31997F0625(01)Úřední věstník C 195 , 25/06/1997 S. 0001 - 0001


Akt Rady

ze dne 26. května 1997,

kterým se na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie

(97/C 195/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. K.3 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

vzhledem k tomu, že členské státy považují posílení justiční spolupráce za věc společného zájmu, která spadá do spolupráce zřízené v rámci hlavy VI Smlouvy;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné vypracovat úmluvu o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie s ohledem na protokol k úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [1];

SE ROZHODLA vypracovat úmluvu, jejíž znění je obsaženo v příloze a kterou dnes podepsali zástupci vlád členských států Evropské unie;

DOPORUČUJE členským státům, aby tuto úmluvu přijaly v souladu se svými ústavními pravidly.

V Bruselu dne 26. května 1997.

Za Radu

předsedkyně

W. Sorgdrager

[1] Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 2.

--------------------------------------------------