveřejnění informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by poškodilo oprávněné obchodní zájmy určitých podniků, ať veřejných či soukromých, nebo by bylo na újmu korektní hospodářské soutěže mezi dodavateli.

2. Zadavatelé neprodleně sdělí zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku rozhodnutí učiněná při zadávání zakázek, včetně důvodů, pro které se rozhodli nezadat zakázku, na niž byla vyhlášena soutěž, nebo obnovit soutěžní řízení. Jsou povinni učinit tak učinit písemně, pokud jsou o to požádáni. O těchto rozhodnutích informují rovněž Úřad pro úřední tisky Evropských společenství."

3. V článku 10 se vkládá tento odstavec:

"1a. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 1 může být nahrazena lhůtou dostatečně dlouhou na to, aby umožnila odpovídající podání nabídky, jež zpravidla nesmí být kratší než 36 dní a v žádném případě nesmí být kratší než 22 dní ode dne odeslání vyhlášení zakázky, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 9 odst. 1, vypracované v souladu se vzorem v příloze IV A (Předběžné informace), Úřednímu věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 9 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze IV B (Otevřené řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

4. V článku 11 se vkládá tento odstavec:

"3a. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 3 může být zkrácena na 26 dní, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 9 odst. 1, vypracované v souladu se vzorem v příloze IV A (Předběžné informace), Úřednímu Věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 9 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze IV C (Omezené řízení), nebo popřípadě v příloze IV D (Vyjednávací řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

5. V článku 15 se vkládá tento odstavec:

"3. Nabídky do soutěže se podávají písemně, přímo nebo poštou. Členské státy mohou povolit podávání nabídek jakýmkoli jiným způsobem, jenž zabezpečí, aby:

- každá nabídka do soutěže obsahovala informace nutné pro její vyhodnocení,

- v průběhu vyhodnocování bylo zaručeno utajení nabídek,

- takové nabídky byly co nejdříve potvrzeny písemně nebo odesláním ověřené kopie, je-li to nezbytné pro dokazování,

- se nabídky do soutěže otevíraly, až uplyne lhůta pro jejich podání."

6. Článek 29 se nahrazuje tímto:

"Článek 29

1. Komise přezkoumá používání této směrnice konzultacemi Poradního výboru pro veřejné zakázky a popřípadě podá nové návrhy Radě s cílem především sladit opatření členských států přijatých pro provádění této směrnice.

2. Komise zreviduje tuto směrnici a všechna nová opatření, která mohou být přijata podle odstavce 1, s ohledem na výsledky dalších jednání stanovených v článku XXIV odst. 7 Dohody o veřejných zakázkách, uzavřené v rámciUruguay ského kola mnohostranných jednání [9], dále jen "Dohoda" a je-li to nezbytné, podá vhodné návrhy Radě.

3. Komise aktualizuje přílohu I v souladu s postupem stanoveným v čl. 32 odst. 2 na základě oprav a změn a aktualizovanou verzi zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství"

7. Článek 31 se nahrazuje tímto:

"Článek 31

1. Aby bylo možné hodnocení výsledků použití této směrnice, zašlou členské státy Komisi statistickou zprávu o zakázkách na dodávky zadané zadavateli během předchozího roku nejpozději do 31. října 1996, a pokud se týká zadavatelů neuvedených v příloze I, nejpozději do 31. října 1997, a poté každoročně do 31. října.

2. Tato zpráva přesně uvede alespoň:

a) v případě zadavatelů uvedených v příloze I:

- odhadovanou celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem pod prahovou hodnotu,

- počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné dále rozdělené podle typu řízení, kategorie výrobku podle nomenklatury uvedené v čl. 9 odst. 1 a státní příslušnosti dodavatele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacího řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 6 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

b) v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, u každé kategorie zadavatelů počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné dále rozdělené podle typu řízení, kategorie výrobku podle nomenklatury uvedené v čl. 9 odst. 1 a státní příslušnosti dodavatele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacích řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 6 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

c) v případě zadavatelů uvedených v příloze I počet a celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem na základě výjimek z Dohody; v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, celkovou hodnotu zakázek zadanou každou kategorií zadavatelů na základě výjimek z Dohody;

d) ostatní statistické informace, jež mají být určeny postupem podle čl. 32 odst. 2, které jsou požadovány v souladu s Dohodou.

3. Komise určí v souladu s postupem stanoveným v čl. 32 odst. 2 povahu jakýchkoli dalších statistických informací, které jsou požadovány podle této směrnice."

8. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice a příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III této směrnice.

Článek 3

Směrnice 93/37/EHS se nahrazuje tímto:

1. V článku 6:

A. Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

"1. Tato směrnice se vztahuje na:

a) zakázky na stavební práce, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) není menší než stejná hodnota vyjádřená v ECU odpovídající 5000000 zvláštních práv čerpání (ZPČ);

b) zakázky na stavební práce uvedené v čl. 2 odst. 1, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než 5000000 ECU.

2. a) Prahové hodnoty v ECU a v národních měnách, stanovené v odstavci 1 se v zásadě revidují každé dva roky s účinkem od l. ledna l996. Výpočet těchto hodnot se zakládá na průměrných denních hodnotách těchto měn vyjádřených v ECU a ECU vyjádřené v ZPČ za 24 měsíců končících posledním srpnovým dnem, který předchází revizi 1. ledna.

Prahová hodnota stanovená v odstavci 1 a prahové hodnoty v ECU a v národních měnách a se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství začátkem listopadu, který následuje po výše uvedené revizi.

b) Způsob výpočtu stanovený v písm. A) zreviduje Poradní výbor pro veřejné zakázky na návrh Komise v zásadě dva roky po jeho počátečním použití."

B. Vkládá se tento odstavec:

"6. Zadavatelé zajistí, aby mezi jednotlivými zhotoviteli nedocházelo k diskriminaci."

2. Ustanovení čl. 8 odst. 1 a 2 se nahrazují tímto:

"1. Zadavatel sdělí do 15 dnů ode dne, kdy od nich obdržel písemnou žádost, všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku důvody zamítnutí jejich žádosti nebo nabídky a všem uchazečům, kteří podali řádnou nabídku, vlastnosti a výhody vybrané nabídky a uvede jméno úspěšného uchazeče o veřejnou zakázku.

Zadavatelé však mohou rozhodnout, že jisté informace o zadání zakázky, uvedené v předchozím pododstavci, nezveřejní, pokud by zveřejnění informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by poškodilo oprávněné obchodní zájmy určitých podniků, ať veřejných či soukromých, nebo by bylo na újmu korektní hospodářské soutěži mezi zhotoviteli.

2. Zadavatelé neprodleně sdělí zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku rozhodnutí učiněná při zadávání zakázek, včetně důvodů, pro které se rozhodli nezadat zakázku, na niž byla vyhlášena soutěž, nebo obnovit soutěžní řízení. Jsou povinni tak učinit písemně, pokud jsou o to požádáni. O těchto rozhodnutích informují rovněž Úřad pro úřední tisky Evropských společenství."

3. Ustanovení čl. 12 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"2. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 1 může být nahrazena lhůtou dostatečně dlouhou na to, aby umožnila odpovídající podání nabídky, jež zpravidla nesmí být kratší než 36 dní a v žádném případě nesmí být kratší než 22 dní ode dne odeslání vyhlášení zakázky, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 11 odst. 1, vypracované v souladu se vzorem v příloze IV A (Předběžné informace), Úřednímu věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 11 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze IV B (Otevřené řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

4. Ustanovení čl. 13 odst. 4 se nahrazuje tímto:

"4. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 3 může být zkrácena na 26 dní, pokud zadavatelé zaslali předběžné oznámení podle čl. 11 odst. 1, vypracované v souladu se vzorem v příloze IV A (Předběžné informace), Úřednímu Věstníku Evropských společenství nejpozději 52 dní a nejdříve 12 měsíců přede dnem odeslání vyhlášení zakázky podle čl. 11 odst. 2 Úřednímu věstníku Evropských společenství, za předpokladu, že předběžné oznámení obsahovalo navíc alespoň informace uvedené ve vzoru vyhlášení v příloze IV C (Omezené řízení), nebo popřípadě v příloze IV D (Vyjednávací řízení), jež byly k dispozici, když bylo vyhlášení zveřejněno."

5. V článku 18 se dosavadní znění stává odstavcem 1 a vkládá se tento odstavec:

"2. Nabídky se podávají písemně, přímo nebo poštou. Členské státy mohou povolit podávání nabídek jakýmkoli jiným způsobem, jenž zabezpečí, aby:

- každá nabídka do soutěže obsahovala informace nutné pro její vyhodnocení,

- v průběhu vyhodnocování bylo zaručeno utajení nabídek,

- takové nabídky byly co nejdříve potvrzeny písemně nebo odesláním ověřené kopie, je-li to nezbytné pro dokazování,

- se nabídky do soutěže otevíraly, až uplyne lhůta pro jejich podání."

6. Vkládá se tento článek, který zní:

"Článek 33a

Pří zadávání veřejných zakázek zadavateli, poskytují členské státy ve svých vztazích podmínky stejně výhodné jako jsou podmínky, které poskytují třetím zemím při realizaci Dohody o veřejných zakázkách, uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání [10], dále jen "Dohoda". Členské státy za tímto účelem vzájemně konzultují v rámci Poradního výboru pro veřejné zakázky opatření, která je mají být přijata podle této Dohody."

7. Článek 34 se nahrazuje tímto:

"Článek 34

1. Aby bylo možné hodnocení výsledků použití této směrnice, zašlou členské státy Komisi statistickou zprávu o zakázkách na stavební práce zadaných zadavateli za předchozí rok nejpozději do 31. října 1997 a potom každoročně do 31. října.

2. Tato statistická zpráva přesně uvede alespoň:

a) v případě zadavatelů uvedených v příloze I směrnice 93/36/EHS:

- odhadovanou celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem pod prahovou hodnotu,

- počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné dále rozdělené podle typu řízení, kategorie stavebních prací podle nomenklatury užité v příloze II a státní příslušnosti zhotovitele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacího řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 7 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

b) v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, u každé kategorie zadavatelů počet a hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotu, pokud je to možné dále rozdělené podle typu řízení, kategorie stavebních prací podle nomenklatury užité v příloze II a státní příslušnosti zhotovitele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacích řízení, dále rozdělené v souladu s článkem 7 uvádějící počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím;

c) v případě zadavatelů uvedených v příloze I směrnice 93/36/EHS počet a celkovou hodnotu zakázek zadaných každým zadavatelem na základě výjimek z Dohody; v případě všech ostatních zadavatelů, na něž se vztahuje tato směrnice, celkovou hodnotu zakázek zadaných každou kategorií zadavatelů na základě výjimek z Dohody.

d) ostatní statistické informace, jež mají být určeny postupem podle čl. 35 odst. 3, které jsou požadovány v souladu s Dohodou.

3. Komise určí v souladu s postupem stanoveným v čl. 35 odst. 3 povahu jakýchkoli dalších statistických informací, které jsou požadovány podle této směrnice."

8. Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. října 1998. Uvědomí o nich Komisi.

Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijaly v oblasti působnosti této směrnice a předají srovnávací tabulku mezi touto směrnicí a přijatými vnitrostátními předpisy.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. října 1997.

Za Evropský Parlament

předseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

předseda

R. Goebbels

[1] Úř. věst. C 138, 3.6.1995, s. 1.

[2] Úř. věst. C 256, 2.10.1995, s. 4 a Úř. věst. C 212, 22.7.1996, s. 13.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. února 1996 (Úř. věst. C 78, 18.3.1996, s. 18), společný postoj Rady ze dne 20. prosince 1996 (Úř. věst. C 111, 9.4.1997, s. 1) a rozhodnutí Evropského Parlamentu ze dne 14. května 1997 (Úř. věst. C 167, 2.6.1997). Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 1997.

[4] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

[5] Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[6] Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[7] Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54). Směrnice naposledy pozměněnná aktem o přistoupení z roku 1994.

[8] Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na záležitosti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986-1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

[9] Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na záležitosti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986- 1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

[10] Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na záležitosti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986-1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA I

SEZNAM ZADAVATELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DOHODA PODLE PŘÍLOHY I TÉTO DOHODY

(ÚSTŘEDNÍ VLÁDNÍ ORGÁNY)

BELGIE

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale [1]

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la poste [2]

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurances maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

DÁNSKO

1. Folketinget | — Rigsrevisionen |

2. Statsministeriet | |

3. Udenrigsministeriet | — 2 departementer |

4. Arbejdsministeriet | — 5 styrelser og institutioner |

5. Boligministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

6. Erhvervsministeriet | — 7 styrelser og institutioner |

7. Finansministeriet | — 3 styrelser og institutioner |

8. Forskningsministeriet | — 1 styrelse |

9. Forsvarsministeriet | — adskillige institutioner |

10. Indenrigsministeriet | — 2 styrelser |

11. Justitsministeriet | — 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole |

12. Kirkeministerie | — 10 stiftsøvrigheder |

13. Kulturministeriet | — 3 institutioner samt adskillige statsejede museerog højere uddannelsesinstitutioner |

14. Landbrugs- og fiskerministeriet | — 23 direktorater og institutioner |

15. Miljø- og energeministriet | — 6 styrelser og Forsøgsanlægget Risø |

16. Skatteministeriet | — 1 styrelse |

17. Socialministeriet | — 4 styrelser og institutioner |

18. Sundhedsministeriet | — Adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut |

19. Trafikministeriet | — 12 styrelser og institutioner |

20. Undervisningsministeriet | — 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter |

21. Økonomiministeriet | — Danmarks statistik |

Oikeuskanslerinviorasto | Office of the Chancellor of Justice |

Kauppa- ja teollisuusministeriö | Ministry of Trade and Industry |

Kuluttajavirasto | National Consumer Administration |

Elintarvikerivas | National Food Administration |

Kilpailuvirasto | Office of Free Competition |

Kilpailuneuvosto | Council of Free Competition |

Kuluttaja-asiamiehen toimis | Office of the Consumer Ombudsman |

Kuluttajavalituslautakum | Consumer Complaints Board |

Patentti- ja rekisterihallitu | National Board of Patents and Registration |

Liikenneministeriö | Ministry of Transport and Communications |

Telehallintokeskus | Telecommunications Administration Centre |

Maa- ja metsätalosministeriö | Ministry of Agriculture and Forestry |

Maanmittauslaitos | National Land Survey of Finland |

Oikeusministeriö | Ministry of Justice |

Tietosuojavaltuutetum toimisto | The Office of the Data Protection Ombudsman |

Tuomioistuinlaitos Korkein OikeusKorkein hallinto-oikeusHoviikeudetKäräjäoikeudetLääninoikeudetMarkkinautuoumioistuinTyötuomioistuinVakuutusoikeusVesioikeudet | Courts of Law |

Vankeinhoitolaitos | Prison Administration |

Opetusministeriö | Ministry of Education |

Opetushallitus | National Board of Education |

Valtion elokuvatarkastamo | National Office of Film Censorship |

Puoulusministeriö | Ministry of Defence |

Puolustusvoimat | Defence Forces |

Sisäasiainministeriö | Ministry of the Interior |

Väestörekisterikeskus | Population Register Centre |

Keskusrikospoliisi | Central Criminal Police |

Liikuva poliisi | Mobile Police |

Rajavartiolaitos | Frontier Guard |

Sosiaali- ja terveyministeriö | Ministry of Social Affairs and Health |

Työttömyysturvalautakunta | Unemployment Appeal Board |

Tarkastuslautakunta | Appeals Tribunal |

Lääkelaitos | National Agency for Medicines |

Terveydenhuollon oikeusturvakestus | National Board of Medicolegal Affairs |

Tapaturmavirasto | State Accident Office |

Säteilyturvakeskus | Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety |

Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskukset | Reception Centres for Asylum Seekers |

Työministeriö | Ministry of Labour |

Valtakunnansovittelijain toimisto | National Conciliatorś Office |

Työneuvosto | Labour Council |

Ulkoasiainministeriö | Ministry for Foreign Affairs |

Valtiovarainministeriö | Ministry of Finance |

Valtiontaulouden tarkastusvirasto | State Economy Controlleŕs Office |

Valtiokonttori | State Treasury Office |

Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto | |

Tullihalinto | |

Valtion vakuusrahasto | |

Ympäristöministerio | Ministry of Environment |

Vesi- ja ympäristöhallitus | National Board of Waters and Environment |

A

Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |

Allmänna advokatbyråerna (28) | Public Law Service Offices (28) |

Allmänna reklamationsnämnden | National Board for Consumer Complaints |

Arbetarskyddsstyrelsen | National Board of Occupational Safety and Health |

Arbetsdomstolen | Labour Court |

Arbetsgivaverk, statens | National Agency for Government Employers |

Arbetslivscentrum | Centre for Working Life |

Arbetslivsfonden | Working Lives Fund |

Arbetsmarknadsstyrelsen | National Labour Market Board |

Arbetsmiljöfonden | Work Environment Fund |

Arbetsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |

Arbetsmiljönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Government Employees |

Arkitekturmuseet | Museum of Architecture |

Arkivet för ljud och bild | National Archive of Recorded Sound and Moving Images |

Arrendenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |

B

Barnmiljörådet | National Child Environment Council |

Beredning för utvärderig av medicinsk metodik, statens | Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |

Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete | Agency for International Technical and Economic Cooperation |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |

Biblioteket, Kungl. | Royal Library |

Biografbyrå, statens | National Board of Film Censors |

Biografiskt lexikon, svenskt | Dictionary of Swedish Biography |

Bokföringsnämnden | Swedish Accounting Standards Board |

Bostadsdomstolen | Housing Appeal Court |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | National Housing Credit Guarantee Board |

Boverket | National Housing Board |

Brottsförebyggande rådet | National Council for Crime Prevention |

Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compensation Board |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Central Committee for Laboratory Animals |

Centrala studiestödsnämden | National Board of Student Aid |

Centralnämden för fastighetsdata | Central Board for Real-Estate Data |

D

Dataispektionen | Data Inspection Board |

Departementen | Ministries (Government Departments) |

Domstolsverket | National Courts Administration |

E

Elsäkerhetsverket | National Electrical Safety Board |

Expertgruppen för forskning om regional utveckling | Expert Group on Regional Studies |

Exportkreditnämnden | Export Credits Guarantee Board |

F

Fideikommissnämnden | Entailed Estates Council |

Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority |

Fiskeriverket | National Board of Fisheries |

Flygtekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |

Folkhälsoinstitutet | National Institute of Public Health |

Forksningrådsnämnden | Council for Planning and Coordination of Research |

Fortifikationsförvaltningen | Fortifications Administration |

Frivårdens behandlingscentral | Probation Treatment Centre |

Förlikningmannaexpedition statens | National Conciliatorś Office |

Försvarets civilförvalting | Civil Administration of Defence Forces |

Försvarets datacenter | Defence Data Processing Centre |

Försvarets forskningasanstalt | National Defence Research Establishment |

Försvarets förvaltningsskola | Defence Forceś Administration School |

Försvarets materielverk | Defence Material Administration |

Försvarets radioanstalt | National Defence Radio Institute |

Försvarets sjukvårdsstyrelse | Medical Board of the Defence Forces |

Försvarshistoriska museer, statens | Swedish Museums of Military History |

Försvarshögskolan | National Defence College |

Försäkringskassorna | Social Insurance Offices |

Försäkringsdomstolarna | Social Insurance Courts |

Försäkringsvöverdomstolen | Supreme Social Insurance Court |

G

Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |

Geotekniska institut, statens | Geotechnological Institute |

Glesbygdsmyndiogheten | National Rural Area Development Authority |

Grafiska institutet och institutet för hörge kommunikations- opch reklamutbildung | Graphic Institute and the Graduate School of Communications |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Swedish Government Seameńs Service |

Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |

Handikappråd, statens | National Council for the Disabled |

Haverikommission, statens | Board of Accident Investigation |

Hovrätterna (6) | Courts of Appeal (6) |

Humanistisk-sämhällsvetenskapliga forskningsrådet | Council for Research in the Humanities and Social Sciences |

Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |

Häktena (30) | Remand Prisons (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Committee on Medical Responsibility |

Högsta domstolen | Supreme Court |

I

Inskrivningmyndigheten för företagsinteckningar | Register Authority for Floating Charges |

Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | National Institute for Psycho-Social Factors and Health |

Institutet för rymdfysik | Swedish Institute of Space Physics |

Invandrarverk, statens | Swedish Immigration Board |

J

Jordsbrukverk, statens | Swedish Board of Agriculture |

Justitiekanslern | Office of the Chancellor of Justice |

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen | Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission |

K

Kabelnämnden/Närradionämnden | Swedish Cable Authority/Swedish Community Radio Authority |

Kammarkollegiet | National Judicial Board of Public Lands and Funds |

Kammarrätterna (4) | Administrative Courts of Appeal (4) |

Kemikalieininspektionen | National Chemicals Inspectorate |

Kommerskollegium | National Board of Trade |

Koncessionsnämnden för miljö-skydd | National Franchise Board for Environment Protection |

Konjunkturinstituet | National Institute of Economic Research |

Konkurrensverket | Swedish Competition Authority |

Konstfackskolan | College of Arts, Crafts and Design |

Konsthögskolan | Collwege of Fine Arts |

Konstmuseer, statens | National Art Museums |

Konstnärsnämnden | Arts Grants Committee |

Konstråd, statens | National Art Council |

Konsumentverket | National Board for Consumer Policies |

Krigsarkivet | Armed Forces Archives |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |

Kriminalvårdens regionkanslier (7) | Correctional Region Offices (7) |

Kriminalvådsanstalterna (78) | National/Local Institutions (78) |

Kriminalvårdsnämnden | National Paroles Board |

Kriminalvårdstyrelsen | National Prison and Probation Administration |

Kronofogdemyndigheterna (24) | Enforcement Services (24) |

Kulturråd, statens | National Council for Cultural Affairs |

Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |

Kärnkraftinspektion, statens | Nuclear Power Inspectorate |

L

Lantmäteriverk, statens | Central Office of the National Land Survey |

Livrustkammaren/Skoklosters slott/Halvylska museet | Royal Armoury |

Livsmedelsverk, statens | National Food Administration |

Lotterinämnden | Gaming Board |

Läkemedelsverke | Medical Products Agency |

Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna | County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority |

Länsarbetsnämnderna (24) | County Labour Boards (24) |

Länsrätterna (25) | County Administration Courts (25) |

Länsstyrelserna (24) | County Administrative Boards (24) |

Löne- och pensionsverk, statens | National GovernmentEmployee Salaries and Pensions Board |

M

Marksnadsdomstolen | Market Court |

Maskinprovningar, statens | National Machinery Testing Institute |

Medicinska forskningsrådet | Medical Research Council |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish Meteorological and Hydrological Institute |

Militärhögskolan | Armed Forces Staff and War College |

Musiksamlingar, statens | Swedish National Collections of Music |

N

Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |

Naturvetenskapliga forskningsrådet | Natural Science Research Council |

Naturvårdsverk, statens | National Environmental Protection Agency |

Nordiska Afrikainstitutet | Scandinavian Institute of African Studies |

Nordiska häsovårdhögskolan | Nordic School of Public Health |

Nordiska institutet för samhällsplanering | Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning |

Nordiska museet, stiftelsen | Nordic Museum |

Nordiska rådets svenska delegation | Swedish Delegation of the Nordic Council |

Notarienämnden | Records Committee |

Nämnden för internationella adoptionsfrågor | National Board for Intra Country Adoptions |

Nämnden för offentlig upphandling | National Board for Public Procurement |

Nämnden för statens gruvegendom | Staff Mining Property Commission |

Nämnden för statliga förnyelsefonder | National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees |

Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet | Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad |

Närings- och teknikutvecklingsverket | National Board for Industrial and Technical Development |

O

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering | Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman/Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination |

P

Patentbesvärsrätten | Court of Patent Appeals |

Patent- och registeringsverket | Patents and Registration Office |

Person- och adressregisternämnd, statens | Coordinated Population and Address Register |

Polarforskningssekretariatet | Swedish Polar Research Secretariat |

Presstödsnämnden | Press Subsidies Council |

Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens | National Library for Psychology and Education |

R

Radionämnden | Broadcasting Commission |

Regeringskansliets förrvaltningskontor | Central Services Office for the Ministries |

Regeringsrätten | Supreme Administrative Court |

Riksantikvarieämbetet och statens historika museer | Central Board of National Antiquities and National Historical Museums |

Riksarkivet | National Archives |

Riksbanken | Bank of Sweden |

Riksdagens förrtvalningskontor | Administration Department of the Swedish Parliament |

Riksdagens ombudsmän, JO | The Parliamentary Ombudsman |

Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |

Riksförsäkringsverket | National Social Insurance Board |

Riksgäldskontoret | National Debt Office |

Rikspolisstyrelsen | National Police Board |

Riksrevisionsverket | National Audit Bureau |

Rikskatterverket | National Tax Board |

Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibitions Service |

Riksåklagaren | Office of the Prosecutor General |

Rymdstyrelsen | National Space Board |

Råd för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |

Rådet för grundläggande högskoleutbildung | Council for Renewal of Undergraduate Education |

Räddningsverk, statens | National Reserve Services Board |

Rättshjälpsnämnden | Regional Legal aid Commission |

Rättsmedicinalverket | National Board of Forensic Medicine |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools |

Sjöfartsverket | National Maritime Administration |

Sjöhistoriska museer, staten | National Maritime Museums |

Skattemyndigheterna (24) | Local Tax Offices (24) |

Skogs- och jordsbrukets forskningsråd | Swedish Council for Forestry and Agricultural Research |

Skoggstyrelsen | National Board of Forestry |

Skolverk, statens | National Agency for Education |

Smittskyddsinstitutet | Swedish Institute for Infectious Disease Control |

Socialstyrelsen | National Board of Health and Welfare |

Socialvetenskapliga forkningsrådet | Swedish Council for Social Research |

Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate of Explosives and Flammables |

Statistiska centralbyrån | Statistics Sweden |

Statskontoret | Agency for Administrative Development |

Stiftelsen WHO | Collaborating Centre on International Drug Monitoring |

Strålskyddsinstitut, statens | National Institute of Radiation Protection |

Styrelsen för internationel utveckling, SIDA | Swedish International Development Authority |

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP | Swedish International Enterprise Development |

Styrelsen för psykologist försvar | National Board of Psychlogical Defence |

Styrelsen för Sverigebilden | Image Sweden |

Styrelsen för teknisk ackreditering | Swedish Board for Technical Accreditation |

Styrelsen för u-landsforskning, SAREC | Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries |

Svenska institutet, stiftelsen | Swedish Institute |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteker | Library of Talking Books and Braille Publications |

Teknikvetenskapliga forskningsrådet | Swedish Research Council for Engineering Sciences |

Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |

Tingsrätterna (97) | District and City Courts (97) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Judges Nomination Proposal Committee |

Transportforskningsberedningen | Transport Research Board |

Transportrådet | Board of Transport |

Tullverket | Swedish Board of Customs |

U

Ungdomsråd, statens | State Youth Council |

Universitet och högskolor | Universities and University Colleges |

Utlänningnämnden | Aliens Appeals Board |

Utsädeskontroll, statens | National Seed-Testing and Certification Institute |

V

Vatten- och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |

Vattenöverdomstolen | Water Rights Court of Appeal |

Verket för högskoleservice (VHS) | National Agency for Higher Education |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | Natinal Veterinary Institute |

Väg- och trafikinstitut, statens | Road and Traffic Research Institute |

Värnpliktsverket | Armed Forces Enrolment Board |

Växtsornämnd, statens | National Plant Variety Board |

Y

Yrkesinspektionen | Labour Inspectorate |

Å

Åklagarmyndigheterna | Public Prosecution Authorities |

Ö

Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |

Överstyrelsen för civil beredskap | National Board of Civil Emergency Preparedness |

"

[1] Nevojenské materiály uvedené v příloze II.

[2] Poštovní služby, na které se vztahuje zákon ze dne 24. prosince 1993.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA III

VZOR VYHLÁŠENÍ ZAKÁZEK NA SLU BY

A. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele, a pokud se liší, služby, od níž lze obdržet další informace.

2. Zamýšlený celkový rozsah veřejných zakázek v každé z kategorií služeb uvedených v příloze I A.

3. Odhadovaný den zahájení zadávacích řízení podle kategorie.

4. Jiné informace.

5. Den odeslání vyhlášení.

6. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

7. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

B. OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Kategorie služby a popis. Referenční číslo CPC. Množství, včetně popřípadě možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa, odhadované lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek také odhadovaná doba následných výzev k podání nabídky, pokud je známa.

3. Místo provedení.

4. a) Informace o tom, zda je poskytování služby podle právních a správních předpisů vyhrazeno určitému povolání.

b) Odkaz na právní a správní předpisy

c) Informace, zda právnické osoby mají uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být zodpovědní za provedení služby.

5. Informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část daných služeb.

6. Popřípadě zákaz variant.

7. Lhůta pro dokončení služby nebo trvání zakázky na službu, a pokud je to možné, doba započetí služeb.

8. a) Název a adresa služby, od níž je možno vyžádat potřebné dokumenty.

b) Lhůta pro podání těchto žádostí.

c) Popřípadě, částka, kterou je za tyto dokumenty nutno zaplatit, a platební podmínky.

9. a) Lhůta pro přijetí nabídek.

b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

10. a) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.

b) Den, čas a místo otevírání nabídek.

11. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

12. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

13. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána.

14. Informace týkající se postavení poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro zhodnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na poskytovatele služeb.

15. Lhůta, po kterou je uchazeč o veřejnou zakázku svou nabídkou vázán.

16. Kritéria pro zadání zakázky, a pokud je to možné, v sestupném pořadí podle důležitosti. Jiná kritéria než nejnižší cena se uvádějí, pokud se neobjeví v zadávací dokumentaci.

17. Jiné informace.

18. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkaz na jejich nezveřejnění.

19. Den odeslání vyhlášení.

20. Den, kdy Úřad pro úřednílisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

21. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

C. OMEZENÉ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Kategorie služby a popis. Referenční číslo CPC. Množství, včetně popřípadě možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek odhadovaná doba následných výzev k podání nabídky, pokud je známa.

3. Místo provedení.

4. a) Informace, zda je poskytování služby podle právních a správních vyhrazeno jen určitému povolání.

b) Odkaz na právní a správní předpisy.

c) Informace, zda právnické osoby mají uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být zodpovědní za provedení služby.

5. Informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část daných služeb.

6. Předpokládaný rozsah poskytovatelů služeb, kteří budou vyzvání k účasti v soutěži.

7. Popřípadě zákaz variant.

8. Lhůta pro dokončení služby nebo trvání zakázky na služby, a pokud je to možné, doba započetí poskytování služby.

9. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána.

10. a) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

b) Lhůta pro obdržení žádostí o účast.

c) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

d) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

11. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži.

12. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

13. Informace týkající se postavení poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro zhodnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na poskytovatele služeb.

14. Kritéria pro zadání zakázky, a pokud je to možné, v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud nejsou uvedeny ve výzvě k účasti v soutěži.

15. Jiné informace.

16. Den (dny) zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkaz na jeho nezveřejnění.

17. Den odeslání vyhlášení.

18. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

19. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

D. VYJEDNÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Kategorie služby a popis. Referenční číslo CPC. Množství, včetně popřípadě možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek odhadovaná doba následných výzev k podání nabídky, pokud je známa.

3. Místo provedení.

4. a) Informace, zda je poskytování služby podle právních a správních předpisů vyhrazeno určitému povolání.

b) Odkaz na právní a správní předpisy.

c) Informace, zda právnické osoby mají uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být zodpovědní za provedení služby.

5. Informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část daných služeb.

6. Předpokládaný rozsah poskytovatelů služeb, kteří budou vyzvání k účasti v soutěži.

7. Popřípadě zákaz variant.

8. Lhůta pro dokončení služeb nebo doba trvání zakázky, a pokud je to možné, doba pro započetí poskytování služeb.

9. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána.

10. a) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

b) Lhůta pro obdržení žádostí o účast.

c) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

d) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

11. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

12. Informace týkající se postavení poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro zhodhnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na poskytovatele služeb.

13. Popřípadě jména a adresy poskytovatelů služeb, kteří již byli zadavateli vybráni.

14. Jiné informace.

15. Den odeslání vyhlášení.

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

17. Den (dny) předchozích zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

18. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

E. VYHLÁŠENÍ ZADÁNÍ ZAKÁZKY

1. Název a adresa zadavatele.

2. Zvolené zadávací řízení. V případě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení soutěže, zdůvodnění (čl. 11 odst. 3).

3. Kategorie služby a popis. Referenční číslo CPC. Množství služeb.

4. Den zadání zakázky.

5. Kritéria pro zadání zakázky.

6. Počet obdržených nabídek.

7. Jméno a adresa poskytovatele(ů) služeb.

8. Zaplacená cena nebo cenové rozpětí (minimum/maximum).

9. Hodnota vítězné nabídky nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, která byla vzata v úvahu při zadání zakázky.

10. Popřípadě rozsah zakázky, jež bude pravděpodobně zadána třetím stranám, a její hodnota.

11. Jiné informace.

12. Den zveřejnění vyhlášení zakázky v Úředním věstníku Evropských společenství.

13. Den odeslání vyhlášení.

14. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdžel vyhlášení.

15. V případě zakázek na služby uvedené v příloze I B souhlas zadavatele se zveřejněním vyhlášení (čl. 16 odst. 3).

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA IV

VZOR VYHLÁŠENÍ ZAKÁZEK NA DODÁVKY

A. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele, a pokud se liší, také služby, od níž je možno získat další informace.

2. Povaha a rozsah nebo hodnota výrobků, jež mají být dodány: Klasifikace výrobků pomocí referenčního čísla CPA.

3. Odhadovaný den zahájení zadávacích řízení s ohledem na zakázku nebo zakázky (pokud je znám).

4. Jiné informace.

5. Den odeslání vyhlášení.

6. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

7. Informace, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda.

B. OTEVŘENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Forma zakázky, pro niž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo dodání.

b) Povaha a množství zboží, jež má být dodáno, včetně označení, zda se nabídky mají týkat koupě, koupě najaté věci, nájmu nebo koupě na splátku nebo jejich kombinací. Referenční číslo CPA.

c) Množství zboží, které má být dodáno, včetně možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek odhadovaná doba následných výzev dodavatelům, pokud je známa.

d) Informace, zda se dodavatel může ucházet o dodávku části požadovaného zboží.

4. Lhůta ukončení dodávek nebo trvání zakázky na dodávky, a pokud je to možné, doba započetí dodávek.

5. a) Jméno a adresa služby, u které je možno vyžádat zadávací dokumentaci a další dokumenty.

b) Popřípadě lhůta pro podání těchto žádostí.

c) Popřípadě částka, kterou je za tyto dokumenty nutno zaplatit, a platební podmínky.

6. a) Lhůta pro obdržení nabídek.

b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. a) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.

b) Den, hodina a místo otevírání nabídek.

8. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

9. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

10. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, jimž bude zakázka zadána.

11. Informace týkající se postavení dodavatele a informace a formality nezbytné pro zhodnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na dodavatele.

12. Doba, po kterou je uchazeč o veřejnou zakázku svou nabídkou vázán.

13. Kritéria pro zadání zakázky. Jiná kritéria nežli nejnižší cena se uvádějí, pokud se neobjeví v zadávací dokumentaci.

14. Popřípadě zákaz variant.

15. Jiné informace.

16. Den (dny) zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkazy na jeho nezveřejnění.

17. Den odeslání vyhlášení.

18. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

19. Informace, zda se na zákazku vztahuje Dohoda.

C. OMEZENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

c) Forma zakázky, pro niž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo dodání.

b) Povaha a množství zboží, jež má být dodáno, včetně označení, zda se nabídky mají týkat koupě, koupě najaté věci, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací. Referenční číslo CPA.

c) Množství zboží, které má být dodáno, včetně možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa lhůty, ve které je možno takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek odhadovaná doba následných výzev dodavatelům, pokud je známa.

d) Informace, zda se dodavatel může ucházet o dodávku části požadovaného zboží.

4. Lhůta ukončení dodávek nebo trvání zakázky na dodávky, a pokud je to možné, doba započetí dodávek.

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, kterým bude zakázka zadána.

6. a) Lhůta pro obdržení žádostí o účast.

b) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. Lhůta pro odeslání výzvy k účasti v soutěži.

8. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

9. Informace týkající se postavení dodavatele, informace a formality nezbytné pro zhodnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na dodavatele.

10. Kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou obsažena ve výzvě k soutěži.

11. Předpokládaný rozsah dodavatelů, kteří budou vyzváni k účasti v soutěži.

12. Popřípadě zákaz variant.

13. Jiné informace.

14. Den (dny) zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkazy na jeho nezveřejnění.

15. Den odeslání vyhlášení.

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

17. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

D. VYJEDNÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

c) Popřípadě forma zakázky, pro niž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo dodání.

b) Povaha a množství zboží, jež má být dodáno, včetně označení, zda se nabídky mají týkat koupě, koupě najaté věci, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací. Referenční číslo CPA.

c) Množství zboží, které má být dodáno, včetně možnosti volby dalších zakázek, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit. V případě pravidelných nebo opakujících se zakázek odhadovaná doba následných výzev dodavatelům, pokud je známa.

d) Informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o část dodávky požadovaného zboží.

4. Lhůta pro ukončení dodávek nebo trvání zakázky na dodávky, a pokud je to možné, doba započetí dodávek.

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, kterým bude zakázka zadána.

6. a) Lhůta pro obdržení žádosti o účast.

b) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

8. Informace týkající se postavení dodavatele a informace a formality nezbytné pro zhodnocení minimálních hospodářských a technických požadavků na dodavatele.

9. Předpokládaný rozsah dodavatelů, kteří budou vyzváni k účasti v soutěži.

10. Popřípadě zákaz variant.

11. Popřípadě jména a adresy dodavatelů již vybraných zadavatelem.

12. Popřípadě den (dny) předchozích zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

13. Jiné informace.

14. Den odeslání vyhlášení.

15. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

16. Informace, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

E. ZADÁNÍ ZAKÁZEK

1. Název a adresa zadavatele.

2. Zvolené zadávací řízení. V případě vyjednávacího řízení bez zveřejnění vyhlášení soutěže, zdůvodnění (čl. 6 odst. 3).

3. Den zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky.

5. Počet obdržených nabídek.

6. Jméno (jména) a adresa (adresy) dodavatele (dodavatelů).

7. Povaha a množství dodávaného zboží popřípadě podle dodavatele. Referenční číslo CPA.

8. Zaplacená cena nebo cenové rozpětí (minimum/maximum).

9. Hodnota vítězné nabídky nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, která byla vzata v úvahu při zadání zakázky.

10. Popřípadě rozsah zakázky, jež bude pravděpodobně zadána třetím stranám, a její hodnota.

11. Jiné informace.

12. Den zveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

13. Den odeslání vyhlášení.

14. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA IV

VZOR PRO VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

A. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Místo provedení.

b) Povaha a rozsah stavebních prací, jež mají být provedeny, a je-li zakázka rozdělena do několika položek, základní charakteristika jednotlivých položek odkazem na stavební práce.

c) Je-li k dispozici, odhad rozpětí nákladů navrhovaných stavebních prací.

3. a) Odhadovaný den zahájení zadávacích řízení s ohledem na zakázku nebo zakázky.

b) Pokud je znám, odhadovaný den zahájení stavebních prací

c) Pokud je znám, odhadovaný rozvrh pro dokončení stavebních prací.

4. Pokud jsou známy, podmínky financování prací a kontroly cen a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

5. Jiné informace.

6. Den odeslání vyhlášení.

7. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

8. Informace, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda.

B. OTEVŘENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Povaha a rozsah zakázky, pro nichž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo provedení.

b) Povaha a rozsah stavebních prací, jež mají být provedeny a obecná povaha stavebních prací, včetně možnosti volby dalších stavebních prací, a pokud je známa, lhůty, ve které taková volba může být učiněna.

c) Je-li stavební práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost ucházet se o jednu, několik nebo všechny položky.

d) Informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, přičemž informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů.

4. Lhůta pro dokončení stavebních prací nebo trvání zakázky na provedení stavebních prací, a pokud je to možné, lhůta pro započetí stavebních prací.

5. a) Jména a adresa služby, u které je možno vyžádat zadávací dokumentaci a další dokumenty.

b) Popřípadě částka, jež je nutno zaplatit za získání těchto dokumentů, a platební podmínky.

6. a) Lhůta pro obdržení nabídek.

b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. a) Popřípadě osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.

b) Den, hodina a místo otevírání nabídek.

8. Požadované zálohy a záruky.

9. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

10. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána.

11. Informace týkající se postavení zhotovitele a minimální hospodářské a technické požadavky na zhotovitele, kterému bude zakázka zadána.

12. Doba, po kterou je uchazeč o veřejnou zakázku svou nabídkou vázán.

13. Kritéria pro zadávání zakázky. Jiná kritéria než nejnižší cena se uvádějí, pokud se neobjeví v zadávací dokumentaci.

14. Popřípadě zákaz variant.

15. Jiné informace.

16. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkazy na jeho nezveřejnění.

17. Den odeslání vyhlášení.

18. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

19. Informace, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda.

C. OMEZENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

c) Povaha zakázky, pro niž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo provedení.

b) Povaha a rozsah stavebních prací, jež mají být provedeny, a obecná povaha stavebních prací včetně možnosti volby dalších stavebních prací, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit.

c) Je-li stavební práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost se ucházet o jednu, několik nebo všechny položky.

d) Informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, přičemž informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů.

4. Lhůta pro dokončení stavebních prací nebo trvání zakázky na provedení stavebních prací, a pokud je to možné, lhůta pro započetí stavebních prací.

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána.

6. a) Lhůta pro obdržení žádostí.

b) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži.

8. Požadované zálohy a záruky.

9. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

10. Informace týkající se postavení zhotovitele a minimální hospodářské a technické požadavky na zhotovitele, kterému bude zakázka zadána.

11. Kritéria pro zadávání zakázky, pokud nejsou uvedena ve výzvě k účasti v soutěži.

12. Popřípadě zákaz variant.

13. Jiné informace.

14. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkaz na jeho nezveřejnění.

15. Den odeslání vyhlášení.

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

17. Informace, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda.

D. VYJEDNÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. a) Zvolené zadávací řízení.

b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení.

c) Povaha zakázky, pro niž se vyžadují nabídky.

3. a) Místo provedení.

b) Povaha a rozsah stavebních prací, jež mají být provedeny a všeobecná povaha stavebních prací včetně možnosti volby dalších prací, a pokud je známa, lhůty, ve které je možné takovou volbu učinit.

c) Je-li práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost se ucházet o jednu, několik nebo všechny položky.

d) Informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů.

4. Lhůta pro dokončení stavebních prací nebo trvání zakázky na provedení stavebních prací, a pokud je to možné, lhůta pro započetí stavebních prací.

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána.

6. a) Lhůta pro obdržení žádostí.

b) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat.

7. Požadované zálohy a záruky.

8. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

9. Informace týkající se osobního postavení zadavatele a informace a formality nutné k posouzení minimálních hospodářských a technických požadavků na zhotovitele, kterému bude zakázka zadána.

10. Popřípadě zákaz variant.

11. Popřípadě jméno a adresa dodavatelů již vybraných zadavatelem.

12. Den (dny) předchozích zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

13. Jiné informace.

14. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství.

15. Den odeslání vyhlášení.

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

17. Informace, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda.

E. ZADÁNÍ ZAKÁZEK

1. Název a adresa zadavatele.

2. Zvolené zadávací řízení. V případě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení, zdůvodnění (čl. 7 odst. 4).

3. Den zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky

5. Počet obdržených nabídek.

6. Jméno a adresa úspěšného zhotovitele (úspěšných zhotovitelů).

7. Povaha a rozsah/množství stavebních prací, jež mají být provedeny, obecná charakteristika dokončené stavby.

8. Zaplacená cena nebo cenové rozpětí (minimum/maximum).

9. Hodnota vítězné nabídky (vítězných nabídek) nebo nejvyšší a nejnižší, která byla vzata v úvahu při zadání zakázky.

10. Popřípadě rozsah zakázky, jež bude pravděpodobně zadána třetím stranám, a její hodnota.

11. Jiné informace.

12. Den zveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

13. Den odeslání vyhlášení.

14. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení.

"

--------------------------------------------------