31997E0193Úřední věstník L 081 , 21/03/1997 S. 0001 - 0002


Společný postoj

ze dne 17. března 1997

o omezujících opatřeních vůči osobám, které se dopustily násilných činů během incidentů v Mostaru dne 10. února 1997, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii

(97/193/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek J.2 této smlouvy,

vzhledem k tomu, že Evropská unie má zájem na politice usmíření a spolupráce mezi komunitami v Mostaru a na posilování federace;

vzhledem k tomu, že Rada považuje události, ke kterým došlo v Mostaru dne 10. února 1997, za ohrožení pro uskutečňování této politiky;

vzhledem k tomu, že Rada v této souvislosti považuje za vhodné řídit se doporučeními Úřadu vysokého komisaře v Sarajevu, podle kterých by osobám prokazatelně uznaným za pachatele násilí během výše uvedených incidentů mělo být zakázáno cestovat do Evropy a zámoří,

ZAUJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

1. Osoby uvedené v příloze jsou hlášeny pro účely zabránění vstupu na území členských států. Tento seznam se aktualizuje na základě výsledků dalšího vyšetřování a soudních řízení.

2. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k uplatňování bodu 1 ode dne zaujetí tohoto společného postoje.

3. Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 17. března 1997.

Za Radu

předseda

G. Zalm

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB UVEDENÝ V BODU 1

HRKAĆ Ivan

PLANINIĆ Zeljko

PERIĆ Bozo

--------------------------------------------------